Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ο δήμος Αχαρνών στο Παρατηρητήριο -1

Posted by koszig στο 6 Αυγούστου 2016

Σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο δήμος Αχαρνών;

Στο έγγραφο του  Πρακτικού της 97ης Συνεδρίασης της 28ης Ιουλίου 2016 του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., (κλικ εδώ), αναφέρεται:

Βάσει των ανωτέρω, το Παρατηρητήριο λαμβάνοντας  υπόψη τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 174 παρ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 του ν. 4270/2014, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 74 και 75 του ν. 4316/24.12.2014 {Α’, 270), την υπ’αριθμ. Ε72/27.7.2016 υποβληθείσα από την Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών έκθεση οικονομικών στοιχείων, τις παρατηρήσεις επί της διενεργηθείσας από αυτό αξιολόγησης αυτής, διαπιστώνει ότι ο Δήμος Αχαρνών αδυνατεί να καταρτίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό νια το οικονομικό έτος 2016. Το ποσό για το οποίο ο Δήμος αδυνατεί να καταρτίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, φέρεται να ανέρχεται στα 19.885.490,04 € με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο Λογαριασμός Εξυγίανσης.
Οι προμνησθείσες ενέργειες θα αποτυπωθούν στο Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης (ΣΟΕ), το οποίο θα συνταχθεί από το Δήμο και θα υποβληθεί στο Παρατηρητήριο. Συγκεκριμένα, η οριστικοποίηση και ποσοτικοποίηση όλων των παρεμβάσεων και δράσεων που
θα αναλάβει ο Δήμος θα καταγράφονται, όπως ήδη εκτέθηκε, στο Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης αυτού, και η αποτελεσματικότητα των μέτρων που τυχόν ήδη έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται καθώς και η εν  συνεχεία κατάρτιση του προϋπολογισμού σικ. έτους 2016 θα
επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν το τελικό ύψος του προμνησθέvτος ποσού ισοσκέλισης και συνεπώς θα οδηγήσουν σε αναγκαία αναμόρφωση του εν τω μεταξύ ψηφισθέντος και επικυρωθέvτος προϋπολογισμού του.

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να αποτυπωθούν στο Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης (ΣΟΕ), το οποίο θα συνταχθεί από το Δήμο και θα υποβληθεί στο Παρατηρητήριο;

Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ. Α. , εντός προθεσμίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσής του (Σ.Ο.Ε.) το οποίο ψηφίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου,
που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Το Σ.Ο.Ε. περιλαμβάνει ιδίως:
α) την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Ο.Τ.Α. ,
β) την καταγραφή του προσωπικού του Ο .Τ.Α. και ακριβή αριθμό και ποσοστό περιορισμού των προγραμματισμένων προσλήψεων,
γ) συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση των ιδίων εσόδων,
δ) συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού εν γένει των δαπανών,
ε) δράσεις χρηματοδότησης με στόχο τον περιορισμό του χρέους,
στ) εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων εσόδων και δαπανών του, καθώς και του ύψους των απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών του,
ζ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

Εάν ο Ο.Τ.Α. δεν καταθέσει εγκαίρως το Σ.Ο.Ε. ή αυτό που καταθέσει δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή κρίνεται ανεπαρκές, αυτό συντάσσεται ή τροποποιείται αναλόγως από το Παρατηρητήριο και με την προσθήκη ενδεχομένως παρεμβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 6, αποστέλλεται στον Ο.Τ.Α. προκειμένου να ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση από το δημοτικό η περιφερειακό συμβούλιο. Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του Σ.Ο.Ε. και μπορεί να προτείνει στο οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο την τροποποίησή του ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος Εξυγίανσης. Το Πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αναμορφώνονται σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε ..

Ας δούμε την κατάσταση του δήμου Αχαρνών.

Με την Υπουργική απόφαση 43093/2016  Καθορίζεται το ανώτατο ορίου του συνολικού χρέους δήμου που δανείζεται ως ποσοστού επί συνολικών εσόδων του.

ΥΑ 43093 ΦΕΚ Β 1153 2010 Καθορ.ανώτατου ορίου του συνολικού χρέους δήμου που δανείζεται ως ποσοστού επί συνολικών εσόδων του

Σύμφωνα με το έγγραφο που στάλθηκε στο παρατηρητήριο στις 25/5/2016, (κλικ εδώ), το χρέος  σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση υπολογίζεται:

2. Ως συνολικό χρέος του δήμου θεωρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν:

 α) Για τους δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των ΟΤΑ Α` βαθμού, από τον αριθμητικό μέσο των υποχρεώσεων των τριών (3) τελευταίων εγκεκριμένων ισολογισμών τους.

Στο δήμο Αχαρνών δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών, 2012-2013-2014, ή μέχρι σήμερα τυπικά 2013-2014-2015.

Αν λάβουμε τα ανεπίσημα στοιχεία που υπέβαλε ο δήμος στο παρατηρητήριο

Δάνεια

Είναι φανερό ότι έχουν γίνει λάθη (τυπογραφικά;) στις ημερομηνίες. Αντί 1-12-2004 γράφτηκε 1-12-2014 και αντί 12-01-2006 γράφτηκε 12-01-2016

Αυτά τα στοιχεία υπέβαλε ο δήμος Τρικκαίων (Τρικάλων) στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων

Δάνεια

και έλαβε δάνειο 8.771.661,65 ευρώ.

Ο δήμος Αχαρνών είναι γνωστό τι πήρε  από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων και οδηγήθηκε στο παρατηρητήριο.

Εκτός από τα δάνεια στην ΚΥΑ 43093/2010 απόφαση αναφέρονται και οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν:

Συμβολαιογραφικές πράξεις  από απαλλοτριώσεων (με συμβιβαστική τιμή)   2. 700.000,00 €.

Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (εκτός απαλλοτριώσεων) κατά του Δήμου  2.686.234,66 €.

Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις απαλλοτριώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών  5.324.003,05 €.

Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις απαλλοτριώσεων εγγεγραμμένες σε τρέχων Κ.Α. προϋπολογισμού 2016 ανέρχονται στα ποσά των  2. 789.191,16 €.

Οι δικαστικές αποφάσεις για απαλλοτριώσεις που είναι σε εκκρεμότητα (δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες) δεν θα καταστούν τελεσίδικες εντός του 2016, ανέρχονται στο ποσό των 3.995.607,88 €.

Οφειλές του δήμου Αχαρνών από απαλλοτριώσεις 17.495.036 €, από δάνεια 35.455.038 €. Σύνολο 52.950.074 €.

Τα έσοδα του δήμου Αχαρνών που εισπράχθηκαν είναι:

Έσοδα 2015

Συνολικά τα έσοδα που εισπράχθηκαν το έτος 2015 ήταν 42.816.210,75

Οι οφειλές του δήμου το έτος 2015 ήταν  52.950.074/42.816.210,75=1,24 αντί του 0,6

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ:

Καθορίζουμε, ως ανώτατο όριο του συνολικού χρέους δήμου που προβαίνει σε δανεισμό, ποσοστό 60% επί των συνολικών εσόδων του.

Ο δήμος  με αυτό το συνολικό χρέος δε μπορούσε να προβεί σε δανεισμό.

Συμπέρασμα.

Φταίνε οι προηγούμενες διοικήσεις του δήμου Αχαρνών που σπατάλησαν  δανεικά χρήματα, για ρουσφέτια, για σπατάλες σε δημοτικές επιχειρήσεις, για σπατάλες σε αλόγιστες απαλλοτριώσεις.

Φταίει η παρούσα δημοτική Αρχή, γιατί μεταξύ των συμβούλων της υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι που ήταν μέλη της προηγούμενης και της προ προηγούμενης που δεν έκαναν τίποτα  να σταματήσουν οι σπατάλες και να εισπραχθούν έσοδα που δεν εισπράχθηκαν για τους γνωστούς λόγους.

Φταίει η παρούσα δημοτική Αρχή, γιατί ο επικεφαλής της δήμαρχος δε φρόντισε να καθοδηγήσει σωστά τις οικονομικές υπηρεσίες  να εκτελούν το έργο τους και δεν τήρησε τα όσα έλεγε στην ορκωμοσία για τη διαφάνεια.

Οι αδυναμίες της οικονομικής υπηρεσίας είναι φανερές και την κύρια ευθύνη φέρει ο δήμαρχος και υπ’ αυτόν Εκτελεστική Επιτροπή.

Στο κείμενο του Παρατηρητηρίου αναφέρεται:

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του Σ.Ο.Ε. και μπορεί να προτείνει στο οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο την τροποποίησή του ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος Εξυγίανσης. Το Πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αναμορφώνονται σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε ..

Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο έπρεπε να έχει συνταχθεί και εγκριθεί ενάμισι χρόνο πριν. Αυτό είναι ευθύνη του δημάρχου.

Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει ετήσιο πρόγραμμα δράσης και αυτό είναι ευθύνη του δημάρχου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει ισολογισμούς προηγουμένων ετών και αυτός ήταν ο λόγος που οδηγήθηκε στο Παρατηρητήριο, αντί να δοθεί δάνειο από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Σε επόμενη ανάρτηση θα γίνει αναφορά αν μπορούν να αυξηθούν τα έσοδα.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: