Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 1 Ιουνίου 2017

Τεχνικός Ασφαλείας στο Δήμο Αχαρνών

Posted by koszig στο 1 Ιουνίου 2017

Σήμερα 1η Ιουνίου 2017 στην είσοδο του Δημαρχείου, έξω από το Κυλικείο του δήμου Αχαρνών ήταν άτομο, μάλλον εργαζόμενος του δήμου Αχαρνών. με το κεφάλι δεμένο με επίδεσμο. Με πρώτη ματιά φαινόταν ατύχημα.

Στις 30 Μαρτίου 2017 έληξε η  σύμβαση του Τεχνικού Ασφαλείας  και στις 30/6/2016 έληξε η σύμβαση του Ιατρού Ασφαλείας.

Για τον Τεχνικό Ασφαλείας έχουν γίνει σχετικές αναρτήσεις στο παρελθόν.

Ο νομοθέτης στα πλαίσια της προστασία των εργαζομένων έφερε στη Βουλή και έγινε ο νόμος 3850/2009 που αναφέρεται στην «εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών«.

Στόχος του νόμου είναι η Πρόληψη, δηλ.  το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται καθ’ όλα τα στάδια της δραστηριότητας της επιχείρησης, με στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεργασία εργοδοτών και εργαζομένων και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων.

Στο νόμο προβλέπονται επιτροπές και άτομα που πρέπει να εφαρμόζουν τα μέτρα που οφείλουν με βάση το νόμο και να προτείνουν πρόσθετα μέτρα ή την πιστή εφαρμογή του νόμου. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν
πάνω από πενήντα (50) άτομα έχουν δικαίωμα να συνιστούν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), αποτελούμενη από εκλεγμένους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση.

Εντεταλμένα άτομα για την εφαρμογή του νόμου είναι οι Τεχνικοί Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας. Και φυσική την κρατική εποπτεία έχει η Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, δηλαδή οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Στο νόμο 3850 καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του.

Ν. 3850/2010 για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων

Με εγκύκλιο που υπογράφεται από τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Σκουρλέτη καθορίζονται λεπτομέρειες για την πρόσληψη υπαλλήλων στους ΟΤΑ

Αριθ. Πρωτ. οικ: 3948/6  Φεβρουαρίου 2017

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙ∆ αυτών

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Με το άρθρο 2 της από 31-12-2016 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4147/2013, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και ειδικοτήτων αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισμούς ή στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών τακτικού προσωπικού, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2017 για να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες τους. Με τις ίδιες διατάξεις, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (βεβαίωση του ΑΣΕΠ), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς

5. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας
Με το άρθρο 27 του ν.4304/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό, για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 όπως ισχύει) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

Αντίστοιχη εγκύκλιος υπήρχε και το έτος 2016 (Αριθ. Πρωτ.: οικ. 5420/ 22 Φεβρουαρίου 2016).

 

Τα προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας περιγράφονται στο άρθρο 11 του νόμου 3850/2009

Προσόντα τεχνικού ασφάλειας

1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή:
α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την
παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),
β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος,
όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.),
δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

Ο δήμος Αχαρνών  έχει:

Μόνιμοι Υπάλληλοι

Μηχανολόγοι  Μηχανικοί ΑΕΙ  2

Πολιτικοί Μηχανικοί ΑΕΙ 4

Τεχνολόγοι Πολιτικοί Μηχανικοί  7

Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Τεχνολόγοι Πολιτικοί Μηχανικοί  4

Κανονικά μια δημοτική Αρχή που σεβόταν το νόμο και την κατάσταση που είναι σήμερα ο δήμος Αχαρνών θα ζητούσε από τους υπαλλήλους  που έχουν τα προσόντα του νόμου να καλύψουν  τη θέση του τεχνικού Ασφαλείας.

Θα το τολμήσει η παρούσα δημοτική Αρχή;

 

Ας κάνουμε ένα λογαριασμό και με βάσει το νόμο 3850/2009.

Σύνολο εργατών του δήμου Αχαρνών 587. Εργαζόμενοι στην καθαριότητα 95 (Κατηγορία Β). Υπόλοιποι υπάλληλοι εκτός καθαριότητας 492 (Κατηγορία Γ)

Ετήσια απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας για εργαζόμενους στην καθαριότητα  95*2,5= 238 ώρες

Ετήσια απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας για το υπόλοιπο προσωπικό  492*0,4= 197 ώρες

Σύνολο Ετήσια απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας 435 ώρες ή μηνιαία απασχόληση 435:11= 40 ώρες.

Η ώρες απασχόλησης ενός υπαλλήλου  είναι  40 ώρες την εβδομάδα ή 160 ώρες το μήνα.

Ο προηγούμενος  Τεχνικός Ασφαλείας είχε αμοιβή το έτος 2015 12.000 €. Το έτος 2016 η αμοιβή έγινε 22.800 € ή 1.900 € το μήνα. ή  1.545 καθαρά.

Το έτος 2017 προβλέπεται αμοιβή  20.000 € το έτος καθαρά ή 1.667 € το μήνα με το 1/4 των ωρών εργασίας υπαλλήλου ανά μήνα!!

Είναι και άλλα προβλήματα που θα φανούν προσεχώς.

Για τον Ιατρό υπηρεσίας:

Ετήσια απασχόληση Ιατρού υπηρεσίας για εργαζόμενους στην καθαριότητα  95*0,6= 57 ώρες

Ετήσια απασχόληση Ιατρού υπηρεσίας για το υπόλοιπο προσωπικό  492*0,4= 197 ώρες

Σύνολο Ετήσια απασχόληση Ιατρού υπηρεσίας 254 ώρες ή μηνιαία απασχόληση 254:11= 23 ώρες.

Η μικτή αμοιβή Ιατρού Υπηρεσίας τα προηγούμενα χρόνια ήταν 4.000 € το εξάμηνο καθαρά.

 

Η συνέχεια αύριο.

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Το δημοτικό συμβούλιο και η Επενδυτική

Posted by koszig στο 1 Ιουνίου 2017

Χτες επρόκειτο να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο. Η συνεδρίαση αναβλήθηκε ελλείψει απαρτίας, (κλικ εδώ).

Ένα από τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

34 Αποδοχή των παραιτήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Αχαρνών και ορισμός νέων μελών.

Το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής ορίστηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 13/3/2017.

Ορισμός μελών διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής Αχαρνών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» και δίνει τον λόγο στον Κο Δήμαρχο ο οποίος αναφέρει ότι σύμφωνα με το καταστατικό η Επιχείρηση έχει 9μελές Δ.Σ. και προτείνει από την πλευρά της πλειοψηφίας για το Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών τους εξής: Για Πρόεδρο τoν Δημοτικό Σύμβουλο Κο Τσουκαλά Ηλία, Αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Κο Ποιμενίδη Γεώργιο, για μέλη τους κ.κ. Ποθητό Ιάκωβο, Σαμουργασίδη Ιωάννη, Σαββουλίδη Χρήστο, Δασκαλάκη Γεώργιο, Παλιούρα Αντώνιο και την Κα Στεφανίδου Ευτυχία. Για αναπληρωματικά μέλη προτείνει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Σταύρου Γεώργιο και τον Κο Σασαρίδη Κωνσταντίνο και για δημότες τους κ.κ. Ποιμενίδη Θεόδωρο και τον Κο Αρβανίτη Γεώργιο.

ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» ως εξής:
Τακτικά μέλη:
1) Τσουκαλάς Ηλίας (Πρόεδρος)
2) Ποιμενίδης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
3) Λαζάρου Ιωάννης (Δημ. Σύμβουλος από την πλευρά της μειοψηφίας)
4) Ποθητός Ιάκωβος (Δημότης)
5) Σαμουργασίδης Ιωάννης (Δημότης)
6) Σαββουλίδης Χρήστος (Δημότης)
7) Δασκαλάκης Γεώργιος (Δημότης)
8) Παλιούρας Αντώνιος (Δημότης)
9) Στεφανίδου Ευτυχία (Δημότης)
Αναπληρωματικά μέλη:
1) Σταύρου Γεώργιος (Δημ. Σύμβουλος από την πλευρά της πλειοψηφίας)
2) Σασαρίδης Κωνσταντίνος (Δημ. Σύμβουλος από την πλευρά της πλειοψηφίας)
3) Γιαμαρέλος Γεώργιος (Δημ. Σύμβουλος από την πλευρά της μειοψηφίας)
4) Ποιμενίδης Θεόδωρος (Δημότης)
5) Αρβανίτης Γεώργιος (Δημότης)
6) Μίχας Ιωάννης (Δημότης)

Πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα; Σε άλλες περιπτώσεις είναι δημοτικοί σύμβουλοι και σε άλλες περιπτώσεις είναι δημότες. Θα μπορούσε με την ίδια λογική ο δήμαρχος να είναι μέλος  μιας δημοτικής επιχείρησης ως δημότης;

Κατά τα άλλα στην σύνθεση της διοίκησης της Επενδυτικής, κατά το καταστατικό, 3 είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι και 6 οι δημότες!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »