Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 16 Αυγούστου 2017

Η Επενδυτική Αχαρνών 2011- 2014

Posted by koszig στο 16 Αυγούστου 2017

Νομικό Πλαίσιο.

Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ ισχύει το άρθρα 266 του νόμου 3463/2006

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες
1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παράγραφος 4 του παρόντος.
3. Στην εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 252
παράγραφος 3α του παρόντος, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α..
4. Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.
5. Κατά τα λοιπά, οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από τις ρυθμίσεις των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920.

 

Οι δημοτικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα μόνο δήμο χαρακτηρίζονται Μονομετοχικές, εφόσον μοναδικός μέτοχος είναι ο δήμος. Επειδή οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από το άρθρο του κ.ν. 2190/1920 είναι εμπορικές εταιρείες.

Όπως όλες οι Ανώνυμες Εταιρείες έτσι και οι Μονομετοχικές Εταιρείες ΟΤΑ έχουν ένα καταστατικό που ρυθμίζει τη λειτουργία τους. Το καταστατικό πρέπει να είναι διατυπωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 266 και των άρθρων του νόμου  2190/1920.

Ίδρυση της Επενδυτικής

Στο ΦΕΚ 5143/17-7-2010, τ.Β’ δημοσιεύτηκε η σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και ορίστηκε το  διοικητικό της συμβούλιο.

Την 1.6.2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας:
α. Η με αρ. πρωτ. 3196/31.5.2010 αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την ίδρυση της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», η οποία έλαβε αριθμό Μητρώου 69688/04/Β/10/96.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν τα ονόματα 7 μελών του διοικητικοί συμβουλίου.

Στο ΦΕΚ γίνεται αναφορά για περίληψη του καταστατικού.

Καταστατικό Επενδυτικής

(Συμβόλαιο σύστασης υπ΄ αριθμόν 18.741/2010 .της συμβολαιογράφου Αχαρνών ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ (ΦΕΚ 5143/17.6.2010) με ενσωματωμένες
α) Τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 12/02/2011 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης.
β Τις τροποποιήσεις που έγιναν με την από 7/9/2011 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης. )

 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στη συνέχεια με απόφαση της αυτόκλητης γενικής συνέλευσης τροποποιήθηκε το άρθρο 19  του καταστατικού,  εναρμονίστηκε με το ανωτέρω άρθρο 266 του ν. 3463/2006 και ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από 9 μέλη τρία μέλη του αποτελούμενα από δημοτικούς συμβούλους και 6 από δημότες.

Εδώ συμβαίνουν μερικά περίεργα πράγματα. Μέχρι τις 7/9/2011 δεν έχει κατατεθεί  το μετοχικό κεφάλαιο. Δε φαίνονται αν υπάρχουν μετοχές και ποιοι τις έχουν στη διάθεσή τους. Στη σύσταση του καταστατικού υπάρχει απόφαση της αυτόκλητης συνέλευσης. Ποια είναι αυτή και ποιος τη συγκάλεσε δεν αναφέρεται.

Στην απόφαση της 7/9/2011 έγινε τροποποίηση  των άρθρων 5,6 και 35 του καταστατικού ου αφορούσαν στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Επενδυτικής για το ποσό των 70.000 €. Στο άρθρο 6 του καταστατικού ορίζεται:

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Προφανώς ξέχασαν να απαλείψουν το ποσό αυτό που υπήρχε πριν την τροποποίηση!!

Το δημοτικό συμβούλιο με την 272/2011 απόφασή του, με εισήγηση του τότε γενικού γραμματέα του δήμου Αχαρνών Νικόλαου Κρημνιανιώτη,   έκανε δεκτή την εισήγηση του:

Α) Δέχεται τον κατεπείγον του θέματος.

Β) Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών, στις Γενικές Συνελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», ο εκάστοτε Δήμαρχος.

Έτσι η Μονομετοχική Εταιρεία Επενδυτική Αχαρνών έχει ένα μέτοχο το δήμαρχο με όλες τις μετοχές.

Τα άρθρα 7,8 και 9 του καταστατικού είναι εκτός πραγματικότητας γιατί αναφέρονται στα δικαιώματα της μειοψηφίας των μετόχων!!

Η πρώτη περίοδος της Επενδυτικής Αχαρνών Ιανουάριος 2011 – Αύγουστος 2014  δεν κύλησε χωρίς προβλήματα.

Νόμιμα έσοδα της Επενδυτικής ήταν οι πόροι από το Ανθοπωλείο και τα κυλικεία στο Νεκροταφείο και το δημαρχείο. Μη νόμιμα τα έσοδα από το νεκροταφείο και τις εμποροπανηγύρεις.

Δαπάνες για έξοδα διοίκησης, προσωπικού για κάλυψη των νομίμων και μη νομίμων δραστηριοτήτων της, όπως το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής, κάλυψη δαπανών για εκδηλώσεις του δήμου, δημιουργία παιδικών χαρών κ.α

Αποτέλεσμα καταλογισμοί από τις οικονομικές υπηρεσίες του δήμου Αχαρνών

 

Διοικητικά την πρώτη περίοδο δημιουργήθηκε ιστοσελίδα της Επενδυτικής με σχετική ενημέρωση των δραστηριοτήτων της.

Στις Ανώνυμες Εταιρείες οι ισολογισμοί είναι καθοριστικά στοιχεία που προσδιορίζουν τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών:

Άρθρο 7Α
«1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

ζ. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχικές και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας. Ο ισολογισμός πρέπει να περιέχει τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τον πιστοποιούν.

Άρθρο 22Α
1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

2. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει διά τον Διευθύνοντα Σύμβουλον
της εταιρείας, υπόχρεον εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Άρθρο 34
1. Η γενική συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν’ αποφασίζη περί: 
α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ’ όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του καταστατικού. 
β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.
γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας.

(Στην Επενδυτική υπάρχει μια ιδιομορφία γιατί σύμφωνα με το άρθρο 266 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο)

Άρθρο 35
1. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η γενική συνέλευσις αποφαίνεται δι’ ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι’ ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. «Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α».

Άρθρο 42Α
«1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) τον ισολογισμό,
β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,
γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37.

Άρθρο 42Β
«1. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως» και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια αυτού του Νόμου μορφή εμφάνισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων, απαγορεύεται να μεταβάλλεται από τη μία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το θεσμικό πλαίσιο για τους ισολογισμούς.

Ο ισολογισμός του έτους 2011 έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ.

Οι ισολογισμοί των ετών 2012 και 2013 έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Επενδυτικής

Ο ισολογισμός φαίνεται να έχει πλεόνασμα 5.886,45 €, αλλά δε φαίνεται πουθενά ο καταλογισμός των 262.580,56 €.

Αποτέλεσμα: Κέρδη 523,24 € !!

Σύμφωνα με τον αρ. έκθεσης: 305/Α/2015 του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης :

Πως είναι δυνατόν  τα στοιχεία αυτά να ταιριάζουν με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των ετών 2011,2012,2013;

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή κρίθηκε πολιτικά με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές και μαζί με αυτή και η διοίκηση της Επενδυτικής. Για τις διοικητικές παραλείψεις και παρανομίες υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες που κάποια στιγμή θα κριθούν οι υπεύθυνοι για αυτές.

Κάπως έτσι τελείωσε η ιστορία της Επενδυτικής Αχαρνών για το  διάστημα Ιανουάριος 2011 – Αύγουστος 2014.

Για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2014 – σήμερα σε επόμενη ανάρτηση.

 

Για την προϊστορία της Επενδυτικής:(κλικ εδώ),  (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »