Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι νόμοι ισχύουν για το δήμο και τα ΝΠΔΔ;

Posted by koszig στο 23 Οκτωβρίου 2016

Ένας σημαντικός νόμος που αναφέρεται στη διαφάνεια σε δημόσιους φορείς είναι και η Δι@ύγεια. Με βάση το νόμο 3861/2010, άρθρο 2:

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. .

4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:

«6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου».

«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»

«Άρθρο 10Α
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών
1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.

Ας δούμε πως εφαρμόζεται ο νόμος.

Δήμος Αχαρνών.

Οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 80/2016 (Τεύχος Α’ 145/05.08.2016)

(Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.)

Άρθρο 2

Ανάληψη υποχρέωσης

4. Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα

Άρθρο 3

Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

3. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με τη σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, αναρτάται στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και λαμβάνει μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που αναγράφεται επί του σώματος αυτής.

 

Ας δούμε τη διαδικασία αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για μία περίπτωση.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2/9/2016 ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν:

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, σε βάρος των Κ.Α. 10-6142.012, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

Η εισήγηση για την απόφαση:

%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7

Η απόφαση (2 Σεπτεμβρίου 2016)

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%82

Στην απόφαση δεν αναφέρεται η ανάληψη υποχρέωσης, που σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ 4 του  Π.Δ.80/2016 έπρεπε να προϋπήρχε της απόφασης δαπάνης.

 

Η Πράξη Ανάληψης υποχρέωσης φέρεται να έχει ημερομηνία 30/8/2016.

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7

Στη Δι@ύγεια δεν έχει αναρτηθεί αυτή η Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%ad%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.5 του νόμου 3861/2010:

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2:

«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»

Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον η Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης δεν ισχύει, εφόσον δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια και οι επόμενες αποφάσεις που την επικαλούνται δεν ισχύουν.

Αν η Οικονομική Υπηρεσία έχει διαφορετική άποψη μπορεί να μας την αποστείλει για διόρθωση.

Υπάρχουν και μερικά γεγονότα πριν από τα ανωτέρω.

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af

Στον προϋπολογισμό του έτους 2016 που συζητήθηκε στις 18/12/2016, (κλικ εδώ), είχε αναγραφεί ποσό 60.000 € για τις «δικλείδες ασφαλείας».

Στον προϋπολογισμό μετά το Παρατηρητήριο το ποσό μειώθηκε στις 40.000 €.

Η μελέτη 46/2016 για την εισήγηση στις 2/9/2016 έγινε μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Η απευθείας ανάθεση ήταν για 20.000 €, γιατί έτσι μπορεί να γίνει χωρίς πρόχειρο διαγωνισμό.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι με τι στοιχεία η Οικονομική Υπηρεσία κοστολόγησε αρχικά στο ποσό των 60.000 € και αργότερα το διόρθωσε στο ποσό των 24.800 €;

Πολλές παρόμοιες αντιστοιχίες υπάρχουν για τον προϋπολογισμό του έτους 2016. Αναρωτιέται κανείς πως φτάσαμε στο Παρατηρητήριο;

 

Στο άρθρο 2, παρ. 2 εδάφιο 6α) του νόμου 3861/2016  αναφέρεται:

«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.

Η Οικονομική Υπηρεσία πριν λίγο καιρό άρχισε να αναρτά στη Δι@ύγεια τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, αλλά όχι για όλες τις δαπάνες.

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών

Τι πράττουν;  Ανάλυση σε επόμενη Ανάρτηση.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: