Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ένα από τα θέματα που περιμένατε «ως στρατιώτες για απόλυση»

Posted by koszig στο 1 Απριλίου 2017

Μερικές φορές κάποια πράγματα έρχονται από  εκεί που δεν τα περιμένει κανείς.

Τα θέματα που έχον χαντακώσει το δήμο Αχαρνών είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις, ΔΕΑΔΑ, ΔΕΝΔΑ και ΔΕΤΕΔΑ και οι απαλλοτριώσεις.

Οι επιχειρήσεις  άλλαζαν όνομα με συγχωνεύσεις ή απορροφήσεις και τελικά κατάληξαν στη λύση μερικών από αυτές μερικά χρόνια πριν και εκκαθάριση στις μέρες μας.

Στο θέμα των απαλλοτριώσεων έγινε το μεγάλο πανηγύρι.Μελετητές του σχεδίου πόλης των περιοχών πού εντάχθηκαν στο σχέδιο καθόριζαν τους προς απαλλοτρίωση χώρους και καθοριζόταν η τιμή απαλλοτρίωσης. Μερικοί δημότες έκαναν ενστάσεις στα δικαστήρια για αλλαγή του τιμήματος της απαλλοτρίωσης. Εκεί έγινε το μεγάλο παιχνίδι από τη διοίκηση του δήμου με δικηγόρους που πήγαιναν ή δεν πήγαιναν να υπερασπίσουν τα συμφέροντα του δήμου. Δημοτικοί παράγοντες που κατέβαλαν επιλεκτικά τις αποζημιώσεις για τα απαλλοτριούμενα οικόπεδα με οικονομικά  ή πολιτικά ανταλλάγματα.

Κάποια χρόνια πριν ο δήμος έλαβε δάνεια για την πληρωμή των απαλλοτριωμένων οικοπέδων, όσων είχαν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή δέχονταν συμβιβαστική τιμή. Οι αποζημιώσει που ήταν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις  πληρώθηκαν μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που είχε χορηγήσει το δάνειο.

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή έλαβε επιχορήγηση για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ και από αυτά έμειναν περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ να τα διαχειριστεί η παρούσα δημοτική Αρχή.

Λίγα έχουν γίνει γνωστά για το πως έγινε η διαχείριση αυτών των εκατομμυρίων, χωρίς αυτό να αποτελεί μομφή για κανένα.

Το έτος 2016 εκδόθηκαν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για απαλλοτριώσεις. Μετά τον Μάρτιο του 2016 ο δήμος δεν είχε εγκεκριμένο προϋπολογισμό, επειδή ο προϋπολογισμός δεν ήταν ισοσκελισμένος. Μπορούσε μόνο να κάνει καθορισμένες ανάγκες, όπως τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του δήμου, την καταβολή των μισθωμάτων των κτιρίων που χρησιμοποιούσε ο δήμος και όσες δαπάνες ήταν αναγκαίες για την ασφάλεια των πολιτών. Μέσα σε αυτές τις δαπάνες ήταν, η υποχρέωση από το Σύνταγμα, η καταβολή των οφειλών από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος  (όπως αναθεωρήθηκε το έτος 2001), «η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης».

Μια σειρά από νόμους, σε εφαρμογής του Συντάγματος, 3068/2002, ΠΔ 61/2004 , 3900/2010, 4456_2017 καθορίζουν τις διαδικασίες και τις ποινές για τη μη τήρηση των νόμων.

Στις 9/3/2016 δημοσιεύτηκε μια τελεσίδικη δικαστική απόφαση με ημερομηνία εξόφλησης  9/3/2016 για ποσό  69.588 € και τόκους 13.995,06 €, δηλ. συνολικό ποσό 83.593,06 €. Προφανώς είναι παλαιά απαλλοτρίωση  για να υπάρχους τόσο μεγάλοι τόκοι.

Από την προσφυγή του δημότη στο Συνήγορο του Πολίτη φαίνεται ότι  υπήρχαν οχλήσεις στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για εκτέλεση της δικαστικής απόφασης. Ο Συνήγορος του Πολίτη κοινοποίησε το αίτημα του δημότη στο δήμο Αχαρνών, αλλά φαίνεται ότι δεν πήρε απάντηση.

Επόμενη κίνηση ήταν να ενημερώσει ο Συνήγορος του Πολίτη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τη μη τήρηση του νόμου.

Αποτέλεσμα:

Από αυτή την ανάρτηση προκύπτει ότι, όπως αναφέρει το ανωτέρω κείμενο, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος  του δήμου Αχαρνών. Προφανώς το κείμενο δεν αναφέρεται σε παραπομπή του κτιρίου του δήμου Αχαρνών, αλλά σε εκείνο που εκπροσωπεί το δήμο και έχει την κύρια ευθύνη λειτουργίας του, δηλαδή το δήμαρχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθούν ή όχι, λόγω σιωπής των εμπλεκομένων, η παραπομπή του δημάρχου έγινε  με βάση το άρθρο 234 του νόμου 3852/2010.

Το Β’ Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδρίασε και στις 25/11/2016 εξέδωσε την απόφασή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποινή της αργίας κοινοποιήθηκε από την αποκεντρωμένη στο δήμο Αχαρνών την 5η Ιανουαρίου 2017. Σύμφωνα με το νόμο ο «Δήμος» έχει το δικαίωμα να κινήσει διαδικασίες για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την τελεσίδικη απόφαση. Μέχρι την τελεσίδικη απόφαση, όπως σε όλες τις δίκες υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στο δήμο Αχαρνών

Η διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη. Για το ποσό των 24.282,00 €  θα γίνει καταβολή όταν συνταχτούν οι σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις. Φαίνεται ότι διέφυγε της προσοχής της ότι στις 29/11/2016 αποφασίστηκε η καταβολή 24.282 € !!

2261 αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας ποσού 24.282 € 

Από τον Αύγουστο του έτους 2016 υπήρχαν κωδικοί για απαλλοτριώσεις, αλλά δεν φαίνεται να έγινε καμία καταβολή σε δικαιούχους

Τον Ιανουάριο του  έτους 2017, χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης (Σ.Ο.Ε) πληρώθηκαν μόνο  21.781,08 €. Για τους άλλους δύο μήνες μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία.

Σε παλαιότερη ανάρτηση, (κλικ εδώ),  υποστηρίχτηκε ότι σε πραγματικό χρήμα στο ταμείο του δήμου το έτος 2016 έμειναν 14.497.147,87 €. Θα μπορούσε ο δήμος να καταβάλει σχεδόν όλα όσα όφειλε για τις αποζημιώσεις για τις οποίες  υπήρχαν τελεσίδικες δικαστικές  αποφάσεις.

Υπάλληλοι σύρονται στα δικαστήρια για θέματα απαλλοτριώσεων και αναγκάζονται να επικαλούνται ασθένεια για να αναβληθούν οι δίκες.

Με το νόμο 4456/1 Μαρτίου 2017

Άρθρο 48

1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων των δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη δημοσίευση του παρόντος, οι δήμοι επιχορηγούνται από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», τα οποία μεταφέρονται από το λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ», στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο. Για τον ίδιο σκοπό οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό με επιπλέον πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα.

3. Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήμους της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Με έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2017

apof8437-230317 Εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

έχει υπόδειγμα αιτήσεων των δήμων για επιχορηγήσεις. Ο δήμος έκανε καμία ενέργεια.

Σημείωση: Αν για το θέμα της αργίας του «δήμου»  Αχαρνών υπάρχει μια διαφορετική πληροφορία ή κάποια άλλη διευκρίνηση για αναμόρφωση της ανάρτησης η διόρθωση θα γίνει αυθημερόν!!

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: