Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Παράλογο!!

Posted by koszig στο 9 Απριλίου 2017

Να κάνουμε μία αναδρομή σε οικονομικά θέματα.

Τον Ιανουάριο του έτους 2011 παρέλαβε η νέα δημοτική Αρχή υπό τον Σωτήρη Ντούρο. Μέσα στις εκκρεμότητες που παρέλαβε ήταν και οι ισολογισμοί της προηγούμενης δημοτικής Αρχής υπό τον Παναγιώτη Φωτιάδη.

Τι είναι οι απολογισμοί-ισολογισμοί των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ.;

Για τους απολογισμούς – ισολογισμούς προβλέπονται οι διαδικασίες του άρθρου 163 του νόμου 3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 163

  1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
  2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.
  3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή / λογιστή.

   Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή / λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.

   Ο ορκωτός ελεγκτής / λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών/ Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής /λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.

   Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής /λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή /λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

  1. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

   Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής / λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή / λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.

   Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή / λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή / λογιστή που δεν προσήλθε, από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.

  1. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή / λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

   Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

  1. Συνοπτική κατάσταση του απολογισμού ή και ο ισολογισμός μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή ? λογιστή δημοσιεύονται, μετά την έγκρισή τους από το δημοτικό συμβούλιο, σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος.

   Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175, καθορίζονται τα προς δημοσίευση στοιχεία του απολογισμού.

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε στις 28/7/2011 και 6/9/2011 και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Ορκωτού Ελεγκτή /Λογιστή και την έκθεσή του ενέκρινε τους απολογισμούς-ισολογισμούς των ετών 2008 και 2009 αντίστοιχα.

Η εισήγηση του ορκωτού ελεγκτή/λογιστή κ. Λιάπη.

 

Οι παρατηρήσεις του τότε δημοτικού συμβούλου Ιωάννη Κασσαβού.

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κασσαβός Ιωάννης και Πολυμενέας Παναγιώτης ψήφισαν λευκό. Δεν έκαναν αιτιολόγηση ψήφου μετά την ψηφοφορία. Είχε τοποθετηθεί επ’ αυτού ο κος Κασσαβός κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος αναφέροντας σχετικά:

Με δεδομένο ότι το θέμα σήμερα είναι αυτός ο έλεγχος, δεν έχουμε ούτε τα αποτελέσματα χρήσεως, ούτε τα προσαρτήματα αυτού του ισολογισμού και γι’ αυτό ψηφίζουμε λευκό.

Στο στις 20/12/2011 ψηφίστηκε ο ισολογισμός του έτους 2010 και  στις 20/12/2012 ψηφίστηκε ο ισολογισμός του έτους 2011.

 

Ο ισολογισμός του έτους 2012 ελέγχθηκε, αλλά δε συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο επειδή έπρεπε να συζητηθεί το έτος 2013. Το έτος αυτό διασπάστηκε η τότε δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, δε λίγους  μήνες ήταν οι δημοτικές εκλογές και αυτές οι διαδικασίες πάγωσαν.

Τον Οκτώβριο του έτους 2013 έπρεπε να οριστεί με τον αναπληρωτή του ελεγκτής – λογιστής  για τον προέλεγχο του Προέλεγχου λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2013.

Τον Μάιο του έτους 2014 έγιναν οι δημοτικές εκλογές και ορκίστηκε το Σεπτέμβριο του 2014 νέα δημοτική Αρχή υπό τον Ιωάννη Κασσαβό. Η δομή της Οικονομικής υπηρεσίας διατηρήθηκε. Στην αρχή της θητείας της έπρεπε να ψηφιστεί στο δημοτικό συμβούλιο ο προέλεγχος του έτους 2013 και να οριστεί ορκωτός ελεγκτής-λογιστής  προκειμένου να κάνει έλεγχο του λογαριασμού διαχείρισης του έτους 2014. Τίποτα από αυτά δεν έγινε.

Στις 23-3-2015 η οικονομική επιτροπή ενέκρινε τον Προέλεγχο λογαριασμού διαχείρισης (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2012 (ΑΔΑ: 7Φ0ΔΩΨ8-ΙΞΤ). Η απόφαση δεν κοινοποιήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.

Το έτος 2015    με την απόφαση 873/8-12-2015 δεσμεύθηκε ποσό 24.600 € στον κωδικό 00-6042.008 με ποσό 7.995 € για το έτος 2015 και το υπόλοιπο ποσό 16.605 το έτος  2016 για ορκωτός ελεγκτής-λογιστής  να ελέγξει τους λογαριασμούς των ετών 2013, 2014 και να διαβιβαστούν μετά από δυό μήνες στο δημοτικό συμβούλιο οι ισολογισμοί των ετών 2012, 2013 και 2014 για έγκριση. Δεν έγινε γνωστό αν υπήρξε σχετική σύμβαση.

Στις 15/4/2016 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή και συζήτησε τον προέλεγχο του λογαριασμού διαχείρισης  των ετών 2013, 2014 χωρίς να έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

Τον Οκτώβριο το έτους 2015 δεν είχε οριστεί ορκωτός ελεγκτής για το λογαριασμό διαχείρισης καταστάσεων του έτους 2015.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 15/4/2016.

 

(Τι έλεγε ο Γιάννης  το 2011; Τι λέει σήμερα!!)

Ο, με έλλειψη νομιμότητας, προέλεγχος λογαριασμού διαχείρισης των ετών 2012, 2013, 2014  δε διαβιβάστηκε στο δημοτικό συμβούλιο δυο μήνες (έτος 2016) αργότερα για έγκριση.

Τον Οκτώβριο το έτους 2016 δεν είχε οριστεί ορκωτός ελεγκτής για το λογαριασμό διαχείρισης καταστάσεων του έτους 2016.

Στα 2,5 χρόνια της θητείας του δημάρχου και προέδρου της οικονομικής επιτροπής Ιωάννη Κασσαβού κατάφερε να μην υπάρχουν ισολογισμοί  για τα έτη 2012, 2013 της προηγούμενης δημοτικής Αρχής και για τα έτη 1014, 2015 και μάλλον 2016 της δικής του θητείας.

Η ανυπαρξία ισολογισμών ήταν μια από τις αιτίες το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δε χορήγησε δάνειο για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού  έτους 2016 με κατάληξη την εποπτεία του Παρατηρητηρίου.

Σύμφωνα μ ε΄το άρθρο 163 του νόμου  3463/2006:

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Καιρός είναι να υπενθυμίσει κάποιος  στο Ελεγκτικό Συνέδριο την έλλειψη εγκεκριμένων ισολογισμών για τα έτη 2012-2015.

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: