Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

Posted by koszig στο 24 Ιανουαρίου 2017

Για την Ιστορία των Δημόσιων Απολογισμών, έτος 2010, (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

 

Άρθρο 217
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης.
3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.
5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 94.

Σύμφωνα με το νόμο  3731/2008, ΦΕΚ 263 Α΄,  αναδιατυπώθηκε η παρ. 2 του άρθρου 217 του νόμου 3463/2006

Άρθρο 20
Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 217 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, εκπροσώπηση των κατοίκων

 

Στο νόμο 3852/2010, γνωστό ως «Καλλικράτη» υπάρχει η διάταξη:

Άρθρο 77

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί  αιρετός  δήμου,  περιφέρειας  ή  βουλευτής.  Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

……………….

5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή   περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται  στο  δημοτικό  συμβούλιο  και  στον  γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Αρχή έτους 2016. Η τότε δημοτική σύμβουλος Αναστασία Μπράχου έστειλε για δημοσίευση  ένα κείμενο με τίτλο «Νέο έτος, Παλαιά προβλήματα, Νέες Προκλήσεις για το Δήμο Αχαρνών »

Τον Ιούνιο του έτους 2016 ο αντικαταστάτης της στο δημοτικό συμβούλιο Νικόλαος Τσάτσης έκανε ένα ερώτημα στο δήμαρχο, (κλικ εδώ). Ο δήμαρχος δεν απάντησε.

Σήμερα είναι Τετάρτη 25 Ιανουαρίου. Είναι φανερό ότι δε σκοπεύει ο δήμαρχος να τηρήσει όσα προβλέπονται από το νόμο.

Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή.

Θα ρωτήσω τους αρμοδίους.

Θα ρωτήσω τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης.

Θα ρωτήσω τον Σωτήρη Ντούρο και τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής του ομάδας

Θα ρωτήσω τον Σπύρο Βρεττό και  τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής του ομάδας

Θα ρωτήσω τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη και όσοι από τη δημοτική του ομάδα έχουν απομείνει

Θα ρωτήσω τον Βασίλη Τοπαλλιανίδη  και τη δημοτική σύμβουλο της παράταξής του

Θα ρωτήσω τον Οδυσσέα Καμπόλη  και τη δημοτική σύμβουλο της παράταξής του

Θα ρωτήσω τον Νικόλαο Τσάτση

Θα ρώταγα τον υποψήφιο δήμαρχο Θανάση Κατσιγιάννη, αν δεν είχε γίνει γενικός γραμματέας του δήμου, και τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του

Το δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό δε χρειάζεται να τον ρωτήσω γιατί δεν περιμένω απάντηση.

Θέλετε να ζητήσετε εφαρμογή του νόμου και αν ο  δήμαρχος δε συμφωνήσει να προκαλέσετε εσείς το δημόσιο απολογισμό της δημοτικής Αρχής, ως ο νόμος ορίζει;

 

Ιδού η Ρόδος, Ιδού και το πήδημα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: