Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δημοτικές Κοινότητες Αχαρνών και Θρακομακεδόνων

Posted by koszig στο 8 Αυγούστου 2016

Σημαντικά μέρη της δομής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν οι Δημοτικές Κοινότητες. Μετά την ένωση του δήμο Αχαρνών με το δήμο Θρακομακεδόνων με το νόμο 3852/2010, του γνωστού ως «Καλλικράτη», στη διοικητική του δομή προέκυψαν δύο οντότητες, η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών και η Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων. Αυτές οι Κοινότητες έχουν μια διοικητική δομή που περιγράφεται στα άρθρα 79, 81 και 83 του νόμου 3852/2010. Τα σημαντικότερα σημεία του νόμου είναι:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 79
Πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας

1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Φεβρουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού,
που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του.

3. Στον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.

Άρθρο 81
Αρμοδιότητες προέδρου και αντιπροέδρου δημοτικής κοινότητας

1. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.
β) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη δημοτική κοινότητα.
γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.
δ) Ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις. 
2. Στον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας αναπληρώνει τον πρόεδρο του συμβουλίου σε όλα τα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 83
Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας

1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:
α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής,
γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,
ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.
3. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.
4. Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος.
5. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση διαβιβάζει στο δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού
δημοσίευσης.
Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζονται και στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.
6. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1.
7. Οι πράξεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 227 του παρόντος.
8. Ο δήμαρχος, με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του δήμου μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων.
9. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.

Διαβάζοντας τα ανωτέρω κανείς αντιλαμβάνεται ότι στις Δημοτικές Κοινότητες υπάρχουν αιρετά όργανα διοίκησης που ασχολούνται με θέματα που είναι πιο κοντά στους δημότες της περιοχής τους.

Χαρακτηριστικές είναι στα ανωτέρω άρθρα οι φράσεις, αποφασίζει, προτείνει, εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις.

Σε λίγες μέρες κλείνουν δυο χρόνια από τη λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων της παρούσας δημοτικής Αρχής.

Αν κάποιος θελήσει να περιγράψει τις δραστηριότητες της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών θα πρέπει να προστρέξει σε δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, σε ανακοινώσεις-δελτία τύπου του δήμου και σε δημοσιευμένες αποφάσεις στο διαδίκτυο ή στη Δι@ύγεια.

Αν δεν διέφυγε της προσοχής μου, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο δεν έχει γίνει γνωστή καμία εκδήλωση ή δραστηριότητα. Για τα θέματα που εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 83 δεν υπάρχει καμία αναφορά.

Στις αποφάσεις του συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Αχαρνών, με εξαίρεση μια απόφαση Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, όλες οι άλλες αποφάσεις ήταν «Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος» και «Χορήγηση ή μη αδείας Μουσικής-Μουσικών Οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος»

Αποφάσεις Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών

Από το Νοέμβριο του προηγουμένου έτους έχει να δημοσιευτεί απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών. Γιατί;

Ας ανατρέξουμε στις ανακοινώσεις συνεδριάσεων του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών.

Συνεδριάσεις Δημοτικής Κοινοτητας Αχαρνων

Για τις υπογραμμισμένες ημερομηνίες δεν υπάρχουν αποφάσεις του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών. Από αυτό συμπεραίνεται ότι δεν έγινα συνεδριάσεις ελλείψει απαρτίας.

Η εικόνα της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων για τις αποφάσεις

Αποφάσεις Δ

 

 

Είναι τόσο σημαντικές οι συνεδριάσεις του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών;

Σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 «Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Άρθρο 1
Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)−το οποίο νοείται στην παρούσα, ως κατάστημα ή επιχείρηση ή εργαστήριο ή δραστηριότητα, η άσκηση των οποίων διέπεται από Υγειονομική Διάταξη και αδειοδοτείται
από τους δήμους−, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

…………

2. Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα − πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος…… (αναφέρεται το είδος του καταστήματος) στο Δήμο….. με αριθμό πρωτ……Επί της αιτήσεως μου αυτής ο Δήμος……… δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά, και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».

3. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης − γνωστοποίησης στο δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

Έχουν ανακληθεί προεγκρίσεις τα δύο τελευταία χρόνια;

Η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 1α:

α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

Σε όλες  τις αιτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που έγινα το έτος 2016 έχει γίνει σιωπηρά προέγκριση της αίτησης, γιατί δε συνεδρίασε το συμβούλιο να εγκρίνει ή μη την αίτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 5:

Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζονται και στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.

Σύμφωνα με το άρθρο  68 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 68
Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

4. Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική
ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.
5. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες.
Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Για τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών που απουσιάζουν αδικαιολόγητα έγινε εφαρμογή αυτού του άρθρου;

Τις εισηγήσεις για προεγκρίσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υπογράφει ο δήμαρχος,

Εισήγηση για προέγκριση

Παρακολουθεί τη λειτουργία του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Αχαρνών και την τύχη των εισηγήσεών του;

Συμπέρασμα.

Η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών δεν λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο.

Καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για να διορθωθεί το πρόβλημα.

Κέντρα υγειονομικού ελέγχου μπορεί να έχουν προέγκριση «κατά τεκμήριο» και να λειτουργούν χωρία άδεια, αφού κανένας από το δήμο δεν ασχολείται με το θέμα αυτό για την ανάκλησή της.

Παρόμοιες διαδικασίες «κατά τεκμήριο», με αυστηρότερους όρους , υπάρχουν και για τις άδειες λειτουργίας.

Τις άδεις λειτουργίας σύμφωνα με το νόμο υπογράφει ο δήμαρχος.

Τα έσοδα από αυτά τα κέντρα για το ήμισυ του 2016 είναι:

έσοδα 452 2016

Αν τηρηθούν οι διαδικασίες του νόμου και γίνει ένας επανέλεγχος στις άδειες λειτουργίας μήπως αυξηθούν τα έσοδα χωρίς να γίνουν αυξήσεις;

 

Ποιος φταίει που φτάσαμε ως εδώ; Οι πρώην, οι νυν ή όλοι εμείς;

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: