Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Που βρισκόμαστε;

Posted by koszig στο 13 Σεπτεμβρίου 2016

Τι θα πρέπει να κάνει ένας δήμος αυτέ τις χρονικές στιγμές.

Θα έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί τον Ιούλιο τα δύο τριμηνιαία δελτία του έτους 2016

Νόμος 4257/2014

Άρθρο 39
Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.
Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Άρθρο 277
Έλεγχος Είσπραξης Εσόδων
1. Ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη τούτων.
3. Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών παραπέμπει α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην Επιτροπή του άρθρου 141 του ν. 3463/2006 για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων.

Στην ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής της 2/9/2016 υπήρχε θέμα συζήτησης:

2  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

Μέχρι σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου 2016, δεν έχουν δημοσιευτεί στη Δι@ύγεια οι εκθέσεις για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του πρώτου τριμήνου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016 και του δευτέρου τριμήνου Απριλίου-Ιουνίου 2016.

Για το πρώτο τρίμηνο η έκθεση έπρεπε να έχει συζητηθεί μέχρι το τέλος του Απριλίου και για το δεύτερο τρίμηνο μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2016 στο δημοτικό συμβούλιο. Πως να γίνει συζήτηση, αφού στην οικονομική έχουν δεν υποβληθεί τα στοιχεία και δεν έχει γίνει εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Κάποιο μπορεί να ισχυριστούν ότι το έτος 2016 δεν είχε εγκριθεί ο προϋπολογισμός μέχρι τον Αύγουστο του έτους 2016 που ο δήμος μπήκε στο παρατηρητήριο.

 

Αυτή η κατάσταση υπήρξε και για το έτος 2015. Το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2014 και το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο της εκθέσεις για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015 συζητήθηκαν στην οικονομική επιτροπή στις 31/8/2015 ως έκτακτα θέματα και στο δημοτικό συμβούλιο στις 26/10/2015 έγινε συζήτηση:

4 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων ∆΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014

5 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015

6 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015

 

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιευτεί από την οικονομική  επιτροπή οι αποφάσεις για την συζήτηση και τις απόψεις της μειοψηφίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του πρώτου εξαμήνου του έτους 2016.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής διαβιβάσει στο δημοτικό συμβούλιο αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής για συζήτηση του προϋπολογισμού και πιθανή αναμόρφωσή του.

Αναρωτιέται κανείς αν έχει διαβιβαστεί, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 39, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σχετικό έγγραφο.

Σήμερα ο δήμος Αχαρνών είναι υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου.

Το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης (ΣΟΕ), θα έπρεπε να είχε  συνταχθεί από το Δήμο και να έχει υποβληθεί στο Παρατηρητήριο.
Συγκεκριμένα έπρεπε να περιέχει την οριστικοποίηση και ποσοτικοποίηση όλων των παρεμβάσεων και δράσεων που θα αναλάβει ο Δήμος να καταγράφονται, στο Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης αυτού, και η αποτελεσματικότητα των μέτρων που τυχόν ήδη έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται καθώς και η εν συνεχεία κατάρτιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 θα επηρεάσουν και θα διαμορφώσουν το τελικό ύψος του προμνησθέvτος ποσού ισοσκέλισης και συνεπώς θα οδηγήσουν σε αναγκαία αναμόρφωση του εν τω μεταξύ ψηφισθέντος και επικυρωθέvτος προϋπολογισμού του.

Σήμερα έφτασε στο δήμο από το παρατηρητήριο πρόταση (;) για το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης (ΣΟΕ). Θα γνωστοποιηθεί στο δημοτικό συμβούλιο;

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: