Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Σε λίγο κληρώνει!!

Posted by koszig στο 13 Μαρτίου 2017

Αύριο συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών. Ένα από τα θέματα είναι :» Έγκριση Διαμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α, οικονομικού έτους 2017 & Κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2017«.

Η ιστορία του προϋπολογισμού της ΔΗ.Φ.Α.

Σύμφωνα με την  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 23   30 Νοεµβρίου 2016

ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισµών οικονοµικού έτους 2017 των δήµων, των περιφερειών και των νοµικών τους προσώπων 
Το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου πρέπει «να ψηφίσει τον προϋπολογισμό σε μια ειδική γι΄αυτόν συνεδρίαση, καθώς και το ΟΠΔ» και η απόφαση του συμβουλίου (μετά του προϋπολογισμού και των πινάκων του ΟΠΔ) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ.), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των υπόχρεων νομικών προσώπων είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί εγκαίρως από το διοικητικό τους συμβούλιο, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ΟΠΔ του δήμου/περιφέρειας και να ψηφιστεί εμπρόθεσμα από το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο.

Απαντήσεις σε ερωτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών

Σ.Ερ. από δήμους – νπδδ – Ερώτηση : Υποχρεούνται οι δήμοι και τα νπδδ αυτών κατά τον έλεγχο νομιμότητας των προϋπολογισμών τους, οικονομικού έτους 2017, στην υποβολή των σχετικών Στατιστικών Δελτίων (Παράρτημα 3 της υπ΄αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ-Β΄2311), στην αρμόδια για τον έλεγχο Αρχή; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : α) Οι δήμοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή των σχετικών Στατιστικών Δελτίων, καθώς τα οικονομικά τους στοιχεία θα συλλεχθούν από το σύστημα αναφορών του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣΔΑ από την αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή.
β) Αντιθέτως, για τα νπδδ απαιτείται η υποβολή από αυτά στην αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας Αρχή, των Στατιστικών Δελτίων του Παραρτήματος 3 της εν λόγω ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενσωματωθεί τα σχετικά οικονομικά τους στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ.

Η διοίκηση της ΔΗ.Φ.Α. υπέβαλε για έγκριση το σχέδιο προϋπολογισμού 2017 στο δήμο Αχαρνών για έγκριση. Δύο σελίδες από το σχέδιο προϋπολογισμού:

 

Παρατηρούμε ότι δεν αναγράφονται οικονομικά στοιχεία του έτους 2016 (Διαμορφωθέντα, Βεβαιωθέντα, εκτίμηση εισπράξεων για τα έσοδα και Διαμορφωθείσες, ενταλθείσες και εκτιμήσεις πληρωμής για τις δαπάνες).

Αντίθετα στον προϋπολογισμό  του δήμου Αχαρνών για το έτος 2016 υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία

Αντίστοιχα στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2017 για το δήμο Αχαρνών δεν υπάρχουν. Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει συντάξει σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2017. Συνέταξε Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης το οποίο δεν εγκρίθηκα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, (κλικ εδώ)

Ο ψηφισμένος από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών προϋπολογισμός της ΔΗ.Φ.Α. εστάλη στο Παρατηρητήριο  για έλεγχο και επέστρεψε  με παρατηρήσεις χωρίς έγκριση.

Το σχέδιο συζητήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΗ.Φ.Α. και η απόφαση επέστρεψε ως εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Απόφαση διοικητικού συμβουλίου ΔΗ.Φ.Α.

ΨΒΤΒΟΞΤΩ-ΧΕ0 «Έγκριση Διαμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗ.Φ.Α, οικονομικού έτους 2017 & Κατάρτισης του Ο.Π.Δ.

Και μια ιδέα από το αναμορφωμένο σχέδιο προϋπολογισμού 2017 που ψηφίστηκε μετά τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου

Στον πίνακα δε γίνεται αναφορά για ποιο έτος είναι ο προϋπολογισμός, ούτε αναφέρονται ποια είναι τα περσινά!!

Αυτοί ψήφισαν αυτό το κείμενο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/03/2017 ΗΜΕΡΑ: ..Παρασκευή…
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 11 ΑΝΑΠ/ΚΑ ΜΕΛΗ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δασκαλάκης Γεώργιος                           (Σήμερα αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: Σασαρίδης Κωνσταντίνος      (Σήμερα μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: Ρούσσας Κωνσταντίνος          (Σήμερα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου)
ΜΕΛΗ: .Πολυμενέας Παναγιώτης                               (Τέως αντιδήμαρχος)
Παλιούρας Αντώνιος (Απών)                                         (Σήμερα μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Ευθυμιάδου-Τουμανίδη Γεωργία                                  (Σήμερα αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Ζητούνης Ηλίας                                                                (Σήμερα μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης
Κατάρας Αναστάσιος                                                       (Σήμερα αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής)
Ζάρρα Ιωάννα (Απούσα) Σαξώνη Αγλαΐα
Μπομπόνη Διονυσία
Κούτας Κωνσταντίνος
Πανταλούδη Ελένη (Απούσα)
Κρητικός Ευστράτιος (Απών)

Αυτοί ψήφισαν τον πίνακα με τα περσινά!!

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10α του ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 πρέπει να αναρτώνται  τα μηνιαία στοιχεία προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων

Τα προπέρσινα  μηνιαία απολογιστικά στοιχεία αναρτήθηκαν. Τα περσινά που είναι;

«Άρθρο 10Β
Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου εδαφίου.

Τις πταίει;

Λεπτομέρειες θα πείτε, αλλά όταν έρθει η λυπητερή τι θα γίνει;

Και ένα τελευταίο ενημερωτικό στοιχείο για αυτούς που θα αναλάβουν από το απόγευμα τη διοίκηση της ΔΗΦΑ

6ΑΣΡΟΞΤΩ-94Ψ Αντιμισθία προέδρου

6ΦΨΓΟΞΤΩ-1ΜΗ Αντιμισθία αντιπροέδρου

Η αντιμισθία του προέδρου 1.071 € καθαρά, του Αντιπροέδρου 469,44 € καθαρά.

Μια υπογραφή την πλήρωσε ο δήμος Αχαρνών  4.800 €.

 

Και μια τελευταία απορία.

Να ρωτήσω του δημοτικούς συμβούλους κυρίως της συμπολίτευσης που θα ψηφίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ, γνωρίζουν τι είναι αυτή η μαυρίλα (κατά τα περσινά);

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: