Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 2 Αυγούστου 2017

Δήμος Αχαρνών. Οπαδός των κλειστών ή ανοιχτών δεδομένων;

Posted by koszig στο 2 Αυγούστου 2017

Τι είναι τα περίφημα ανοιχτά δεδομένα;

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305/2014
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή
της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

Αυτός είναι ο νόμος για τα ανοιχτά δεδομένα.

N.4305_2014 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, 

Για ποιους φορείς ισχύει ο νόμος για τα ανοιχτέ δεδομένα;

«Φορείς του δημόσιου τομέα, οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., οι κατά την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου οργανισμοί δημόσιου δικαίου και οι ενώσεις που σχηματίζονται από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου.»

Τι είναι έγγραφα;

Άρθρο 4

«Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, και ιδίως μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι οδηγίες, απαντήσεις των διοικητικών αρχών, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές, ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή). Ως «έγγραφα», για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου λογίζονται και τα ιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονται σε αρχεία (φακέλους) φορέων του δημόσιου τομέα και χρησιμοποιήθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής τους δράσης.»

Υπάρχουν και έγγραφα για τα οποία δε μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος πολίτης που αφορούν σε θέματα ασφαλείας, προσωπικά δεδομένα κλπ. Αυτά τα έγραφα δεν είναι «ανοιχτά», μπορεί όμως να έχει πρόσβαση αν έχει ειδικό έννομο συμφέρον.

Αν ο ανωτέρω φορέας αρνηθεί να χορηγήσει έγγραφο τις γίνεται;

Άρθρο 5

«3. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης βάσει των σχετικών διατάξεων. Αν η απορριπτική απόφαση βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β΄, ο φορέας του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβάνει αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο δικαιούχος, όταν είναι γνωστός, ή, εναλλακτικά, στον αδειδότη από τον οποίο ο φορέας του δημόσιου τομέα έχει λάβει το σχετικό υλικό. Βιβλιοθήκες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και βιβλιοθήκες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μουσεία και αρχεία δεν απαιτείται να περιλαμβάνουν τέτοια αναφορά.

Άρθρο 9

3. Οι φορείς του δημοσίου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτούντες έγγραφα, πληροφορίες ή δεδομένα για περαιτέρω χρήση, να ενημερώνονται σχετικά με τις
διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν.»

Άρθρο 10

2. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό ανοικτής τους διάθεσης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της προηγούμενης παραγράφου κάθε φορέας εκδίδει απόφαση, στην οποία περιγράφονται: α) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει ο φορέας, β) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, εφαρμόζοντας την αρχή της ανοικτής διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας, γ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που θα διατεθούν με επιβολή όρων μέσω αδειοδότησης ή τελών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος, δ) τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος και δεν διατίθενται για
περαιτέρω αξιοποίηση και χρήση. Η απόφαση αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του «Προγράμματος Διαύγεια» κατά το ν. 3861/2010, στο διαδικτυακό τόπο http://www.data.gov.gr. και στην ιστοσελίδα του φορέα και κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν τα σύνολα εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους αμελλητί, μόλις επέλθει ορισμένη μεταβολή, και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση.
Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία.
5. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από τους δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Το Υπουργείο διοικητικής Μεταρρύθμισης εξέδωσε εγκύκλιο για το θέμα αυτό.

607465-473.pdf Επίσπευση ενεργειών από τους υπόχρεους φορείς για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογή του ν. 4305_2014

Μερικοί δήμοι, όπως ο δήμος Ηρακλείου Αττικής έκαναν τα πρώτα βήματα.

ΨΕΘ5ΩΡ3-ΣΒΦ Απόφαση δημάρχου Ηρακλείου για ανοιχτά δεδομένα

Πιστότερη εφαρμογή του νόμου έγινε από την την Περιφέρεια Αττικής. Για τα έτη 2016 και 2017.

6ΑΠΧ7Λ7-Ζ2Ο Ανοιχτά δεδομένα Περιφέρεια Αττικής 2016

Επικαιροποιημένα δεδομένα εγγράφων για το έτος 2017

7Δ797Λ7-ΒΘ8 Ανοιχτά δεδομένα Περιφέρεια Αττικής 2017

Και μια εικόνα από αυτά τα δεδομένα

Σε αυτό μέρος του πίνακα φαίνεται αν υπάρχου έγγραφα που δεν είναι διαθέσιμα όπως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και έγγραφα προς διάθεση, όπως πρακτικά συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο δήμος Αχαρνών και ειδικά η δημοτική Αρχή φαίνεται ότι δεν έχει πάρει «χαμπάρι» για τις ανωτέρω διατάξεις που ισχύουν από τον Οκτώβριο του έτους 2014.

Όχι μόνο δεν έχει αναρτήσει ποια είναι τα ανοιχτά δεδομένα, αλλά αν δημότης με αίτησή του ζητάει «έγγραφα» ο δήμαρχος δεν απαντάει, παρότι υπάρχει και Εισαγγελική εντολή, (κλικ εδώ).

Να ευχηθώ καλές διακοπές στο δήμαρχο και από το Σεπτέμβριο εδώ θα είμαστε πάλι!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | 4 Σχόλια »

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 28 Ιουλίου 2017

Posted by koszig στο 2 Αυγούστου 2017

Πολλά είχαν γραφεί για τη νομιμότητα του δημοτικού  συμβουλίου της  28ης Ιουλίου 2017. Παρακολουθείστε  το πρώτο μέρος της συνεδρίασης.

 

 

 

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος και σχόλια για τα γεγονότα.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »