Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι οικονομικές υπηρεσίες τηρούν τους νόμους;

Posted by koszig στο 21 Αυγούστου 2016

Το ερώτημα είναι αν οι οικονομική υπηρεσία του δήμου Αχαρνών τηρεί την παρακάτω διάταξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 15

Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής:
«Άρθρο 10Α
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών
1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Μετά από συνεχείς αναφορές του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ η οικονομική υπηρεσία του δήμου Αχαρνών, έστω και καθυστερημένα, εφάρμοσε τον ανωτέρω νόμο.Δημοσίευσε τα Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία του μηνός Ιουνίου.

Για το μήνα Ιούλιο δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία, παρότι έχουν περάσει πάνω από 10 ημέρες από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης τους.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» δεν έχει δημοσιεύσει μέχρι σήμερα Μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού.

Ν. 4257_2014

Άρθρο 39

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Για το δήμο Αχαρνών τα Τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία Ιανουαρίου-Μαρτίου και Απριλίου-Ιουνίου δεν έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα.

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου έτους 2016 έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί τον Απρίλιο 2016, να έχουν συζητηθεί στην οικονομική επιτροπή και μέχρι το τέλος Απριλίου να έχουν υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση.

Τα στοιχεία του δευτέρου τριμήνου έτους 2016 έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί τον Ιούλιο 2016, να έχουν συζητηθεί στην οικονομική επιτροπή και μέχρι το τέλος Ιουλίου να έχουν υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση.

Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για αυτές τις παραλήψεις;

Υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης  ή της αντιπολίτευσης να αναρωτηθούν γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι;

Για τους Ισολογισμούς των ετών 2012, 2013, 2014 και 2015 τι έχει γίνει; (κλικ εδώ)

Τα ανωτέρω είναι μια από τις αιτίες που ο δήμος είναι στο μηχανισμό εξυγίανσης.

 

Καλά τα μπάνια, καλές οι φωτογραφίσεις, καλό το κόψιμο των κορδελών των εγκαινίων, αλλά ο δήμος είναι στην εντατική.

Υπάρχει ουσιαστική διοίκηση στο δήμο Αχαρνών;

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: