Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι προτάσεις της δημοτικής Αρχής στο Παρατηρητήριο. -1

Posted by koszig στο 21 Νοεμβρίου 2016

Έγγραφη απάντηση του Δήμου Αχαρνών στο Παρατηρητήριο για το Σ.Ε.Ο..

Στο έγγραφο του Παρατηρητηρίου στις 9/3/2016 ζητούνται:

Έγγραφο παρατηρητηρίου 8-9-2016

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ {Σ.Ο.Ε.)

ΓΕΝΙΚΑ
Το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης (Σ.Ο. Ε.} καταρτίζεται σε δύο (2) στάδια:
Α . Αποτύπωση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης και κατάρτιση του βασικού σεναρίου με σκοπό τον προσδιορισμό του ελλείμματος ισοσκέλισης του προϋπολογισμού .

Υπο-πίvακας 2: ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2020.

Το βασικό σενάριο προβάλλει τη δυνατότητα του φορέα να καταρτίσει ισοσκελισμένο π/υ στα επόμενα χρόνια κάνοντας την υπόθεση εργασίας ότι ο φορέας θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς βελτιωτικές παρεμβάσεις ή χωρίς την προσφυγή στον Λογ/μό Εξυγίανσης. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος εξυγίανσης στον προϋπολογισμό εγγράφονται μόνο οι υποχρεωτικές και οι απαραίτητες δαπάνες για να λειτουργήσει ο φορέας λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των πολιτών.
Ο φορέας πρέπει καταρχάς να προβεί στην άσκηση της κατάρτισης προϋπολογισμού για το πρώτο έτος του προγράμματος εξυγίανσης μεριμνώντας για την πλήρη εφαρμογή των κάθε φορά ισχυουσών οδηγιών κατάρτισης προϋπολογισμού (επιχορηγήσεις ΚΑΠ, ομάδες εσόδων I και 11, εγγραφή υποχρεωτικών δαπανών, εγγραφή δανείων, έργα Π.Δ.Ε ., συμφωνία χρηματικού υπολοίπου και διαθεσίμων, ισοσκέλιση ανταποδοτικών υπηρεσιών κ .τ.λ.), και εν συνεχεία να επεκτείνει την εν λόγω άσκηση και στα επόμενα χρόνια του προγράμματος με βάση τον κανόνα ν+2 .

Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Αυτό το στάδιο αποσκοπεί στον προσδιορισμό του χρηματοδοτικού κενού, δηλαδή του ελλείμματος ισοσκέλισης του προϋπολογισμού και στον εντοπισμό των πηγών του ελλείμματος.
 Στο πλαίσιο του α’ σταδίου ο φορέας καλείται να συμπληρώσει τα συνημμένα υποδείγματα :
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ l ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Πως απάντησε η δημοτική Αρχή του  δήμου Αχαρνών;

Έγγραφη απάντηση του Δήμου Αχαρνών στο Παρατηρητήριο για το Σ.Ε.Ο..

Στη σελίδα 2 υπάρχουν στοιχεία ισολογισμού.

%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1-3

Στον ανωτέρω πίνακα υπάρχει σημείωση:
1) Κατά τη συμπλήρωση του παρόντος δελτίου λαμβάνονται υπόψη και οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών επί των μεγεθών του ετήσιου ισολογισμού.

Ισολογισμοί για τα έτη 2014, 2015 δεν έχουν συζητηθεί και εγκριθεί στο δημοτικό συμβούλιο. Στην οικονομική επιτροπή συζητήθηκε «Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2014». Δεν συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο.

2242-Προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2014

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του νόμου 3463/2006

Άρθρο 163
Απολογισμός − Ισολογισμός Δήμων
1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό
συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή − λογιστή.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή − λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.

Ορκωτός ελεγκτής-λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2015, 2016 δεν έχει οριστεί μέχρι σήμερα

Ποια επίσημα στοιχεία για το ανωτέρω δελτίο ελήφθησαν υπόψη, εφόσον δεν είχαν οριστεί ελεγκτές-λογιστές. Ποιες ήταν οι παρατηρήσεις τους; Έχουν σχέση τα στοιχεία που έχούν σταλεί στο Παρατηρητήριο με εκείνα του ισολογισμού του έτους 2014 που συζητήθηκαν στην οικονομική επιτροπή;

Στην ανωτέρω κατάσταση σημειώνεται:

2) Στον ανωτέρω πίνακα ενσωματώνονται και τα επιπρόσθετα στοιχεία που ενδεχομένως έχει στη διάθεσή του ο Φορέας και τα οποία διαφοροποιούν την εικόνα των λογιστικών καταστάσεων

Τι σημαίνει αυτή η σημείωση, ότι στον ανωτέρω πίνακα ο Φορέας(δήμος Αχαρνών) έχει στοιχεία που διαφοροποιούν τα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων. Οι λογιστικές καταστάσεις άλλα απεικονίζουν και άλλη είναι η πραγματικότητα που γνωρίζει ο δήμος;

Στη σελίδα 3 απεικονίζονται στοιχεία ισολογισμού του φορέα την 31/12/2015.

 

%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%82-3

Οι επισφαλείς απαιτήσεις  στον προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 20-8511 ενώ δεν αναφέρονται στο έτος 2015 προέκυψαν το έτος 2016;

%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%af%ce%bc%ce%b7%cf%83%ce%b7-2015

Σε επόμενη σελίδα απεικονίζονται οι Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις κατά την κατάρτιση του Σ.Ο.Ε.

%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%82-4

%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%82-5

Υπάρχουν 19 παρόμοιες σελίδες (4-23) που αναφέρονται σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις κατά την κατάρτιση του Σ.Ο.Ε. Οι καταστάσεις συμπληρώθηκαν σύμφωνα με υπόδειγμα. Ως αντικείμενο της υπόθεσης είναι απαλλοτρίωση, αποζημίωση, διαταγή πληρωμής κλπ. Στην τελευταία στήλη υπάρχει ο ΚΑΕ με την αντίστοιχη κωδικοποίηση.  Οι σχετικού με τον προϋπολογισμό τους γνωρίζουν:

00- . ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

00-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

00-8131.002 Τόκοι υπερημερίας

00-8115.001 Διάφορα έξοδα

00-8117.001 Οφειλές αποζημίωσης ΠΟΕ ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών

00-8117.002 Οφειλές δημοσίευσης ΠΟΕ στον ημερήσιο & τοπικό τύπο

00-6823.001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης

00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

 

10- . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 10-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

15- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    15-8117. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

20- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ    20-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Αυτοί είναι οι κωδικοί για της δαπάνες όταν εκτελεστούν οι δικαστικές αποφάσεις. Ενημερωτικά:

Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις μετά την αναθεώρηση του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος

Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 Συντ . (όπως αναθεωρήθηκε το έτος 2001), «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης».

 

Με τα  αναγραφόμενα στους ανωτέρω πίνακες δεν είναι κατανοητό, ούτε για ποια αιτία προκλήθηκε η προσφυγή σε δικαστήριο, ούτε ποιος είναι ο δικαιούχος, ούτε ποιος είναι ο φορέας της απόφασης (Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας). Κυρίως δε φαίνεται η χρονολογία έκδοσης της τελεσίδικης απόφασης.

Πιο σωστά θα έπρεπε οι αποφάσεις να δομηθούν  κατά χρονολογία και είδος οφειλής.

%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1-4-5-%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1-4-5-%ce%b2

%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1-4-5-%ce%b3

Τα ποσά που προκύπτουν είναι:

Σελίδες  4-7     Συνολικό ποσό οφειλής : 2.237.369,73

Σελίδες  8-11   Συνολικό ποσό οφειλής : 2.162.935,31

Σελίδες 12-15  Συνολικό ποσό οφειλής : 4.131.268,34 €              Συνολική Οφειλή λόγω τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων  14.060.478,85 €

Σελίδες 16-19  Συνολικό ποσό οφειλής : 1.785.829,77 €

Σελίδες 20-23 Συνολικό ποσό οφειλής : 3.743.075,70

 

Τελικά με τα ανακατεμένα πρώτα στοιχεία πως θα μορφώσουν γνώμη οι επικεφαλής των παρατάξεων, ειδικά εκείνοι που για πρώτη φορά εκλέγονται στο δημοτικό συμβούλιο.

 

Σε επόμενη ανάρτηση θα φανούν οι εκκρεμείς  δικαστικές αποφάσεις. Τότε θα φανεί ποιοι έχουν την ευθύνη οι προηγούμενοι ή οι τωρινοί

 

Ο καιρός γαρ εγγύς, για ότι ήθελε προκύψει!!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: