Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Απάντηση σε εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκληση – 8

Posted by koszig στο 19 Ιουλίου 2016

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για την Εξώδικη Δήλωση … που μου κοινοποιήθηκε από το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Φτάνουμε σχεδόν στο τέλος.

3) Σε σειρά  12 Ιουνίου 2015, 19 Ιανουαρίου 2016, 3 Μαρτίου 2016 και 1η Απριλίου 2016 αρθρογραφήσατε για τις παράνομες – όπως υποστηρίζετε – προσλήψεις & αναθέσεις υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και ανεξάρτητου δημοσιογράφου στο Δήμο. Στα εκτενή δημοσιεύματά σας, παραθέτετε διεξοδικότατες αναφορές σε διατάξεις νόμου, Υπουργικών  Αποφάσεων και σε Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πολλές από τις οποίες έχετε ενσωματώσει αυτολεξί στο κείμενο. Παρά το γεγονός ότι τα σχετικά Εντάλματα Πληρωμής ελέγχθη και εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ε. Σ., γεγονός το  οποίο αποσιωπήσατε , η «διαφωνία» θα ήταν – κατ’ αρχήν – θεμιτή, εάν η ανάπτυξή της δεν συνοδευόταν από δεικτικά σχόλια και υπομνήσεις περί δήθεν ποινικής ευθύνης και από προσβλητικές – μειωτικές για το πρόσωπό μου εκφράσεις και χαρακτηρισμούς.

Στην Εξώδικη … γίνεται αναφορά  σε ανάρτηση της 19 Ιανουαρίου 2016, (κλικ εδώ).Σε ποιο σημείο γίνεται αναφορά στο όνομά σας που μου ζητάτε να επανόρθωση;

Σε ανάρτηση στις 3 Μαρτίου 2016, (κλικ εδώ), αναφέρομαι στην πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 10 του νόμου 4071/2012

10. Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν, και εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής.

Ας δούμε τι λέει το  άρθρο 6 του νόμου 2527/1977.

Άρθρο 6
Συμβάσεις μίσθωσης έργου
1. Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπο. σύμφωνα με τις διατάξεις των όρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιος Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, με την οποίο καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του. Με τη σύμβαση μίσθωσης του έργου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικώς με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες εiναι αυτοδικαίως και καθ’ ολοκληρίαν άκυρη .
2. Για την έκδοση της κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφασης, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, για τη για τη σύναψη μίσθωσης έργου, απαιτείται βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργοu που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.
3. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. Απασχόληση του αναδόχου σε έργα ή εργασίες άσχετες με εκείνες που περιγράφονται στη σύμβαση απαγορεύεται και συνεπάγεται τον καταλογισμό ολικώς ή μερικώς της αμοιβής του αναδόχου σε βάρος του υπευθύνου υπηρεσιακού οργάνου. Ρήτρα καταβολής της εργολαβικής αμοιβής τμηματικώς κατά μήνα ή άλλο χρονικό όριο χωρίς συνάρτηση με την πρόοδο του έργου εiναι αυτοδικαίως άκυρη.
Για τη νόμιμη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έπρεπε να έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:
Α) Να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, στην οποία θα αναφέρονται:
1) Ο αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθούν και η ειδικότητα του καθενός.
2) Αναλυτικά το συγκεκριμένο έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο κάθε ανάδοχος.
3) Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την παράδοση του παραπάνω έργου (μέχρι ένα έτος).
4) Ότι το έργο δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων της υπηρεσίας, δηλαδή πρόκειται για παροδική και εξειδικευμένη εργασία.
5) Ότι ο ανάδοχος θα εισπράττει την αμοιβή του με δελτίο παροχής υπηρεσιών, θεωρημένο από την οικονομική εφορία.
6) Ότι δεν θα καταβάλλονται σ΄ αυτόν δώρα και επιδόματα εορτών και αδείας.
7) Ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
8) Ότι η εκτέλεση του έργου δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας της υπηρεσίας.

Β) Να εκδοθεί βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας ή του Νομικού Συμβούλου του Ο.Τ.Α. ή πληρεξούσιου δικηγόρου, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου και σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.

Παρακολουθείστε τι έγινε από τη δημοτική Αρχή, (κλικ εδώ).

Η εισήγηση για την ψήφιση πίστωσης 24.600 για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

2119 Εισήγηση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

2119 Απόφαση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Αποφαση για Τεχνικό Ασφαλέιας 2016

Όπως παρατηρούμε την εισήγηση υπογράφει ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός προς τον εαυτό του ως προέδρου της οικονομικής επιτροπής.

Στην οικονομική επιτροπή ο πρόεδρός της Γιάννης Κασσαβός «Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 6o εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέμα  και  παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών…»

Με αυτό το κόλπο προσπαθεί να ψηφίσει πίστωση για ένα Τεχνικό Ασφαλείας, που δεν έχει ψηφιστεί η πρόσληψή του από το δημοτικό συμβούλιο, ως έκτακτο θέμα στην οικονομική επιτροπή.

Στα έχοντας υπόψη της απόφασης δε γίνεται αναφορά στο νόμο 4071/2012, πράγμα που είχε γίνει στην απόφαση πρόσληψης από το δημοτικό συμβούλιο στις 9/7/2015

Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας 9/7/2015

Πρώτη πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας 2015

Από τις ανωτέρω  διατάξεις που επικαλούνται η διάταξη του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 έχει καταργηθεί με την παρ. 177 του νόμου

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4270/28-6-2014
 Άρθρο 177
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις
1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του ν. 2362/1995.

Το άρθρο 83 που έχει καταργηθεί εμπλέκεται με το άρθρο 20 του νόμου 3731/2008

Αυτά όμως είναι λεπτομέρειες!!

Αυτή είναι η σύμβαση για την πρώτη πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας το έτος 2015

Σύμβαση 2015

Σύμβαση αρχίζει από τη ημερομηνία υπογραφής της , 2/9/2015, και λήγει 6 μήνες μετά, 2/3/2016.

Απόφαση πρόσληψης για το έτος 2016

ΩΘΩΨΩΨ8-0Α3 Απόφαση πρόσληψης 2016

6Υ0ΠΩΨ8-55Χ Σύμβαση Τεχνικού Ασφαλείας 2016

Η σύμβαση  του έτους 2016 αρχίζει από 30/3/2016 έως 30/3/2017.

Είναι στην ουσία συνεχόμενες συμβάσεις. Και οι συνεχείς συμβάσεις είναι άκυρες.

Η πρώτη σύμβαση είναι για ένα εξάμηνο αντί ποσού 5.990 €.

Η δεύτερη σύμβαση για δύο εξάμηνα (ένα έτος) είναι αντί ποσού 22.800 € (2*5.990=11.980 € + δώρο 10.820 €)

Δύο συμβάσει στο περιεχόμενο ταυτόσημες με διαφορά στην αμοιβή συνολικά 10.820 €

Αυτά όταν ο δήμαρχος δε μπορούσε να ισοσκέλιση τον προϋπολογισμό

Στη δεύτερη περίπτωση η απόφαση πρόσληψης δεν έγινε από το δημοτικό συμβούλιο, αλλά από την οικονομική επιτροπή με πρόεδρο το δήμαρχο και με απευθείας ανάθεση από το δήμαρχο. Είναι νόμιμη;

Ο δήμαρχος στην Εξώδικη …  αναφέρθηκε

Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ . 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παρ. 2 του ν . 3861/2010, η ανάρτηση της  εν λόγω απόφασης δεν είναι προϋπόθεση του κύρους της και για το λόγο αυτό η προσωπική επίθεση εναντίον μου ήταν παντελώς αδικαιολόγητη.

Η ατομική διοικητική πράξη  τελειούται   με την υπογραφή του οργάνου που την εξέδωσε και τη χρονολόγησή της (άρθρο 18 παρ. 1 ΚΔΔιαδ, ΣτΕ 2670/2010, 3275/2009) .

Συμφωνώ μαζί σας κ. δήμαρχε. Ας δούμε όμως  τι συνέπειες έχει.

ΩΒΘΕΟΞΤΩ-Ι0Ι Μετάταξη Παναγιώτας Σεληνά στη ΔΗΦΑ

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»)

Άρθρο 14
Κωλύματα και ασυμβίβαστα
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.
β) Γενικοί Γραμματείς και υπάλληλοι των δήμων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, καθώς και δημοτικοί συμπαραστάτες, στους δήμους όπου υπηρετούν.
γ) Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με εξαίρεση τα ιδρύματα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων,

Άρθρο 54
Παραίτηση αιρετών

3. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των  εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο και γίνεται οριστική, αφότου ο δήμαρχος την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.

Η μετάταξη της κας Σεληνά έγινε στις 18/1/2016. Την ίδια ημέρα έπρεπε η κα. Σεληνά να υποβάλει έγγραφη παραίτηση από τη θέση δημοτικής συμβούλου και αυτή να γίνει δεκτή  μέχρι τις 18/2/2016, αν ο δήμαρχος δεν έκανε δεκτή προηγουμένως δεκτή της παραίτησή της.

Στις 26/2/2016 η κα Σεληνά έλαβε μέρος στην οικονομική επιτροπή και ψήφισε για  το ποσό για τον Τεχνικό Ασφαλείας. Ενδεχομένως η συμμετοχή της στην οικονομική επιτροπή δεν είναι νομότυπη. Αν αυτό είναι σωστό, τότε η απόφαση που ψηφίστηκε δεν είναι νόμιμη, γιατί με 4 μέλη της οικονομικής επιτροπής δεν υπάρχει απαρτία, απαιτούνται 5 μέλη  σε σύνολο 9 μελών της οικονομικής επιτροπής.

Το πρόβλημα της κας Σεληνά ήταν γνωστό στο δήμαρχο από την ανάρτηση της 19 Ιανουαρίου 2016, (κλικ εδώ).

Σε ποιον θα πρέπει να αποδοθούν διοικητικές ευθύνες;

 

Τελευταίο σημείο που εγκαλούμε και πρέπει να ζητήσω συγνώμη.

δ) Από την ανάρτηση της 17 Ιανουαρίου 2016, ανακαλείται ο ισχυρισμός και μομφή ότι ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός «εκβίασε»
εκμισθωτές ακινήτων για να επιτύχει τηv μείωση των μισθωμάτων, που καταβάλλει ο Δήμος.

Είναι γνωστό ότι σε δημοσιεύεις όταν λέξεις εμφανίζονται σε εισαγωγικά, όπως «εκβίασε» δεν εκφράζουν πραγματικές καταστάσεις, αλλά έχουν μεταφορική έννοια. Όταν ο δήμαρχος Αχαρνών χωρίς απόφαση δημοτικού συμβουλίου για οριζόντια μείωση μισθωμάτων κτιρίων προβαίνει σε συνομιλίες με ιδιοκτήτες, όχι για οριζόντια  μείωση μισθωμάτων, αλλά επιλεκτικά σε ιδιοκτήτες που προεκλογικά δεν τον στήριξαν τι είναι; Πως θα χαρακτήριζε την προηγούμενη δημοτική Αρχή, αν προκειμένου να μειώσει επιλεκτικά μισθώματα μη καταβάλλοντας το μηνιαίο μίσθωμα, όπως στους ιδιοκτήτες του ενοικιαζομένου κτιρίου της Αρχαιολογικής Συλλογής Αχαρνών, που ανάγκασε τους ιδιοκτήτες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη; (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),

Στο δήμο Αχαρνών όπως, επί δημαρχίας Κασσαβού, έγινε κάτι πρωτότυπο και ίσως μοναδικό. το δημοτικό συμβούλιο μείωσε το μίσθωμα με αίτημα των ιδιοκτητών!! Στο δημοτικό συμβούλιο έγινε η κατωτέρω εισήγηση για μείωση του μισθώματος.

2423 Εισήγηση για μίσθωμα ΚΑΠΗ

Αίτημα για μείωση μισθώματος

Και η μείωση να γίνει αναδρομικά από 1/1/2015. Οι ιδιοκτήτες χάρισαν στο δήμο για το έτος 2015 το ποσό των 10.547,52 €. Αυτό για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων!!

Τελικά με το συμβιβασμό να καταβληθούν τα μισθώματα που οφείλονταν αποδείχτηκαν φρούδες ελπίδες (μάταιες ελπίδες). Παρακολουθείστε την εξέλιξη του προϋπολογισμού του Δεκεμβρίου 2015 – Ιουνίου 2016.

Προϋπολογισμος για μισθώματα 2015-2016

Ο δήμος δεν έχει καταβάλει μισθώματα κτιρίων του έτους 2015 και κανένα του έτους 2016

Και οι μειώσεις που έγιναν στα μισθώματα 2015-2016

Μισθώματα κτιρίων σε δήμο Αχαρνών

Αυτά είναι  μισθωμένα κτίρια του δήμου Αχαρνών όπως έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια σε «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Ίσως υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν υπάρχουν στοιχεία.

Στον α/α 11 τα ποσά αναφέρονται για διάστημα ενοικίασης 7 μηνών.

Το α/α 13 είναι μίσθωμα οικοπέδου για τη δημιουργία παιδικής χαράς!!

Άλλα μισθώματα μειώθηκαν, άλλα έμειναν τα ίδια και άλλα περίπου διπλασιάστηκαν.

Επί δημαρχίας Ντούρου έγιναν οριζόντιες μειώσεις κατά 20% λόγω μνημονίου σε όλα τα μισθώματα.

Αν ο Σωτήρης Ντούρος είχε κάνει αυτά τα κατορθώματα, δήμαρχε Γιάννη Κασσαβέ πως θα χαρακτήριζες αυτό το κατόρθωμα;

Αυτή είναι η δημοτική Αρχή!!

Στο επόμενο ο Επίλογος.

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: