Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δυό χρόνια δημοτική Αρχή. Τι έκανε – Τι δεν έκανε. 2

Posted by koszig στο 18 Σεπτεμβρίου 2016

Τα όργανα διοίκησης των  δήμων είναι ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή η Οικονομική Επιτροπή, Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Αποφασιστικά όργανα είναι ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν δοθεί από το δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων. Οι άλλες επιτροπές έχουν εισηγητικό ρόλο.

Ένας βασικός παράγοντας διοίκησης του δήμου είναι ο Γενικός Γραμματέας του δήμου. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του δήμου που είναι κανονιστική απόφαση και έχει ισχύ νόμου. Εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. άλλες αρμοδιότητες μπορεί να παραχωρήσει ο δήμαρχος, χωρίς όμως να στερεί από το Γενικό Γραμματέα εκείνες τις αρμοδιότητες που έχει από τον Ο.Ε.Υ.

Βασική καινοτομία στον νόμο 3852/2010 «Καλλικράτης» είναι η ανάρτηση αποφάσεων οργάνων στη Δι@ύγεια, νόμος 3861/2010.

Άρθρο 1
Αντικείμενο του νόμου
Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. «Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα, καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.»

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

Αποφάσεις οργάνων αναρτώνται στη Δι@ύγεια  όσες παίρνουν Α.Δ.Α. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ) και άλλες στην ιστοσελίδα του δήμου, κυρίως αποφάσεις δημάρχου.

 

Ο Δήμαρχος

Ο δήμαρχος λαμβάνει αποφάσεις που έχει δικαίωμα από το νόμο. Όσες αποφάσεις λαμβάνουν Α.Δ.Α. σύμφωνα με το νόμο 3861/2010

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.   …………Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

Στο δικτυακό τόπο του δήμου αναρτώνται αποφάσεις δημάρχου

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%85

Στην πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής περιέχονται:

17η Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1

Αυτές οι αποφάσεις δημάρχου δεν έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του δήμου. Ποιο είναι το περιεχόμενό τους; Ποιο είναι το περιεχόμενο των αποφάσεων με αριθμούς 818-845, 872-918, 919-931, 979, 981-993 από τις 19/5/2016 μέχρι 24/8/2016;

Είναι νόμιμες αυτές οι αποφάσεις, εφόσον σύμφωνα με το νόμο 3861/2010; Αναρτήθηκαν «αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε»;

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 29/7/2016.

 

Όπως φαίνεται στη συνεδρίαση οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας παρακολουθούσαν αμέτοχοι τη συνεδρίαση και ψήφιζαν ομόφωνα. Στη συνεδρίαση ο μοναδικός παρών από την αντιπολίτευση πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος διατύπωσε τις αντιρρήσεις του για τον τρόπο που δε δημοσιεύονται οι αποφάσεις δημάρχου και εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή.

Στις αποφάσεις δεν αναγράφονται οι αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν. Στις αποφάσεις 931-1006 αναφέρεται:

Εισήγηση

%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-998

Απόφαση

 

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-998

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Για ποιο θέμα από ποιόν;

 

Υπάρχουν και άλλες αποφάσεις δημάρχου που δεν έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του δήμου και το διαδίκτυο. Για παράδειγμα, (κλικ εδώ), οι αποφάσεις 2373/2014 και 597/2016, που αναθέτουν καθήκοντα Προϊσταμένης στο Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης  Οργάνωσης και Πληροφορικής δεν έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια (δεν αναγράφεται Α.Δ.Α) και στο δικτυακό τόπο του δήμου Αχαρνών.

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%bf%cf%85

Οι άλλες αποφάσεις δημάρχου που δεν έχουν αναρτηθεί σε ποια θέματα αναφέρονται;

Την 1η Σεπτεμβρίου 2014 ανέλαβε η νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Γιάννη Κασσαβό. Στην ομιλία του είπε:

 

Συνέχεια στο επόμενο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: