Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δυό χρόνια δημοτική Αρχή. Τι έκανε – Τι δεν έκανε. 7

Posted by koszig στο 11 Οκτωβρίου 2016

Συνεχίζεται η παρουσίαση της δημοτικής Αρχής με αναφορά στο » Τι έκανε – Τι δεν έκανε » τα δυό χρόνια που πέρασαν, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).(κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στις προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για την Οικονομική Επιτροπή, για τις διαδικασίες λειτουργίας της,   για τις διαδικασίες συνεδριάσεων και τις παραλήψεις που έχουν γίνει , για τις εισηγήσεις που δε δημοσιεύονται και τον τρόπο διαδικασίας των αποφάσεων.

Χαρακτηριστικές οι τελευταίες συνεδριάσεις στις 19/9/2016 και 7/10/2016.

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ωσεί παρόντα ακούν (;) το δήμαρχο ότι ψηφίζουν ομόφωνα!!

 

Είναι οι αναθέσεις σε δικηγόρους. 60 περίπου αναθέσεις σε χρόνο από 12:14 έως 12:16. Συνολικά δύο λεπτά!!

Στις αναθέσεις στους δικηγόρους έχει αποφασιστεί (;) σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο  η αμοιβή τους να είναι εκείνη που προσδιορίζει ως ελάχιστη αμοιβή ο Κώδικας Δικηγόρων, ν. 4194/2013.

Κώδικας Δικηγόρων – Τιμοκατάλογος

Η πρόσληψη δικηγόρου για υποθέσεις του δήμου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, παρ. ιε):

ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

Άρθρο 281

Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων

  1. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Η αμοιβή τους μπορεί να ελαττωθεί, με απόφαση του δικαστηρίου που δικάζει πίνακα αμοιβών τους έως το πενήντα τοις εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται στον Κώδικα, ύστερα από εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει διορίσει το δικηγόρο. 
  1. Τα δικαστήρια μπορούν να καθορίζουν το ποσό της δικαστικής δαπάνης που επιδικάζεται σε βάρος ή υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, σε ποσό που φθάνει έως το πενήντα τοις εκατό (50%) των κατώτατων ορίων που ορίζονται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων.
  2. Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 281 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.. 7 του αρ.. 36 του Ν. 3801/09.

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων  μελών τους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο διορισμός των δικηγόρων γίνεται με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι αποφάσεις της Οικονομικής για διορισμό δικηγόρων, όπως όλες οι αποφάσεις της πρέπει να αναρτώνται στη Δι@ϋγεια. Αυτή τη διαδικασία ακολουθεί και ο γειτονικός δήμος Φυλής

ΩΗ6ΟΩΗΤ-5ΜΙ Ανάθεση σε δικηγόρο Δήμος Φυλής

775ΞΩΗΤ-816 Απόφαση Οικ.Επ. δήμου Φυλής με καθορισμό αμοιβής δικηγόρου

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  του δήμου Αχαρνών για αναθέσεις  υποθέσεων σε δικηγόρους δεν αναρτώνται στη Δι@ύγεια.

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αχαρνών φαίνεται ότι δε συμμορφώνεται με το νόμο.

Για το λόγο αυτό ενδεχομένως η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να ακυρώσει αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην Οικονομική Επιτροπή λαμβάνονται αποφάσεις για την αμοιβή δικηγόρων.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 2/9/2016 μεταξύ των θεμάτων ήταν ψήφιση δαπανών για αμοιβή δικηγόρων:

%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b9%ce%b2%ce%ad%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε:

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7

Είναι φανερό ότι δεν υπήρχαν γραπτές εισηγήσεις.

Η απόφαση.

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-7-09055-e

Η απόφαση, όπως όλες, ελήφθη ομόφωνα.

Δεν υπάρχει δημοσιευμένη έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την αλλαγή του ποσού.

Για τις ανωτέρω αμοιβές δεν υπάρχει αναλυτική εισήγηση για ποιες υποθέσεις  αντιστοιχούν αυτές οι δαπάνες που έχουν καταβάλει ως παράβολα στα δικαστήρια οι δικηγόροι και ποιο είναι το ποσό της αμοιβής τους.

Δεν είχε την περιέργεια να ρωτήσει για το θέμα αυτό κάποιο παρών μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και να καταχωρηθεί η απάντηση στα πρακτικά και στο κείμενο της απόφασης;

Αν αυτές οι δαπάνες εγκρίνονται από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ποια παραστατικά εγκρίνονται;

Στα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμών που πρέπει να αναρτώνται στη Δι@ύγεια υπάρχουν αναλυτικά  τα ποσά που συμποσούνται στο τελικό ποσό;

Υπάρχει όμως και ένας πέπλος μυστηρίου που μόνο η Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να το λύσει!!

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.396,59€ το οποίο αποτελεί την αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου

%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%8d-1-39659e-%cf%84%ce%bf-%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84

Ποιο είναι το όνομα του δικηγόρου που θα εκδοθεί  Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής; 

 

Αυτή είναι η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αχαρνών, για την οποία πρέπει να είμαστε υπερήφανοι!!

 

Συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: