Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δυό χρόνια δημοτική Αρχή. Τι έκανε – Τι δεν έκανε. 4

Posted by koszig στο 7 Οκτωβρίου 2016

Συνεχίζεται η παρουσίαση της δημοτικής Αρχής με αναφορά στο » Τι έκανε – Τι δεν έκανε » τα δυό χρόνια που πέρασαν, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η διοίκηση του δήμου

Η διοίκηση του δήμου ασκείται από το δήμαρχο, σύμφωνα με τους νόμους 3852/2010 και 3463/2006, και από το Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1

Σύμφωνα με το οργανόγραμμα υπάρχουν 70 περίπου Τμήματα.
Σύμφωνα με το νομο 3861/2010 (Δι@ύγεια) προβλέπεται:

Άρθρο 8
Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων
Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.

Στο δικτυακό τόπο του δήμου Αχαρνών υπάρχει ανάρτηση των υπηρεσιών, (κλικ εδώ). Δεν υπάρχει, σύμφωνα με το νόμο, η περιγραφή των αρμοδιοτήτων των οργανικών θέσεων, τα ονόματα, οι ιδιότητες και τα πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας των υπαλλήλων.

Παράδειγμα εφαρμογής του νόμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής:

thlefonikos_katalogos_apd_attikis_2015_v19

Αν είχε δημοσιευτεί αυτός ο κατάλογος θα περιείχε και το όνομα Ειδικής Συνεργάτιδας του δημάρχου, που δεν τη γνώριζε κανένας (;) και ίσως το όνομα συνεργάτη του δημάρχου που φέρεται να διορίστηκε στις 19/8/2016.

Στα ονόματα των τμημάτων πρέπει να υπάρχουν και τα ονόματα των προϊσταμένων.
Ας  δούμε τι δεν έκανε παρούσα δημοτική Αρχή.

%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%8e%ce%bd

Στον κατάλογο των Τμημάτων του δήμου, (κλικ εδώ),  δεν αναγράφονται τα ονόματα των προϊσταμένων, ούτε των υπαλλήλων σε κάθε Τμήμα, όπως φαίνεται στον κατάλογο προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και όλων σχεδόν των δήμων.

Για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων έχουν γίνει αναρτήσεις παλαιότερα, (κλικ εδώ). Είναι λογικό αν κάτι δεν έγινε σωστά την ευθύνη της τοποθέτησης να έχει ο δήμαρχος και όχι ο υπάλληλος.

Η μη ανακοίνωση των ονομάτων των υπαλλήλων δίνει πάντοτε τη δυνατότητα να μη μπορεί να γίνει έλεγχος αν οι υπάλληλοι εργάζονται και που.

Πέρα από τους προϊσταμένους των Τμημάτων στο οργανόγραμμα της διοίκησης του δήμου κομβικό σημείο είναι ο Γενικός Γραμματέας του δήμου.

Γενικός γραμματέας του δήμου ορίστηκε με επιλογή δημάρχου ο Θανάσης Κατσιγιάννης. Οι αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που είναι κανονιστική διάταξη και έχει ισχύ νόμου στο δήμο Αχαρνών.

ΑΡΘΡΟ 2:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται, αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Ευθύνεται έναντι των πολιτικών Οργάνων του Δήμου και ιδιαίτερα του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει η Δημοτική Αρχή. Υποστηρίζει το ∆ήµαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο ∆ήµαρχος µε από φασή του, οι οποίες αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε το Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήµου.

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

i. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήµου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία µε το Γενικό Διευθυντή.

ii. Προΐσταται όλου του προσωπικού και των υπηρε− σιών του Δήμου, ως υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση, διαχείριση, ανάπτυξη και μισθοδοσία του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

iii. Μεριμνά για την επεξεργασία των θεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι προς συζήτηση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα µε την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς την υποστήριξή τους ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

iv. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τον Γενικό Διευθυντή.

v. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του ∆ήµου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήµου.

vi. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του ∆ήµου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.

vii. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο ∆ήµο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του ∆ήµου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του ∆ήµου.

viii. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα µε ομοειδή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του ∆ήµου.

ix. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νομικών Προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται µε τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων της δραστηριοποίησής τους σύμφωνα με τους στόχους του ∆ήµου.

x. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών µε ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του ∆ήµου.

xi. Υπογράφει έγγραφα και πιστοποιητικά, σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα και αν δεν τις ασκεί ελέγχεται διοικητικά. Εκτός από αυτές τις αρμοδιότητες ο δήμαρχος μπορεί να του εκχωρήσει και άλλες αρμοδιότητες εκτός των ανωτέρω.

Στην περίπτωση του κ. Κατσιγιάννη  ο δήμαρχος του έδωσε αρμοδιότητες για πολιτικές επαφές, το έτος 2014 που στην εξουσία ήταν συγκυβέρνηση με τη Νέα δημοκρατία, μιας και είχε διατελέσει βουλευτής της Ν.Δ.

Ο κ. Κατσιγιάννης ήταν υποψήφιος δήμαρχος στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Μετά τις εκλογές παραιτήθηκε από δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης και διορίστηκε από το δήμαρχο γενικός γραμματέας του δήμου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής του «προσαρτήθηκαν» στην συμπολίτευση σε αρκετές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Στην προηγούμενη δημοτική Αρχή γενικός γραμματέας του δήμου ήταν ο Νικόλαος Κρημνιανιώτης Στα 3 χρόνια της θητείας του υπόγραψε 226 αποφάσεις, (κλικ εδώ).

%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%bd%cf%89%ce%bd

Το όνομα του κ. Κατσιγιάννη δεν υπάρχει στον ανωτέρω κατάλογο γιατί δεν έχει υπογράψει καμία διοικητική απόφαση.

Προφανώς τις αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα ασκεί ο δήμαρχος.

 

Άρθρο 61
Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών

1. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:
α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος,
γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου,
δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήμου.

4. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Οι τελευταίες αναρτήσεις έχουν γίνει το έτος 2011 από το δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο και τον τότε αντιπρόεδρο του  δημοτικού συμβουλίου Μιχάλη Βρεττό.

 

Συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: