Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα ανταποδοτικά τέλη. Ποια είναι; Τι πληρώνουμε;

Posted by koszig στο 19 Μαρτίου 2017

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 14 του Ν. 1828/1989, είναι δυνατή εκ μέρους των ΟΤΑ η επιβολή ανταποδοτικών τελών ή εισφορών για την αντιμετώπιση δαπανών για υπηρεσίες ή έργα στην περιοχή τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και το ύψος τους, οι υπόχρεοι καταβολής τους καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ορίζοντα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Για να είναι ανταποδοτικά τα τέλη θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να αποτελούν αντάλλαγμα μιας ειδικής παροχής που προσφέρεται αποκλειστικά στους βαρυνομένους με αυτά και
  2. Το ύψος τους να είναι ανάλογο προς το ύψος της αντιπαροχής της οποίας μπορεί να κάνει χρήση ο πολίτης.

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά, με την έννοια ότι αποτελούν αντιπαροχή για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού που παρέχουν οι δήμοι. Τα τέλη καθορίζονται με βάση το εμβαδόν των στεγασμένων ή μη επιφανειών που ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται. Το εμβαδόν κάθε ακινήτου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του ενοποιημένου τέλους (καθαριότητας και φωτισμού) που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, για κάθε κατηγορία ακινήτου, ενώ μπορούν να ισχύσουν μέχρι επτά συντελεστές, ανάλογα με το ρυπαντικό  φορτίο των ακινήτων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ακίνητα με μεγάλη επιφάνεια, τα οποία δεν έχουν, εξίσου, αυξημένες αντικειμενικά ανάγκες υπηρεσιών καθαριότητας. Το γεγονός, όμως, ότι ως βάση για τον υπολογισμό των τελών λαμβάνεται το εμβαδόν τους διαμορφώνει τη σχετική υποχρέωσή τους σε ύψος δυσανάλογο προς την αξία της παροχής που απολαμβάνουν.  Έτσι ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολαβεί στους δήμους, προκειμένου αυτοί να εισαγάγουν ειδικό συντελεστή τέλους καθαριότητας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων.

Τι κάνει ο δήμος Αχαρνών;

Το έτος 2014 καθόρισε τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού

2291 Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2015    14-11-2014

Στην απόφαση αυτή με πρόταση του δημάρου Ιωάννη Κασσαβού:

  1. B. Εγκρίνει τη Πρόταση του Δημάρχου η οποία έχει ως εξής:
  • Για τους τρίτεκνους μείωση δημοτικών τελών 50%
  • Για άπορες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6000 €. (μηδενικά  τέλη)

 Ανάπηροι με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και ετήσιο εισόδημα έως 10.000 €. (μηδενικά τέλη)

 Πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € και με κύρια κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη)

  • Τρίτεκνοι που το εισόδημα τους είναι ως 10.000 €.  (μηδενικά τέλη)
  • Οικογένειες που και οι δύο σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι με κάρτα ανεργίας σε ισχύ. (μηδενικά τέλη)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης απεφάνθη:

7Θ98ΟΡ1Κ-ΟΔΡ Ακύρωση απόφασης για ανταποδοτικά τέλη

-Επειδή     σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις ισχύουν τα εξής: «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50%, ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολυτέκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία».

-Επειδή εν προκειμένω, με την παρούσα απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, ο Δήμος Αχαρνών προβαίνει, εκτός των άλλων σε απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των οικογενειών που και οι δύο σύζυγοι είναι μακροχρόνια άνεργοι, ωστόσο, η ως άνω κατηγορία δεν συγκαταλέγεται στις συγκεκριμένες διατάξεις νόμου.

-Επειδή περαιτέρω, αναφορικά με τη μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών σε τρίτεκνες οικογένειες, αυτή μπορεί να εφαρμοστεί, μόνον, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του Ν.3454/06, άρθ.6 παρ. 2 και βάσει των οποίων οι τρίτεκνοι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε εν μέρει την υπ΄ αρ. 277/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Για τα τέλη καθαριότητας το έτος 2016 το δημοτικό συμβούλιο και η οικονομική επιτροπή αποφάσισαν:

2374 Απόφαση Οικ. Επ. Εισήγηση στο Δ.Σ. για ανταποδοτικά τέλη έτους 2016

ΩΤΥΝΩΨ8-ΝΩ1 Δ.Σ. Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2016

Σε αυτές τις αποφάσεις υπάρχουν δύο  στοιχεία,  τα έσοδα για τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και οι δαπάνες για αυτές τις υπηρεσίες.

Οι δαπάνες αντιστοιχούν στους κατωτέρω κωδικούς:

Πίνακας – Δαπάνες και έσοδα ετών 2015 και 2016

Από τον πίνακα αυτό έχουμε τα πραγματικά έσοδα σε ευρώ και τις δαπάνες σε ευρώ που προκύπτουν από επίσημα  αναρτημένα στη Δι@ύγεια  στοιχεία υλοποίησης προϋπολογισμών του τελευταίου μήνα των ετών 2015 και 2016.

67Ψ5ΩΨ8-2ΤΠ Απολογιστικά στοιχεία Δεκεμβρίου 2015

60ΤΨΩΨ8-ΝΟ Απολογιστικά στοιχεία Δεκεμβρίου 2016

Το αποτέλεσμα συνολικά

Τα συνολικά έσοδα  για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του έτους 2016 προκύπτουν  από το σύνολο των εσόδων του έτους 2016 και του πλεονάσματος του έτους 2015:

13.217.733,27 €+ 3.873.563,00 € = 17.091.296,27 €

Το συνολικό πλεόνασμα για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του έτους 2016 είναι τα συνολικά έσοδα μείον τις δαπάνες:

17.091.296,27 € – 5.706.107,42 € = 11.385.188,85 €

Το πλεόνασμα των 11.385.188,85 € πρέπει να  μεταφερθεί ως έσοδο στον προϋπολογισμό εσόδων των ανταποδοτικών τελών του έτους 2017.  Αν τα έξοδα διατηρηθούν στο επίπεδο των δαπανών για τα ανταποδοτικά τέλη, σύμφωνα με τους νόμους, τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών το έτος 2017 οι δημότες δεν πρέπει να καταβάλουν δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται σε ζεστό χρήμα που μπήκε στο ταμείο του δήμου ως έσοδο και χρήμα που βγήκε από το ταμείο του δήμου για κάλυψη δαπανών για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό.

Όταν υπάρχει ρευστό χρήμα στο ταμείο του δήμου δεν δικαιολογούνται υποχρεώσεις καταβολής χρημάτων για δαπάνες καθαριότητας που δεν έχουν πληρωθεί.

Στα ανωτέρω στοιχεία δε γίνεται αναφορά αν ήταν δίκαια τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,  αν πλήρωσαν άδικα μερικές ομάδες δημοτών ή αν υπάρχουν κακοπληρωτές για τα ανταποδοτικά τέλη.

Επειδή απάντηση δεν πρόκειται να δοθεί  αντίκρουση των ανωτέρω στο Ελεύθερο Βήμα, καλό είναι να υπάρξει δελτίο τύπου με διευκρινήσεις από τη δημοτική Αρχή για να προλάβει ενδεχόμενες προσφυγές δημοτών.

Να δούμε και τις προτάσεις που έκανε η δημοτική Αρχή για το Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης το Δεκέμβριο του έτους  2016, που απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για διαδικαστικούς λόγους, (κλικ εδώ).

Για το έτος 2017 η δημοτική Αρχή

Αποφάσισε να εισηγηθεί για τα ανταποδοτικά  τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού το ποσό των 9.880.000 € !! Τα  11.385.188,85 € που πήγαν;

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του δήμου Αχαρνών που θα εκτελείται σε 10 ημέρες;

Άσχετο.

Τα λουλούδια θέλουν πότισμα γιατί θα ξεραθούν.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: