Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών. Άντε γεια !!

Posted by koszig στο 3 Νοεμβρίου 2016

Στις 8 Αυγούστου 2016 έγινε ανάρτηση με  θέμα «Δημοτικές Κοινότητες Αχαρνών και Θρακομακεδόνων«.

Στην ανάρτηση αυτή, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων και μερικές παρατηρήσεις για τη λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων Αχαρνών και Θρακομακεδόνων.  Από τους εμπλεκόμενους στις διαδικασία δεν παρατηρήθηκε καμία κίνηση.

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd

Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρακολουθείται και η δραστηριότητα των Δημοτικών Κοινοτήτων από τις αναρτήσεις στη δικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών προκύπτουν μερικά συμπεράσματα.

Σις αναρτήσεις της δικτυακής πύλης, (κλικ εδώ) εμφανίζονται οι ημερομηνίες σύγκλησης των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι ημερήσιες διατάξεις και σε κάποιες συνεδριάσεις εισηγήσεις θεμάτων για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Οι αποφάσεις εμφανίζονται στην Αναζήτηση, (κλικ εδώ), με εισαγωγή την ημερομηνία συνεδρίασης. Στον ανωτέρω πίνακα να πράσινο σημειώνονται οι συνεδριάσεις που έγινα και υπάρχουν δημοσιευμένες αποφάσεις. Από αυτά τα στοιχεία συνάγεται αν έγινε συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας.

Όπως παρατηρούμε μετά τη συνεδρίαση 2 Νοεμβρίου της 2015  δεν έγινε καμία συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, προφανώς ελλείψει απαρτίας.

Το έτος 2016 για έξη προκηρυχθείσες συνεδριάσεις καμία δεν έγινε ελλείψει απαρτίας. Στις εισηγήσεις για συζήτηση και λήψη αποφάσεως υπάρχουν κάποιοι που κάνουν αιτήσεις και από το Νοέμβριο του έτους περιμένοντας μια έκριση άδειας μυσικής-μουσικών οργάνων. Ενδεικτικά από τα θέματα ημερήσιας διαταξης

%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82

Αιτήσεις για άδεια μουσικών οργάνων είναι σε αναμονή έγκρισης ένα χρόνο. !!!

Σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 «Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

Άρθρο 1
Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)−το οποίο νοείται στην παρούσα, ως κατάστημα ή επιχείρηση ή εργαστήριο ή δραστηριότητα, η άσκηση των οποίων διέπεται από Υγειονομική Διάταξη και αδειοδοτείται από τους δήμους−, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

…………

2. Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δέκα − πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος…… (αναφέρεται το είδος του καταστήματος) στο Δήμο….. με αριθμό πρωτ……Επί της αιτήσεως μου αυτής ο Δήμος……… δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά, και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».

3. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης − γνωστοποίησης στο δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

Άρθρο 2

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1. Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

……..

5. Μετά τη συμπλήρωση του, ο φάκελος διαβιβάζεται, εντός πέντε (5) ημερών, στις συναρμόδιες υπηρεσίες (υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος, πυροσβεστική υπηρεσία για χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον το πιστοποιητικό δεν έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο, Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων – Κινηματογράφων και λοιπών αιθουσών για γνωμοδότηση). Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή του, να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ελεγκτικές ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία με την επιστροφή του φακέλου στο οικείο δήμο και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Μετά τη συμπλήρωση του  φακέλου, τον προέλεγχο από υγειονομική υπηρεσία, πυροσβεστική υπηρεσία, πολεοδομική άδεια κλπ σε 30 ημέρες πρέπει να εγκριθεί η άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των  30 ημερών από τη συμπλήρωση του φακέλου η άδεια θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το δήμο και ο δήμαρχος υπογράφει την άδεια. Αν ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση ο δήμος  χορηγεί  τη σχετική βεβαίωση!!
 Αν ένας γνωρίζει το νόμο θα μπορεί να στήσει γραφείο έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος πολύ εύκολα γνωρίζοντας τα «παράθυρα» του νόμου και την ανικανότητα της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών να λειτουργήσει.
 Εδώ όμως προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα για το δήμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 5 του νόμου 3852/2010:

Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζονται και στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.

Σύμφωνα με το άρθρο  68 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 68
Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

4. Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική
ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας.
5. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες.
Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

Για τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών που απουσιάζουν αδικαιολόγητα έγινε εφαρμογή αυτού του άρθρου;

Ο δήμαρχος, που υπογράφει τις εισηγήσεις στη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών, δεν οφείλει να ζητήσει την εφαρμογή του νόμου, αν για ένα χρόνο δε μπορεί να συνεδριάσει η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών;

Είναι σίγουρο ότι ενημερώνεται από τις αναρτήσεις για το θέμα αυτό και όμως δεν έχει κάνει καμία ενέργεια.

Δεκάδες καταστήματα υγειονομικού ελέγχου λειτουργούν στο δήμο Αχαρνών, έχουν γίνει ποτέ έλεγχοι νόμιμης λειτουργίας;

 

Αναρωτιέται κανείς πως φτάσαμε στο Παρατηρητήριο

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: