Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η τούμπα

Posted by koszig στο 7 Μαρτίου 2017

Οι αντιπαραθέσεις πολιτικών προσώπων στην Ελλάδα είναι είτε αντιπαραθέσεις για συγκεκριμένα θέματα, είτε η αντιπαράθεση γίνεται προσωπικό βίωμα. Τότε μερικές φορές τα γεγονότα φέρνουν τούμπα τα πρόσωπα, αυτός που φαινομενικά από τις καταστάσεις είχε το πάνω χέρι τα γεγονότα τον φέρνουν από κάτω!!

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 20 Δεκεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προέκυψε ένα θέμα με την απουσία του δημοτικού συμβούλου και πρώην δημάρχου Σωτήρη Ντούρου.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση, όπως την παρακολούθησαν πολλοί δημότες διαδικτυακά.

 

 

Όπως παρατηρείται το θέμα είναι μια αργία 4 μηνών που έχει επιβληθεί στον κ. Ντούρο για θέματα που αφορούσαν την προηγούμενη δημοτική περίοδο και ειδικά για τη διαχείριση του Νεκροταφείου από τη δημοτική επιχείρηση Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε.

Οι διαδικασίες που είχαν ακολουθηθεί για το θέμα αυτό ήταν:

Ο κ. Ντούρος έκανε αναφορά στο Σώμα Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Οι ελεγκτές εξέτασαν τα στοιχεία και κατέληξαν σε ένα πόρισμα (Για το πόρισμα αυτό σχολιασμός σε επόμενη ανάρτηση)

Μετά την κοινοποίηση του πορίσματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  κλήθηκε σε απολογία ο κ. Ντούρος.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

Μετά την κλήση σε απολογία στις 31 Αυγούστου 2015 και την παραπομπή σε πειθαρχική επιτροπή  επόμενο βήμα ήταν η επιβολή ποινής σε αργία τεσσάρων μηνών.

Στις 6-6-2016 έγινε αίτησή  για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. ΕΜΠ 113/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία  επεβλήθη πειθαρχική ποινή αργίας τεσσάρων μηνών.

Με την  υπ’ αριθ. 240/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής που άσκησα κατά της υπ’αριθ. ΕΜΠ 113/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η απόφαση απόρριψης της αίτησης αναστολής της ποινής δημοσιεύτηκε στις  31-8-2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 234 του νόμου 3852/2010:

Άρθρο 234
Πειθαρχική διαδικασία

6. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας να προσφύγει κατά αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κρίνει την υπόθεση και κατ’ ουσίαν. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που επιβάλλει την ποινή. Αν ασκηθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η επιτροπή αναστολών του δικαστηρίου, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, κρίνει για τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής σταθμίζοντας
και τη συνδρομή του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση κατάθεσης  αίτησης αναστολής, η ποινή που έχει επιβληθεί δεν εκτελείται μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της επιτροπής αναστολών.

Η απόρριψη της προσφυγής κοινοποιείται στον προσφεύγοντα και κανονικά το αποτέλεσμα κοινοποιείται στην επιβάλλουσα την ποινή
Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο τιμωρημένος κ. Ντούρος εφάρμοσε την ανωτέρω διάταξη του  νόμου και απείχε από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στις 13/9/2016, 27/9/2016, 25/10/2016, 29/11/2016 και 20/12/2016.

Επίσης ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής απουσίασε το αντίστοιχο τετράμηνο από τις συνεδριάσεις,  2/9/2016,19/9/2016, 7/10/2016, 20/10/2016, 26/10/2016, 1/11/2016, 7/11/2016, 10/11/2016, 29/11/2016, 13/12/2016, 16/12/2016 και 29/12/2016.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 20/12/2016 με παρέμβαση του δημάρχου ήρθε στην επικαιρότητα το θέμα της αργίας του κ. Ντούρου. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έγγραφο της που φέρει ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2016 και ο δήμος έλαβε γνώση στις 23 Νοεμβρίου 2016 της απόρριψης της προσφυγής του κ. Ντούρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 18 Αυγούστου 2016.

Στις 12 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε

Ανάθεση καθηκόντων για την  παροχή συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα νομικής φύσεως.

Ο Αναστάσιος Σάμιος είναι νομικός σύμβουλος Δημοτικού  Ιδρύματος – Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αθηναίων.

Ο δήμαρχος δε ζήτησε γνωμοδότηση για το χρόνο που αρχίζει μια ποινή αργίας από τον άνθρωπο που κατά τεκμήριο θα έχει γνώση για το θέμα, αλλά απευθύνθηκε σε έγκριτο δικηγόρο που αναλαμβάνει υποθέσεις γενικής φύσεως για λογαριασμό του δήμου Αχαρνών και μάλιστα την χαρακτηρίζει ως Νομικός Συμβούλου του δήμου Αχαρνών,  μια θεσμική ιδιότητα που δεν έχει.

Παράλληλα έγινε τηλεφωνική επικοινωνία του προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Διοικητικών Οργάνων με υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για διευκρινήσεις για το θέμα της έναρξης της αργίας.

Αυτά τα στοιχεία επικαλέστηκε ο δήμαρχος στις 20/12/2016, προκειμένου η τετράμηνη αργία να είναι το διάστημα 23 Νοεμβρίου 291623 Μαρτίου 2017.

Για τις δημαιρεσίες στις 3 Μαρτίου 2017 στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου πρόεδρος από το νόμο έπρεπε να είναι ο πλειοψηφών της παράταξης της πλειοψηφίας Αναστάσιος Χίος.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

Εισήγηση κ. Χίου.

 

Η παριστάμενη δικηγόρος που συνέταξε τη γνωμοδότηση για το χρόνο που έπρεπε να  αρχίζει η εκτέλεση της ποινής της αργίας δεν αντέκρουσε τα έγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το έγγραφο του νομικού συμβούλου της ΠΕΔΑ. Πιθανόν γιατί έλαβε υπόψη της το αρχικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, παρότι στο άρθρο 234 του νόμου 3852/2010 υπάρχει ρητή αναφορά για την ακολουθούμενη διαδικασία.

Στη συνέχεια ο παριστάμενος δημοτικός σύμβουλος Σωτήρης Ντούρος ζήτησε και έλαβε το λόγο.

 

Μετά την παρέμβαση του κ Ντούρου το λόγο έλαβε ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός.

 

Είναι γεγονός ότι με τα νεώτερα γεγονότα η κατάσταση ήρθε τούμπα. Εκεί που το προηγούμενο διάστημα ο δήμαρχος επικαλείτο δεδομένα γνωμοδότησης, την οποία έκανε η Νομική Υπηρεσία του δήμου Αχαρνών, σήμερα αναγκάζεται να δεχθεί τις αντίθετες απόψεις.

Διαφεύγει της προσοχής του δημάρχου, ότι η Νομική Υπηρεσία του δήμου Αχαρνών σήμερα δεν έχει προϊστάμενο, δεν υπάρχει Νομικός Σύμβουλος που προβλέπεται στο οργανόγραμμα του δήμου Αχαρνών; Οι κατά καιρούς δικηγόροι  κάνουν γνωμοδοτήσεις για λογαριασμό του δήμου με αμοιβή.

Μια ερώτηση έχουν να κάνουν κάποιοι στο δήμαρχο Αχαρνών, που δέχτηκε το αρχικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τη γνωμοδότηση ιδιώτη δικηγόρου. Αν για κάποιο λόγο έχει επιβληθεί μια αργία, ας πούμε εξάμηνη σε δημοτικό σύμβουλο, και κάποια έγγραφα που πρωτοκολλούνται στο εμπιστευτικό πρωτόκολλο δεν κοινοποιούνται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για την πρόσκληση του συμβούλου στις συνεδριάσεις, τότε η ποινή δεν θα εκτελεστεί μέχρι τη λήξη της; Αν το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επιβολή ποινής ή την έναρξη της ποινής κάπου «χαθεί» δε θα εκτελεστεί η ποινή;

Μήπως πρέπει οι πειθαρχικές ποινές των αιρετών των ΟΤΑ να αναρτώνται στη Δι@ύγεια; 

Αυτό όμως το θέμα μπορεί να έχει και ενδεχόμενες παρενέργειες.

Αν η ποινή του κ. Ντούρου γίνεται δεκτό ότι έληξε στις 31/12/2016 τότε κατά το έτος  2017 ο κ. Ντούρος δεν προσεκλήθη στις συνεδριάσεις
του δημοτικού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας  του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 3
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

7. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους Δημοτικούς Συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που
ορίζεται για τη συνεδρίαση και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος το οποίο είτε δεν έχει προσκληθεί είτε δεν έχει προσκληθεί εγκαίρως, η συνεδρίαση είναι μη νόμιμη εκτός και αν το μέλος που δεν προσκλήθηκε είναι παρόν και συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τη άποψη του δημάρχου ο αρμόδιος προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων δεν προσκαλούσε τον κ. Ντούρο στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου 14/2/2017 και 20/2/2017., επομένως  οι συνεδριάσεις αυτές δε μπορούν να έχουν νόμιμες αποφάσεις.

Τι ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής στις 13/1/2017, 25/1/2017, 2/2/2017, 13/2/2017,17/2/2017. 23/2/2017 και 28/2/2017/ Οι αποφάσεις που λήφθηκαν στις συνεδριάσεις αυτές δεν είναι νόμιμες.

 

Όποιοι έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να προσβάλουν τις αποφάσεις αυτές για την ακύρωσή τους.

 

Η εμπάθεια φέρνει άσχημα αποτελέσματα

(Λαϊκή παροιμία)

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: