Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα ληξιπρόθεσμα

Posted by koszig στο 24 Ιουλίου 2016

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 έγινε συνέντευξη τύπου του Υπουργού Εσωτερικών  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής και του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη Μπαλάφα  για το ζήτημα της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους.

Στη συνέχει δόθηκε στη δημοσιότητα η Εγκύκλιος 15 για «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-15 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Βαθιά οικονομική ανάσα στις τοπικές κοινωνίες και ανακούφιση σε δήμους και περιφέρειες από το βραχνά των οφειλών αναμένεται να δόσει η επιχορήγηση, συνολικού ύψους 326 εκατ. ευρώ, που εξασφάλισε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τους ΟΤΑ, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

Από αυτά, τα 250 εκατ. ευρώ, δηλαδή περί το 80% της επιχορήγησης, θα δοθούν εφέτος (από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο), ενώ τα υπόλοιπα χρήματα αφορούν στο 2017, όπως αναφέρθηκε σε σχετική συνέντευξη Τύπου, που δόθηκε στο αρμόδιο υπουργείο.

Οι δικαιούχοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν συνολικά μέχρι το ύψος του ποσού των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους (απλήρωτες οφειλές μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης) προς φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης (κυρίως προμηθευτές, εργολάβοι κ.α.), όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 30η Απριλίου 2016 και εφόσον έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς τους.

Στην ανωτέρω εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρεται:

ΣΤ. Απόφαση επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού ΟΤΑ:
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Δ.Υ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των φορέων προβαίνει στις σχετικές ενέργειες για εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στη συνέχεια μεριμνά για την έκδοση υπουργικής απόφασης επιχορήγησης έκαστου φορέα.
Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης και την κοινοποίηση αυτής στους φορείς, αυτοί εγγράφουν άμεσα με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, το ποσό που θα λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. Ειδικότερα:
 Οι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που ακολουθούν τον τύπο του προϋπολογισμού που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφουν το ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Στο σκέλος των εξόδων, οι πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες, τις οποίες ο φορέας αποπληρώνει αποκλειστικά μόνο μέσω της επιχορήγησης ληξιπροθέσμων, θα παρακολουθούνται διακριτά σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 81 ή/και Κ.Α. τρέχουσας χρήσης, στους οποίους θα πραγματοποιείται η σχετική ενταλματοποίηση και οι οποίοι θα είναι της μορφής ΥΥ.ΧΧΧΧ.ΨΨ.. (ΥΥ: Κωδικός Υπηρεσίας. XXXX: Κωδικός Είδους, ΨΨ: Ανάπτυξη). Σε ΚΑΕ της Ομάδας 83, μπορεί να γίνει εγγραφή πιστώσεων και ενταλματοποίηση δαπάνης πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την σχετική επιχορήγηση, αλλά δεν προτείνεται, προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον αναμορφώσεις κωδικών αριθμών.

Τι περιλαμβάνει ο κωδικός δαπανών 81. Αναφέρεται σε ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.), δηλαδή σε Πληρωμές Υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών. 

Β. Ανώτατο ποσό επιχορήγησης:
Κάθε δικαιούχος φορέας μπορεί να επιχορηγηθεί συνολικά μέχρι το ύψος του ποσού των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 30.04.2016 και όπως αυτό προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία που ο φορέας είχε καταχωρίσει στη βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.–Ε.Ε.Τ.Α.Α. που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δ.Α. στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2016.

Αυτές είναι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους, όπως είναι καταχωρημένες στον προϋπολογισμό έτους 2016.

 

Κωδικός 81 a

Συγκεντρωτικά.

Οφειλόμενες Πληρωμές κωδικού 81

Φαίνεται ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέχρι 30/4/2016 σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, ανέρχονται στο ποσό των 6.720.396,85 €. Στην πραγματικότητα όταν προσκομισθούν τα νόμιμα στοιχεία το ποσό αυτό θα είναι μικρότερο.

Αυτή είναι η τρύπα στον προϋπολογισμό που μπορεί να κλείσει; Βεβαίως τη τρύπα είναι άλλη.

Ταμειακό έλλειμμα

Έτσι και αν δοθούν τα ποσά για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 2016 ο ισολογισμός ενδεχομένως δεν ισοσκελίζεται.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο δήμος Αχαρνών;

Δεν έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Εισπράττει χρήματα, αλλά δε μπορεί να δαπανήσει χρήματα  για προμήθεια αγαθών, όπως για πετρέλαιο για την κίνηση οχημάτων και απορριμματοφόρων, σε λίγο δε θα μπορούν να μαζευτούν τα σκουπίδια. Οι γειτονικοί δήμοι έχουν φτάσε στα όριά τους.

Η οικονομική υπηρεσία δεν έχει δημοσιεύσει τα τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία Ιανουαρίου-Μαρτίου και Απριλίου-Ιουνίου.

Ν. 4257_2014

Άρθρο 39

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

 

Η μη τήρηση του νόμου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα;

Ο δήμος Αχαρνών έχει προχωρήσει στην Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016 – 2019;

Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί στην οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο;

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δε φαίνεται στον ορίζοντα. Για τυπικούς λόγους θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο τις επόμενες μέρες. Θα γίνει λεπτομερής ενημέρωση για το δάνειο;

Αυτή είναι σήμερα η διοίκηση του δήμου Αχαρνών. 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: