Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for Μαΐου 2017

Η μη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2017

Σήμερα έγινε αυτό που δεν έχει ξαναγίνει!!

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου επρόκειτο να αρχίσει στις 19:00 σύμφωνα με την πρόσκληση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν  70.

Η εισηγήσεις μερικών από αυτά  ήταν 254 σελίδες.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

 

Η εκφώνηση των ονομάτων των παρόντων  άρχισε στις 19:45. Παρόντες από τη συμπολίτευση 12.

Δασκαλάκης Γεώργιος
Ευθυμιάδου-Τουμανίδη Γεωργία
Ζητούνης Ηλίας
Κοσμίδου Λουίζα
Παλιούρας Αντώνιος
Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
Ρούσσας Κωνσταντίνος
Σασαρίδης Κωνσταντίνος
Σταύρου Γεώργιος
Συρινίδης Θεόδωρος
Τοπαλίδης Ευστάθιος
Τσουκαλάς Ηλίας

Οι με έντονα γράμματα είναι αντιδήμαρχοι. Ο κ. Ρούσσας είναι πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ο κ. Δασκαλάκης  πρόεδρος της ΔΗΦΑ, ο κ. Τσουκαλάς πρόεδρος της Επενδυτικής Αχαρνών και η κα. Ευθυμιάδου πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας.

Τη συνεδρίαση παρακολουθούσαν και δημότες  που είχαν διάφορα προβλήματα. Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία των εκπροσώπων της Λαϊκής Επιτροπής Μενιδίου που είχαν έγγραφο αίτημα να υποβάλλουν στο δημοτικό συμβούλιο.

Μετά την εκφώνηση των παρόντων δημοτικών συμβούλων, όπου ευρέθησαν 16 παρόντες η συνεδρίαση δεν προχώρησε, επειδή δεν υπήρξε η νόμιμη απαρτία των 23 παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Μερικές  ώρες αργότερα ελήφθη το παρακάτω έγγραφο που απευθυνόταν προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου:

Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός αν και προσκεκλημένος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου κατά την εκφώνηση των παρόντων δημοτικών συμβούλων.

Οι παρευρισκόμενοι δημότες Αχαρνών σχολίασαν ποικοιλοτρόπως  την εξέλιξη των γεγονότων.

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 3852/2010 και τον  κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου

1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος …

 

Αναμένονται εξελίξεις…

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | 1 Comment »

Εκκαθαρίσεις δημοτικών επιχειρήσεων

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2017

Στις 20/2/1017 ένα από τα θέματα που εκλήθη να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο ήταν:

«Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής επιχείρησης τεχνικών έργων (ΔΕΤΕΔΑ) και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του εκκαθαριστή της Δημοτικής επιχείρησης τεχνικών έργων.»

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και τις αρμοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το Δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιο. Επίσης με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των ελεγκτών. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης.

Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο δήμο ή την κοινότητα που έχει συστήσει την επιχείρηση. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών, από κάθε ευθύνη.

Για να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο πρέπει τουλάχιστον οι δημοτικές παρατάξεις να έχουν το κείμενο της εισήγησης του εκκαθαριστή της επιχείρησης.

Στη συνεδρίαση της 20/2/2017 δεν δόθηκε αυτό το κείμενο. Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    Αφού έλαβε υπόψιν του, την με αρ. πρωτ. Δήμου 23767/09-04-2015 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Κου Δρόσου Δημήτριου, τις απόψεις των ομιλητών και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 28 υπέρ και 1 λευκής της Κας Αγγελοπούλου Παναγιώτας)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

       Α) Την έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής επιχείρησης τεχνικών έργων (ΔΕΤΕΔΑ) όπως αυτή αποτυπώνεται στην κατατεθειμένη και με αρ. πρωτ. Δήμου 23767/09-04-2015 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Κου Δρόσου Δημήτριου για την λήξη της εκκαθάρισης καθώς και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του εκκαθαριστή της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων.

Σε κανένα  δεν δόθηκε η Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, δεν υπάρχει συνημμένη στα κείμενα των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της συνεδρίασης, αφού απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχουν.

Στην αναμόρφωση  του προϋπολογισμού του έτους 2017 υπάρχουν ποσά

Σε ποιους  οφείλονται τα ποσά αυτά κανείς δε γνωρίζει. Αποτελούν απόρρητο!! Στη διαχείριση των ανωτέρω ποσόν ποιοι θα κάνουν κουμάντο;

Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο το σενάριο επαναλαμβάνεται:

1 Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (ΚΕΠΕΔΑ) και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη
2 Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης του Κέντρου Πληροφόρησης και Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Αχαρνών (ΚΥΠΕΚΟ) και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη
3 Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Αχαρνών (ΚΕΚΔΑ) και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.

Λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση δεν υπάρχουν εισηγήσεις. Δεν υπάρχουν τα κείμενα  της απογραφής της περιουσίας των επιχειρήσεων, η οικονομική διαχείριση από τον εκκαθαριστή και οι υποχρεώσεις του δήμου έναντι των συναλλασσομένων με την επιχείρηση και οι αντίστοιχες οφειλές. Τελικά τι έγιναν τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων; Για παράδειγμα που πήγαν τα έπιπλα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές από το ΚΕΚΔΑ;

Σε έγγραφα που δεν είναι δημοσιευμένα υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν αλλοιώσεις  ή να εξαφανιστούν με το πέρασμα του χρόνου.

Διαφάνεια εδώ και τώρα.

Επίσπευση ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305_2014

Λίγες ώρες έμειναν!!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ο λόγος και ο αντίλογος

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2017

Στο Μενίδι γίνονται έργα. Τα έργα αυτά τα «επιβλέπει» ο δήμαρχος Αχαρνών  Ιωάννης Κασσαβός, (κλικ εδώ)

Έγιναν και άλλες «επιβλέψεις», (κλικ εδώ).

Μετά άρχισαν τα σχόλια στο Facebook.

Εκτός από τις φωτογραφίες του δημάρχου στα έργα υπήρχαν και οι δηλώσεις του στα συνοδευτικά δελτία τύπου.

Πριν την ανάρτηση στο Facebook οι επιβλέψεις

Μετά την ανάρτηση στο Facebook του κ. Πολυμενέα.

Ο συντάκτης των δελτίων τύπου φαίνεται ότι κατάλαβε ότι υπάρχει και Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων, που είναι αρμόδιος να επιβλέπει τα έργα.

Ένα από τα αιτήματα των πολιτών είναι και τα μικρά έργα. Θα προκαλέσει άσχημη εντύπωση αν ένας υπέργηρος πηγαίνοντας στην κοινωνική υπηρεσία στο χώρο του δημαρχείου σωριαστεί στο έδαφος.

Μετά από αυτά που αναγράφονται στα social media  δε θα ήταν περίεργο αν ο δήμαρχος έκανε μια απρόσωπη ανάρτηση του τύπου « Εγώ φωτογραφίζομαι σε έργα που γίνονται, ενώ εσύ δε φωτογραφίζεσαι  σε έργα που δε γίνονται» και για οπτική επιβεβαίωση  θα μπορούσε να συνοδεύεται το κείμενο με μια αναφορά, (κλικ εδώ).

Η πλάκα για τις πλάκες!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Αχρείαστο!! Έξοδα κηδεία υπαλλήλων δήμων.

Posted by koszig στο 29 Μαΐου 2017

Τα πάντα διορθώνονται στο δήμο Αχαρνών. Θα γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.

Για τα έξοδα κηδείας οι σχετικές οδηγίες.

ΙΚΑ έξοδα κηδείας GEN_33520_4-12-2014

 

Μακρυά από εμάς!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οι πλάκες που δεν είναι για πλάκα!!

Posted by koszig στο 29 Μαΐου 2017

Στον Κόκκινο  Μύλο ο δήμαρχος επιβλέπει την τοποθέτηση πλακών στα πεζοδρόμια

Στην είσοδο του Δημαρχιακού μεγάρου  μεγάρου δε βλέπει τις πλάκες;

Ο δήμαρχος προφανώς δε βλέπει τις πλάκες στην είσοδο γιατί αναβαίνει  με το ασανσέρ από το υπόγειο. Οι άλλοι που ανεβαίνουν στο γραφείο του δημάρχου δεν το επισημαίνουν;

Μόνο οι δημοσιογράφοι «επιβλέπουν» τις πλάκες και τον κόσμο που σκοντάφτει πάνω τους. Θα έχει πλάκα να κάνουν αγωγές αποζημίωσης για τραυματισμούς, όπως κάνουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων για βλάβες που συμβαίνουν στα αυτοκίνητά τους από τις λακκούβες στους δρόμους;

Η οδός Θρακομακεδόνων  μεταξύ των οδών Καραμανλή και Μποσκίζας.

 

Ο επιβλέπων !!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

Επενδυτικής συνέχεια

Posted by koszig στο 29 Μαΐου 2017

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Τρίτης 30 Μαΐου  2017 υπάρχουν δύο θέματα που αφορούν στην Επενδυτική Αχαρνών:

34 Αποδοχή των παραιτήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Αχαρνών και ορισμός νέων μελών.

49 Παραχώρηση των Θεάτρων «Μίκης Θεοδωράκης» & «Σοφοκλής» στην «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Στη συνεδρίασης  του δημοτικού συμβουλίου της 13/3/2017 θέματα της συνεδρίασης ήταν και οι διοικήσεις  των Νομικών Προσώπων του δήμου Αχαρνών.

Παρακολουθείστε ένα απόσπασμα απόσπασμα από τη συνεδρίαση

 

Ήταν από τη διαδικασία επιλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α). Μετά από την κατάσταση αυτή δεν είχε νόημα μετά τα μεσάνυχτα να καταγράφεται σε βίντεο η διαδικασία. Για το λόγο αυτό δεν έχει καταγραφεί σε βίντεο ο ορισμός των μελών της διοίκησης της Επενδυτικής Αχαρνών. Αυτή είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 13/3/2017 για την διοίκηση της Επενδυτικής Αχαρνών.

2064 Ορισμός διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής για το έτος 2017

Αυτή είναι η διοίκηση.

Τακτικά μέλη:
1) Τσουκαλάς Ηλίας (Πρόεδρος)
2) Ποιμενίδης Γεώργιος  (Αντιπρόεδρος)
3) Λαζάρου Ιωάννης       (Δημ. Σύμβουλος  από την πλευρά της μειοψηφίας)
4) Ποθητός Ιάκωβος             (Δημότης)
5) Σαμουργασίδης Ιωάννης  (Δημότης)
6) Σαββουλίδης Χρήστος        (Δημότης)
7) Δασκαλάκης Γεώργιος      (Δημότης)
8) Παλιούρας Αντώνιος         (Δημότης)
9) Στεφανίδου Ευτυχία          (Δημότης)

Δεν είναι γνωστοί οι λόγοι της παραίτησης των μελών  του διοικητικού συμβουλίου μετά από 2.5 μήνες θητείας. Μήπως κάποιος σύμβουλος που είναι στη Λάρισα δε μπορεί να παρασταθεί στις συνεδριάσεις , μήπως ο κ. Σαμουργασίδης πρέπει να ξαναβγεί από τη διοίκηση και να ξαναμπεί αργότερα; άλλωστε αυτό έχει γίνει δύο φορές στο παρελθόν.

Μονομέτοχος και Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών είναι ο δήμαρχο;  Αυτός ξέρει τι θέλει και ποιους θέλει!!

Δεύτερο θέμα που αφορά στην Επενδυτική Αχαρνών είναι:

Παραχώρηση των Θεάτρων «Μίκης Θεοδωράκης» & «Σοφοκλής» στην «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Η εισήγηση.

Εισήγηση για παραχώρηση χώρων στην Επενδυτική

Οι ιστορίες για την παραχώρηση χώρων για εκμετάλλευση στη Επενδυτική Αχαρνών ανάγονται στο παρελθόν

Στις 6/3/2012 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

Β) Την παραχώρηση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ανωτέρω χώρων που καθορίσθηκαν στην υπ’ αριθ. 18/2012 απόφαση δημοτικού συμβουλίου για τοποθέτηση κινητών καντινών και περιλαμβάνονται στην παρ. ΙΙB της απόφασης και μετέπειτα στην υπ’ αρ. 3/5-3-2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, στην Επενδυτική Αχαρνών προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ίδιας, των δραστηριοτήτων που προκύπτουν από το καταστατικό της και γενικότερα των συμφερόντων του Δήμου Αχαρνών. Οι χώροι αυτοί είναι:

  1. Κωνσταντινουπόλεως και Φιλαδελφείας (παρκάκι)
  2. Δεκελείας και Κατάρα (παρκάκι έναντι έκθεσης Α. Χαρτζανιώτη)
  3. Ανοίξεως και Φιλαδελφείας (πλησίον σταθμού ΣΚΑ)
  4. Εθνικής Αντιστάσεως (μεταξύ Αλικαρνασσού και Τριφυλλίας κάτω απ΄τον πυλώνα της ΔΕΗ)

Στις 20/12/2012 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

  1. B) Την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων (παρτεριών πράσινου) κατά μήκος της Λεωφ. Κύμης από τη διασταύρωσή της με τη Λεωφ. Τατοΐου έως τη συμβολή της με την οδό Αντιόχου, στην Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε., (όπως αυτοί αποτυπώνονται στο υπ. αριθμ πρωτ. 109879/18-12-2012 έγγραφο – αποτύπωση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών) προκειμένου να αξιοποιηθούν, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της, με υποχρέωση την συντήρηση του πρασίνου και γενικότερα της καλαισθησία των ανωτέρω αναφερόμενων χώρων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κασσαβός Ιωάννης και ο κ. Πολυμενέας Παναγιώτης ψήφισαν κατά.

Στις 16/4/2014 το δημοτικό συμβούλιο  αποφάσισε:

1) Εγκρίνει την παραχώρηση στην Επενδυτική Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών των κάτωθι κοινόχρηστων χώρων προς αξιοποίηση:

α) Οικόπεδο έκτασης 436,50 m2  επί των οδών Αγίου Διονυσίου και Ανδανίας  

β) Οικόπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Λαθέας, επί της οδού Αριστοτέλους, Ο.Τ. Γ’ 1517Β 

        γ) Πλατεία επί των οδών Αγίου Πέτρου-Βαΐου Κρήτης-Ελευθερίου Βενιζέλου-Σαμψούντος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κασσαβός Ιωάννης και ο κ. Πολυμενέας Παναγιώτης ήταν απόντες.

Στις 9/7/2015 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε (8ο έκτακτο θέμα):

Ω677ΩΨ8-ΡΗΥ Παραχώρηση κτιρίων και ακινήτων στην Επενδυτική

Β) Να παραχωρηθούν στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΕ οι παρακάτω χώροι, με σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευση τους, καθώς και όπου δύναται η σύνταξη και η εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιεσδήποτε ενέργειες θα γίνουν πριν την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εν λόγω ακινήτων είναι η ενημέρωση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
· Τα καταστήματα στις εργατικές κατοικίες του Προφήτη Ηλία, και γενικά όλα τα κτίρια που δεν έχουν διατεθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε
συλλόγους κλπ.
· Το κτίριο «Κυκλάμινο» στην Πάρνηθα.
· Το κτίριο «Βουτυράδικο» στην οδό Θεοφράστου στο Ο.Τ. 79 στο Κεντρικό Μενίδι.
· Το τμήμα του κτήματος της Αμυγδαλέζας, βόρεια της ανθαγοράς (κέντρο ερευνών του Στρατού – Στρατόπεδο Δυοβουνιώτη).
· Τους κοινόχρηστους χώρους για τη διοργάνωση των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων.
· Την δωρεάν παραχώρηση των στεγάστρων των στάσεων των λεωφορείων που προορίζονται για διαφήμιση καθώς και τους χώρους που θα χαρακτηρισθούν ως χώροι υπαίθριας διαφήμισης.
· Τον χώρο που προορίζεται για κοινόχρηστους χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις στο Ο.Τ. 31Α εμβαδού 31.644, 45 τ.μ. στην Π.Ε. Λαθέα Β’.
· Το Δημοτικό κτήμα «Λεκάνες».
· Έκταση 7 στρεμμάτων επί της Λ. Τατοΐου. (Ζώνη Β’ Κηφισού, Κ.Α. 5015013 στη θέση Κτυπητό)
· Έκταση 20 στρεμμάτων επί της Λ. Τατοΐου (Ζώνη Β’ Κηφισού).
· Τον χώρο έκτασης 4703,76 τ.μ. μεταξύ των οδών Φιλαδελφείας και Λαϊκών Αγώνων στο Ο.Τ. Γ 315 στην Π.Ε. ΧΑΜΟΜΥΛΟΣ.
· Τον κοινόχρηστο χώρο μεταξύ Λ. Καραμανλή, Πιτσιλού, Πύλου και Φιλοκτήτου, έκτασης 5136,48 τ.μ. στο Ο.Τ. Γ1413 στην Π.Ε. ΛΑΘΕΑ Α’ 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κασσαβός Ιωάννης και ο κ. Πολυμενέας Παναγιώτης  συμφώνησαν για αυτή την παραχώρηση.

Δυο χρόνια μετά ο φερόμενος ως Διευθύνων σύμβουλος της Επενδυτικής Αχαρνών, φυσικά με γνώση του Μονομέτοχου και  μονοπρόσωπης Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών  δήμαρχου Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβού, εισηγείται:

Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,για την παραχώρηση προς εκμετάλλευση των Θεάτρων:
Α) «Μίκης Θεοδωράκης» το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή «Προφήτης Ηλίας – Εργατικές Κατοικίες» και
Β) «Σοφοκλής» το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου,
στην «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Αυτά για τη συνεδρίαση της Τρίτης 30/5/2017

Ένας δημότης θα ρώταγε στη συνεδρίαση αυτούς που ήταν στη διοίκηση της Επενδυτικής τον τελευταίο χρόνο: «Καλά οι προηγούμενοι  δεν έκαναν τίποτα, όσοι είσαστε στη διοίκηση από τον  Ιούνιο του έτους 2016 μέχρι σήμερα πως εκμεταλλευτήκατε την ακίνητη περιουσία που είχε παραχωρηθεί στην Επενδυτική.

Όσοι είσαστε στη διοίκηση της Επενδυτικής ρωτήσατε που βρίσκεται  το «Κυκλάμινο», το «Βουτηράδικο», τα 7 και τα 29 στέμματα στο Κτυπητό, το Στρατόπεδο Δυοβουνιώτη και τα άλλα;

Όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν αυτές τις παραχωρήσεις γνώριζαν τι παραχωρείται;

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της   24/9/2015 με έκτακτο θέμα:

Άρση της υπ αριθμ. 360/5-12-2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών

Σε αυτή τη συνεδρίαση αφαίρεσαν τη διαχείριση του κυλικείου στο δημαρχείο από την ΔΗ.Κ.Ε.Α. και τη μεταβίβασαν στην Επενδυτική Αχαρνών.

7ΒΧΣΩΨ8-ΚΘΔ Παραχώρηση κυλικείου του Δημαρχείου στην Επενδυτική  το έτος 2015

Στις 26/9/2016 σε έλεγχο της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι το κυλικείο δεν είχε άδεια λειτουργίας. Στη μήνυση της Αστυνομίας υπάλληλος της Επενδυτικής φέρεται ως ιδιοκτήτρια του Κυλικείου!! Η διοίκηση της Επενδυτικής υποσχέθηκε ότι θα κινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση της σχετικής άδειας.

Μέχρι σήμερα το κυλικείο λειτουργεί  χωρία άδεια λειτουργίας  και η υπάλληλος της Επενδυτικής κινδυνεύει κάθε στιγμή να συλληφθεί και και οδηγηθεί στο αυτόφορο.  Ήδη στην εισαγγελία υπάρχει καταγγελία  και πιθανόν να προσδιοριστεί δικάσιμος.

Ο δημότης που θυμήθηκε αυτό το  είπε: «Ρε εσείς που δεν καταφέρνετε  σε 10 μήνες να βγάλετε άδεια λειτουργίας  για το κυλικείο στο δημαρχείο θέλετε και την εκμετάλλευση των δύο θεάτρων; Ρωτήσατε αν έχουν άδεια λειτουργίας;«

Φυσικά ο  Μονομέτοχος και  ως μονοπρόσωπη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών  δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννη; Κασσαβός δε φέρει καμία ευθύνη. Απλώς είναι προσκεκλημένος στα διοικητικά συμβούλια!!

Οι Δημότες των Αχαρνών τη γνώμη έχουν;

Οι Ενεργοί Πολίτες θα εκφραστούν με τον τρόπο που γνωρίζουν.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Σκάνδαλα εδώ και έξω από εδώ!!

Posted by koszig στο 28 Μαΐου 2017

Πηγή: Εφημερίδα το Έθνος.

 

Ευτυχώς σε εμάς δεν υπάρχουν τέτοιας μορφής σκάνδαλα.

 

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών. Σάββατο 27 Μαΐου 2017. Πρωί.

Posted by koszig στο 27 Μαΐου 2017

Σάββατο πρωί ώρα 10:30. Κοσμοσυρροή!!

Και χτες Παρασκευή

 

Η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών άνοιξε την Παρασκευή 26/5 τις «πύλες» της για το κοινό, το οποίο είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί  εκθέτες από τον χώρο της ανθοκαλλιέργιας και της ανθοκομίας, καθώς και τα περίπτερα Πολιτιστικών Συλλόγων και ομάδων εθελοντών.

Παρόντες ο δήμαρχος, ο κ. Σπύρος Πάντζας από την Περιφέρεια Αττικής, επτά δημοτικοί σύμβουλοι, ο γενικός γραμματέας του δήμου κλπ.

Τον χώρο της έκθεσης  επισκέφθηκε  ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, συνοδευόμενος από στελέχη της δημοτικής αρχής, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με τους εκθέτες της έκθεσης, εμπόρους, καλλιεργητές αλλά και τους συλλόγους που συμμετέχουν.

Οι σύλλογοι που μετέχουν στην έκθεση, δηλ. η Λαογραφική Εταιρεία Θρακομακεδόνων  και το Πνευματικό κέντρο Θρακομακεδόνων.

Και η κοσμοσυρροή!!

Ενδιαφέρουσα παράσταση για μικρούς και μεγάλους

Εκείνη την ημέρα δε θα είναι παρούσα η δημοτική Αρχή, επειδή εκείνη την ώρα θα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δημοτικό συμβούλιο μεθαύριο με 70 θέματα προς συζήτηση!!

Posted by koszig στο 27 Μαΐου 2017

Στην Τουρκία η Βουλή είναι ένα σώμα αποφάσεων κάτω από την απόλυτη εξουσία του Ερντογάν, (κλικ εδώ).

Φυσικά ο δήμος Αχαρνών δεν έχει καμία σχέση με το «απολυταρχικό» καθεστώς στην Τουρκία. Ο δήμος Αχαρνών έχει όργανα  δημοκρατικής λήψης αποφάσεων. Ανώτατο όργανο διοίκησης του δήμου Αχαρνών το δημοτικό συμβούλιο, άρθρο 65 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 65
Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου
1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

Στις εκλογές οι δημότες εκφράζουν τη βούληση τους  εκλέγοντας  την καλύτερη δημοτική παράταξη να «κυβερνήσει» το δήμο εκλέγοντας παράλληλα και τους δημοτικούς συμβούλους. Είναι φανερό ότι οι εκλεγόμενοι έχουν εντολή να προασπίσουν τα συμφέροντα του δήμου γενικά και των δημοτών «ειδικά».

Στο άρθρο 68 προσδιορίζονται τα καθήκοντα  και οι υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

Άρθρο 68
Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων
1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

Δημοκρατικά ο κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει υποχρέωση να στηρίζει εκείνα που υποσχέθηκε η παράταξή του προεκλογικά. Αυτά όμως είναι θεωρητικά και σε λίγους δήμους ή και κυβερνήσεις εφαρμόζονται.

Η εξουσία στην κυβέρνηση ασκείται από τον πρωθυπουργό και στο δήμο από το δήμαρχο. Αυτοί ορίζουν υπουργούς ή αντιδημάρχους. Σε αυτούς οφείλεται υπακοή ή άλλως ακολουθεί αναδόμηση.

Στο δήμο οι σοβαρές αποφάσεις λαμβάνονται από το δημοτικό συμβούλιο. Το δημοτικό συμβούλιο συγκαλεί ο πρόεδρος του, τουλάχιστον μια φορά το μήνα και όποτε κρίνει ο δήμαρχος, ο οποίος καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Χτες 26/5/2017 αναρτήθηκε  πρόσκληση για συνεδρίαση την Τρίτη  30-5-2017. Θέματα ημερήσιας διάταξης 70. Ίσως να υπάρξουν και μερικά έκτακτα!! Οι εισηγήσεις για μερικά θέματα 254 σελίδες!!

Ώρα έναρξης της συνεδρίασης 19:00. Συνήθως μέχρι να επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση αρχίζει τουλάχιστον μισή ώρα μετά.

Πριν την συζήτηση για την ημερήσια διάταξη  προηγούνται οι ανακοινώσεις, ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους και απαντήσεις από το δήμαρχο.

Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης πότε θα συζητηθούν;

Ας δούμε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

15 «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ‘’ΑΡΩΓΗ’’, οικονομικού έτους 2017»

Τι να παρατηρήσει κανείς για αυτή την αναμόρφωση. Να περάσει χωρίς παρατηρήσεις ομόφωνα.

Ας δούμε όμως  μερικά στοιχεία στην εισήγηση.

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά για δύο δαπάνες που αποφάσισε ο πρόεδρος της Αρωγής   Νικόλαος  Γκασούκας και ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ο Ιωάννης Λαγκώνης  (αναπληρωματικό μέλος).

ΩΒ0ΣΟΕΨΓ-0Μ2 Πρώτο έκτακτο θέμα

ΩΕΗΞΟΕΨΓ-Λ61 Δεύτερο έκτακτο θέμα

Τελικά έδωσαν 1480 € + 1490 € = 2970 € για αναμόρφωση της ιστοσελίδας της Αρωγής, και με την ευκαιρία αυτή να συνεχιστεί η συντήρηση μιας άλλης ιστοσελίδας που η λειτουργία της κινδύνευε να διακοπεί.

Το ποσό των 2970 € «στρογγυλεύεται» σε 3.075,00 € με την αναμόρφωση για τελικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού, μετά την αναμόρφωση, να γίνει 10.000 € !!

Μια ασήμαντη λεπτομέρεια στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Αρωγής, που οι εναπομείναντες  δημοτική σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου θα υπερψηφίσουν.

Άλλες παρατηρήσεις σε επόμενη ανάρτηση.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δραστηριότητες του Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 27 Μαΐου 2017

Να συνεχίσουμε με την Επενδυτική Αχαρνών, γιατί το θέμα δεν εξαντλήθηκε, (κλικ εδώ).

Το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής

Στο πανηγύρι  υπάρχουν πάγκοι μικροπωλητών και εκδηλώσει πολιτιστικές με την ευρεία έννοια

Για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις την αρμοδιότητα έχει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών  (ΔΗ.Κ.Ε.Α).

Ψ1Η9ΟΞΥ5-9ΓΨ Ζωοδόχεια 2017

Συνήθως στις εκδηλώσεις, εκτός από τα χορευτικά συγκροτήματα συμπληρώματα είναι και τα συγκροτήματα λαϊκών ή άλλων τραγουδιστών. Αυτών τις αμοιβές κάλυπτε η Επενδυτική Αχαρνών, η οποία είχε ως έσοδο τα τέλη και δικαιώματα εμποροπανηγύρεων.

Στο καταστατικό της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Αχαρνών  με  τίτλο «Επενδυτικής Αχαρνών», που είναι μορφής συμβολαιογραφικής πράξης, σκοποί της εταιρείας είναι: Η αξιοποίηση και η πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών.

Ένα από τα φερόμενα ακίνητα είναι: Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριού για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής.

Είναι φανερό ότι ως χώροι αναφέρονται οι κοινόχρηστοι χώροι που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση του πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής.

Οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πάγκων μικροπωλητών και φέρουν έσοδα, είναι τέλη και δικαιώματα που εισπράττει ο δήμος και σύμφωνα με το νόμο δε μπορούν να εκχωρηθούν. Έσοδο για την Επενδυτική από αυτή τη δραστηριότητα θεωρείται έμμεση επιδότηση που δεν επιτρέπεται από το νόμο.

Στο Καταστατικό της Επενδυτικής δεν προβλέπονται έσοδα από τη  διοργάνωση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων, παρά μόνο από έσοδα από την εκμετάλλευση ακινήτων που παραχωρεί ο δήμος. Είναι φανερό ότι εκμετάλλευση  ακινήτων νοούνται τα ενοίκια και όχι τα έσοδα από τη διαχείριση των εσόδων από τη δραστηριότητα των κτηρίων. Για παράδειγμα δε νοείται ο δήμος να παραχωρήσει ένα κενό κτήριο στην Επενδυτική και η διοίκηση της να το χρησιμοποιήσει, με νόμιμη άδεια, για οίκο ανοχής και να εισπράττει τα σχετικά έσοδα!!

Η Επενδυτική είναι εμπορική ανώνυμη εταιρεία, αλλά δε μπορεί να ασκήσει άλλη εμπορική δραστηριότητα, εκτός από την αξιοποίηση κτιρίων που παραχωρεί ο δήμος Αχαρνών για αξιοποίηση και εκμετάλλευση.

Μια δραστηριότητα του δήμου Αχαρνών είναι και η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών.

Τον Απρίλιο του έτους 2016 ο τότε πρόεδρος της Επενδυτικής ζήτησε από το δήμο Αχαρνών: Παραχώρηση Χώρων για την Διεξαγωγή της 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου Αχαρνών στην Πλατεία Αριστοτέλους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων.

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε:

2076 Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χώρου για Ανθοκομική Έκθεση 2016

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψιν του, την εισήγηση της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Να παραχωρηθεί ο χώρος της Πλατείας Αριστοτέλους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων στην «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», από το διάστημα 27 Μαΐου 2016 έως και 5 Ιουνίου 2016.
  2. Να παραχωρηθεί ο υπαίθριος χώρος έναντι του Παιδικού σταθμού για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των εκθετών.
  3. Να παραχωρηθεί ο υπαίθριος χώρος έναντι του Γυμνασίου για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των επισκεπτών.
  4. Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Στην απόφαση αυτή στην εισήγηση αναγράφονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας της Έκθεσης, όπως  φωτισμός, φύλαξη των χώρων κατά τη διάρκεια της έκθεσης, καθαριότητα, χημικές τουαλέτες, μουσική κάλυψη, διαφημιστική προβολή, κλπ.

Δεν υπάρχει πουθενά αναφορά για τις υποχρεώσεις που θα έχει μια εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία, έστω και του δήμου που δεν επιτρέπεται έμμεσα η χρηματοδότηση, Δεν αναφέρεται αν από την έκθεση αυτή η Επενδυτική θα έχει έσοδα.

Αυτά για το έτος 2016.

Στις 12 Μαΐου 2017 με δελτίο τύπο του Δήμου Αχαρνών ενημερωθήκαμε ότι στις 26 Μαΐου 2017 θα ανοίξει η Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών.

Δεν έχει γίνει  τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου από το Μάρτιο  που να αναφέρθηκε στην οργάνωση αυτής της έκθεσης.

Το ερώτημα είναι γιατί να απαιτείται να ληφθεί απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για ένα γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί πολιτιστικό γεγονός;

Για μια οργανωμένη εκδήλωση πρέπει κάποιο όργανο ή άτομο να οριστεί ως υπεύθυνο, γιατί αν γίνει κάποιο ατύχημα θα πρέπει να ελεγχθούν οι συνθήκες ασφαλείας και τα άτομα που είχαν την σχετική ευθύνη.

Πέρα όμως από αυτό το γεγονός, αν υπάρχουν αναγκαίες δαπάνες για την εκδήλωση πρέπει κάποιο θεσμοθετημένο όργανο να λάβει τη σχετική απόφαση.

Το δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρου 65 του Ν.3852/2010 είναι υπεύθυνο για τη λήψη απόφασης, να προσδιορίσει το ύψος των δαπανών που θα  απαιτηθούν και να ζητήσει από την οικονομική επιτροπή να ελέγξει αν υπάρχει το σχετικό ποσό και να κινήσει τη σχετική διαδικασία για την έγκριση αυτής της δαπάνης.

Σχετικές διαδικασίες  είχαν γίνει το έτος 2016 για την τότε Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών.

Για την Ανθοκομική Έκθεση Αχαρνών 2017 δεν υπάρχει απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

Στις 22/5/2017 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή εκτάκτως για την ψήφιση δαπάνης 7.030,80 € για την προμήθεια υλικών για τη διοργάνωση της Ανθοκομικής Έκθεσης Αχαρνών, (κλικ εδώ)

Η δαπάνη αυτή είναι για προσκλήσεις, για εγκατάσταση ηχητικού εξοπλισμού και φωτισμού και για παραγωγή και εκτύπωση διαφημιστικού υλικού, που είναι 15 αεροπανό αξίας 3.844 €.

Σύμφωνα με το νόμο 2946/2001

601ΓΩΨ8-0ΤΧ  Επικαιροποίηση του κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης καθορισμού τελών για το 2016 και εφεξής

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται

• Για ανάρτηση αεροπανό θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από 200,00 ευρώ έως 1.000,00 ευρώ αναλόγως των περιστάσεων.

Για τα πολιτικά κόμματα καθώς και για τις θρησκευτικές τελετές θα πρέπει να υποβάλλεται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους και τους  διοργανωτές αίτηση για χορήγησή άδειας από τον Δήμο, έτσι ώστε ο Δήμος να λαμβάνει γνώση. Σε κάθε περίπτωση τα πολιτικά κόμματα έχουν την ευθύνη για την ανάρτηση των πανό καθώς και για τη αφαίρεσή τους από τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί.

Σε κανένα σημείο του νόμου δε γίνεται αναφορά για «πολιτιστικές εκδηλώσεις» που σε ένα μέρος τους  υπάρχει εμπορική δραστηριότητα.

Αν αύριο στις Αχαρνές γίνει μια εμπορική έκθεση και  ένα μέρος της εκδήλωσης δηλωθεί «πολιτιστικό» οι οργανωτές της έκθεσης θα μπορούν να αναρτήσουν αεροπανό για διαφημιστικούς λόγους;  Ο δήμος Αχαρνών εφαρμόζοντας το νόμο και τις δημοτικές αποφάσεις θα επιβάλει πρόστιμο της τάξης των 1.000 €;

Για άλλη μια φορά οι Ενεργοί Πολίτες θα αναγκαστούν να προσφύγουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να ελέγξει τη νομιμότητα των διαδικασιών και στο Επίτροπο να ελέγξει αν νόμιμα αποφασίστηκαν και έγιναν οι σχετικές δαπάνες.

 

Ο βροχερός καιρός χάλασε χτες τα εγκαίνια της έκθεσης και στέρησε από μερικούς τη φωτογράφιση.

Είχε όμως ένα καλό, πότισε τις γλάστρες με τα λουλούδια και δε χρειάστηκε νερό από την υδροδότηση του χώρου, που μάλλον δεν υπάρχει για το σκοπό αυτό.

Εικόνες   από την έκθεση σε επόμενη ανάρτηση.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »