Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Παρατηρητήριο. Μια από τα ίδια

Posted by koszig στο 24 Απριλίου 2017

Λογικό είναι να γίνεται όταν αναλαμβάνει μια νέα δημοτική Αρχή την εξουσία να ζητάει να ενημερωθεί για τις υποχρεώσεις που μεταβιβάζει η προηγούμενη δημοτική Αρχή, Αυτό δεν έγινε από την δημοτική Αρχή υπό τον κ. Κασσαβό με την παρουσίαση της οικονομικής κατάσταση του δήμου από τον Δρ. Γεώργιο Γαλανό, Λέκτορα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, (κλικ εδώ).

Για τον προγραμματισμό του  έργου του δήμου το πρώτο εξάμηνο της νέας δημοτικής Αρχής έπρεπε να συνταχτεί το  Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Επιχειρησιακά προγράμματα Δήμων

Μια γεύση Επιχειρησιακού προγράμματος είναι αυτό που συντάχθηκε και ψηφίστηκε στο δήμο Τρικάλων

Στρατηγικός Σχεδιασμός – Τρίκαλα

Ο δήμος Αχαρνών για την περίοδο 2011-2014 είχε Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ο δήμος Αχαρνών για την περίοδο 2014-2019 δεν έχει Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός μάλλον το θεωρεί επουσιώδες, Άλλωστε το κείμενο δεν προσφέρεται για φωτογράφηση.

Κάθε χρόνο ο δήμος έπρεπε δια της Εκτελεστικής Επιτροπής να συντάσσει Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, που αποτελεί την εξειδίκευση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη χρονιά που έρχεται. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός.

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης δεν υπήρξε για τα έτη 2015, 2016. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης δεν υπάρχει και για το 2017.

Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο πρέπει το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίζει για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και στη συνέχεια να αποστέλλει στη ΔΕΗ το σχετικό κατάλογο για την είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του δήμου. Το έτος 2014 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισε για τα ανταποδοτικά τέλη του επόμενου έτους 2015. Το ίδιο έγινε και το έτος 2015  για τα ανταποδοτικά τέλη  του έτους 2016. Το έτος 2016 σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου έγινε επικαιροποίηση για τα ανταποδοτικά τέλη, λόγω αλλαγής του νόμου για τριτέκνους και άλλες κατηγορίες ευπαθών ομάδων.

Για το έτος 2017 δεν έχει ληφθεί απόφαση για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 

Τι είναι προϋπολογισμός;

Όπως αναλύεται και η λέξη υπολογίζονται κάποια πράγματα, κυρίως οικονομικής φύσεως,  προκειμένου να γίνονται στη συνέχεια σωστές ενέργειες;

Προϋπολογισμός κυρίως αναφέρεται στα έσοδα που έχει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων, οικογένεια, επιχείρηση ή μια κρατική οντότητα και στα έξοδα  που μπορεί να κάνουν αυτοί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οικογενειακός προϋπολογισμός είναι ένας υπολογισμός που κάνει μια οικογένεια για το τι έσοδα και έξοδα θα έχει για ένα χρονικό διάστημα στο μέλλον.

Πρέπει να γνωρίζει ή να εκτιμά τα έσοδα, τακτικά ή έκτακτα, που υπολογίζει να έχει και με βάση αυτά προγραμματίζει τις δαπάνες που θα έχει τη δυνατότητα να κάνει. Για να μην υπάρχουν οικονομικά προβλήματα πρέπει τα έξοδα να μην είναι περισσότερα από τα έξοδα που πρόκειται να γίνουν. Να υπάρχει ένα ισοσκελισμένος προϋπολογισμός.

Μερικές φορές λόγω εκτάκτων αναγκών ( π.χ. μια αρρώστια) ή προκειμένου να γίνουν «επενδύσεις» (π.χ. αγορά ενός αυτοκινήτου ή μιας οικίας) γίνεται προσφυγή σε δανεισμό.

Η ίδια λογική πρέπει να υπάρχει σε μια επιχείρηση ή μια κρατική οντότητα (Κράτος, Περιφέρεια, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομικά Πρόσωπα).

Ο δήμος έχει στις αρμοδιότητές του την παροχή υπηρεσιών στους δημότες και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης τους.

Ο δήμος έχει συνέχεια, οι δημοτική Αρχή διαδέχεται η μία την άλλη, αλλά οι υπηρεσίες του δήμου συνεχίζουν να λειτουργούν.

Στην οικονομική διαχείριση του δήμου υπάρχουν έσοδα και δαπάνες,  (κλικ εδώ).

Στον παρακάτω πίνακα είναι καταχωρημένα τα έσοδα του δήμου για τα έτη 2011-2016, Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται τα έσοδα που στοιχεία τους έχουν δοθεί από τους τριμηνιαίους απολογιστικούς πίνακες του Δ’ τριμηνου κάθε έτους.

Το το Δ’ τρίμηνο του έτους 2016 δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία, τα οποία,σύμφωνα με το νόμο, έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί τον Ιανουάριο του έτους 2017 και να έχους συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο. Με αυτά τα στοιχεία οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολιτευση θα μπορούσαν να εκφράσουν άποψη για τον προϋπολογισμο του έτους 2017,

Σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης του προύπολογισμού από το υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τα δύο προηγούμενα έτη.

kya23976-22072016 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,

Το πως προέκυψαν τα στοιχεία των προϋπολογισμών τα χρόνια που πέρασαν πρέπει κάποιος να τα εξηγήσει. Τα στοιχεία που έχουν άμεσο ενδιαφέρον είναι εκείνα των ετών 2015 και 2016, που καθορίζουν τον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Το έτος 2015 στο ταμείο «μπήκαν» 48.049.329,22 € και «βγήκαν» 48.664.482,14 €. Πως έγινε αυτό θέλει ερμηνεία.

Για το έτος 2016 στο ταμείο έμειναν 14.512.147,87 € !!

Ας δούμε ένα σηματικό έσοδο του δήμου που δεν οφείλεται σε επιχορηγήσεις αλλά σε έσοδα από τέλη και δικαιώματα.

Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμου είναι ανταποδοτικά, δηλαδή οι κωδικοί εσόδων και εξόδων που αναφέρονται στα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να έχουν ισοσκελισμένο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το νόμο και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικώ που αναφέρονται στον προϋπολογιασμό αν εισπραχθούν επιπλέον έσοδα των εξόδων το επιπλέον ποσό αποτελει φόρο και δεν επιτρέπεται. Αν για κάποιο λόγο τα εισπραχθέντα έσοδα είνα περισσότερα των εσόδων το επιπλέον ποσό θεωρείται έσοδο για τα ανταποδοτικά τέλη του επομένου έτους. Αν συμβεί αυτό, τότε πρέπει να μειωθούν αντίστοιχα τα ανταποδοτικά τέλη του επομένου έτους.

Για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οι δαπάνες είναι είναι καθορισμένες.

Από τους ανωτέρω πίνακες  οι δαπάνες για τα ανταποδοτικά τέλη είναι: Έτος 2015: 10.160.859,18 €.  Έτος 2016: 8.820.967,95 €

Τα έσοδα για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμου είναι:

Το έτος 2015 εισπράχθηκαν για ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  12.072.699,90 €  και δαπανήθηκαν 10.160.859,18 €.

Περισσότερες εισπράξεις από τις αντίστοιχες δαπάνες το έτος 2015 κατά  1.911.840,72 €.

Το έτος 2016 εισπράχθηκαν για ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  13.217.733,27 €  και δαπανήθηκαν 8.820.967,95 €.

Περισσότερες εισπράξεις από τις αντίστοιχες δαπάνες το έτος 2016 κατά 4.396.765,37 €.

Επομένως ως έσοδο για το έτος 2017 πρέπει να θεωρηθούν τα 1.911.840,72 € + 4.396.765,37 € = 6.308.606,09 €  ως εισπραχθέν έσοδο  και να μειωθούν αντίστοιχα τα προϋπολογισθέντα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Αν θεωρηθούν ότι για «παράπλευρες δαπάνες» δαπανήθηκε το 10% το υπόλοιπο «περίσσευμα» είναι   5.677.745,48 €.

Αυτό το έλαβε υπόψη του το Παρατηρητήριο το οποίο επέβαλε τον προϋπολογισμό του έτους 2017 στο δήμο Αχαρνών και μάλιστα στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στο δημοτικό συμβούλιο και στάλθηκε της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, (κλικ εδώ).

Οι προτάσεις του Παρατηρητηρίου είναι σύννομες;

Και για να δούμε και μερικές δαπάνες καθαραριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Σύμφωνα με την Υπουργική αποφαση για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2017  kya23976-22072016

8. Ενόψει της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που
αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω δαπάνες στις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος:
– οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών
αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας,

Πως τηρεί το Παρατηρητήριο αυτή την απόφαση στη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2017;

Επειδή το Παρατηρητήριο με τον προϋπολογισμό που ενέκρινε σε σχέση με τις δαπάνες που δεν είναι σύμφωνες με την ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Επειδή η ψήφιση του Σ.Ο.Ε. στο δημοτικό συμβούλιο έγινε με τη σχετική πλειοψηφία των 18 θετικών ψήφων και όχι την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου που είναι 23 θετικές ψήφοι.

Επειδή οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της 8 Απριλίου 2017 δεν είναι σύμφωνες με το άρθρο 75 του νόμου  4316/2014 και τις υπουργικές εγκυκλίου θα ζητηθεί και πάλι η ακύρωση της απόφασης  65/2017 για το Σ.Ο.Ε. και της 67/2017 για την έγκριση του προϋπολογισμου του έτους 2017.

Σε δουλειά να βρισκόμαστε!!

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: