Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 25 Μαΐου 2017

«Επενδυτική Αχαρνών», Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών.

Posted by koszig στο 25 Μαΐου 2017

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την 469/2007  γνωμοδότησή του:

ΙΙΙ. Ανακεφαλαιωτικά το Τμήμα εγνωμοδότησεν, ομοφώνως, ότι, και μετά την ισχύ του άρθρου 3 του ν. 3604/2007, η ίδρυση μονομετοχικών ανώνυμων εταιρειών από τους Δήμους και τις Κοινότητες είναι δυνατή και εξακολουθεί να οριοθετείται, αποκλειστικώς, στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες
1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν  το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παράγραφος 4 του παρόντος.

5. Κατά τα λοιπά, οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από τις ρυθμίσεις των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920.

Αυτό ήταν το θεσμικό πλαίσιο όταν η Μονομετοχική Εταιρεία «Επενδυτική Αχαρνών» προέκυψε από την Μετατροπή της ΔΕΝΔΑ το έτος 2010.

Τον Ιούνιο του έτους 2010 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το καταστατικό της Επενδυτικής Αχαρνών.

καταστατικό της Επενδυτικής Αχαρνών

Με βάση το καταστατικό ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ο Οδυσσέας Καμπόλης.

Σκοποί της Εταιρείας:

3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η αξιοποίηση και η πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών:
• Κτίριο Ανθοπωλείου
• Κτίριο Κυλικείου Νεκροταφείου
• Χώρο κυλικείου του Δημαρχείου
• Κτίριο Μαρμαρογλυφείου
• Πλατεία Βαρυμπόμπης και Πλατείες Ακρίτες του Πόντου (Νεάπολη)
• Τους χώρους για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών
• Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριού για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής
• Κάθε ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο για το οποίο ήθελε να αποφασίζει μελλοντικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να παραχωρεί προς πάσαν αξιοποίηση και εκμετάλλευση και θα αποδέχεται τούτο η εν λόγω Α.Ε. δια του Δ.Σ. της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.

Η ιστορία της Επενδυτικής χρειάζεται βιβλίο για να καταγραφή. Στο παρελθόν έγιναν δεκάδες αναρτήσεις. Να δούμε όμως την κατάσταση τα τελευταία χρόνια.

Στην εγκύκλιο 16/2007 του υπουργείου Εσωτερικών, (σελ. 29), αναγράφεται:

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 16_2007

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει,  απαιτείται  καταστατικό με τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου (άρθρα 2-4), απόφαση του οικείου Νομάρχη, καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών,  που τηρείται στην οικεία Νομαρχία καθώς και δημοσίευση/ καταχώρηση  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το έτος 2011 ο τότε γενικός γραμματέας Νικόλαος Κρημνιανιώτης έκανε τροποποιήσεις στο αρχικό καταστατικό και παρουσία συμβολαιογράφου συντάχθηκε το καταστατικό τύπου συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Καταστατικό Επενδυτικής

Στο καταστατικό αυτό υπάρχουν διοικητικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το  άρθρο 266 » Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο

Στο καταστατικό της Επενδυτικής, στο άρθρο 19 αναφέρεται:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) μέλη θα είναι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα δύο (2) μέλη από την πλειοψηφία και ένας (1) από την μειοψηφία και οι υπόλοιποι έξι (6) Έλληνες Πολίτες.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Είναι φανερό ότι το καταστατικό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 266, όπου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών και όχι από τη γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Η Επενδυτική είναι Μονομετοχική Εταιρεία του δήμου Αχαρνών, που είναι ιδιοκτησία του. Ανώτατο όργανο διοίκησης είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι κατέχουν  μετοχές της εταιρείας.

Ο όρος Μονομετοχική στο νόμο τέθηκε για να ξεχωρίζει από τα άλλα είδη ανωνύμων Εταιριών των δήμων, κοινές ανώνυμες εταιρίες ΟΤΑ , Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ,  Δημοτικές και Κοινοτικές Ανώνυμες Εταιρίες (μονομετοχικές)Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης –Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)Δημοτικές Επιχειρήσεις  Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.

Οι ανώνυμες εταιρείες έχουν μετοχές που ο αριθμός τους εξαρτάται από το μετοχικό κεφάλαιο. Στο Καταστατικό της Επενδυτικής το Μετοχικό Κεφάλαιο καθορίστηκε σε 70.000 € που κατανεμήθηκε σε 700 μετοχές των 100 € η κάθε μία. Οι μετοχές ανήκουν στο δήμο Αχαρνών που κατάβαλε το μετοχικό κεφάλαιο.

Το ερώτημα είναι, αφού ο δήμος είναι απρόσωπος σε κάποια πρόσωπα πρέπει να εκχωρηθούν προσωρινά οι μετοχές προκειμένου να ασκήσουν τη διοίκηση της εταιρείας σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Όπως είναι γνωστό σε μερικούς δήμους που έχουν Μονομετοχικές εταιρείες το σύνολο των μετοχών εκχωρούνται στις δημοτικές παρατάξεις ανάλογα με τη δύναμή τους στο δημοτικό συμβούλιο. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν νόημα τα άρθρα  7-17 του καταστατικού που αναφέρονται στους μετόχους της εταιρείας.

Στη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Αχαρνών δεν έχει  γίνει  κατανομή και εκχώρηση  των μετοχών  στις δημοτικές παρατάξεις, αλλά το διάστημα  2011-2014 οι μετοχές είχαν εκχωρηθεί στο δήμαρχο Αχαρνών. Αυτό το καθεστώς ισχύει μέχρι σήμερα.

Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών. Σύμφωνα με το καταστατικό της Επενδυτικής, άρθρο 21:

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα ,εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

Στις 19/9/2014 η νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό κάλεσε δημοτικό συμβούλιο ένα από τα θέματα του οποίου ήταν:

«Ορισμός μελών Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Δήμου Αχαρνών.»

2219 Εκλογή Δ.Σ. Επενδυτικής 2014

Παράτυπα με τον ορισμό μελών του Δ.Σ. το δημοτικό συμβούλιο όρισε και τον πρόεδρο  και τον αντιπρόεδρό του Δ.Σ..

Στις 21/4/2015 δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής, όπου αναφέρεται  ότι:

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής :

Ανακοίνωση διορισμού Δ.Σ. Επενδυτικής σε Γ.Ε.ΜΗ

Από εκείνη τη στιγμή η Επενδυτική Αχαρνών. την νέα δημοτική περίοδο,άρχισε να λειτουργεί νόμιμα.

Γενικός Διευθυντής της Επενδυτικής εκλέχτηκε από το διοικητικό συμβούλιο. Παράλληλα διορίστηκε και ειδικός συνεργάτης στο Σύνδεσμο Πάρνηθας. Το μισθό από τη θέση αυτή φαίνεται ότι τον έπαιρνε ο ειδικός συνεργάτης.

Εκείνη την εποχή υπήρχε η αντίληψη που υπήρχε και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ότι δηλαδή η Επενδυτική είχε την άτυπη διαχείριση των  νεκροταφείων.

Τον Απρίλιο του έτους 2015 η Επενδυτική είχε την ευθύνη του Πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής, (κλικ εδώ)

Επειδή τα οικονομικά της Επενδυτικής δεν «έβγαιναν» αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 130.000 €, (κλικ εδώ).

Ω677ΩΨ8-ΡΗΥ Παραχώρηση χώρων στην Επενδυτική

Τον Αύγουστο του έτους 2015 έγινε μια ανάρτηση που περιέγραφε τη δράση της Επενδυτικής και έγινε ειδική αναφορά σε ερωτήματα που είχε διατυπώσει ο  τότε δημοτικός σύμβουλος  της αντιπολίτευσης Ιωάννης Κασσαβός, (κλικ εδώ).

Ένα από τα ερωτήματα του κ. Κασσαβού ήταν για τους δημοσιευμένους Ισολογισμούς της Επενδυτικής. Ο μόνος νομότυπα δημοσιευμένος ήταν για το έτος 2011.  Για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 δεν υπάρχουν δημοσιευμένοι Ισολογισμοί για την Επενδυτική.

Να κάνω και εγώ ως; Ενεργός Πολίτης μια αντίστοιχη ερώτηση. Ο κ. Κασσαβός είναι Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής. Ζήτησε από το διοικητικό συμβούλιο ευθύνες γιατί δεν ανάρτησαν τους ισολογισμούς της Επενδυτικής για τα έτη 2014, 2015, 2016; Ποιος έχει την ευθύνη;

Αλλά τι απάντηση να δώσει ο κ. Κασσαβός, μήπως ο δήμος Αχαρνών έχει εγκεκριμένους ισολογισμούς  για τα έτη 2012, 2013, 2014,2015; Ο ισολογισμός του έτους 2016 σε ποια φάση βρίσκεται;

Τον Οκτώβριος 2015 παραιτήθηκε από Αντιπρόεδρος της Επενδυτικής  ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Σταύρου και αντικαταστάθηκα από τον Γεώργιο Ποιμενίδη.

Τον Οκτώβριο 2015 γνωστοποιήθηκε στο δήμο Αχαρνών  το πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για το νεκροταφείο. Με το πόρισμα αυτό πέρα από τις ευθύνες που καταλογίσθηκαν σε πρόσωπα του δημοτικού συμβουλίου για τη διαχείριση του νεκροταφείου. Με το πόρισμα αυτό επιβεβαιώθηκαν όσα είχαν παλαιότερα αναρτηθεί για την Επενδυτική και το νεκροταφείο, ότι δηλαδή  η διαχείριση του νεκροταφείου ανήκει στην αρμοδιότητα του δήμου Αχαρνών και όχι στην Επενδυτική.

2295 Μη σύννομη διαχείριση του Νεκροταφείου από την Επενδυτική Αχαρνών

Το Δεκέμβριο του έτους 2015 παραιτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Επενδυτικής Χαράλαμπος Ζάχαρης από το διοικητικό συμβούλιο και αντικαταστάθηκε από τον Δημήτριο Βενετσάνο ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

2421 Παραίτηση Χ. Ζάχαρη

Τα μόνα έσοδα της Επενδυτικής ήταν πια από το Ανθοπωλείο και το Κυλικείο του Νεκροταφείου.

Φαίνεται ότι ο δήμαρχος και ο κ. Βενετσάνος δεν τα βρήκαν και το Φεβρουάριο του έτους 2016 επανέρχεται στην Επενδυτική ο πριν λίγους μήνες παραιτηθείς Χαράλαμπος Ζάχαρης.

2054 Επανείσοδος Χαράλαμπου Ζάχαρη στην Επενδυτική

Αυτές οι μεταβολές στη διοίκηση της Επενδυτικής δεν καταγράφονται πουθενά, αφού στο Γ.Ε.ΜΗ. ( Γενικό Εμπορικό Μητρώο) είναι αναρτημένη ηλεκτρονικά η διοίκηση της Επενδυτικής Αχαρνών με πρόεδρο το Γεώργιο Σιδηρόπουλο, αντιπρόεδρο τον Γεώργιο Σταύρου και γενικό γραμματέα τον Χαράλαμπο Ζάχαρη!! Με θητεία για μια πενταετία από τις  13/10/2014!!

Για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής το έτος 2016 υπήρξε εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών εκ μέρους της Επενδυτικής και σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

2072 Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής έτους 2016

Τα έσοδα από τους τους μικροπωλητές εισέπραξε η Επενδυτική Αχαρνών.

Για την νομιμότητα είσπραξης από την Επενδυτική Αχαρνών των τελών  από τους μικροπωλητές έχουν γίνει οι σχετικές αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

 

Στις 26 Απριλίου 2016 είχε με έγγραφο του προέδρου της Επενδυτικής Γεωργίου Σιδηρόπουλου είχε ζητηθεί από το δημοτικό  συμβούλιο «Παραχώρηση Χώρων για την Διεξαγωγή της 2ης Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου Αχαρνών στην Πλατεία Αριστοτέλους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων.»

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

  1. Να παραχωρηθεί ο χώρος της Πλατείας Αριστοτέλους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων στην «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», από το διάστημα 27 Μαΐου 2016 έως και 5 Ιουνίου 2016.

Στις 9 Μαΐου 2016 ο πρόεδρος της Επενδυτικής  Γεώργιος Σιδηρόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 30/6/2016 έγιναν δεκτές οι παραιτήσεις του προέδρου και άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής και ορίστηκαν τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΩΑ8ΠΩΨ8-Μ2Γ Αποδοχή παραιτήσεων μελών Επενδυτικής, ορισμός νέων μελών και ορισμός Ηλία Τσουκαλά ως προέδρου

Με αυτή την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από πρόταση του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού, ορίζεται πρόεδρος ο κ. Τσουκαλάς. Ο δήμαρχος όφειλε να γνωρίζει, ως γενική Συνέλευση της Επενδυτικής, ότι τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο, όπως έγινε και στην περίπτωση του κ. Σιδηρόπουλου.

Από τότε κανένα επίσημο νέο από τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευση και των διοικητικών συμβουλίων της Επενδυτικής δε φαίνονται οι διαδικασίες εκλογής προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ο ορισμός διευθύνοντος συμβούλου της Επενδυτικής.

Η ιστοσελίδα http://www.ependa.gr της Επενδυτικής έπαψε να υπάρχει.

Στις 29 Ιουλίου 2016 το δημοτικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση του δημάρχου, αποφάσισε  «Να παραχωρηθεί το Πανηγύρι της Παναγίας Σουμελά στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ».

Η Επενδυτική εισέπραξε τα τέλη από την τοποθέτηση πάγκων από τους  μικροπωλητές.

Με έγγραφο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για πάγκους στην Παναγία Σουμελά 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής απάντησε:

Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός δεν εφάρμοσε την ανωτέρω απόφαση, δηλαδή να ακυρώσει της απόφαση 129/29-7-2016 και στη συνέχεια να ζητήσει από τη διοίκηση της Επενδυτικής να επιστρέψουν τις εισπράξεις  από τους μικροπωλητές, όπως ορίζει ο νόμος:

 

Στις 13/3/2017  συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισε να ορίσει νέο διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής Αχαρνών:

2064 Ορισμός διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής για το έτος 2017

Πρόεδρος ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Τσουκαλάς,πρόεδρος που είχε οριστεί  και το έτος 2016. Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Ποιμενίδης. ο οποίος ευρίσκεται στη Λάρισα,  και ο κ. Σαμουργασίδης που παραιτείται  από το διοικητικό συμβούλιο  και μετά από λίγο διάστημα ο δήμαρχος με πρότασή του τον επαναφέρει.

Σήμερα ποια είναι η διοίκηση της Επενδυτικής.

Πληροφορίες μπορεί να ληφθούν και  στο Γ.Ε.ΜΗ.

https://www.businessregistry.gr/publicity/show/9394901000

Εκεί φαίνεται ότι πρόεδρος της Επενδυτικής είναι ο Γεώργιος Σιδηρόπουλος και αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Σταύρου.

Εκεί αναγράφεται επίσης:

Ιστοσελίδα   www.ependa.gr

Η ιστοσελίδα είναι ανύπαρκτη!!

Η διοίκηση της Επενδυτικής Αχαρνών μετά την παραίτηση του Γεωργίου  Σιδηρόπουλου είναι ανύπαρκτη, όπως δείχνουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο πρόεδρος και διαχειριστής των μετοχών της Επενδυτικής Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, δήμαρχος Αχαρνών.

Όλες οι αποφάσεις μετά την 30/6/2016 στερούνται νομιμότητας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »