Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Αξίζει αυτή η εικόνα στο δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 30 Ιουλίου 2016

Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου γίνονται με κάποιους κανόνες, με βάση το νόμο 3852/2010, τα άρθρα 65 και 67 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 65
Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου
1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.
5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Άρθρο 67
Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου
1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. ………..

6. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. Με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, επιβάλλονται πάντως αντίστοιχοι χρονικοί περιορισμοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο, για τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.
7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα
να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται από το νόμο ρυθμίζονται για το δημοτικό συμβούλιο από τον κανονισμό λειτουργίας του.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Άρθρο 7
Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του, χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθμός, δηλ. όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα απόντα μέλη του. Τυχόν κληθέντες και παριστάμενοι Πρόεδροι Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας δε λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της απαρτίας.

[Υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα 23 μέλη]

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, σε όλες τις περιπτώσεις όπου μέλη Δημοτικού Συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου αργίας.

8. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της μονάδας, αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Για τη λήψη απόφασης που αφορά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης αυτής προσμετράται και η
ψήφος του Προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή του Εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας.

[Για τη λήψη απόφασης απαιτούνται 12 θετικές ψήφοι ή για τις κανονιστικές αποφάσεις 23 θετικές ψήφοι.]

9. Στην περίπτωση αποχώρησης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.
10.Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το μέλος λογίζεται παρόν.
11.Ο Δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όταν όμως αναπληρώνεται νομίμως επειδή απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του δε στερείται το δικαίωμα ψήφου.
12.Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Άρθρο 10
Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

1. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.
2. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη πρακτικογράφου δημοτικός υπάλληλος, τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
3. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, που αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν:

  • ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου,
  • ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών,
  • αγορά και εκποίηση ακινήτων,
  • κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
  • επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
  • σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων,
  • σύναψη δανείων,
  • διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
  • διαδικασίες κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων.

7. Οι αποφάσεις, που αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνοδεύονται από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από τα έγγραφα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοσή της.

Τι γινόταν στο δημοτικό συμβούλιο μέχρι πριν λίγο καιρό. Η ψήφιση των θεμάτων που συζητούσε το δημοτικό συμβούλιο, εκτός από μερικές περιπτώσεις, δε γινόταν με ονομαστική ψηφοφορία. Στο παρελθόν μια απόφαση δημοτικού συμβουλίου θεωρήθηκε μη νόμιμη. Η ψηφοφορία  για το  θέμα αυτό δεν έγινε με την εκφώνηση των ονομάτων και την θετική ψήφο των συμβούλων, αλλά κατά πλειοψηφία με αποτέλεσμα δημοτικοί σύμβουλοι που είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση τελικά να θεωρηθούν παρόντες και η ψήφος τους να προσμετρηθεί στην πλειοψηφία. Μετά την παραπομπή τους με βάση το άρθρο 142 του νόμου 3463/2006, τιμωρήθηκαν πειθαρχικά με δύο μήνες αργία.

Στη συνεδρίαση της 18/5/2016 προεδρεύων του δημοτικού συμβουλίου ήταν ο πλειοψηφών σε σταυρούς προτίμησης της πλειοψηφίας Αναστάσιος Χίος, λόγω απουσίας της προέδρου και του κωλυομένου αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Χίος θέλησε να εφαρμόσει το άρθρο 7, παρ. 12  του Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου για όλες τις ψηφοφορίες.

Παρακολουθείστε τι έγινε.

 

Στις 30/6/2016 έγινε η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Παρακολουθείστε ένα απόσπασμα.

 

Ο δήμαρχος παρεμβαίνει μετά τις αντιρρήσεις για την ονομαστική ψηφοφορία και λέει:

«Θα ήθελα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντίδραση με άλλης μορφής ψήφου, θα ήθελα να μη γίνεται ονομαστική,  εφόσων είναι και οι 22 των παρόντων και υπάρχει ένας …»

Να το πω με δικά μου λόγια. Αν είναι 22 παρόντες και συμφωνούν να μη γίνεται ονομαστική ψηφοφορία. Αν διαφωνεί έστω και ένας να γίνεται όπως προτείνει ο προεδρεύων.

Το πρόβλημα είναι ποιος θα μετράει τους παρόντες, αν είναι 22 ή 20 ή λιγότεροι που ομοφωνούν.

Αν ομοφωνούν 11, τότε να μη γίνεται ονομαστική ψηφοφορία; Αν δεν είναι 23 αλλά λιγότεροι και ομοφωνούν να μη γίνεται ψηφοφορία;

Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που το θέμα που συζητείται δεν ψηφίζεται αν δε συγκεντρώσει 11 ή 23 θετικές ψήφους.

Το βασικότερο είναι αν η απόφαση που λαμβάνεται από 25 που ομοφωνούν σε σύνολο 30 που ήταν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης και η απόφαση είναι παράνομη σε ποια από τα 30 άτομα θα γίνει ο καταλογισμός της ευθύνης;

Επομένως ο δήμαρχος απερίσκεπτα πρότεινε αν δεν υπάρχει φανερή διαφωνία να μη γίνεται ονομαστική ψηφοφορία.

Σωστά ο κ. Χίος συνέχισε να τηρεί τον Κανονισμό, παρά την πρόταση του δημάρχου να γίνεται επιλεκτική τήρηση του κανονισμού κατά τη γνώμη του προεδρεύοντος του δημοτικού συμβουλίου.

Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε και κατά τη συνεδρίαση της 29/7/2016.

 

Όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο προς το τέλος της συνεδρίαση αποχώρησε από το προεδρείο και τη θέση του κατέλαβε ο δημοτικός σύμβουλος Ευστάθιος Τοπαλλίδης. Προχώρησε στη συζήτηση ενός θέματος και δεν έκανε ονομαστική ψηφοφορία για την ψήφιση του θέματος, λέγοντας ότι ψηφίστηκε ομόφωνα.

Στην τελευταία ψηφοφορία υπό την προεδρεία του κ. Χίου οι παρόντες ήταν 13. Με την αποχώρησή του, πριν αναλάβει την προεδρεία ο κ. Τοπαλλίδης, αποχώρησε η κα. Σαχσανίδη, επομένως οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι ήταν 11. Επειδή ο αριθμός δεν είναι ο αριθμός άνω του ημίσεος της απαρτίας , που είναι 12, το θέμα αυτό δεν ψηφίστηκε.

 

Σοβαρότερο πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης. Στην ανάγνωση των παρόντων περιελήφθη και το όνομα του Παναγιώτη Γρηγοριάδη.

Ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης στην επίμαχη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14/6/2011 ήταν απών, (κλικ εδώ). Με απόφαση της επιτροπή του άρθρου 142 του νόμου 3463/2006 στον Παναγιώτη Γρηγοριάδη, και σε άλλους δημοτικούς συμβούλους επιβλήθηκε δίμηνη αργία γιατί τότε δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία, δημοσιεύτηκε η απόφαση που τους έφερε παρόντες και δε ζήτησαν να διαγραφεί  το όνομά τους από τους παρόντες με νεώτερη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αυτά το έτος 2011 !!

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, σε όλες τις περιπτώσεις όπου μέλη Δημοτικού Συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπληρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου αργίας.

Με βάση τα ανωτέρω ο κ. Γρηγοριάδης δεν έπρεπε να υπολογιστεί στους παρόντες της συνεδρίασης της 29/7/2016.

Με 22 παρόντες σε σύνολο 45 δημοτικών συμβούλων δεν υπήρξε απαρτία με την έναρξη στης συνεδρίασης, πράγμα που επισήμανα από τη θέση των δημοσιογράφων και αυτό αποτυπώνεται στο σχετική βίντεο.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου χωρία απαρτία στην έναρξη της συνεδρίασης δεν είναι νόμιμη.

 

Τη νομιμότητα της απόφασης θα κρίνουν τα αρμόδια όργανα.

Αξίζει η εικόνα αυτή για το δήμο Αχαρνών. 13 Δημοτικοί σύμβουλοι να αποφασίζουν για τις τύχες της πόλης μας.

Ποιος έχει την κύρια ευθύνη;

Όποιος απαντήσει λαμβάνει Εξώδικη ….

 

Αν τελικά ακυρωθεί η συνεδρίαση και 15 δημοτικοί σύμβουλοι έχασαν τη βραδιά του θα φταίω εγώ;

Να περιμένω και άλλη Εξώδικη Δήλωση,  Διαμαρτυρία & Πρόσκληση;

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: