Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Επιτροπή ποιότητας ζωής. Ξέρει τι αποφασίζει;

Posted by koszig στο 6 Νοεμβρίου 2016

Για τη σωστή λήψη αποφάσεων υπάρχουν όργανα που έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα και όργανα που διατυπώνουν γνώμη και αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα

Όργανο Γνωμοδοτικού Χαρακτήρα είναι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Άρθρο 76
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση…

Το έτος 2016 μετά από εννέα μήνες προσκλήθηκε να συνεδριάσει στις 12/10/2016 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με θέματα:

  1. «Κανονισμό κοιμητηρίου»
  2. «Κανονισμό κοινοχρήστων χώρων»

Η συνεδρίαση δεν έγινε ελλείψει απαρτίας.

%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει αποφασιστικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες.

Άρθρο 73
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες

1. Η  επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.
Ειδικότερα :
Α. Είναι αρμόδια…..

Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ..

Στις 6/9/2016  συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

%cf%80%ce%bf%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b6%cf%89%ce%ae%cf%82

Στις 4/11/2016 δημοσιεύτηκε η απόφαση:

2031 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 2016

με την οποία τα δίνουν όλα στην Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε.

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b7%ce%b3%cf%8d%cf%81

Δύο μήνες μετά την συνεδρίαση και λήψη της απόφασης αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια  η απόφαση. Στο νόμο 3681/2010 ορίζεται ότι οι αποφάσεις των οργάνων αναρτώνται αμελλητί στο διαδίκτυο.

Θα αναρωτηθεί κανείς, τώρα το θυμήθηκαν;

Παρακολουθείστε τα γεγονότα.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 29/7/2016 συζητήθηκε έκτακτο θέμα, (κλικ εδώ):

ΘΕΜΑ:«Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά έτους 2016»

Επειδή η ιστορία ήταν παλιά με προβλήματα που είχαν σχολιαστεί και έλαβαν τα προβλεπόμενα μέτρα έγινα αναφορά στις 8/8/2016 την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προκειμένου να επιληφθεί του θέματος, (κλικ εδώ).

Στις 6/9/2016 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να καλύψει το θέμα με κανονιστική απόφαση. Δεν είναι γνωστή η απάντηση του δήμου Αχαρνών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για το θέμα.

Στις 8/9/2016 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζήτησε από το δήμο Αχαρνών να ακυρώσει την απόφαση για την τοποθέτηση πάγκων στο πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά.

%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%82

Σε συνέχεια της από 8·8·16 αναφοράς σας, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας στα πλαίσια ελέγχου νομιμότητας της εν λόγω απόφασης, η οποία αφορά στην «Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά 2016», επεσήμανε στο Δήμο Αχαρνών με σχετικό έγγραφό της κατά πρώτον ότι «η απόφαση δεν ελήφθη νομίμως και κατά δεύτερον ότι θα πρέπει να προβεί σε δικές του περαιτέρω ενέργειες προς αποκατάσταση της νομιμότητας«.

Ο δήμος Αχαρνών προφανώς δεν έκανε τίποτα για ακύρωση της απόφασης 129/2016 και την είσπραξη των τελών από εμποροπανηγύρεις  από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου Αχαρνών όπως και στο παρελθόν, σε εφαρμογή του νόμου.

 

Τέλη και δικαιώματα 2011-2013 a

Με αναφορά μου στο δήμο Αχαρνών στις 1/11/2016 ζήτησα την εφαρμογή της νομιμότητας.

Έγγραφο για υπόδειξη Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακύρωσης της απόφασης 129 για πάγκους σε εμποροπανηγύρεις 1-11-2016

Αντί για απάντηση ο δήμος Αχαρνών ανάρτησε στη Δι@ύγεια  στις 4/11/2016 την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που φερόταν ότι ελήφθη στις  6/9/2016, σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας εμποροπανηγύρεων. Αυτή μάλλον ήταν η απάντηση στο έγγραφό μου.

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010:

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί  το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

4. Στις περιπτώσεις που ο δήμαρχος εκτελεί αποφάσεις σύμφωνα με τη ρύθμιση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν υπέχει αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί.

 

Για τη διαφορά των απόψεων φαίνεται ότι θα αποφανθεί το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών  Δημόσιας Διοίκησης.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: