Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δυό χρόνια δημοτική Αρχή. Τι έκανε – Τι δεν έκανε. 3

Posted by koszig στο 20 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεχίζεται η παρουσίαση της δημοτικής Αρχής με αναφορά στο » Τι έκανε – Τι δεν έκανε » τα δυό χρόνια που πέρασαν, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Εκτελεστική Επιτροπή

Άρθρο 62
Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής
1. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.
2. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
3. Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των
υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι όργανο που συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις. Όπως όλα τα όργανα έχουν αρμοδιότητες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτά ρυθμίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας των συνεδριάσεων. Με τη δημιουργία του νόμου 3852/2010 (» Καλλικράτης «) το Υπουργείο Εσωτερικών , μέσω της Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) έδωσε την ευκαιρία στους δήμους να χρησιμοποιήσουν Πρότυπους Κανονισμούς Λειτουργίας των Οργάνων. Ένας από αυτούς ήταν ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ.

Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου

Σε αυτό περιέχονται οι αρμοδιότητες του οργάνου και ο τρόπος λειτουργίας του (προσκλήσεις για συνεδρίαση, εισηγήσεις, τρόπος λήψης αποφάσεων, δημοσίευση αποφάσεων, πρακτικά συνεδρίασης).

Οι πρότυποι κανονισμοί με αποφάσεις των οργάνων μπορεί να τροποποιηθούν.

Άρθρο 12

Ισχύς κανονισμού

1. Ο παρόν κανονισμός ισχύει από την ψήφισή του και την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός  δε ζήτησε την ψήφιση αυτού του κανονισμού στην Εκτελεστική Επιτροπή, για το λόγο αυτό δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην ιστοσελίδα το δήμου, (κλικ εδώ) υπάρχει:

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf

%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%84

Στην προηγούμενη δημοτική Αρχή υπήρξε στοιχειώδης παρουσίαση δραστηριοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στην παρούσα δημοτική Αρχή τα πάντα είναι κενά!! Δεν αναφέρονται συνεδριάσεις, δεν αναφέρονται ημερήσιες διατάξεις, δεν υπάρχουν εισηγήσεις..

Στην ιστοσελίδα του δήμου δεν υπάρχουν αναρτημένες αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae%cf%82

Στις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπή περιλαμβάνεται:

β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.

Τι είναι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα;

ΦΕΚ 2971_4-11-2014 Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α για την περίοδο 2014−2019

Άρθρο 1
Περιεχόμενο Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αφορούν στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.
Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα
χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση.

Άρθρο 2
Υπόχρεοι εκπόνησης
Οι Δήμοι της χώρας καταρτίζουν Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία εξειδικεύονται κατ’ έτος σε Ετήσια Προγράμματα Δράσης.
Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συμπεριλαμβάνουν όλες τις δράσεις των Νομικών Προσώπων των Δήμων, εφόσον οι οικείες αποφάσεις των οργάνων διοίκησής τους έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό λειτουργίας τους.

Άρθρο 4
Χρόνος και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου.
Για τον έλεγχο νομιμότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το εγκεκριμένο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας, καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της προηγούμενης δημοτικής Αρχής έχει γίνει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης δεν έχει ο δήμος Αχαρνών.

Στο έγγραφο που έστειλε το Παρατηρητήριο στο δήμο Αχαρνών αναφέρει, (κλικ εδώ), (σελίδα 3):

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%80%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%ad%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%84

Ποιο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης θα αναμορφωθεί σύμφωνα με το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης θα αναμορφωθεί; Τα ανύπαρκτα;

 

στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

Έγινε εισήγηση για ψήφιση Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία στο δημοτικό συμβούλιο;

ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των
υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Έχει γίνει εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων;

Έχει εκδοθεί  Οδηγός του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή;

Για το δημότη υπάρχει ενημερωτική σελίδα σε ηλεκτρονική μορφή, (κλικ εδώ), αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση με τα νέα θεσμικά πλαίσια, δεδομένου ότι η ιστοσελίδα διαμορφώθηκε το έτος 2010.

ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

Δεν έχει γίνει ποτέ ενημέρωση για τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου στο δημοτικό συμβούλιο.

 

Το πόσο καλά γράφεται  ένα πρακτικό Εκτελεστικής  Επιτροπής, όπου δεν υπάρχει μαγνητοφωνημένη συνεδρίαση, φαίνεται :

Πρακτικό Εκτελεστικής Επιτροπής 9-9-2015

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-9-9-2015

Η Επιτροπή διαβούλευσης συνεδρίασε δύο ημέρες αργότερα στις 11/9/2015, αλλά η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε υπόψη της τις αποφάσεις δύο ημέρες πριν !!

70ΨΒΩΨ8_ΥΑ3 Συνεδρίαση Επιτροπής διαβούλευσης 11-9-2015

Κάπως έτσι λειτουργεί η Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου Αχαρνών με πρόεδρο το δήμαρχο και μέλη τους 8 αντιδημάρχους. Στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν προβλέπεται να παρακολουθούν οι δημοσιογράφοι.

Αυτό είναι όσα δεν έκανε η Εκτελεστική Επιτροπή που ορίζουν οι νόμοι.

Τι έκανε; Τρεις συνεδριάσεις δύο για το Τεχνικό Πρόγραμμα και μια για τον προϋπολογισμό του έτους 2016. Εντελώς τυπικές διαδικασίες.

 

Ποιοι εμπλέκονται σε όλα αυτά; Ο δήμαρχος που δεν έφερε τα θέματα για συζήτηση με τις σχετικές εισηγήσεις, οι αντιδήμαρχοι που δεν διαμαρτυρήθηκα για αυτή την αδράνεια και η αντιπολίτευση που δεν άρθρωσε λέξη για αυτή την κατάσταση.

Μετά όλοι αναρωτιόνται γιατί ο δήμος Αχαρνών ζητάει τη σωτηρία του στο Παρατηρητήριο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: