Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι άλλοι και εμείς

Posted by koszig στο 19 Ιουλίου 2017

Είναι γεγονός ότι ατυχήματα γίνονται στους δρόμους που υπάρχει ελλιπής  συντήρηση, κυρίως ατυχήματα αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ποδηλάτων ακόμα και πεζών.

Για τις περιπτώσεις των ατυχημάτων κινούμενων  μέσων υπάρχει σχετική νομοθεσία.

Αποζημιώσεις Πολιτών

Αυτό  το κείμενο δικηγορικού γραφείου συνοδεύεται και από δύο αποφάσεις οικονομικής επιτροπής για αποζημιώσεις δημοτών για ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτοκίνητα λόγω κακής συντήρησης των δρόμων.

7Β8ΡΩ9Ι-91Α Απόσπασμα Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα για Λακκούβες

Στην απόφαση αυτή γίνεται αναφορά για το θεσμικό πλαίσιο που ο δήμος υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον πολίτη για τη ζημιά, τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν από την οικονομική επιτροπή για το οικονομικό μέρος της ζημιάς.

ΙΙΙ. Η διαδικασία που προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη για τον εξώδικο συμβιβασμό είναι αυστηρά τυποποιημένη, περιβεβλημένη τον έγγραφο τύπο και έχει την εξής μορφή, για τη συνηθέστερη των περιπτώσεων, βλάβη οχήματος από πλημμελή συντήρηση οδοστρώματος αλλά και για παρεμφερείς περιπτώσεις όπως μετακίνηση κάδου απορριμμάτων, πτώση κλαδιών δέντρων κλπ και δη: Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή επέλευσης της ζημιάς, ο πολίτης σε ειδικό έντυπο που απευθύνει στη Δημαρχιακή Επιτροπή, προβαίνει σε έγγραφη αίτηση για αποζημίωση, στην οποία προσδιορίζει επακριβώς το ύψος της θετικής ζημίας που υπέστη. Το ειδικό αυτό έντυπο συνοδεύεται από: α/ αναφορά στον χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο κίνησης του οχήματος, β/ περιγραφή ή και φωτογραφικό υλικό δηλωτικά της καταστάσεως του οδοστρώματος, γ/ παραστατικά νόμιμης κυκλοφορίας του οχήματος ( αντίγραφο διπλώματος οδήγησης, άδειας κυκλοφορίας, ασφαλιστικού συμβολαίου, ΚΤΕΟ όταν απαιτείται), δ/ παραστατικά δηλωτικά της ζημίας (τιμολόγια) και ε/ έκθεση βεβαιώσεως από το Βιβλίο Συμβάντων της Τροχαίας ή Απόσπασμα Ημερήσιου Δελτίου Οχήματος της Άμεσης Δράσης ή Επιτόπια έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας ή άλλο δημόσιο έγγραφο (π.χ.ΕΚΑΒ) όπου θα διαπιστώνεται η συνάφεια της ζημίας με την ύπαρξη της συγκεκριμένης ανωμαλίας, έτσι
ώστε να μπορεί να εμπεδωθεί η πεποίθηση, σύμφωνα με τους κανόνες της κοινής λογικής, ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ παράλειψης ΟΤΑ και επέλευσης της ζημίας.

Στην ανωτέρω εισήγηση στην οικονομική επιτροπή (Δημαρχιακή Επιτροπή) αναφέρεται:

«Με την ενεργοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 από πλευράς του δήμου, είναι προφανές ότι δεν αίρεται η υποχρέωση του ζημιωθέντος να προσκομίσει δικαιολογητικά από τα οποία καταρχήν να τεκμηριώνεται το γενεσιουργό περιστατικό της διαφοράς (όπως αστυνομικό δελτίο συμβάντος) και νόμιμο παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η δαπάνη στην οποία υπεβλήθη. Άλλωστε, η απουσία τέτοιων δικαιολογητικών έχει συχνά ως αποτέλεσμα να εγείρονται ζητήματα νομιμότητας των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής αποζημιώσεων κατόπιν συμβιβασμού, όπως διαπιστώνει και ο Συνήγορος του Πολίτη στο υπ’ αρ.Φ.1000.2/26683/4-7-2013 έγγραφο του».
Και επομένως δεδομένου ότι με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 45351/2013 ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών η αποδοχή εξώδικου συμβιβασμού εκ μέρους του Δήμου είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος – αιτούντος, προκειμένου να αποφευχθεί η σημαντική οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, εισηγούμαι κατ’ αρχήν υπέρ του εξώδικου συμβιβασμού με τον αιτούντα.

Για τον εξώδικο συμβιβασμό απαιτείται γνωμοδότηση από το Νομικό Τμήμα του δήμου.

Σε περίπτωση όμως αποδοχής της παρούσας γνωμοδότησής και εφόσον γίνει δεκτός ο εξώδικος συμβιβασμός με τον αιτούντα θα πρέπει να προσκομισθεί : α/ έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας (βλ. παράρτημα Ι επισυναπτόμενο στο από 21-10-2015 έγγραφο μου το οποίο έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως στις αρμόδιες υπηρεσίες), με το οποίο να πιστοποιείται η συνάφεια της ζημίας και του ύψους αυτής με τη φθορά του οδοστρώματος, από κάποιον ειδικό, όπως Μηχανολόγο αυτοκινήτων ή Μηχανολόγο μηχανικό και β/ θα πρέπει επιπλέον ο αιτών με έγγραφό του προς τον Δήμο και την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών αυτού να δηλώσει ότι παραιτείται από κάθε δικαστική επιδίωξη της αξίωσης του προς αποζημίωση για κάθε περαιτέρω ζημιά, διαφυγόντα κέρδη και ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Αυτά γράφει η εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και τα σχετικά έγγραφα είναι στη διάθεση των μελών της οικονομικής επιτροπής. Με βάση αυτή την τεκμηρίωση αποφάσισε η οικονομική επιτροπή να αποζημιώσει τον δημότη με το ποσό των 200 €.

Τι γίνεται στο δήμο Αχαρνών;

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 17 Ιουλίου 2017 τα μέλη της μεταξύ άλλων θεμάτων αποφάσισαν:

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1  Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 500,00 € το οποίο αφορά αποζημίωση υλικής ζημιάς στο όχημα (ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ)με αριθμ.κυκλ.ΕΑΑ-0427 από πτώση σε λακκούβα στο όνομα ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ σε βάρος του Κ.Α 00-6495.001 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

2  Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 409,20 € το οποίο αφορά αποζημίωση υλικής ζημιάς στο όχημα με αριθμ.κυκλ.ΖΥΤ-8864 από πτώση σε λακκούβα στο όνομα ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,σε βάρος του Κ.Α 00-6495.001 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

3  Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 478,20 € το οποίο αφορά αποζημίωση υλικής ζημιάς στο όχημα με αριθμ.κυκλ.ΥΚΤ-2223 από πτώση σε λακκούβα στο όνομα ΜΠΙΜΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ,σε βάρος του Κ.Α 00-6495.001 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

Και οι αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια,

2510 Εισήγηση για Καλογερά Β.

ΩΤΕ1ΩΨ8-2ΨΣ Απόφαση Οικ. Επ. για Καλογερά Β.

2511 Εισήγηση για Στάθη Ι.

64Ο5ΩΨ8-ΤΦΑ Απόφαση Οικ, Επ. για Στάθη Ι.

2512 Εισήγηση για Μπίμπη Φ.

7ΧΣ8ΩΨ8-80Η Απόφαση Οικ. Επ. για Μπίμπη Φ.

Στις αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια ελήφθησαν στην Οικονομική Επιτροπή. Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

 

Το κείμενο της πρώτης απόφασης:

 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω απόφαση μετά την εισήγηση ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Όσοι διαβάσουν την απόφαση θα νομίσουν ότι πράγματι έγινε διαλογική συζήτηση. Εσείς που παρακολουθήσατε το βίντεο την είδατε: Ο δήμαρχος ήταν απασχολημένος με το κινητό του και επέστρεψε μετά το τέλος της  «διαλογικής συζήτησης», γύρισε προς τα μέλη της οικονομικής επιτροπής (το ένα τηλεφώναγε) και κούνησε  το χέρι του και τα μέλη της επιτροπής ψήφισαν ΟΜΟΦΩΝΑ.

Εισήγηση της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών δεν ακούστηκε γιατί η διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας δεν ήταν παρούσα!!

Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός πως υπογράφει τα έγγραφα αυτά με τόσες ανακρίβειες στα γεγονότα. Αυτά που αναφέρονται στις αποφάσεις είναι μια πλαστή πραγματικότητα.

 

Δεν είχαν την περιέργεια  τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να ρωτήσουν που έγινε το ατύχημα, αν επισκευάστηκε ο δρόμος, αν εκτός από τη ζημιά υπήρξε και τραυματισμός;

Τελικά μόνο τρία οχήματα  είχαν ζημιές από λακκούβες που αποζημιώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2017;

 

Σε σχετικά πρόσφατο παρελθόν σε κάποιο ατύχημα ο δήμος δεν έκανε συμβιβασμό να το αποζημιώσει  με το ποσό των 2.233 €. Ο πολίτης προσέφυγε στη δικαιοσύνη και πήρε απόφαση  για αποζημίωση μετά από καιρό.  Τελικά λόγω της καθυστέρησης της αποζημίωσης  επιδικάστηκε και το ποσό των 1.107,81 €. Για τα δικαστικά έξοδα δεν υπάρχει απόφαση.  Η απόφαση εκδόθηκε το έτος 2017.

Για εξώδικο συμβιβασμό δεν υπάρχει Νομικός Σύμβουλος στο Νομικό Τμήμα του δήμου να συντάξει τις σχετικές εισηγήσεις.  Θα προσληφθεί προσεχώς!!

 

Αυτά γίνονται σε σοβαρούς δήμους. Αυτά γίνονται και στο δήμο Αχαρνών !!

Φανταστείτε  αν ένας Ενεργός Πολίτης προσβάλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την εγκυρότητα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2017, γιατί μεταξύ της ανακοίνωσης της πρόσκλησης και της ημερομηνίας  της συνεδρίασης δεν υπήρξε διάστημα τριών ολοκλήρων ημερών ως ο νόμος  ορίζει, αλλά μόνο δύο και η Αποκεντρωμένη  ακυρώσει τη συνεδρίαση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: