Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Υπάρχει Οικονομική Υπηρεσία στο δήμο Αχαρνών;

Posted by koszig στο 27 Ιανουαρίου 2017

Σε προηγούμενη  ανάρτηση, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά για το γεγονός ότι το έτος 2017 δεν έχει συνταχτεί ούτε σχέδιο προϋπολογισμού, ούτε Τεχνικό Πρόγραμμα. Για σύνταξη Ετησίου Προγράμματος Δράσης  ούτε λόγος να γίνεται. Αυτά ίσως να συνδέονται με την ένταξη του δήμου σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης στο Παρατηρητήριο.

Υπάρχουν όμως και σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του δήμου, και ιδικά το θέμα των ισολογισμών – απολογισμών των ετών 2013, 2014, 2015 και 2016.

Η διαδικασία  απολογισμού -ισολογισμού, περιγράφεται στο  άρθρο 163 του νόμου 3463/2006:

ΑΡΘΡΟ 163

Απολογισμός – Ισολογισμός Δήμων

   1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.

   2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.

   3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.

   Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.

   Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.

   Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

   4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

   Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή ? λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.

   Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.

   5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

   Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

   6. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος.

   Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού.

   7. Οι Δήμοι, οι οποίοι δεν υποχρεούνται κατά το νόμο στην εφαρμογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου, συντάσσουν στη λήξη κάθε οικονομικού έτους οικονομική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ.2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης αυτής.

   Σύνοψη της οικονομικής κατάστασης δημοσιεύεται μαζί με τον απολογισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.

Τον Οκτώβριο του έτους 2014 το δημοτικό συμβούλιο έπρεπε να οριστεί ορκωτός ελεγκτής-λογιστής με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό συμβούλιο για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2014.

Στο τέλος Μαΐου 2015 έπρεπε η Ταμειακή Υπηρεσία να υποβάλει στην Οικονομική Επιτροπή το λογαριασμό διαχείρισης του προηγούμενου Οικονομικού έτους.

Μέσα σε δύο μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο έτους 2015 ) η Οικονομική Επιτροπή έπρεπε να  υποβάλλει τον απολογισμό και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.

Το δημοτικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2)  μηνών (Αύγουστο, Σεπτέμβριο έτους 2015)  αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού.

Τους μήνες Αύγουστο ή Σεπτέμβριο του έτους 2014 έπρεπε να έχει εγκριθεί ο απολογισμός-ισολογισμός του έτους 2013. Αυτό δεν έγινε λόγω της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών εκλογών του έτους 2014 και των γνωστών προβλημάτων της δημοτικής παράταξης του τότε δημάρχου Σωτήρη Ντούρου.

Στις 8/12/2015 η οικονομική επιτροπή, με την απόφαση 873, αποφάσισε τη διάθεση 24.600 για ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή τους απολογισμούς-ισολογισμούς των ετών 2013, 2014. Στις 31/12/2015 υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση.

Ανάθεση σε ΣΟΛ (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές) για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τις χρήσεις οικονομικών ετών 2013-2014

 

Στις 23/3/2015 η οικονομική επιτροπή συζήτησε και ενέκρινε τον ισολογισμό-απολογισμό του έτους 2012 και έδωσε εντολή στο δήμαρχο να το διαβιβάσει στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

7Φ0ΔΩΨ8-ΙΞΤ Οικ Επ. Ισολογισμός 2012

Ο δήμαρχος δε διαβίβασε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ως είχε καθήκον, στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Η παράληψη αυτή συνιστά παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ.1;

Στις 15/4/2016 η οικονομική επιτροπή συζήτησε και ενέκρινε  ισολογισμό-απολογισμό του έτους 2013 και έδωσε εντολή στο δήμαρχο να το διαβιβάσει στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

6ΤΑΑΩΨ8-ΣΟΙ Οικ Επ. Ισολογισμός 2013

Ο δήμαρχος δε διαβίβασε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ως είχε καθήκον, στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Η παράληψη αυτή συνιστά παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ.1;

Στις 15/4/2016 η οικονομική επιτροπή συζήτησε και ενέκρινε  ισολογισμό-απολογισμό του έτους 2014 και έδωσε εντολή στο δήμαρχο να το διαβιβάσει στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

7ΒΖΖΩΨ8-Υ03 Οικ. Επ. Ισολογισμός 2014

Ο δήμαρχος δε διαβίβασε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ως είχε καθήκον, στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Όλες αυτές οι παραλήψεις  συνιστούν παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ.1.;

Με αυτές τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής,  όταν ψηφίστηκαν, δεν υπήρχε συνημμένη  η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή /λογιστή με τις παρατηρήσεις και τη σχετική σφραγίδα.

Παρακολουθείστε τι έγινε στην οικονομική επιτροπή της 15/4/2016.

 

Ο δήμαρχος στη συνεδρίαση αυτή αναφέρεται σε αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα, ισολογισμό 2013. Η αρμόδια προϊσταμένη του αρμοδίου τμήματος ενημερώνει την οικονομική επιτροπή ότι θα υπογράψει τους ισολογισμούς με επιφύλαξη, γιατί τους έφεραν την προηγουμένη στις 8 το βράδυ για  να ψηφιστούν την επόμενη μέρα. Ο δήμαρχος αναφέρει ότι έχουν αναθέσει στου ορκωτούς λογιστές και εργάζονται. Φυσικά τα αποτελέσματά τους θα τα έχουμε αργότερα!!

Οι ισολογισμοί που ενέκρινε η οικονομική επιτροπή για υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο ήταν με στοιχεία που συνέταξε η οικονομική υπηρεσία και δεν ήταν ισολογισμοί που συνέταξαν οι ορκωτοί λογιστές, με αποτελέσματα χρήσεων και προσάρτημα σύμφωνα με το νόμο.

Μέχρι σήμερα η οικονομική επιτροπή δεν έχει συζητήσει  για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τα έτη 2013, 2014.

Τον Οκτώβριο του έτους 2015 και τον Οκτώβριο του έτους 2016 δεν έχουν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου οριστεί ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, προκειμένου να συντάξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ετών 2015 και 2016.

Στο δημοτικό συμβούλιο δεν έχουν υποβληθεί για έγκριση  οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015.

Τι κάνουν άλλοι δήμοι για τα θέματα αυτά. Έχουν εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2015 και των προηγουμένων ετών;

%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%bf%cf%85

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 Δήμος Ιλίου

 

Δήμος Αμαρουσίου (κλικ εδώ)

Δήμος Αμαρουσίου Ισολογισμός_2015 

Στη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αμαρουσίου έγιναν παρατηρήσεις στον ισολογισμό του έτους 2015:

Τοποθέτηση του Λευτέρη Μαγιάκη για τον ισολογισμό του 2015 Δήμος Αμαρουσίου

 

Δήμος Αχαρνών, (κλικ εδώ)

%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b9%cf%83%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af

 

Για τους ισολογισμούς δεν έγιναν σχολιασμοί στο διοικητικό συμβούλιο από τους συμβούλους της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Πως να γίνουν αφού δεν έγιναν δημοτικά συμβούλια για τα θέματα αυτά !!!

   5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

   Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Αναρωτιέται κανείς τι κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής;

Τι να κάνουν αφού κανένας δεν του ανέφερε αυτές τις παραλήψεις!!

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%ce%b9

Αυτοί είναι η διοίκηση του δήμου Αχαρνών. Τι κάνουν; Τίποτα.

Για την οικονομική υπηρεσία, κανένα σχόλιο.

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: