Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Μια από τα ίδια στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών

Posted by koszig στο 2 Νοεμβρίου 2016

Μετά τη δημοσίευση της ανάληψης υποχρέωσης στις 30/9/2016

ΩΜΗΣΟΞΤΩ-ΝΒΜ Ανάληψη υποχρέωσης

Ακολούθησε η ΑΠΟΦΑΣΗ Εκτέλεσης παροχής με απευθείας ανάθεση.

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-2015

Συγνώμη λάθος. Αυτή ήταν η περυσινή απευθείας ανάθεση.

 

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-2016

Αυτή είναι η απευθείας ανάθεση στον Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη το έτος 2016. Για την παροχή υπηρεσιών στη ΔΗΦΑ από τον Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη έχει γίνει εκτενής και τεκμηριωμένη ανάρτηση πριν λίγες μέρες, (κλικ εδώ).

Στην προηγούμενη ανάθεση έγινε σύμβαση της ΔΗΦΑ με τον Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη.

ΒΧΚΚΟΞΤΩ-ΠΗΥ Σύμβαση Κωνσταντίνου Βασ. Λαμπρακάκη με ΔΗΦΑ έως 31-12-2015

Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 30/7/2015 και έληγε 31/12/2015.

Για παροχή υπηρεσιών 5 μηνών η αμοιβή ήταν 12.276 €, δηλ. 1. 996 € το μήνα!!

Τι έκανε αυτό το διάστημα, σύμφωνα με τη σύμβαση;

%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82

Τι θα κάνει ο κ. Λαμπρακάκης με τη νέα σύμβαση;

Αναδιάρθρωση Σχεδίου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. Αυτή η αναδιάρθρωση δεν έγινε με την προηγούμενη σύμβαση;

Αντιστοίχιση Λογαριασμών Προϋπολογισμού και Γενικής Λογιστικής.Αυτή η αναδιάρθρωση δεν έγινε με την προηγούμενη σύμβαση;

Χαρακτηρισμός εγγραφών. Αυτούς τους χαρακτηρισμούς δεν του κάνει η οικονομική υπηρεσία της ΔΗΦΑ;

Λογιστική καταχώρηση. Αυτά δεν τα κάνει η οικονομική υπηρεσία της ΔΗΦΑ;

Καταγραφή και αξιολόγηση λογισμικού. Αυτό το λογισμικό δεν αξιολογήθηκε την περίοδο που υπήρχε η πεντάμηνη σύμβαση;

Ειδικές Πληροφοριακές καταστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή. Αυτές τις πληροφοριακές καταστάσεις δεν αποστέλλει η οικονομική υπηρεσία της ΔΗΦΑ;

Εκτύπωση θεωρημένων βιβλίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Αυτές τις εκτυπώσεις δεν τις κάνει η οικονομική υπηρεσία της ΔΗΦΑ;

Το χρονικό διάστημα 1/1/2016-31/10/2016 τις παραπάνω ενέργειες δεν κάνουν οι υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας της ΔΗΦΑ;

Η υπηρεσία της ΔΗΦΑ ανάρτησε τα Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων-Εξόδων. Αυτά έχουν αναρτηθεί το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2015.

Ιανουάριος (ΒΧΛ6ΟΞΤΩ-2ΜΞ ), Φεβρουάριος (7ΓΧ1ΟΞΤΩ-5ΡΨ), Μάρτιος (ΒΖΚΝΟΞΤΩ-ΤΗΛ), Απρίλιος (ΩΩ91ΟΞΤΩ-ΛΙΛ), Μάιος (7ΞΥ8ΟΞΤΩ-ΠΚΑ), Ιούνιος (ΨΟ6ΠΟΞΤΩ-Ρ7Π), Ιούλιος (ΒΜ07ΟΞΤΩ-0Δ0 ), Αύγουστος (ΒΝΖ0ΟΞΤΩ-ΝΔ0), Σεπτέμβριος (ΒΜ1ΩΟΞΤΩ-ΝΑΦ)

Ο κ. Λαμπρακάκης δε γνώριζε το νόμο που εφάρμοζε η οικονομική υπηρεσία και σταμάτησαν οι αναρτήσεις μετά την πρόσληψή του;

Υπάρχουν όμως και άλλες υποχρεώσεις της οικονομικής υπηρεσίας της ΔΗΦΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4305/2014

Άρθρο 15
Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής:
«Άρθρο 10Α
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών
1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Με την υπουργική απόφαση  Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/ 25067/ 29 Σεπτεμβρίου 2016

«Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr/. Υπενθυμίζουμε ότι, βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016, ΦΕΚ Β’ 1507) η καταληκτική ημερομηνία για την δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών είναι η 31.10.2016

Ο δήμος Αχαρνών εφαρμόζει αυτή τη διάταξη «… περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.»;

Η διαδικασία που ακολουθείται για μια δαπάνη είναι :

Η Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης, όπου φαίνεται αν διαθέσιμη δαπάνη για συγκεκριμένο κωδικό

Η απόφαση αρμοδίου οργάνου για τη δαπάνη και η ανάθεση στον δήμαρχο ή στον πρόεδρο του Νομικού Προσώπου να κινήσει τις διαδικασίες για την εκτέλεση της απόφασης.

Η ανάθεση του δήμαρχο ή στον πρόεδρο του Νομικού Προσώπου τον πάροχο της υπηρεσίας ή της προμήθειας.

Η επιτροπή παραλαβής του έργου συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής.

Ο πάροχος εκδίδει παραστατικά στοιχεία (τιμολόγιο, δελτίο παροχής υπηρεσιών)

Η ταμιακή υπηρεσία εκδίδει Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής

Ο εντεταλμένος φορέας (ταμείο του δήμου, Τράπεζα) με παραστατικό το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής πληρώνει.

Η οικονομική υπηρεσία της ΔΗΦΑ εφαρμόζει τον ανωτέρω νόμο; Έχει δημοσιεύσει μέχρι 31/10/2016 τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών του έτους 2015;

Ας πάρουμε μια περίπτωση.

 

Ω3ΑΙΟΞΤΩ-55Ο Ανάληψη υποχρέωσης λοιπού εξοπλισμού

Ω74ΞΟΞΤΩ-Ν4Ζ  Ψήφιση πίστωσης ποσού για αγορά λοιπού εξοπλισμού

7Κ4ΗΟΞΤΩ-ΥΒ5 Απευθείας ανάθεση προμήθεια και αγορά λοιπού εξοπλισμού

 

7%ce%ba4%ce%b7%ce%bf%ce%be%cf%84%cf%89-%cf%85%ce%b25-%ce%b1%cf%80%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae%ce%b8%ce%b5%ce%b9

Αυτή είναι η απόφαση της απευθείας ανάθεσης από τον πρόεδρο της ΔΗΦΑ.

Τα έχοντας υπόψη με κόκκινη υπογράμμιση δεν ισχύουν:

Με τον νόμο 4412/8-8-2016, άρθρο 377 έχουν καταργηθεί:

(38) των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ. 9, της παρ. 10 του άρθρου 209 της παρ. 5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ . 2 του άρθρου 257, της παρ. 7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του ν. 3463/2006 (Α · 114),

(53) του ν. 2286/1995 (Α · 19), πλην των παραγράφων 1 έως 11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ για τις συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014 και προηγούμενων ετών, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που απαιτείται για την εκτέλεση του ΕΠΠ 2014 και προηγούμενων ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί , καθώς και του άρθρου 3 για τις συμβάσεις προμηθειών που έχουν επιλεγεί ως σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας με κ.υ.α. και για τις οποίες έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή της παραγράφου 1 πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος ,

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

 

Τα άρθρα  4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ αναφέρουν:

ΑΡΘΡΟ 4

  1. Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού ή αναφέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή.

ΑΡΘΡΟ 23

   1. Προμήθεια με «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού …

ΑΡΘΡΟ 3

(3) Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για όρους που αφορούν στην προστασία δικαιωμάτων αποκλειστικότητας τα προς προμήθεια είδη μπορούν να κατασκευαστούν μόνο από ορισμένο προμηθευτή.

(4) Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλομένους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς. Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση, να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές.

Στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΦΑ δεν αναφέρεται ο λόγος για το επείγον της προμήθειας.

6Ν5ΒΟΞΤΩ-4ΨΜ Σύμβαση προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών

Στη σύμβαση αυτή δεν αναφέρονται το είδος και η ποσότητα των  μικροσυσκεύων που θα προμηθευτεί η ΔΗΦΑ, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ.

Δεν αναφέρονται επίσης οι συμφωνηθείσες τιμές των μικροσυσκευών

Ένα υπόδειγμα σύμβασης του δήμου Αχαρνών:

7ΔΩΞΩΨ8-020 Υπόδειγμα Σύμβαση

Σε αυτή αναγράφεται η περιγραφή του είδους, η τιμή μονάδος, η ποσότητα  και η συνολική τιμή ανά είδος.

Οι διαδικασίες και οι συμβάσεις είναι νόμιμες; Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο δε γίνεται γιατί οι αναθέσεις είναι κάτω των 5.000 €, που είναι το όριο για έλεγχο από τον πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όλες οι προμήθειες στη ΔΗΦΑ γίνονται με απευθείας αναθέσεις. Τηρούνται οι προϋποθέσεις των νόμων;

Θα εφαρμοστεί  το άρθρο 10Α του ν. 3861/2010 στη ΔΗΦΑ;

Ήρθε η ώρα του Ενεργού Πολίτη;

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: