Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Επιστροφή στην καθημερινότητα

Posted by koszig στο 18 Μαΐου 2017

Μετά τις «Επιβλέψεις»  και τις διάφορες εκδηλώσεις ας γυρίσουμε σιγά-σιγά στην καθημερινότητα.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 8ης Μαΐου δημοσιεύτηκαν τα τριμηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία του Δ’ τριμήνου του έτους 2016 και του πρώτου τριμήνου του έτους 2017.

6Ξ04ΩΨ8-Ζ0Υ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για το τέταρτο τρίμηνο 2016

Ω2ΩΦΩΨ8-8ΛΡ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για το πρώτο τρίμηνο 2017

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Όπως φαίνεται σχετικά το Δ’ τριμηνιαίο δελτίο του έτους 2016 οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, αφού ενημερώθηκαν με τα στοιχεία όπως είπε ο δήμαρχος, ψήφισαν ομόφωνα. Μετά την ψήφιση κάποιες απορίες είχε ο μόνος παρών από την αντιπολίτευση κ. Παναγιώτης Κοσμίδης. Ομοφωνούντες ήταν ο δήμαρχος και οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης Αντώνιος Παλιούρας,  Θεόδωρος Συρινίδης, Κωνσταντίνος Σασσαρίδης, και Ηλίας Ζητούνης.

Ερώτημα. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έχουν καταλάβει τι είναι τα τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία; Τους δημιουργήθηκε η απορία γιατί το Μάιο τους φέρνουν να ψηφίσουν τα στοιχεία του Δ’ τριμήνου του έτους 2016  που σύμφωνα με το νόμο έπρεπε να τα συζητήσει οι Οικονομική Επιτροπή  τον Ιανουάριο του έτους 2017 και μέχρι τέλους Ιανουαρίου να τα συζητήσει να να τα ψηφίσει το δημοτικό συμβούλιο;

Τι λέει ο νόμος  4257/2014

Άρθρο 39
Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.
Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Τι αναφέρει το άρθρο 277 του ν. 3852/2010;

Άρθρο 277
Έλεγχος Είσπραξης Εσόδων
1. Ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη τούτων.
3. Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών παραπέμπει α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην Επιτροπή του άρθρου 141 του ν. 3463/2006 για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων
που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων.

Να κάνουμε εδώ μια στάση!!

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σε αντίθεση με άλλε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δε έχει  Ελεγκτή Νομιμότητας, αλλά τις αρμοδιότητες ασκεί η Γενική Γραμματέας. Για το γεγονός αυτό την αποκλειστική ευθύνη έχει ο Υπουργός Εσωτερικών και η  Κυβέρνηση.

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο δήμο Αχαρνών.

Στον προϋπολογισμό του έτους 2017 που ψηφίστηκε στις 8 Απριλίου 2017 υπάρχουν κάποια οικονομικά στοιχεία.

 

Η ανακεφαλαίωση στοιχείων του προϋπολογισμού Εσόδων. Εισπραχθέντα 61.697.681,22 €

Η ανακεφαλαίωση στοιχείων του προϋπολογισμού Εσόδων. Εισπραχθέντα 61.697.681,22 €

Στην ανακεφαλαίωση των εσόδων Δ’ τριμήνου  έτους 2016 , τα εισπραχθέντα είναι 48.435.183, 23 €.  Γιατί αυτή η απόκλιση;

Η ανακεφαλαίωση στοιχείων του προϋπολογισμού Δαπανών.  Δαπανηθέντα  47.185.533,35 € 

Η ανακεφαλαίωση των δαπανών Δ’ τριμήνου  έτους 2016.  Δαπανηθέντα 47.185.533,40 €. Εδώ δεν υπάρχει απόκλιση!!

Το πρόβλημα της απόκλισης λύνεται απλά.  48.435.183, 23 € + 13.262.497,99 € = 61.697.681,22 €.

Στον προϋπολογισμό υπάρχει έσοδο  13.262.497,99 € που δεν αναφέρεται στα Τριμηνιαίο δελτίο ως εισπραχθέν έσοδο

Αυτό είναι ένα χρηματικό υπόλοιπο από «λαθροχειρίες» παλαιοτέρων ετών;

Το ποσό αυτό ως χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένου έτους:

2014   11.244.948,84 €

2015   13.877.650,36 €

2016   13.262.497,99 €

2017  14.071.792,38 € (προϋπολογισμός)

Γιατί το ποσό αυτό το έτος 2015 αυξήθηκε περίπου 2,5 εκατομμύρια Ευρώ και το έτος 2016 ελαττώθηκε κατά περίπου 600 χιλιάδες Ευρώ και το έτος προϋπολογίζεται τα αυξηθεί κατά 800 χιλιάδες Ευρώ περίπου; Αυτή την ταλάντωση οφείλει να εξηγήσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Ζητούνης στο δήμαρχο στα άλλα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στους άλλους δημοτικούς συμβούλους, όταν θα γίνει η συζήτηση στο δημοτικό συμβουλίου.

Για όλα αυτά τα ερωτήματα θα μπορούσε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, τυχαία ο αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Συρινίδης, να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα: «τι ζητάς από εμένα να απαντήσω σε λεπτομέρειες για οικονομικά θέματα; Εγώ δεν κάνω καλά τη δουλεία μου για την καθαριότητα;» . Και θα είχε δίκιο.

Υπάρχει όμως και η απάντηση σε αυτή την άποψη. Ο δήμαρχος σε πρότεινε για αυτή τη θέση και εσύ την αποδέχτηκες, και υπήρξαν μερικοί άλλοι που υπερψήφισαν την πρόταση αυτή.

Η αναφορά στο όνομα του κ. Συρινίδη είναι ενδεικτική και στη θέση του θα μπορούσαν να αναφερθούν τα ονόματα των περισσοτέρων μελών της Οικονομικής Επιτροπής της τωρινής και των προηγουμένων δημοτικών Αρχών.

Οι Οικονομική Επιτροπή είναι ένα από τα θεμελιώδη όργανα αποφάσεων του δήμου που αν παρουσιάζει πρόβλημα στη λειτουργία της  τα αποτελέσματα θα τα φορτωθούν οι δημότες.

Αυτά για την Οικονομική Επιτροπή. Προς το παρόν.

Όταν έγραφα αυτά στο μυαλό μου ήρθε μια αντίστοιχη συζήτηση με ένα έγκριτο δημοσιογράφο, που δεν υπάρχει πια,  που μου έδειξε μια εικόνα και είπε:

Αποτέλεσμα εικόνας για τσοπάνος πρόβατα

Αν τα πρόβατα  πέσουν στο γκρεμό, φταίνε τα πρόβατα ή ο τσοπάνος που τα οδηγεί εκεί;

Εσείς τι γνώμη έχετε;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: