Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τι είναι οι δημοτικές παρατάξεις;

Posted by koszig στο 3 Φεβρουαρίου 2017

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η δημοκρατία εκφράζεται μέσω των δημοτικών παρατάξεων. Στις δημοτικές εκλογές με το νομικό πλαίσιο του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») οι δημότες εκφράζουν τη βούλησή τους μέσω των εκλογών δια των δημοτικών παρατάξεων. Επικεφαλής μιας ομάδας δημοτών που θέλουν να εκλεγούν είναι ο υποψήφιος δήμαρχος.

Οι δημοτικές παρατάξεις παρουσιάζουν στην προεκλογική περίοδο το πρόγραμμά του και υπόσχονται να το υλοποιήσουν αν εκλεγούν.

Μετά τις εκλογές οι δημοτικές παρατάξεις με βάση τους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγουν αποτελούν διοικητικές οντότητες που υπακούουν στο νόμο 3852/2010 και σε όσες διατάξεις που δεν συγκρούονται με το νόμο αυτό  υπάρχουν ακόμα σε ισχύ με τον προηγούμενο νόμο 3463/2006.

Οι δημοτικές παρατάξεις χαρακτηρίζονται παρατάξεις της πλειοψηφίας, της μείζονος μειοψηφίας και της ελάσσονος μειοψηφίας.

Επικεφαλής των παρατάξεων αυτών είναι οι υποψήφιοι δήμαρχοι. Στην παράταξη της πλειοψηφίας μέλος της παράταξης δεν είναι ο δήμαρχος, σε αντίθεση με τις άλλες παρατάξεις που οι υποψήφιοι δήμαρχοι είναι μέλη των  δημοτικών παρατάξεων.

Οι δημοτικές παρατάξεις έχουν καθορισμένο αριθμό εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης. Πρόεδρος και γενικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου προτείνεται από μέλη της πλειοψηφίας. Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου προτείνεται από τη μείζονα αντιπολίτευση.

Στην οικονομική επιτροπή που αποτελείται  από 8 μέλη και πρόεδρο το δήμαρχο, τα πέντε μέλη προέρχονται από την πλειοψηφία και τα τρία από την αντιπολίτευση.

Η εκλογή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με μυστική ψηφοφορία τον πρώτο μήνα της θητείας των δημοτικών συμβούλων και μετά 2.5 χρόνια από την εκλογή τους ως δημοτικών συμβούλων

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των παρατάξεων προσδιορίζονται με τα άρθρα 66 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 66
Δημοτικές Παρατάξεις

1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.
2. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί.
3. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και, στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη.
4. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.
5. Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.
6. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής,
όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.
7. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.

Στο προηγούμενο νόμο 3463/2010 (Δήμων και Κοινοτήτων, ή ΔΚΚ)

Άρθρο 94
Δημοτικές Παρατάξεις

  1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.
  2. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου διακρίνονται σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί, εφόσον ο τελευταίος έχει εκλέξει τουλάχιστον έναν δημοτικό σύμβουλο.
  3. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και, στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη.
  4. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το Προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.
  5. Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.

Πέρα από τις θεσμοθετημένες θέσεις που καταλαμβάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων οι δημοτικές παρατάξεις ως θεσμοθετημένα όργανα των δήμων πρέπει να έχουν ορισμένους κανόνες λειτουργίας για την λήψη των αποφάσεων στα όργανα διοίκησης.

Ο νομοθέτης δεν έχει ορίσει δεσμευτικούς κανόνες εσωτερικής λειτουργίας των δημοτικών  παρατάξεων.

Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας της δημοτικής παράταξης:

Με κανονισμό Λειτουργίας:

Στην έναρξη λειτουργίας της δημοτικής παράταξης ψηφίζεται κανονισμός λειτουργίας της παράταξης που να καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της, πέρα από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 66.

Χωρίς κανονισμό λειτουργίας:

α) Διαδικασίες «καφενείου» όπου ο επικεφαλής καθορίζει τη διαδικασία λειτουργίας και δίνει το λόγο κατά βούληση

β) Αναλογική χρήση διατάξεων οργάνων των ΟΤΑ.

γ) Χρήση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας εξειδικευμένων  περιπτώσεων.

 

Νόμος 2690/99

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Άρθρο: 6

 1. Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.

2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερομένου.

3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει.

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής.

Το άρθρο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση που θα γίνουν συστάσεις στα μέλη της παράταξης για μη αρμόζουσες συμπεριφορές ή για απομάκρυνση δημοτικών συμβούλων από την παράταξη.

Οι δημότες με την ψήφο τους εξέλεξαν δημοτικούς συμβούλους να τους εκφράζουν στο δήμο ως μέλη της δημοτικής παράταξης, να τηρούν ηθικούς κανόνες γενικά αποδεκτούς από την κοινωνία και να προάγουν τα συμφέροντα των δημοτών και του δήμου.

Με την ψήφο των δημοτών στους δημοτικούς συμβούλους δίνεται η ευκαιρία σε μερικούς να αποκτήσουν ηγετικές θέσεις στο δήμο.

Στη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας κυρίαρχο ρόλο έχει ο δήμαρχος. Αυτός είναι που μοιράζει τα αξιώματα και τις αντιμισθίες στους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας. Σε μερικές περιπτώσεις είναι ένας μικρός «Ερτογάν». Αν κάποιοι τον αμφισβητούν ή δεν συντάσσονται με τις επιθυμίες του το επόμενο βήμα είναι να «κοπούν» τα οφίτσια και  μερικές φορές να οδηγηθούν «όσοι δε συνεμορφούνται προς τας υποδείξεις» εκτός παράταξης.

Όταν κάποιος δημοτικός σύμβουλος θεωρεί ότι η παραμονή του στην παράταξη με την οποία εξελέγει δεν τον εκφράζει δηλώνει την αποχώρησή του από την παράταξη, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Κάποιοι για τους δικούς τους λόγους οικογενειακούς ή επαγγελματικούς έχουν αποχωρήσει από την παράταξη.

Πριν μερικές μέρες προέκυψε ένα πρόβλημα διαδικασιών με τη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είδε στη Δι@ύγεια ότι είχε καλέσει σε συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο στις 31/1/2017, με πρόσκληση που έφερε το όνομά της χωρίς να έχει υπογράψει το σχετικό έγγραφο της πρόσκλησης. Ακολούθησε εκ μέρους της έγγραφη διαμαρτυρία και αίτημα για διοικητική εξέταση για αυτή την παρατυπία. Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά την ώρα της συνεδρίασης στο γραφείο το δημάρχου έγινε συνεδρίαση της δημοτικής παράταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες, (κλικ εδώ). Αποτέλεσμα η αποπομπή από τη δημοτική παράταξη της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Μαρίας Χαριτίδη και του δημοτικού συμβούλου, πρώην αντιδημάρχου και αναπληρωτή δημάρχου, Αναστάσιου Χίου. Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 19 ψήφοι υπέρ της διαγραφής και 1 κατά της διαγραφής. Η απαιτούμενη πλειοψηφία για την αποπομπή ήταν 18 θετικές ψήφοι.

Την επόμενη μέρα  παραιτήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Σπύρος Κατσούρος  ζητώντας συγνώμη για τη θετική ψήφο για την αποπομπή των συναδέλφων του. (κλικ εδώ).

Σχετικά με τις διαδικασίες που έγιναν.

Η συνεδρίαση της δημοτικής παράταξης δεν ήταν μια συγκέντρωση πριν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου να συζητηθεί πως θα αντιμετωπίσουν τα θέματα της συνεδρίασης. Ήταν για λήψη  αποφάσεων πειθαρχικών ποινών. Για λόγους ΗΘΙΚΗΣ τάξης, αλλά και τήρησης των διοικητικών διαδικασιών σε ένα φορέα που επηρεάζει διοικητικά τη λειτουργία του δήμου Αχαρνών.

Δεν υπήρξε έγγραφη σύγκληση της δημοτικής παράταξης που να αναφέρεται το θέμα της συνεδρίασης, δεν υπήρχε εισήγηση για τους λόγους που οι κατηγορούμενοι έπρεπε να ελεγχθούν.

Στη συνεδρίαση δεν εκλήθησαν οι κατηγορούμενοι, δεν τους ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες για να απολογηθούν. Δεν τηρήθηκαν πρακτικά της συνεδρίασης και η απόφαση δε φέρει τις υπογραφές των συμμετεχόντων μελών της παράταξης.

Η αποπομπή των μελών της παράταξης πρέπει να κοινοποιηθεί στο προεδρείο του δημοτικό συμβουλίου. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Ποιος θα συγκαλέσει τη συνεδρίαση; Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδη, ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Βρεττός  ή ο πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας Αναστάσιος Χίος;

Σύμφωνα με γνώμες υπαλλήλων της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής πρέπει να γίνει πρόσκληση για τη συνεδρίαση από τον Αναστάσιο Χίο. Η άποψη της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής στηρίζεται σε μια απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152.

Διαφορετική άποψη έχει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

2442007 ΝΣΚ διαγραφή από δημοτική παράταξη

Η απόφαση του Ν,Σ,Κ, καταλήγει:

111. Υπό τις ανωτέρω σκέψεις, το τμήμα εγνωμοδότησεν, ομοφώνως, ότι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι εξελέγησαν μέλη του προεδρείου του
δημοτικού συμβουλίου ή μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, ως ανήκοντες στο συνδυασμό της πλειοψηφίας ή σε συνδυασμούς της μειοψηφίας και σε χρόνο μεταγενέστερο της εκλογής, υπέβαλαν δήλωση ανεξαρτητοποίησης, κατ’ άρθρο 94 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, συνεχίζουν την άσκηση των καθηκόντων του, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, και μετά την ανεξαρτητοποίησή τους μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης διετούς θητείας.

Επομένως ανεξάρτητα από την απόφαση της δημοτικής παράταξης η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν εκπίπτει του αξιώματός της.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου 3852/2010

5.Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.

Στο προεδρείο της επόμενης συνεδρίασης, που πρέπει να συγκαλέσει η Μαρία Χαριτίδη, πρέπει ο εκπρόσωπος της παράταξης να καταθέσει τεκμηριωμένη απόφαση διαγραφής από την παράταξη. Στις αποφάσεις αναγράφονται οι συμμετέχοντες, η αιτιολογία της ποινής, αν εκλήθησαν οι κατηγορούμενοι να απολογηθούν, το αποτέλεσα της ψηφοφορίας και οι οι υπογραφές των μελών της συνεδρίασης που έλαβαν μέρος.

Οι δημοτικές παρατάξεις καθορίζουν τις τύχες του δήμου μας, οφείλουν να τηρούν τις διαδικασίες που προβλέπουν οι νόμοι, να σέβονται τους δημοτικούς συμβούλους και την προσωπικότητά τους, κυρίως όμως πρέπει να πείσουν τους εκατοντάδες ή χιλιάδες  ψηφοφόρους ότι οι εκλεκτοί τους δεν άξιζαν την τιμή που τους έγινε να τους εκπροσωπούν στο δημοτικό συμβούλιο γιαυτό τους αποπέμπουν.

Αυτά προς το παρόν. η εβδομάδα που έρχεται είναι κρίσιμη. Όμως

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: