Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Παρατηρητήριο. Πως τα λέει, πως τα γράφει !!

Posted by koszig στο 7 Νοεμβρίου 2016

Στο έγγραφο που έστειλε το παρατηρητήριο, μετά  την υπαγωγή του δήμου Αχαρνών σε Σχέδιο Οικονομικής  Εξυγίανσης (ΣΕΟ), ζητούσε στοιχεία που έπρεπε να υποβληθούν μέχρι 21 Σεπτεμβρίου.

Έγγραφο Παρατηρητηρίου 8-9-2016

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται:

Τέλος, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας προκειμένου η διαδικασία κατάρτισης, αξιολόγησης και οριστικοποίησης του Σχεδiου Οικονομικής Εξυγίανσης του φορέα σας να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2016.

Τα στοιχεία που ζητήθηκαν από το δήμο Αχαρνών υποβλήθηκαν στο Παρατηρητήριο στο τέλος του Οκτωβρίου.

Αυτές τις ημέρες το έτος 2015 είχε συνταχθεί το σχέδιο προϋπολογισμού του έτους 2016.  Σήμερα:

Α. ΣΤΑΔΙΟ
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τις υπόλοιπες διευθύνσεις του Φορέα και τη Δημοτική Αρχή καταρτίζει το βασικό σενάριο σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας
Α και το υποβάλλει μαζί με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία, με μέριμνα του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας προς
έλεγχο και διαβούλευση. Το τελικό βασικό σενάριο και το έλλειμμα ισοσκέλισης του προϋπολογισμού δια μορφώνονται μετά από επεξεργασία του υποβληθέντος Σ.Ο.Ε. από το Παρατηρητήριο
και μετά από διαβούλευση με τη Δημοτική Αρχή και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του φορέα. Το Α ‘ στάδιο ολοκληρώνεται με την αποστολή του τελικού βασικού σεναρίου στον φορέα.

Φυσικά, αν και δε φαίνεται, η συζήτηση γίνεται για τον προϋπολογισμό του έτους 2017, αφού σε δύο μήνες τελειώνει το οικονομικό έτος 2016.

Β . ΣΤΑΔΙΟ
Λαμβάνοντας υπόψη το βασικό σενάριο, το χρηματοδοτικό κενό και τις πηγές του ελλείμματος, ο φορέας συντάσσει το σενάριο εξυγίανσης σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Β.
Μετά από την έγκριση του Σεναρίου Οικονομικής Εξυγίανσης από το δημοτικό συμβούλιο ( με απόλυτη πλειοψηφία), αυτό υποβάλλεται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας
προς αξιολόγηση. Σε περίπτωση τροποποίησης του Σ.Ο.Ε. από το Παρατηρητήριο, το τροποποιημένο Σ. Ο. Ε. αποστέλλεται στον Ο.Τ . Α. προκειμένου να ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση
από το δημοτικό συμβούλιο. Εν συνεχεία, ο προϋπολογισμός του φορέα καταρτίζεται με βάση το εγκεκριμένο Σ.Ο.Ε.

Α . ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Αυτό το στάδιο αποσκοπεί στον προσδιορισμό του χρηματοδοτικού κενού, δηλαδή του ελλείμματος ισοσκέλισης του προϋπολογ ισμού και στον εντοπισμό των πηγών του ελλείμματος.
Στο πλαίσιο του α’ σταδίου ο φορέας καλείται να συμπληρώσει τα συνημμένα υποδείγματα :
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στον πίνακα του υποδείγματος 1, καταγράφεται συνοπτικά η οικονομική θέση του φορέα κατά τα τελευταία δύο {2) έτη που προηγούνται του έτους έναρξης εφαρμογής του ΣΟΕ. Ο φορέας μεριμνά για την προσαρμογή των στοιχείων του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής ανάλογα με τις παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών επί των μεγεθών των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων και με βάση τα στοιχεία που ενδεχομένως ήρθαν σε γνώση του μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη δημοσίευση των καταστάσεων.

Στο δημοτικό συμβούλιο δεν έχουν συζητηθεί ο ισολογισμός του έτους 2012 που έχει υποβληθεί από τους ορκωτούς λογιστές με τις παρατηρήσεις οτυς. Οι ισολογισμοί των ετών 2013, 2015 και 2015 δεν έχουν υποβληθεί στο δήμο Αχαρνών.

Πως έγινε η συμπλήρωση του εγγράφου που εστάλλει στο Παρατηρητήριο εφόσον δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ορκωτών λογιστών στη σύνταξη των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων;

Στην οικονομική επιτροπή στις 19/12/2012,  23/03/2015,   15/04/2016,   15/04/2016, είχαν ψηφιστεί σχέδια αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικών καταστάσεων. Στις 31/12/2015 υπογράφτηκε σύμβαση με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) για έλεγχο των καταστάσεων 2013, 2014 από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει τα αποτελέσματα των έλεγχων.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 1/11/2016 ψηφίστηκε «Ψήφιση πίστωσης ποσού που αφορά σε συνεχιζόμενη σύμβαση υπηρεσιών από το οικονομικό έτος 2015. «.

ΣΥΜΒΑΣΗ 92403_31-12-2015 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2013-2014

ΩΑΣΔΩΨ8-1ΑΝ 1-11-2016 Ψήφιση πίστωσης για ΣΟΛ 2013-2014

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταλήξει σε τελικό κείμενο για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων.

Τι προβλέπει ο νόμος 3463/2006 για τους ισολογισμούς και απολογισμούς;

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 163

Απολογισμός − Ισολογισμός Δήμων

 1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.

2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.

3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή − λογιστή.

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή − λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.

Ο ορκωτός ελεγκτής − λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών − Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής − λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής − λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή − λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής − λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή − λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.

Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή − λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.

Τον Οκτώβριο του έτους 2015 ο δήμος δεν όρισε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015.

Τον Οκτώβριο του έτους 2016 ο δήμος δεν όρισε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2016.

Όπως αναγράφεται στο έγγραφο της 8/9/2016:

Στον πίνακα του υποδείγματος 1, καταγράφεται συνοπτικά η οικονομική θέση του φορέα κατά τα τελευταία δύο {2) έτη που προηγούνται του έτους έναρξης εφαρμογής του ΣΟΕ.

Εφόσον δεν υπάρχουν  ισολογισμοί των ετών 2014, 2015 υπογεγραμμένοι από ορκωτό λογιστή τι στοιχεία έστειλε η οικονομική επιτροπή και ο δήμος στο Παρατηρητήριο;

 

Τον Αύγουστο του έτους 2014, πριν αναλάβει καθήκοντα ο σημερινός δήμαρχος είχε γίνει μια ανάρτηση για τους ισολογισμούς, (κλικ εδώ)., με επίλογο:

Σίγουρα από τις δύο προηγούμενες δημοτικές Αρχές των Παναγιώτη Φωτιάδη και Σωτήρη Ντούρου  για τα ανωτέρω θέματα ο Σωτήρης Ντούρος αποδείχτηκε ο χειρότερος.

 

Ο Γιάννης Κασσαβός θα είναι καλύτερος των δύο; Οι πράξεις του θα το δείξουν.

 

Τη δημοτική Αρχή υπό το Γιάννη Κασσαβό τα δύο χρόνια που πέρασαν  πως θα την χαρακτηρίζατε;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: