Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Πέρασαν δυόμισι χρόνια!!

Posted by koszig στο 22 Ιανουαρίου 2017

Ιανουάριος. μήνας απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής. Στα όργανα του δήμου Αχαρνών περιλαμβάνεται και  η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Τι είναι αυτή;

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του δήμου Αχαρνών.

Άρθρο 76
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα  χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημο-
τικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.
Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση.
Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Είναι σημαντική αυτή η επιτροπή ή είναι ένα όργανο που έχει μικρή σημασία, αφού δεν αποφασίζει αλλά εκφράζει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο;

Από τη σύνθεσή της φαίνεται ότι είναι ένα όργανο στο οποίο η δημοτική Αρχή διατυπώνει προβλήματα που αφορούν το δήμο και ζητάει τη γνώμη των εκπροσώπων των δημοτών.

Υπάρχουν όμως θέματα που αναγκαστικά συνεδριάζει η επιτροπή για να διατυπώσει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο, όπως είναι Το Πενταετές Πρόγραμμα Δράσης, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου, το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και όσα άλλα θέματα εισάγονται προς συζήτηση. Για παράδειγμα η Επιτροπή Διαβούλευσης θα έπρεπε να συζητήσει το θέμα της μη ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του έτους 2016 και την ένταξη του δήμου Αχαρνών στο πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης του δήμου Αχαρνών.

Η επιτροπή πρέπει να καλείται  να συνεδριάσει τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες. Πόσες φορές συνεδρίασε τα δυόμισι χρόνια της δημοτικής Αρχής με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό;

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf

 

Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, (κλικ εδώ),  η επιτροπή διαβούλευσης συνεδρίασε μια φορά το έτος 2014 για το Τεχνικό Πρόγραμμα και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Μια φορά το έτος  2015 για τον κανονισμό καθαριότητας και μια φορά για το σχέδιο προϋπολογισμού του έτους 2016.

Η συνεδρίαση για το έτος 2015  έχουν γίνει σχετικές αναρτήσεις,(κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Το έτος 2016 δεν έγινε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης. Έτσι για το έτος 2017 δεν υπάρχει Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2017 και σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2017.

Το έτος 2017 ο δήμος Αχαρνών δεν έχει προϋπολογισμό Εσόδων – Δαπανών. Πως θα λειτουργήσει;

Θα ρωτήσω τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης.

Θα ρωτήσω τον Σωτήρη Ντούρο και τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής του ομάδας

Θα ρωτήσω τον Σπύρο Βρεττό και  τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής του ομάδας

Θα ρωτήσω τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη και όσοι από τη δημοτική του ομάδα έχουν απομείνει

Θα ρωτήσω τον Βασίλη Τοπαλλιανίδη  και τη δημοτική σύμβουλο της παράταξής του

Θα ρωτήσω τον Οδυσσέα Καμπόλη  και τη δημοτική σύμβουλο της παράταξής του

Θα ρωτήσω τον Νικόλαο Τσάτση

Θα ρώταγα τον υποψήφιο δήμαρχο Θανάση Κατσιγιάννη, αν δεν είχε γίνει γενικός γραμματέας του δήμου, και τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του

Το δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό δε χρειάζεται να τον ρωτήσω γιατί δεν περιμένω απάντηση.

Όταν ορκιστήκατε ως δημοτικοί σύμβουλοι δεν δώσατε τον ακόλουθο όρκο : «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».;

Ζητήσατε μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή να εφαρμόζει τους νόμους. Αν δεν τους εφαρμόζει ποιο είναι το καθήκον σας;

 

Αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς έχουμε!!

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: