Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η ώρα της κρίσης έφτασε – 2

Posted by koszig στο 27 Δεκεμβρίου 2016

Σε δυο προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 20/12/2016, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στην πρώτη ανάρτηση αποτυπώθηκε όλο η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η αντιπολίτευση περιορίστηκε στις διαδικασίες, στο γεγονός ότι δεν είχε κοινοποιηθεί έγκαιρα η εισήγηση ( τρεις μέρες πριν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου) αλλά μια ημέρα πριν, ότι δεν έχει γίνει εκτενέστερη ενημέρωση για τις διαβουλεύσεις  με το Παρατηρητήριο.

Ας δούμε πριν τι προβλέπουν οι νόμοι και τα κείμενα του Παρατηρητηρίου που επικαλούνται τους νόμους.

Τα παρακάτω άρθρα του νόμου είναι ενδεχομένως χρήσιμα για τους δημοτικούς συμβούλους που ψηφίζουν αποφάσεις στο δημοτικό συμβούλιο για το θέμα της Οικονομικής Εξυγίανσης του δήμου Αχαρνών.

Με το νόμο 4316/2014 που φέρει τον τίτλο «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

Στα άρθρα 75 και 76 γίνεται τροποποίηση του νόμου 4270/2014.

Άρθρο 75
To άρθρο 174 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του ν. 4270/ 2014 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 149 Ο.Π.Δ. εντός των προθεσμιών που ορίζονται με την κοινή απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του Ο.Π.Δ..
3. Σε περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ενημερώνει εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου τον Ο.Τ.Α., την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο
Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης ή συστάσεις για ρεαλιστικότερη αποτύπωση των στόχων κατά την κατάρτιση του Ο.Π.Δ., εφόσον εκτελείται προϋπολογισμός που δεν αντιστοιχεί σε αυτό.

4. Εφόσον το Παρατηρητήριο διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι:
α) ένας Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο έχει αδυναμία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου αρχικού προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης κατόπιν αναμόρφωσής του, ή και
β) ένας Ο.Τ.Α. ή νομικό του πρόσωπο έχει μεν επικυρωμένο προϋπολογισμό από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, αλλά έχει εγγράψει σε αυτόν πλασματικά ή υπερεκτιμημένα έσοδα ή και δεν έχει εγγράψει τις υποχρεωτικές του δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των απλήρωτων υποχρεώσεών του στο πραγματικό ύψος τους, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, ζητά από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. ή νομικού του προσώπου αντίστοιχα, σε προθεσμία που αυτό ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους και σύνταξη έκθεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά:
α) ο συνολικός δανεισμός, το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει ο Ο.Τ.Α. για τη συνομολόγηση δανείων και για ρυθμίσεις οφειλών από νομικά του πρόσωπα,
β) οι λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, με διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσμες, καθώς και τις διεκδικήσεις τρίτων,
γ) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή οφειλών νομικών του προσώπων,
δ) οι λοιπές εν γένει απαιτήσεις,
ε) εκτίμηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, και
στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από το Παρατηρητήριο ή από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. αναγκαίο να αξιολογηθεί.
Το Παρατηρητήριο αξιολογεί την παραπάνω έκθεση και τα προτεινόμενα και τυχόν εφαρμοζόμενα από τον Ο.Τ.Α. μέτρα για την οικονομική του εξυγίανση και, εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του, με αιτιολογημένη
απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσής του (Σ.Ο.Ε.), το οποίο ψηφίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Το Σ.Ο.Ε. περιλαμβάνει ιδίως:
α) την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση του Ο.Τ.Α.,
β) την καταγραφή του προσωπικού του Ο.Τ.Α. και ακριβή αριθμό και ποσοστό περιορισμού των προγραμματισμένων προσλήψεων,
γ) συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση των ιδίων εσόδων,
δ) συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού εν γένει των δαπανών,
ε) δράσεις χρηματοδότησης με στόχο τον περιορισμό του χρέους,
στ) εκτίμηση των μεσοπρόθεσμων εσόδων και δαπανών του, καθώς και του ύψους των απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών του,
ζ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
Εάν ο Ο.Τ.Α. δεν καταθέσει εγκαίρως το Σ.Ο.Ε. ή αυτό που καταθέσει δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή κρίνεται ανεπαρκές, αυτό συντάσσεται ή τροποποιείται αναλόγως από το Παρατηρητήριο και με την προσθήκη ενδεχομένως παρεμβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 6, αποστέλλεται στον Ο.Τ.Α. προκειμένου να ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο. Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του Σ.Ο.Ε. και μπορεί να προτείνει στο οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο την τροποποίησή του ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος Εξυγίανσης.
Το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αναμορφώνονται σύμφωνα με το Σ.Ο.Ε..

5. Ένταξη σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης μπορεί να γίνει και κατόπιν σχετικής αίτησης του ιδίου του Ο.Τ.Α.. Η αίτηση, στην οποία δηλώνεται αδυναμία του Ο.Τ.Α. να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό είτε κατά την αρχική κατάρτισή του είτε μετά από αναμόρφωσή του,
συνοδεύεται από:
α) απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του,
β) εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης του Ο.Τ.Α. από τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών, ο οποίος συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου και
γ) το Σ.Ο.Ε. της προηγούμενης παραγράφου. Η αίτηση, με τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία αξιολογείται από το Παρατηρητήριο και με αιτιολογημένη απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών αυτή είτε γίνεται δεκτή και ο Ο.Τ.Α. υπάγεται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης, είτε απορρίπτεται.»

Άρθρο 76
Στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής:
«6. Η ένταξη στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης συνεπάγεται την εφαρμογή, κατά περίπτωση, μέρους ή του συνόλου των κάτωθι παρεμβάσεων:
α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τη διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής,
β) αναστολή ή περιορισμό των προσλήψεων,
γ) πρόβλεψη για εθελοντικές μετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού, με νομοθετική ρύθμιση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, που προτείνεται από το Παρατηρητήριο και υποβάλλεται στους αρμόδιους Υπουργούς,
δ) πραγματοποίηση μόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών,
ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3%ο, και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο, σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%,
ζ) διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων από τους Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων κάθε είδους οφειλών και κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους,
η) καθορισμό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων του Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται υποχρεωτικώς για τον έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, πέραν των ήδη προβλεπόμενων,
θ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου,
ι) δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών,
ια) δυνατότητα κατάρτισης και επικύρωσης από την αρμόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή, μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού,
ιβ) δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με όρους και προϋποθέσεις που τίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
7.α. Οι Ο.Τ.Α. που υπάγονται σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης συμπληρώνουν ειδικό μηνιαίο απογραφικό δελτίο, το οποίο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με απόφαση
του Παρατηρητηρίου. Η ως άνω Διεύθυνση με βάση τα απογραφικά δελτία ενημερώνει με τριμηνιαία έκθεσή της το Παρατηρητήριο, σχετικά με την εν γένει πορεία του Προγράμματος Εξυγίανσης παραθέτοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των Ο.Τ.Α. που έχουν ενταχθεί
σε αυτό.
β. Εφόσον για δύο συνεχόμενα οικονομικά έτη ο Ο.Τ.Α. καταρτίζει − εκτελεί τουλάχιστον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό με απόφαση του Παρατηρητηρίου και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, εξέρχεται του Προγράμματος Εξυγίανσης.

8.α. Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Λογαριασμός, με την ονομασία «Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.», τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Λογαριασμό βαρύνουν ιδίως δαπάνες χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των οφειλών τους, στο πλαίσιο υλοποίησης ειδικού προγράμματος αποπληρωμής τους, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Παρατηρητηρίου, και για την πληρωμή των δαπανών τους, καθώς και τυχόν εγγυήσεις για τα δάνεια της παραγράφου 6 περίπτωση ι΄ του παρόντος άρθρου.
β. Με απόφαση του Παρατηρητηρίου δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία και τη διαχείριση του Λογαριασμού, καθώς και οι όροι και η διαδικασία τυχόν επιστροφής των ποσών, με τα οποία χρηματοδοτήθηκε από αυτόν ο Ο.Τ.Α..
γ. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και συγκεκριμένα σε ποσοστό 4% επί αυτών που αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με ισόποση χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των Κ.Α.Π.. Τα ποσά του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να διαφοροποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών μετά από πρόταση του
Παρατηρητηρίου και αφού ληφθεί υπόψη το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους. Τα αδιάθετα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική
Συνοχή − Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», μεταφέρονται υποχρεωτικά στο Λογαριασμό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α..
Με όμοιες αποφάσεις δύνανται τυχόν υπόλοιπα ειδικών χρηματοδοτήσεων προς τους Ο.Τ.Α. να μεταφέρονται προς ενίσχυση του Λογαριασμού.
δ. Ο Λογαριασμός Εξυγίανσης είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσόν της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
ε. Εντός μηνός από το τέλος του οικονομικού έτους το Παρατηρητήριο συντάσσει ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Λογαριασμού, η οποία κοινοποιείται στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών και περιλαμβάνει ιδίως:
i. το διαθέσιμο ποσό του Λογαριασμού κατά την έναρξη και το κλείσιμο της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης,
ii. το σύνολο των Ο.Τ.Α., που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης,
iii. τα ποσά που εκταμιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους ανά Ο.Τ.Α. και ανά κατηγορία δαπανών.
Η έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

9. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα υπαίτια αιρετά όργανα, καθώς και οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, να προστίθενται νέες προϋποθέσεις για την ένταξη Ο.Τ.Α. στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο  που πρέπει να κινηθεί ο δήμος Αχαρνών για να βγει έξω από την οικονομική κρίση που οφείλεται στις προηγούμενες και την νυν διοίκηση του δήμου Αχαρνών, με το μέρος της ευθύνης που αναλογεί σε κάθε σε κάθε μια από αυτές.

Ας δούμε τις απαντήσεις σε ερωτήματα από τον κ. Λαμπρακάκη.

 

Σε ερώτηση με ποια ιδιότητα  κάνει την εισήγηση για το θέμα της Σ.Ο.Ε. και δίνει απαντήσεις για την εισήγηση,  (7:13), η απάντηση είναι:     » Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τεχνικά είναι η υπηρεσία του δήμου. Τεχνικά προσπαθώ να δώσω μεγαλύτερη ανάλυση στις απαντήσεις και πληρότητα. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει του συμβούλιο και δεν υποκαθιστώ σε καμία περίπτωση την υπηρεσία»

Στη δημοσιευμένη απόφαση  του δημοτικού συμβουλίου στη Δι@ύγεια φέρεται ως: » Εξωτερικός Συνεργάτης-Οικονομικός Σύμβουλος του Δήμου«.  Δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη απόφαση δημάρχου  για την πρόσληψη Εξωτερικού Συνεργάτη – Οικονομικό Σύμβουλο του δήμου. Είναι έμμισθος ή άμισθος. Αμείβεται για τις υπηρεσίες του έμμεσα από άλλα κονδύλια; Πως είναι εξωτερικός συνεργάτης του δημάρχου(;) και συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με το Παρατηρητήριο;

Τελικά ο αρμόδιος  αντιδήμαρχος Οικονομικών (μόνο για τα έσοδα) και η Διευθύντρια Οικονομικών υπηρεσιών απλώς παρίστανται μετά του δημάρχου (που έχει την Οικονομική αρμοδιότητα μόνο των δαπανών);

Στην ερώτηση αν από το Παρατηρητήριο λαμβάνουμε δάνειο ο κ. Λαμπρακάκης απάντησε, (5:41),»Στην ερώτηση τι είναι το 18.800 €, αν είναι δάνειο, Αυτό περιγράφεται στη σύσταση του Παρατηρητηρίου. Δε μιλάμε για δάνειο. Δάνειο σημαίνει τόκοι, δάνειο σημαίνει ορισμένος χρόνος αποπληρωμής, Αυτή τη στιγμή προβλέπεται και αναγράφεται και στο Παρατηρητήριο ότι το παρατηρητήριο διατηρεί τη δυνατότητά του κάποια στιγμή να ζητήσει την αναχρηματοδότηση»

Σύμφωνα με  το ανωτέρω άρθρο 76

Ο Λογαριασμός Εξυγίανσης είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσόν της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του.

Χρόνος αποπληρωμής του λογαριασμού δεν προβλέπεται γιατί δεν είναι γνωστό το ποσό του «δανείου»

ε. Εντός μηνός από το τέλος του οικονομικού έτους το Παρατηρητήριο συντάσσει ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Λογαριασμού, η οποία κοινοποιείται στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών και περιλαμβάνει ιδίως:
i. το διαθέσιμο ποσό του Λογαριασμού κατά την έναρξη και το κλείσιμο της προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης,

Και ένα τελευταίο από τις απαντήσεις του κ. Λαμπρακάκη.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2017 θα ψηφιστεί μετά την έγκριση του Σ.Ο.Ε από το παρατηρητήριο.

Δηλαδή με την ψήφιση του Σ.Ο.Ε στην ουσία ψηφίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι τον προϋπολογισμό του 2017 με βάση το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης που συμφώνησε η ανωτέρω ομάδα του δήμου Αχαρνών (δήμαρχος, Λέκκα, Λαμπρακάκης).

 

Και η ομιλία του δημάρχου ως πρώτη αναφορά στα ερωτήματα.

 

Από όλη την ομιλία του δημάρχου θα κρατήσω μερικές φράσεις που είπε στην αντιπολίτευση:

» Από όλα αυτά τα αρνητικά που λέει το Παρατηρητήριο κρατείστε και χαρείτε μαζί μας ότι  κανένα από αυτά τα αρνητικά κανένα δεν εμπίπτει για το δήμο Αχαρνών»

 

Η αντιπολίτευση άκουσε την προτροπή του δημάρχου αλλά δεν χάρηκε. Δε χάρηκαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης όσοι  ήταν απόντες. Το αποτέλεσμα φάνηκε στην ψηφοφορία.

6ΥΜΟΩΨ8-ΟΛΗ Απόφαση Δ.Σ. για Σ.Ο.Ε.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψιν του, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και τις απόψεις των ομιλητών, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με 16 ψήφους υπέρ – 13 κατά των κ.κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτας, Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη, Αφουξενίδη Θεόφιλου, Βρεττού Μιχάλη, Βρεττού Σπύρου, Γιαμαρέλου Γεώργιου, Γρηγοριάδη Παναγιώτη, Κατάρα Αναστάσιου, Κοσμίδη Παναγιώτη, Λαζάρου Ιωάννη, Λαζάρου Βασίλειου, Τοπαλλιανίδη Βασίλειου και Χριστοπούλου Σοφίας και 2 παρών των κ.κ. Τσάτση Νικόλαου και Χαριτίδη Μαρίας)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την κατάρτιση του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στους πίνακες που έχουν αποσταλεί από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ 4 του νόμου 4316.2014:

Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραμμα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ.Α., εντός προθεσμίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσής του (Σ.Ο.Ε.), το οποίο ψηφίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Η απόλυτη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου είναι 23 θετικές ψήφοι.

Επομένως η απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια δεν είναι νόμιμη ως προς το σκέλος της απόφασης που αναφέρει:» Εγκρίνει την κατάρτιση του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης Δήμου Αχαρνών…».

Μετά την απόφαση άρχισαν μες στην καλή χαρά οι δημοσιεύσεις

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70015

%cf%83%ce%ac%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b70016

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών (μόνο για τα έσοδα) δεν άκουσε όταν είπα στο δημοτικό συμβούλιο, ότι για να είναι έγκυρη η απόφαση απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 23 θετικές ψήφοι. Με 16 θετικές ψήφους  δεν υπερψηφίζεται το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θα συμφωνήσει με το δήμαρχο  και τον κ. αντιδήμαρχο Οικονομικών (μόνο των εσόδων);

 

Μετά την απόφαση για την ένταξη στο Παρατηρητήριο χαίρομαι μαζί με το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους για αυτή την επιτυχία.

Να μας βρει ο καινούργιος χρόνος χαρούμενους. Μας αξίζει!!

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: