Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Νομική Υπηρεσία Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 12 Οκτωβρίου 2016

Στις 2/4/2015 σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σε έκτακτο θέμα (!!!) το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

Προγραμματισμός προσλήψεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για το έτος 2015

Προγραμματισμός προσλήψεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για το έτος 2015

Δέκα μήνες αργότερα το Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενέκρινε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών για την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, οι θέσεις των οποίων εξειδικεύονται ως εξής:
α) Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω
β) Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ΄ Εφέταις
γ) Μία (1) θέση Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις
δ) Μία (1) θέση Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου

Αυτή είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 29/3/2016 για «Ορισμός α) εκπροσώπου του Δήμου Αχαρνών, για την συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής επιλογής δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο, β) υπαλλήλου του Δήμου, που θα ασκεί καθήκοντα της επιτροπής αυτής και των αναπληρωματικών τους

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Oρίζει το Δήμαρχο Αχαρνών Κο Ιωάννη Κασσαβό εκπρόσωπο του Δήμου Αχαρνών, για την συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής επιλογής δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο.

Β) Ορίζει την υπάλληλο του Δήμου Αχαρνών Βαρβάρα Μούτα  που θα ασκεί καθήκοντα της επιτροπής αυτής και των αναπληρωματικών τους.

Γ) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

 

Από τη διατύπωση της ομόφωνης απόφασης δεν απεικονίζει το άρθρο  43 του νόμου 4194/2013 (» Κώδικας Δικηγόρων»)

Ο φορέας δε ορίζει εκπρόσωπο για τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής επιλογής δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο.

Ορίζει εκπρόσωπο στην πενταμελή επιτροπή επιλογής δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο.

Σύμφωνα με το νόμο την ευθύνη της συγκρότησης της πενταμελούς επιτροπής επιλογής έχει ο δικαστικός αντιπρόσωπος α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Στο δεύρο τμήμα της απόφασης  αναφέρεται: «που θα ασκεί καθήκοντα της επιτροπής αυτής …»

Στο νόμο αναφέρεται «καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος του νομικού προσώπου»

Φαίνεται ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη Νομικού Συμβούλου να βοηθάει στη σωστή σύνταξη των αποφάσεων  του δημοτικού συμβουλίου.

 

Άρθρο 43
Πρόσληψη εμμίσθου δικηγόρου
1. Η πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή στον ιδιωτικό τομέα γίνεται με έγγραφη σύμβαση, που καταρτίζεται μεταξύ αυτού και του εντολέα.
2. Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη, με βάση όσα παρακάτω ορίζονται, εκτός αν πρόκειται για πρόσληψη του προϊσταμένου νομικής ή δικαστικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου στους φορείς αυτούς, ο οποίος προσλαμβάνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα. Ειδικότερα για τους εμμίσθους δικηγόρους:
α) Η προκήρυξη πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου, τις τυχόν ειδικές ανάγκες του νομικού προσώπου, την έδρα και τους όρους αμοιβής και υπηρεσιακής εξέλιξης του δικηγόρου και απευθύνεται προς τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων.
Η προκήρυξη καθορίζει προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ούτε μεγαλύτερη από 60 ημέρες από την τελευταία δημοσίευσή της.
β) Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από: α) δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη, γ) έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου.
Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος του νομικού προσώπου.
γ) Η προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου κοινοποιείται με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου στο δικαστικό αντιπρόσωπο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της περιοχής του δικηγόρου που θα προσληφθεί και στον πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίοι επιμελούνται για την τοιχοκόλλησή της στο κατάστημα του πρωτοδικείου και στα γραφεία των Δικηγορικών Συλλόγων αντίστοιχα. Επίσης η προκήρυξη δημοσιεύεται με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μία τουλάχιστον
εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατά προτίμηση ημερήσια. Μαζί με τις κοινοποιήσεις γνωστοποιείται και ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που θα μετέχει στην επιτροπή επιλογής. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του συγκαλεί την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφασή της ορίζει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της, να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου

Στις 13/9/2016 το δημοτικό συμβούλιο αντιλήφθηκε ότι δεν είχε ορίσει αναπληρωτή εκπρόσωπου για τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής επιλογής δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο και με απόφασή του τον όρισε, έξη μήνες αργότερα!!

Μέχρι σήμερα το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας δεν έχει προϊστάμενο, (κλικ εδώ), και η Οικονομική Επιτροπή σε δύο λεπτά ανέθεσε υποθέσεις σε 60 δικηγόρους, (κλικ εδώ).

 

Η δαπάνη για την πρόσληψη τεσσάρων δικηγόρων το έτος  2015 εκτιμήθηκε:

%ce%b4%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1

%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b9%ce%b2%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd

Το έτος 2015 καταβλήθηκαν σε δικηγόρους διπλάσια ποσά από εκείνα που θα είχαν καταβληθεί σε έμμισθους δικηγόρους.

 

Τι έκανε για τη Νομική Υπηρεσία η Δημοτική Αρχή;

Σχεδόν τίποτα από οικονομική άποψη.

Η ζημιά από την ανυπαρξία της δε μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί.

 

Σε επόμενη ανάρτηση η οικονομική διαχείριση της Οικονομικής Επιτροπής

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: