Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Με αυτούς τους ισολογισμούς δάνειο γιόκ.

Posted by koszig στο 5 Αυγούστου 2016

Ας δούμε τι λέει το «Πρακτικού-Απόφασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. περί ένταξης του Δήμου Αχαρνών σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.», (κλικ εδώ)

l. Στο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλε ς διατάξεις» (Α ‘, 143) ορίζεται : Στο άρθρο 174 παρ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, όπως οι διατάξεις αυτές αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 74 και 75 του ν . 4316/24.12.2014 (Α’, 270),
ότι: «4. Εφόσον το Παρατηρητήριο διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι: α) ένας Ο.Τ.Α. ή και νομικό του πρόσωπο έχει αδυναμία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου αρχικού προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης κατόπιν αναμόρφωσής του, ή και β) … ζητά από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. ή νομικού του προσώπου αντίστοιχα, σε προθεσμία που αυτό ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους και σύνταξη έκθεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά:

α) ο συνολικός δανεισμός, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο Ο.Τ.Α. για τη συνομολόγηση δανείων και για ρυθμίσεις οφειλών από νομικά του πρόσωπα,

β) οι λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, με διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσμες, καθώς και τις διεκδικήσεις τρίτων,

γ) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή οφειλών νομικών του προσώπων,

δ) οι λοιπές εν γένει απαιτήσεις,

ε) εκτίμηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν,

και στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από το Παρατηρητήριο ή από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Τ .Α. αναγκαίο να αξιολογηθεί.

Σε απάντηση ατών των ερωτημάτων η Οικονομική Υπηρεσία του δήμου Αχαρνών απάντησε:

4. Με το Ε72/27.07 . 2016 (με aριθμ . πρωτ. Παρατηρητηρίου 715/27.07.2016) έγγραφο της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών απεστάλη η έκθεση καθώς και το σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2016. Το περιεχόμενο της
έκθεσης έχει ως ακολούθως:

Έγγραφο δήμου Αχαρνών 1

Έγγραφο δήμου Αχαρνών 2

Έγγραφο δήμου Αχαρνών 3

 

Αυτά τα στοιχεία παρουσίασε η οικονομική υπηρεσία. Αυτά είχαν καταγραφεί στο σχέδιο προϋπολογισμού, που δεν ήταν ισοσκελισμένος, και χρειαζόταν δάνειο 9.912.825,42για την ισοσκέλισή του.

Στο ανωτέρω έγγραφο του δήμου αναφέρεται:

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2110712016 απέρριψε το ανωτέρω αίτημα του Δήμου. 
Ο Δήμος έχει υποβάλλει το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 143017128-12-2015 αίτημα προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων του Δήμου, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα λόγω ότι δεν έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία. (Ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών εγκεκριμένοι από το Δημοτικό Συμβούλιο και εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών-λογιστών).

Πότε έπρεπε να έχουν εγκριθεί οι ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών, 2012, 2013, 2014 ή 2013, 2014, 2015.

Ποια είναι η διαδικασία έγκριση των ισολογισμών;

ΑΡΘΡΟ 163

  1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
  2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.
  3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή / λογιστή.

   Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή / λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.

   Ο ορκωτός ελεγκτής / λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών/ Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής /λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.

   Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής /λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή /λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

  1. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

   Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής / λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή ? λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.

   Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή / λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή / λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.

  1. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή / λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

   Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

  1. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή ? λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος.

   Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού.

  1. Οι Δήμοι, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους οικονομική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ.2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης αυτής.

   Σύνοψη της οικονομικής κατάστασης δημοσιεύεται μαζί με τον απολογισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.

   Οι Δήμοι που εφαρμόζουν προαιρετικά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α΄) δεν υποχρεούνται στη σύνταξη της οικονομικής κατάστασης της παρούσας παραγράφου.

 

Τον Οκτώβριο του έτους 2014 η οικονομική υπηρεσία και ο δήμαρχος  δεν εισηγήθηκαν στο δήμο την ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή/λογιστή και τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2014 και των προηγουμένων οικονομικών ετών 2012 και 2013, αν δεν υπήρχαν ισολογισμοί. Το ίδιο συνέβη και για το έτος 2015 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2015.

Στις 23/3/2015 η οικονομική επιτροπή συζήτησε και ενέκρινε τον ισολογισμό-απολογισμό του έτους 2012 και έδωσε εντολή στο δήμαρχο να το διαβιβάσει στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

7Φ0ΔΩΨ8-ΙΞΤ Οικ Επ. Ισολογισμός 2012

Ο δήμαρχος δε διαβίβασε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ως είχε καθήκον, στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Η παράληψη αυτή συνιστά παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ.1.

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. …
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη  εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος

Στις 15/4/2016 η οικονομική επιτροπή συζήτησε και ενέκρινε  ισολογισμό-απολογισμό του έτους 2013 και έδωσε εντολή στο δήμαρχο να το διαβιβάσει στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

6ΤΑΑΩΨ8-ΣΟΙ Οικ Επ. Ισολογισμός 2013

Ο δήμαρχος δε διαβίβασε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ως είχε καθήκον, στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Στις 15/4/2016 η οικονομική επιτροπή συζήτησε και ενέκρινε  ισολογισμό-απολογισμό του έτους 2014 και έδωσε εντολή στο δήμαρχο να το διαβιβάσει στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

7ΒΖΖΩΨ8-Υ03 Οικ. Επ. Ισολογισμός 2014

Ο δήμαρχος δε διαβίβασε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ως είχε καθήκον, στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Όλες αυτές οι παραλήψεις  συνιστούν παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ.1.;

Με αυτές τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής,  όταν ψηφίστηκαν, δεν υπήρχε συνημμένη  η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή /λογιστή με τις παρατηρήσεις και τη σχετική σφραγίδα.

Παρακολουθείστε τι έγινε στην οικονομική επιτροπή της 15/4/2016.

 

Ο δήμαρχος στη συνεδρίαση αυτή αναφέρεται σε αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα, ισολογισμό 2013. Η αρμόδια προϊσταμένη του αρμοδίου τμήματος ενημερώνει την οικονομική επιτροπή ότι θα υπογράψει τους ισολογισμούς με επιφύλαξη, γιατί τους έφεραν την προηγουμένη στις 8 το βράδυ για  να ψηφιστούν την επόμενη μέρα. Ο δήμαρχος αναφέρει ότι έχουν αναθέσει στου ορκωτούς λογιστές και εργάζονται. Φυσικά τα αποτελέσματά τους θα τα έχουμε αργότερα!!

Οι ισολογισμοί που ενέκρινε η οικονομική επιτροπή για υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο ήταν με στοιχεία που συνέταξε η οικονομική υπηρεσία και δεν ήταν ισολογισμοί που συνέταξαν οι ορκωτοί λογιστές, με αποτελέσματα χρήσεων και προσάρτημα σύμφωνα με το νόμο.

Με αυτά τα στοιχεία υπόβαλε αίτημα το δημοτικό συμβούλιο στις 26/4/2016 αίτημα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αίτημα για δάνειο 9.912.825,42 €.

2258 Απόφαση λήψης δανείου 26-4-2016

Παρ’ όλες τις πολιτικές παρεμβάσεις,(κλικ εδώ), αίτημα του Δήμου Αχαρνών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων του Δήμου, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα λόγω ότι δεν έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία. (Ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών εγκεκριμένοι από το Δημοτικό Συμβούλιο και εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών-λογιστών).

Έτσι ο δήμος Αχαρνών από την ανικανότητα να υποβάλει τα αναγκαία στοιχεία για τη λήψη δανείου, όπως έκαναν πάνω από μια δεκάδα δήμοι, οδηγήθηκε μοιραία στον άλλο μοναδικό δρόμο, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την ένταξή του σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Αν αθροίσουμε τα ποσά που αναφέρονται στα σημεία ε) και στ) του ανωτέρω εγγράφου  είναι το ποσό 22.365.036,75 €. Πως προέκυψε το ποσό των 19.885.490,04 € που λείπει για ισοσκέλιση  του προϋπολογισμού του έτους 2016;

Στο έγγραφο του δήμου Αχαρνών οι συνολικές υποχρεώσεις του δήμου στις 30/6/2016 είναι  19.692.458,71 €,  μας έδωσαν 19.885.490,12. €. Γιατί;

trikoypis

Τις πταίει; Μόνο οι προηγούμενοι ή και ο παρών;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: