Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Απαλλοτριώσεις

Posted by koszig στο 4 Ιανουαρίου 2017

Τι σημαίνει απαλλοτρίωση;

Κατ’ αρχήν η ιδιοκτησία αφορά τόσο κινητά όσο και ακίνητα πράγματα τα οποία ανήκουν στη σφαίρα της οικονομικής επιρροής ενός προσώπου φυσικού ή νομικού.

Σήμερα πλέον η στέρηση της ιδιοκτησίας δεν έχει την έννοια της αφαίρεσης αυτής χωρίς αιτιολογία και κυρίως χωρίς πλήρη αποζημίωση. Αντιθέτως, η στέρηση έχει την έννοια της «αναγκαστικής αγοραπωλησίας», δηλαδή της υποχρεωτικής πώλησης ακινήτου από τον ιδιοκτήτη του προς το κράτος. Και βέβαια μια τέτοια «πώληση» δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει και το αντίστοιχο τίμημα το οποίο δεν καθορίζεται αυθαίρετα από τη διοίκηση, αλλά ορίζεται πάντα από τα δικαστήρια τα οποία εκδίδουν δικαστική απόφαση. Η απόφαση αυτή ορίζει σε χρήμα την αποζημίωση, η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στην αγοραία αξία του ακινήτου. Στην πράξη μάλιστα, η αναγκαστική αυτή αγοραπωλησία μπορεί να είναι επωφελέστερη για τον ιδιοκτήτη σε σχέση με την εκούσια αγοραπωλησία που προβλέπεται στον Αστικό Κώδικα. Αυτό συμβαίνει διότι η αποζημίωση που δίνει το κράτος είναι αντικειμενικά προσδιορισμένη και συχνά είναι μεγαλύτερη από την αγοραία αξία του ακινήτου. Επιπλέον, η ωφέλεια του ιδιοκτήτη μεγιστοποιείται από το γεγονός ότι η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κάποια φορολόγηση και είναι ελεύθερη επιβαρύνσεων. Αντιθέτως, όπως γνωρίζουμε, στα πλαίσια της ελεύθερης διαπραγμάτευσης που καταλήγει στην εκούσια αγοραπωλησία μεταξύ ιδιωτών, αυτή επιβαρύνεται με το φόρο μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, το φόρο υπεραξίας, τα έξοδα δικηγόρου και συμβολαιογράφου.

Το μεγαλύτερο μέρος των απαλλοτριώσεων αφορούν την έκταση γης ή κτισμάτων.

Η ρυμοτομία, σε γενικές γραμμές, συσχετίζεται με έργα δημοσίου συμφέροντος τα οποία επηρεάζουν πολεοδομικά τη διαρρύθμιση δημόσιου χώρου. Η διαρρύθμιση περιλαμβάνει κυρίως τη διεύρυνση/διαπλάτυνση δρόμων, κοινόχρηστους χώρους κτλ και διέπεται από πολεοδομικούς κανόνες και τις συνθήκες πρακτικών αναγκών. Τα συμπεράσματα των ρυμοτομικών μελετών και οι σχετικές αποφάσεις ενσωματώνονται στο λεγόμενο ρυμοτομικό σχέδιο.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αφορά στην μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων από τους ιδιοκτήτες τους στο Ελληνικό Δημόσιο χάριν διενέργειας έργων κοινής ωφέλειας και δημοσίου συμφέροντος. Διέπεται από το Ν.2882/01 και κηρύσσεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οποίο βρίσκεται το απαλλοτριωτέο ακίνητο έπειτα από εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού και αφού δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας δεν υπάγονται οι περιπτώσεις όπου οι κηρύξεις αφορούν α) έργα Εθνικού οδικού Διευρωπαϊκού δικτύου και β) έργα τα οποία δεν εντάσσονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό και η προς απαλλοτρίωση επιφάνεια είναι μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων. Σ’αυτές τις περιπτώσεις η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομίας και του αρμοδίου υπουργείου για το εκάστοτε έργο.

Για την έκδοση απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης, απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Σύνταξη κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα, στα οποία εικονίζεται η απαλλοτριούμενη έκταση, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή με τα προσδιοριστικά στοιχεία τους και οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες.
Β) Τήρηση των διαδικασιών για τη χωροθέτηση έργου.
Γ) Η γνώμη της Διεύθυνσης Γεωργίας και της αντίστοιχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τις απαλλοτριώσεις που αφορούν αγροτικές εκτάσεις.
Δ) Η γνώμη της Δασικής Υπηρεσίας για τις απαλλοτριώσεις που αφορούν δασικές εκτάσεις.
Ε) Ανακοίνωση της Υπηρεσίας που προτείνει την απαλλοτρίωση σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα ή στην πρωτεύουσα του Νομού και στο Δήμο, από τον οποίο συντάσσεται πρακτικό για την τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης. Η ανακοίνωση που τοιχοκολλάται αναφέρει τον σκοπό της απαλλοτρίωσης, προσδιορίζει την απαλλοτριωτέα έκταση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη κατάλληλων ακινήτων, για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης. Η δημοσίευση της ανακοίνωσης γίνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
ΣΤ) Βεβαίωση διάθεσης απαιτούμενης πίστωσης, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη της απαλλοτρίωσης.

Για να συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση, απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Σύνταξη των πινάκων παρακατάθεσης της αποζημίωσης. Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται σύμφωνα με τους κτηματολογικούς πίνακες και τις πιθανές διορθώσεις τους και έπειτα από την προσωρινή ή οριστική απόφαση καθορισμού της τιμής μονάδος.
Β) Καταβολή των αποζημιώσεων υπέρ των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γ) Δημοσίευση της παρακατάθεσης των αποζημιώσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή απευθείας καταβολή της αποζημίωσης στους δικαστικώς αναγνωρισθέντες δικαιούχους.
Δ) Μεταγραφή της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης στο Υποθηκοφυλακείο.
Ε) Παράδοση του νομέα ή κατόχου του ακινήτου στο φορέα που κήρυξε την απαλλοτρίωση, μέσα σε 10 ημέρες από την πρόσκληση αυτού.
Η αξίωση της αποζημίωσης που προσδιορίστηκε προσωρινά ή οριστικά παραγράφεται μετά από την πάροδο δεκαετίας από την κατάληψη του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε, εκτός αν η παραγραφή διακοπεί με ενέργεια πράξεων του δικαιούχου, όπως δικαστική ή διοικητική αναγνώριση, η είσπραξη μέρους της αποζημίωσης και ο οριστικός προσδιορισμός της.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ανακαλείται υποχρεωτικά με πράξη της αρχής, η οποία την έχει κηρύξει, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου που πιθανολογεί εμπράγματο δικαίωμα σε απαλλοτριούμενο ακίνητο, αν μέσα σε 4 έτη από την κήρυξη δεν ασκηθεί αίτηση για δικαστικό ή εξώδικο προσδιορισμό της αποζημίωσης. Αίρεται αυτοδικαίως αν δεν συντελεστεί μέσα σε 18 μήνες από την δημοσίευση της απόφασης προσωρινού ή απευθείας οριστικού δικαστικού καθορισμού της αποζημίωσης. Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από την λήξη της προθεσμίας των 18 μηνών, βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Απαλλοτρίωση που έχει συντελεσθεί μπορεί να ανακληθεί: α) όταν η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του αρχικού ή άλλου σκοπού και εφόσον το αποδέχονται οι βαρυνόμενοι ιδιοκτήτες και β) με αίτηση του ιδιοκτήτη που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός έτους από την παρέλευση πενταετίας από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και εφόσον το απαλλοτριωμένο δεν χρησιμοποιήθηκε για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης ή δεν έχει εκτελεστεί το 1/3 των απαιτούμενων εργασιών.

Προσδιορισμός της αποζημίωσης των δικαιούχων
Μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, εκτιμάται η αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου και η πιθανή μείωση της αξίας του τμήματος που απομένει. Η εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριωμένου ακινήτου γίνεται από ειδική τριμελή επιτροπή η οποία συστήνεται για τον λόγο αυτό από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Νομού. Όπου ισχύουν αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, λαμβάνονται αυτές σαν προτεινόμενες τιμές.
Ο προσωρινός προσδιορισμός των τιμών μονάδος της αποζημίωσης γίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο του νομού, στην περιφέρεια του οποίου, βρίσκονται τα κινητά που απαλλοτριώνονται., ύστερα από κλήτευση των ιδιοκτητών ενώ ο οριστικός προσδιορισμός γίνεται από το αρμόδιο Μονομελές Εφετείο. Σε περίπτωση που η απόφαση του Εφετείου εκδίδεται μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η τυχόν επιπλέον αποζημίωση καταβάλλεται ή παρακατίθεται εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης ή το αργότερο μέσα σ’ένα έτος από την έκδοση της απόφασης.
Κατά της απόφασης του Εφετείου με την οποία προσδιορίζεται οριστικά το ποσό της αποζημίωσης, επιτρέπεται αναίρεση μέχρι 1 έτος από τη δημοσίευσή της.

Το έτος 1989 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 145, τ.Δ’ με τίτλο «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Αχαρνών» με το οποίο μπήκαν στο σχέδιο οι περιοχές  Λαθέα, Χαραυγή, Λυκότρυπα-Χαμόμυλο, Γεροβουνό – Αγία Άννα, Αυλίζα- Πύργουθι, Κέντρο -Νεάπολη, Άγιος Πέτρος, Πλάτωνας, Φλόγα – Βαρυμπόμπη, Πανόραμα, Μεγάλα Σχίνα Α,Β, Αγριλέζα, Μπόσκιζα, Αγία Παρασκευή, Ρέθι, Μονομάτι.

Με την ένταξη αυτών των περιοχών στο σχέδιο ο δήμος Αχαρνών είχε απαλλοτριώσεις για χώρους κοινής ωφέλειας. Από την επέκταση του σχεδίου πόλης ο δήμος Αχαρνών είχε έσοδα από χρήσεις γης και είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα ποσά για τις απαλλοτριώσεις.

Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και την τιμή ζώνης του οικοπέδου κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής

Η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα καταβάλλεται εντός προθεσμίας εννέα (9) ετών από την πράξη επιβολής της, σε εκατόν οκτώ (108) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ή σε τριάντα έξι (36) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις ή σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

Το ποσό της εισφοράς αυτής διατίθεται από τους οικείους Ο.Τ.Α. για την κατασκευή, εντός της περιοχής μελέτης, των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδομής, όπως οδικό δίκτυο και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, είτε από τον ίδιο είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτόν φορέα, καθώς και για την εκπόνηση μελετών πολεοδόμησης, πράξεων εφαρμογής και ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής.

Κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι άκυρη και η παράβαση αυτής αποτελεί παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του ΠΚ για όλους τους εμπλεκομένους.

 

Τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Η πλειοψηφία της αποζημίωσης των απαλλοτριώσεων καθοριζόταν από προσφυγή στα δικαστήρια. Εκεί γινόταν ένα «παιχνίδι». Σε άλλες δίκες είχε παράσταση ο δήμος, ενώ σε άλλες ξέχναγε να πάει!! Έτσι σε πρώτο βαθμό υπήρχε μια μεγάλη τιμή αποζημίωσης που έπρεπε σε δεύτερο βαθμό να αποφασιστεί στο Εφετείο η τελική τιμή. Στις αποφάσεις των δικαστηρίων αν «κέρδιζε» ο δημότης υπήρχαν δικαστικά έξοδα και τόκοι.

Πίνακες ΣΟΕ για Απαλλοτριώσεις κατά χρονολογική σειρά τελεσιδίκων αποφάσεων δικαστηρίων

Από τος πίνακες που υποβλήθηκαν στο Παρατηρητήριο σχετικά με τις απαλλοτριώσεις παρατηρείται να υπάρχουν απαλλοτριώσεις μέχρι το έτος 2013 που οφείλονται μόνο τα δικαστικά έξοδα. Κάποιες απαλλοτριώσεις από το έτος 1995 μέχρι το έτος 2008 δεν είναι γνωστό γιατί δεν έχουν εξοφληθεί.

Μέχρι τις αρχές του έτους 2013 τα ποσά για τις αποζημιώσεις είχαν καταβληθεί από τα δάνειο των 18.732.000 € της διοίκησης Φωτιάδη για αποπληρωμή απαλλοτριώσεων.

Έγκριση της υπ’ αριθ. 1187_30-12-2008 Απόφασης σύναψη Δανείου ποσού ύψους 18.732.000 € από το ΤΠΔ με σκοπό την καταβολή αποζημιώσεων – απαλλοτριώσεων στον Δήμο Αχαρνών

Τα ποσά έλαβαν οι δικαιούμενοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων με εντολή του δήμου Αχαρνών.

Την περίοδο  της δημοτικής Αρχής Σωτήρη Ντούρου, 2011-2014 οι έκτακτες επιχορηγήσεις, κυρίως για καταβολή ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων, ήταν:

Για το έτος  2013    24.140.573,84 €

Για το έτος  2014  24.406.700,83 €

Για το έτος  2015    2.929.635,74 €

Το έτος 2013 και μέχρι τον Αύγουστο  του έτους 2014 με τα ληξιπρόθεσμα καλύφτηκαν αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις  που είχαν τελεσιδικήσει.

Τελικά οι οφειλές για απαλλοτριώσεις που έχουν τελεσιδικήσει μέχρι και το έτος 2015 είναι 7.873.671,85 €

%cf%80%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%82-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%cf%8e%ce%bd

Στην Οικονομική Επιτροπή της 21/1/2016 αποφασίστηκε να καταβληθούν για απαλλοτριώσεις:

7Β86ΩΨ8-ΤΒ3   Απαλλοτρίωση 2.197.960,40 €

6Ω9ΙΩΨ8-40Α Απαλλοτρίωση 565.920 €

Ω7ΔΩΩΨ8-2ΩΟ Απαλλοτριώσεις 108.027 €

Συνολικά ποσού 2.871.907,40 €

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: Θα αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο με ποια μέθοδο θα επιλεγούν οι δικαιούχοι αποζημίωσης ή θα αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή, δηλ.  πέντε δημοτικοί  σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ΟΜΟΦΩΝΑ όπως πάντα, ποιοι θα αποζημιωθούν.

 

Αυτά προς το παρόν

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: