Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for Σεπτεμβρίου 2017

Έτσι λειτουργεί ο δήμος Αχαρνών

Posted by koszig στο 28 Σεπτεμβρίου 2017

Αυτή ήταν η εικόνα για τις δημοσιευμένες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου μέχρι την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017. Στις 19 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και αποφάσισε για μια σειρά θεμάτων. Για οκτώ ημέρες είχε αναρτηθεί μόνο μία απόφαση στη Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Εννέα ημέρες  μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτήθηκαν άλλες οκτώ αποφάσεις!!

Στην ημερήσια διάταξη ήταν γραμμένα 25 θέματα.

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010 για τη Διαύγεια.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε.

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Στο άρθρο 11 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται:

Άρθρο 11
Δημοσίευση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Έλεγχος Νομιμότητας
1. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και την περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για αυτό το σκοπό . Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η φράση «αμελλητί» που αναφέρεται στη Δι@ύγεια δε μπορεί να  είναι για χρονικό διάστημα τριών ημερών.

Η δημοσίευση αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου 9 ημέρες μετά τη συνεδρίαση αποτελεί σαφή παράβαση του νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας  του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Γενικός Γραμματέας του δήμου  σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας:

ΑΡΘΡΟ 2:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Ευθύνεται έναντι των πολιτικών Οργάνων του Δήμου και ιδιαίτερα του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει η Δημοτική Αρχή.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 19
Αυτοτελής Υπηρεσία Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου
Με βάση τον υφιστάμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου λειτουργεί αυτοτελής υπηρεσία υποστήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου, με
αρμοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων, που αφορούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και το προεδρείο του. Η υπηρεσία αποτελείται από τον ειδικό
γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλους υπαλλήλους, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες.
Βασική αρμοδιότητα της αυτοτελούς υπηρεσίας υποστήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων και των Προέδρων των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων επί των θεμάτων που τους αφορούν.
Στις αρμοδιότητες της υποστήριξης των εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας, η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων, η προώθηση και δημοσίευση των αποφάσεων, καθώς και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου, και γενικά κάθε σχετική προετοιμασία και εργασία με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εδώ τελειώνει το μάθημα. Σε ποιους κυρίως απευθύνεται;

Στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνο Ρούσσα

Στον Αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Μιχάλη Βρεττό

Στη Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου  Όλγα Ποιμενίδου

Στους υπαλλήλους της Αυτοτελούς Υπηρεσίας υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Στο Γενικό Γραμματέα του δήμου Αχαρνών Αθανάσιο Κατσιγιάννη

Και φυσικά στον επόπτη όλων δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό

Ποιοι έχουν την ευθύνη για τη μη τήρηση των ανωτέρω νόμων;

Ο καιρός γαρ εγγύς

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν

Posted by koszig στο 26 Σεπτεμβρίου 2017

Στη Δια@ύγεια  έγινε η παρακάτω ανάρτηση

Αν κάποιος θελήσει να κάνε λήψη αρχείου βγαίνει

Ένα δικηγόρος που ενδιαφέρεται για προσλήψεις δε μπορεί να βρει το αρχείο της προκήρυξης.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου:

Επειδή δεν είναι δυνατόν να αναγνωσθεί η απόφαση στη Δι@ύγεια είναι σαν να μην υπάρχει.

Μήπως πρέπει κάποιος να διορθώσει το πρόβλημα της ανάρτησης;

Φανταστείτε μετά από καιρό να έχει γίνει η επιλογή των δικηγόρων και κάποιος δικηγόρος να προσβάλει την απόφαση για τον ανωτέρω λόγο.

Προσπάθεια πρόσληψης δικηγόρων με έμμισθη εντολή έγινε επί δημαρχίας Σωτήρη Ντούρου.

2041 Προγραμματισμός προσλήψεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για το έτος 2014

Η απόφαση αυτή επαναλήφθηκε από το νυν δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό.

2147 Προγραμματισμός προσλήψεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για το έτος 2015

Στις 13-9-2016 ορίστηκαν τα αναπληρωματικά μέλη εκ μέρους του δήμου Αχαρνών.

2167 Ορισμός αναπληρωματικών για την επιτροπή

Τελικά η προκήρυξη έγινε για 3 δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

Για τη θέση Δικηγόρου-Νομικού συμβούλου  τι γίνεται; Ο δήμαρχος τηρεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 177 της 24ης Σεπτεμβρίου 2017

Posted by koszig στο 25 Σεπτεμβρίου 2017

Φύλλο 177 της 24ης Σεπτεμβρίου 2017

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 176 της 10ης Σεπτεμβρίου 2017

Φύλλο 175 της 27ης Αυγούστου 2017

Φύλλο 174 της 30ης Ιουλίου 2017

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η λάθος ανάγνωση της απόφασης και τα επακόλουθα.

Posted by koszig στο 25 Σεπτεμβρίου 2017

Πως διαστεβλώνεται ένα θέμα.

Από το έτος 2003, μετά την συνταξιοδότησή μου από τη θέση του Καθηγητή στο ΤΕΙ Πειραιά ορίστηκα Διευθυντής Κατάρτισης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Αχαρνών.

Στο ΚΕΚ γινόντουσαν μαθήματα με δίδακτρα και μαθήματα επιδοτούμενα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ μετά από τεκμηριωμένες προτάσεις μου αποφάσιζε να χρηματοδοτήσει μέσω ΛΑΕΚ προγράμματα υπαλλήλων του δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων. Τα έσοδα του ΟΑΕΔ που χρηματοδοτούσε αυτά τα προγράμματα ΄προέρχονταν από κράτηση του 0.45 % του μισθού των υπαλλήλων για κατάρτιση». Μέσω αυτών των προγραμμάτων καταρτίστηκαν μέχρι το 2006 οι υπάλληλοι του δήμου Αχαρνών και των νομικών του προσώπων.

Στα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης σε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές οι εκπαιδευόμενοι κατέβαλαν μηνιαία δίδακτρα. Ένα μέρος από τα δίδακτρα ήταν για την πληρωμή των καθηγητών που δίδασκαν τα σχετικά μαθήματα.

Για τα επιδοτούμενα σεμινάρια μετά τη λήξη των μαθημάτων η διοίκηση το ΚΕΚ διαβίβαζε στον αρμόδιο φορέα τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να γίνει η σχετική επιχορήγηση. Φυσικά η αμοιβή των καθηγητών για τα μαθήματα που είχαν γίνει καταβαλλόταν μετά την είσπραξη της επιχορήγησης από το ΚΕΚ. Αυτό έλεγαν οι σχετικές συμβάσεις που υπέγραφαν οι καθηγητές με το ΚΕΚ.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το δήμαρχο Παναγιώτη Φωτιάδη το 2007, παρότι βρέθηκαν στο Ταμείο του ΚΕΚ αρκετά χρήματα αρνήθηκε να καταβάλει οφειλόμενα ποσά σε καθηγητές για μαθήματα. Επιχείρημα ότι δεν υπήρχαν συμβάσεις για τα αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια και δεν είχαν εισπραχθεί οι επιχορηγήσεις. Πραγματική αιτία ήταν ότι δε στήριξα προεκλογικά την παράταξη του κ. Φωτιάδη.

Μετά από αναφορές και αλληλογραφία με το δήμο δεν υπήρξε συμφωνία για την καταβολή των οφειλουμένων μοναδικός δρόμος διεκδίκησης ήταν η δικαιοσύνη. Η αγωγή κατατέθηκε στις 20-5-2008.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η υπόθεση εκδικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και μετά την εξέταση των μαρτύρων αποφάσισε:

Απόφαση 2440_2009 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Στη σελίδα 8β της απόφασης αναφέρεται

«Σε εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ο πρώτος των εναγόντων εκτέλεσε το έργο που του ανατέθηκε ως Διευθυντής Κατάρτισης και
Συντονισμού του Υποέργου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ««Βασικές δεξιότητες χρήση Η/Υ» των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών και της Δημοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Δήμου Αχαρνών (Δ.Ε.ΤΕ.Δ.Α.) και πραγματοποίησε εβδομήντα οκτώ (78) ώρες διδασκαλίας , το οποίο συνομολογήθηκε από το εναγόμενο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, η σχετική , δε, ομολογία του εναγομένου είναι δεσμευτική για το δικαστήριο, ..»

Στην 7β σελίδα της απόφασης αναφέρεται:

Επομένως, ο ενάγων δικαιούται για την ανωτέρω αιτία το ποσό τωv πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (5.645 ευρώ) ήτοι αναλυτικά : (825 ευρώ + 1.700 ευρώ + 3.120 ευρώ [40 ευρώ κάθε ώρα διδασκαλίας Χ 7 ώρες διδασκαλίας= 3.120 ευρώ] = 5.645 ευρώ). Από το ανωτέρω
ποσό που οφείλεται στον πρώτο των εναγόντων το εναγόμενο, «όπως εκπροσωπείται νόμιμα προέβη την 8ην Ιανουαρίου του έτους 2009 στην καταβολή του ποσού των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720 ευρώ), που αντιστοιχούν στην συμφωνηθείσα αμοιβή του για την πραγματοποίηση δέκα οκτώ (18) ωρών διδασκαλίας (βλ. αντίγραφο της .· με αριθμό 40/08.01.2009 απόδειξης πληρωμής δαπανών) και του ποσού των ~ οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (825 ευρώ), που αντιστοιχούν στην αμοιβή του για την εκτέλεση του έργου Διευθυντής Κατάρτισης και Συντονισμού του Υποέργου για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο ««Βασικές δεξιότητες χρήση Η/Υ» των εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών (βλ. αντίγραφο της με αριθμό 39/08.01.2009 απόδειξης πληρωμής δαπανών) και ως εκ τούτου εξακολουθεί να του οφείλεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ ήτοι : (5.645 ευρώ- 1.545 ευρώ [720 ευρώ
+ 825 ευρώ = 1.545 ευρώ] = 4.100 ευρώ).

Στο φύλλο 10 της απόφασης αναφέρεται:

Επίσης, από την επισκόπηση των προσκομιζόμενων δελτίων παρουσίας εκπαιδευτικών και καταστάσεις αυτοχρηματοδοτούμενων σεμιναρίων πληροφορικής
της χρονικής περιόδου 2006 έως 2007, τα οποία υπογράφονται από τον Διευθυντή του εναγομένου Ανδρέα Ρούβα, προκύπτει συμμετοχή του πρώτου και δευτέρου των εναγόντων και δη διδασκαλία των ενοτήτων δομή ηλεκτρονικού υπολογιστή , Windows, Power Point, Intemet, Word, Excel. Συνεπεία των ανωτέρω , το εναγόμενο οφείλει : α) στον πρώτο των εναγόντων για τριακόσιες δέκα οκτώ (318) ώρες διδασκαλίας σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 2006 το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών ήτοι: (318 ώρες διδασκαλίας Χ 26,41 ευρώ= 8.398,38 ευρώ) και για εκατόν σαράντα τέσσερις ( 144) ώρες διδασκαλίας, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 2007, το ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και τεσσάρων λεπτών ήτοι : (114 ώρες διδασκαλίας Χ 26,41 ευρώ= 3.803,04 ευρώ) και συνολικά το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (8.398,38 ευρώ + 3.803,04 ευρώ= 12.201 ,42 ευρώ) και β) στον δεύτερο των εναγόντων για σαράντα πέντε ( 45) ώρες διδασκαλίας σε αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τις οποίες πραγματοποίησε το έτος 2006 το ποσό των επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ ήτοι : ( 45 ώρες διδασκαλίας Χ 17,60 ευρώ ~ 792 ευρώ) .

Αυτά γράφει το σκεπτικό της απόφασης μετά την παράθεση των στοιχείων.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται:

«… κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ ‘ ουσίαν και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει: α) στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (12.201 ,42 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, εκ του οποίου το ποσό των  τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4 .100 ευρώ), υποχρεούται, κατ ‘ άρθρο 69 παρ . 2 του Κ . Πολ.Δ . , να καταβάλει μόλις πληρωθεί η αίρεση που διαλαμβάνεται στις μεταξύ εκείνου και του εναγομένου …»

Η φράση εκ του οποίου ερμηνεύτηκε από τους δικηγόρους του δήμου ότι το τελικό ποσό ήταν 12.201,42 € – 4.100 €) γεγονός που δεν προκύπτει από το συνολικό κείμενο.

Η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε το έτος 2009.

Ο δήμος προσέφυγε στο Εφετείο όπως είχε υποχρέωση. Την έφεση κατέθεσε ο δικηγόρος με εντολή του τότε δημάρχου κ. Φωτιάδη το Δεκέμβριο του έτους 2009. Η εκδίκαση στο Εφετείο έγινε το έτος 2011 επί δημαρχίας Σωτήρη Ντούρου και εκδόθηκε το έτος 2012. Δικηγόρος του δήμου Αχαρνών ο δικηγόρος  Θεμιστοκλής Μαμάκος.

Σε ενημερωτικό σημείωμα προς τη νομική υπηρεσία του δήμου αναφέρει:

Ενημερωτικό σημείωμα Θεμιστοκλή Μαμάκου

Μετά  τη γνωστοποίηση αυτού του εγγράφου στο δήμο Αχαρνών έστειλα έγγραφο με το οποίο ζήτησα να να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά προκειμένου να μην επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

Αναφορά για καταβολή δεδουλευμένων με δικαστική απόφαση

Από το Ιούνιο του έτους 2013  είχε αρχίσει η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές το Μαΐου 2015, είχε διασπαστεί η δημοτική παράταξη του Σωτήρη Ντούρου, είχα αναλάβει άλλος αντιδήμαρχος Οικονομικών, με δυσκολία έκανε απαρτία η οικονομική επιτροπή. Το ανωτέρω έγγραφο έγινε στις αρχές Μαρτίου 2014 και η καταβολή δεν έγινε αμέσως, γιατί από τον Απρίλιο δε μπορούσε να ληφθεί καμία οικονομική απόφαση, γιατί ένα μήνα πριν τις εκλογές δεν επιτρέπεται να συνεδριάσουν τα όργανα για λήψη αποφάσεων.

Στις εκλογές του Μαΐου 2014 στον πρώτο γύρω νίκησε ο Σωτήρης Ντούρος, αλλά στο δεύτερο γύρο νικητής αναδείχτηκε ο Ιωάννης Κασσαβός.

Ένα μήνα μετά τις εκλογές ο Σωτήρης Ντούρος κάλεσε την οικονομική επιτροπή για συνεδρίαση και ένα από τα θέματά της ήταν η εκτέλεση της απόφασης του Εφετείου για την καταβολή των οφειλουμένων.

Η συνεδρίαση δεν έγινε ελλείψει απαρτίας. Την εισήγηση είχε κάνει η διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας Ειρήνη Λέκκα.

Την 1η Σεπτεμβρίου ανέλαβε υπηρεσία η δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στην οικονομική επιτροπή με εισήγηση της επανήλθε το ανωτέρω θέμα με εισήγηση της διευθύντριας Οικονομικής Υπηρεσίας και ψηφίστηκε.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 ο δήμαρχος μου ζήτησε να με προσλάβει ως ειδικό σύμβουλο για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που υλοποιήθηκε με απόφαση στις 5-11-2014. Επειδή γρήγορα διαπίστωσα τους λόγους της πρόσληψης ενημέρωσα το δήμαρχο ότι δεν έχει νόημα η συνεργασία μας και 20 ημέρες μετά την πρόσληψη ενημέρωσα το δήμαρχο ότι θα υποβάλλω εγγράφως την παραίτησή μου, πράγμα που έκανα με έγγραφο στις 5 Δεκεμβρίου 2014.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2014 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια  απόφαση της οικονομικής επιτροπής για ένα έκτακτο θέμα που συζητήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014

Μάλλον ήταν το αποτέλεσμα της απόφασης παραίτησής μου από τη θέση του ειδικού συμβούλου.

Αναφορά σε Ι. Κασσαβό Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

Επειδή ο δήμαρχος θεώρησε περιττό να απαντήσει απευθύνθηκα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Αναφορά σε Απoκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 25-4-2015

Μετά την αναφορά αυτή ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός αποφάσισε την εκτέλεση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής της 3-12-2014 και κατέβαλε με απόφαση της οικονομικής επιτροπής  ποσό των 6.000 €. στο Γεράσιμο Ζίγκηρη !!!

2441 Απόφαση Οικονομικής. Επιτροπής. για Γεράσιμο Ζίγκηρη 28-5-2015

Το ένταλμα φυσικά ήταν στο όνομα Κωνσταντίνος  Ζίγκηρης. Το ανωτέρω ποσό πληρώθηκε στις 4/8/2015.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  μετά από 5 μήνες κοινοποίηση έγγραφό της προς το δήμο Αχαρνών.

Μετά από από αυτό το έγγραφο με απόφαση της οικονομικής επιτροπής μια εβδομάδα μετά, με έκτακτο θέμα, η οικονομική επιτροπή αποφάσισε :

2635 Εξώφληση ποσών για Κ. Ζίγκηρη Γ. Ζίγκηρη και Η. Δημόπουλο

Τα ποσά κατεβλήθησαν στις 29/12/2015.

Η αναφορά που έγινε στις 25-4-2015 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κοινοποιήθηκε στις 29-4-2015 στον Εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστούν αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για παράβαση  του νόμου 3068/2008.

Στις 13/6/2016 ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών  Αθηνών κάλεσε τους Σωτήριο Ντούρο και Ιωάννη Κασσαβό.

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την παραπομπή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών:

vίi)  κι ενώ επομένως ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε περαιτέρω ιδιαίτερη νομική υποχρέωση πηγάζουσα εκ της διατάξεως του άρθρου 58 παρ.1 στοιχ. β’ ν. 3852/2010 να εκτελεί τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αχαρνών, και εν προκειμένω είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να εκτελέσει τις υπ’ αριθμ. 478/24-09-2014 και 810/03-12-2014 αποφάσεις τις  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ο δεύτερος κατηγορούμενος κατά το χρονικό διάστημα από 24-09-2014 (οπότε εξεδόθη η  478/24-09-2014 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών) έως και 29-04-2015 ημερομηνία υποβολής της υπό κρίση έγκλισης) παρέλειψε να προβεί στις αναγκαίες  ενέργειες για την -χωρίς καθυστέρηση- εκπλήρωσης της υποχρέωσης  του δήμου Αχαρνών προς την 166/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών για την εκτέλεση της ως άνω απόφασης και ειδικότερα δε συνέχισε τη διαδικασία για την καταβολή στον εγκαλούντα του επιδικασθέντος ποσού των 12.201,42 ευρώ και συγκεκριμένα δε φρόντισε να εξασφαλίσει την αντίστοιχη πίστωση στον σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του δήμου Αχαρνών, ούτε μερίμνησε ώστε να εκδοθεί το σχετικό ένταλμα, ώστε μετά τη θεώρηση του από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να καταβληθεί το επιδικασθέν ποσό  των 12.201,42 ευρώ στον εγκαλούντα παραβαίνοντας με τον τρόπο αυτό  τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Αν το δικαστήριο είχε γίνει πριν τις 4/8/2015, που δεν είχε εκτελεστεί η απόφαση 166/2012 του εφετείου και είχε καταβληθεί μόνο το ποσό των 6.000€, ο κ. Κασσαβός θα είχε απαλλαγεί πανηγυρικά;

Αν το δικαστήριο είχε γίνει πριν τις 29/12/2015, που δεν είχε εκτελεστεί η απόφαση 166/2012 του εφετείου για την καταβολή του ποσού των 12.201,42 € ο κ. Κασσαβός θα είχε απαλλαγεί πανηγυρικά;

Το δικαστήριο όμως μετά δύο αναβολές έγινε στις 19/9/2017!! 

Υπάρχουν όμως δύο εκκρεμότητες. Η λάθος διατύπωση της απόφασης για τα 4.100 € που θα διορθωθεί προσεχώς με απόφαση δικαστηρίου.

Για το γεγονός ότι δεν έχει εκτελεστεί πλήρως  η απόφαση 166/2012, που μεταξύ άλλων αναφέρει:

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή ως προς τον πρώτο των εναγόντων.
ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ το εναγόμενο να καταβάλει: α) στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και σαράντα δύο λεπτών
(12.201 ,42 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, εκ του οποίου το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100 ευρώ), υποχρεούται να καταβάλει μόλις πληρωθεί η αίρεση που διαλαμβάνεται στις μεταξύ εκείνου και του εναγομένου υπογραφείσες συμβάσεις,

Ο δήμος Αχαρνών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, 20-5-2008, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση  της στις 29-12-2015 οφείλει  το νόμιμο τόκο.

Οι τόκοι από το έτος 2008 μέχρι το έτος 2015 είναι άνω των 10.000 € με τα δικαστικό έξοδα που είναι 980 €. Έχουν καταβληθεί;

Αυτά πρέπει να διεκδικηθούν  με προσφυγή στο Ειρηνοδικείο.

Επόμενο βήμα θα είναι να ζητηθούν ευθύνες για δαπάνες του δήμου που οφείλονται σε καθυστερήσεις εφαρμογής του νόμου και πιθανόν να καταλογιστούν.

Τελικά ποια είναι η πανηγυρική αθώωση του δημάρχου;

Το ότι η δικαιοσύνη κινείται με αργούς ρυθμούς; Η παραπομπή στη δικαιοσύνη δε στηρίχτηκε  από τον Εισαγγελέα σε πραγματικά στοιχεία που δεν αντικρούστηκαν με νεώτερα στοιχεία;

Η παράθεση των στοιχείων δικαιώνει το  δήμαρχο για τις αποφάσεις του;  Υπάρχει αντίκρουση σε αυτές;

Θα δημοσιεύσει το κείμενο της απόφασης όταν καθαρογραφεί;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης), Uncategorized | Leave a Comment »

Ο δήμαρχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής;

Posted by koszig στο 22 Σεπτεμβρίου 2017

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2017 μεταξύ των δημοτικών συμβούλων που έλαβαν το λόγο ήταν και ο Μιχάλης Βρεττός.

 

Ένα από τα θέματα που αναφέρθηκε ήταν:

Γιατί δεν τοποθετείται στη θέση του ο μοναδικός ελεγκτής των ενταλμάτων κ. Αλέκος Μαρκοπουλιώτης; Τι φοβούνται και υπογράφουν εντάλματα πληρωμής χωρίς έλεγχο;

Φαίνεται ότι ο δήμαρχος αποφάσισε μια μετακίνηση υπαλλήλου, ο οποίος προσέφυγε νομίμως.

6Ψ7ΦΟΡ1Κ-ΖΗ0 Εξέταση της από 15-02-2016 προσφυγής του κ. Μαρκοπουλιώτη Αλέξανδρου

Στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται:

-Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει ότι οι λόγοι της προσφυγής σύμφωνα με τους οποίους η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι σύννομη όσον αφορά την μετακίνηση του προσφεύγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4Α του άρθρου 20 του Ν. 3242/2004 και το άρθρο 227 του Ν. 3584/2007 και των συνεπειών αυτής, καθώς παραβιάζονται ευθέως οι διατάξεις του νόμου, πρέπει να θεωρηθούν ως βάσιμοι, κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με το οποίο από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του συνάγεται ότι μετά τη σύσταση και λειτουργία των ταμειακών υπηρεσιών των ΟΤΑ, οι Ελεγκτές Εσόδων –Εξόδων (ΔΕ 14) και οι Εισπράκτορες Εσόδων (ΔΕ 15) διατίθενται αποκλειστικώς για τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Για τους λόγους αυτούς:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κάνουμε δεκτή την από 15-02-2016 προσφυγή του Μαρκοπουλιώτη Αλέξανδρου του Αθανασίου υπαλλήλου του Δήμου Αχαρνών, κατά της υπ’ αριθ. 140/6501/01-02-2016 Απόφασης του Δημάρχου Αχαρνών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Από τις 8-4-2016 που κοινοποιήθηκε η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι σήμερα, για διάστημα 19,5 μηνών από την ημέρα που εκδόθηκε από το δήμαρχο η απόφαση μετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, στο δήμο Αχαρνών δε γίνεται έλεγχος εσόδων-εξόδων από εντεταλμένο υπάλληλο.

Η μη εκτέλεση αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δε συνιστά παράβαση καθήκοντος για το δήμαρχο;

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών τι γνώμη έχει για το θέμα αυτό;

Στην ίδια συνεδρίαση ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός ζήτησε να αποφασιστεί από το δημοτικό συμβούλιο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στην Επενδυτική από το έτος 2010 μέχρι σήμερα.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός ζήτησε διαφάνεια για τις δαπάνες στην Επενδυτική.

Για το δήμο Αχαρνών ζητάει διαφάνεια για τις δαπάνες;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Χρήσιμες πληροφορίες για κατεστραμμένα οχήματα

Posted by koszig στο 22 Σεπτεμβρίου 2017

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ.1145/2017 με την οποία κοινοποιείται το άρθρο 69 του ν. 4484/2017. Με το εν λόγω άρθρο, προστέθηκε παράγραφος 6 στο άρθρο 8 του 116/2004 δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες οχημάτων με άδεια πριν την 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται στην κατοχή τους διότι δόθηκαν για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως την ίδια ημερομηνία (4.3.2004), να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση – αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36901

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Αναρωτιέται κανείς αν αυτά είναι αληθινά!!

Posted by koszig στο 22 Σεπτεμβρίου 2017

Φρουρός της ΓΑΔΑ απήγαγε και έκλεψε πρόσφυγα

Ο 48χρονος ανθυπαστυνόμος, και ο 36χρονος συνάδελφός του, απήγαγαν και λήστεψαν 47χρονο από τη Συρία, χρησιμοποιώντας όχημα του Τμήματος Ασφαλείας Μενιδίου.

 • Φρουρός της ΓΑΔΑ απήγαγε και έκλεψε πρόσφυγα
Αδιανόητο θράσος διεφθαρμένων ένστολων. Ο 48χρονος ανθυπαστυνόμος, και ο 36χρονος συνάδελφός του, απήγαγαν και λήστεψαν 47χρονο από τη Συρία, χρησιμοποιώντας υπηρεσιακό όχημα του Τμήματος Ασφαλείας Μενιδίου! Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο 48χρονος, τον Σεπτέμβριο του 2013 είχε συλληφθεί, από αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του «Πυγμάχου» από το Καζακστάν, που προέβαινε σε ληστείες οδηγών φορτηγών, τα οποία μετέφεραν τσιγάρα μεγάλων καπνοβιομηχανιών, αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Τους έδινε πληροφορίες για τις αστυνομικές περιπολίες και επιχειρήσεις στο Μενίδι, υπηρετώντας στο Τμήμα Ασφαλείας, ενώ παρείχε «κάλυψη» σε ριφιφί κοσμηματοπωλείου στην ίδια περιοχή κάνοντας ο ίδιος, περιπολία ασφαλείας στους «ποντικούς».

Προφυλακίστηκε και μετά την παρέλευση του 18μήνου, βγήκε από την φυλακή, ενώ το χρονικό όριο ισχύς της διαθεσιμότητας έληξε έξι μήνες μετά με αποτέλεσμα την επιστροφή του στην αστυνομία, την ώρα που η υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικαστεί. Για εκείνη την υπόθεση έχει υποβάλλει μήνυση στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν και τον «κατηγόρησαν άδικα». Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ ήταν στις φυλακές, δύο μήνες μετά την σύλληψή του, κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση εισαγωγής 120 κιλών κοκαΐνης μέσα σε φορτίο με μπανάνες στη Θεσσαλονίκη. Για εκείνη την υπόθεση αθωώθηκε παμψηφεί στον πρώτο βαθμό, έχοντας στην «φαρέτρα» της υπερασπιστικής του γραμμής, κατάθεση αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ..

Το «ληστρικό» περιπολικό

 Μετά την αποφυλάκιση και λήξη του χρονικού ορίου της διαθεσιμότητας τοποθετήθηκε αρχικά στο Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου, μετά στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας και αργότερα στη φρουρά της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής!

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 48χρονος ανθυπαστυνόμος και ο 36χρονος συνάδελφός του, ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Ασφαλείας Μενιδίου, είχαν στήσει ενέδρα στον άνδρα από τη Συρία στις 5 Φεβρουαρίου 2017, όταν έφθασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος από Γερμανία. Φορώντας αστυνομικές στολές, ακινητοποίησαν το όχημά του στην Αττική Οδό και τον οδήγησαν στον Ασπρόπυργο, όπου άρπαξαν 280.000 ευρώ και 30.000 δολάρια. Έκπληκτοι οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, βλέποντας υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της Αττικής Οδού, διαπίστωσαν την εμπλοκή αστυνομικού οχήματος στην απαγωγή και ληστεία του θύματος. Ερευνώντας την υπόθεση έφθασαν στα ίχνη του 36χρονου ανθυπαστυνόμου και στη συνέχεια στον 48χρονο ομόβαθμο, ενώ συνεργός τους ήταν ένας 32χρονος ομογενής από το Καζακστάν, που είχε συλληφθεί μαζί με τον 48χρονο το 2013 και σήμερα είναι έγκλειστος σε φυλακές της Ρωσίας.

«Προστάτευε» τους ληστές

Αρχές Σεπτέμβρη 2013, ο 48χρονος ανθυπαστυνόμος ήταν ανάμεσα στους 12 κατηγορουμένους της εγκληματικής οργάνωσης που λήστευε με πολεμικά καλάσνικοφ τα φορτηγά μεταφοράς τσιγάρων. Κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος, άμεση συνέργεια σε διακεκριμένη κλοπή και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο ανθυπαστυνόμος φερόταν στενός συνεργάτης ενός 40χρονου ομογενή από το Καζακστάν γνωστός ως «Πυγμάχος» ή «Μπαξιόρ» (πυγμάχος στη ρωσική γλώσσα), και αυτό  γιατί από το 1998 έως το 2002 ήταν πρωταθλητής στο πανελλήνιο πρωτάθλημα πυγμαχίας στα 63,5 κιλά. Σε βάρος του εκκρεμούσαν 8 εντάλματα σύλληψης για ληστείες τραπεζών, χρηματαποστολών, φορτηγών.

 Η συμμορία, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ενέταξε στις παράνομες δραστηριότητες τον ανθυπαστυνόμο που υπηρετούσε στο Τμήμα Ασφαλείας Μενιδίου. Τον ενημέρωναν για τα σημεία και τον χρόνο δράσης τους, και εκείνος έδινε ασφαλείς πληροφορίες για τις αστυνομικές περιπολίες και επιχειρήσεις στην περιοχή, και τους διασφάλιζε το ακαταδίωκτο. Για τις επικοινωνίες του χρησιμοποιούσε «πακιστανικά» καρτοτηλέφωνα, τα οποία ενεργοποιούσε μόνο κατά τη διάρκεια των ληστειών και για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ τα αντικαθιστούσε άμεσα. Ενδεικτικό είναι ότι η σπείρα χρησιμοποιούσε και φορητές συσκευές παρεμβολών για την απενεργοποίηση κινητών τηλεφώνων και GPS.

Από τις 3 έως και τις 6 Αυγούστου 2013, οι δράστες επιχειρούσαν «ριφιφί» σε κοσμηματοπωλείο στην οδό Πάρνηθος έχοντας νοικιάσει γειτονικό κατάστημα. Ο «Πυγμάχος» ενημερώνει τους συνεργούς του ότι έχει την «κάλυψη» αστυνομικού που υπηρετεί στην περιοχή, ο οποίος επέστρεψε από… άδεια για να τους ενημερώνει για τυχόν αστυνομική παρουσία ή κινητοποίηση. «Ξέρει τη διεύθυνση, τι, που, πως, τα πάντα» λέει ο «πυγμάχος» σε συνεργό του για την ενημέρωση που είχε ο 48χρονος ανθυπαστυνόμος. Άρπαξαν χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας περίπου 200.000 ευρώ. Μετά τις συλλήψεις, ένας από τους κατηγορουμένους, κατέθεσε ότι ο αστυνομικός δεν είχε δώσει πληροφορίες μόνο για το «ριφιφί», αλλά περιπολούσε με το δικό του αυτοκίνητο γύρω από το κοσμηματοπωλείο για να διασφαλίσει την ακόλλητη δράση των κακοποιών ενημερώνοντας για τυχόν παρουσία «συναδέλφων» του.

Πηγή: thetoc.gr

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Διαφάνεια στη διαχείριση της Επενδυτικής εδώ και τώρα!!

Posted by koszig στο 21 Σεπτεμβρίου 2017

Αυτό είναι ένα πυροτέχνημα του δημάρχου απέναντι στην αντιπολίτευση.

Για το θέμα αυτό έγινε ανάρτηση σήμερα, (κλικ εδώ).

Στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται:

«Με τον διαχειριστικό έλεγχος θα είναι δυνατό να αποκτήσουμε σαφή και ξεκάθαρη εικόνα για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξυπηρέτηση των σκοπών της όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της.»

Μετά από αυτά που αναφέρονται στο δελτίο τύπου λογικό είναι να αναμένουμε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να αναρτηθεί στη Δι@ύγεια η απόφαση ώστε να μπορεί να εκτελεστεί.

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία δήμου Αχαρνών «Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε.» είναι εταιρεία του δήμου Αχαρνών στην οποία ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όλες οι μετοχές της Ανώνυμης Εταιρείας έχουν εκχωρηθεί στον εκάστοτε δήμαρχο Αχαρνών. Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) μέλη θα είναι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα δύο (2) μέλη από την πλειοψηφία και ένας (1) από την μειοψηφία και οι υπόλοιποι έξι (6) Έλληνες Πολίτες.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι ,είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

 

Το διοικητικό συμβούλιο  του δήμου Αχαρνών στη συνεδρίαση της 13/3/2017 αποφάσισε τη επιλογή  του διοικητικού συμβουλίου  της Επενδυτικής

2064 Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ρούσσας Κωνσταντίνος αφού διαπιστώνει νόμιμη απαρτία, παρισταμένων μελών 35 εκ του συνόλου 45 Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13/03/2017.

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 7ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης που αφορά «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» και δίνει τον λόγο στον Κο Δήμαρχο ο οποίος αναφέρει ότι σύμφωνα με το καταστατικό η Επιχείρηση έχει 9μελές Δ.Σ. και προτείνει από την πλευρά της πλειοψηφίας για το Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών τους εξής: Για Πρόεδρο τoν Δημοτικό Σύμβουλο Κο Τσουκαλά Ηλία, Αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Κο Ποιμενίδη Γεώργιο, για μέλη τους κ.κ. Ποθητό Ιάκωβο, Σαμουργασίδη Ιωάννη, Σαββουλίδη Χρήστο, Δασκαλάκη Γεώργιο, Παλιούρα Αντώνιο και την Κα Στεφανίδου Ευτυχία. Για αναπληρωματικά μέλη προτείνει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Σταύρου Γεώργιο και τον Κο Σασαρίδη Κωνσταντίνο και για δημότες τους κ.κ. Ποιμενίδη Θεόδωρο και τον Κο Αρβανίτη Γεώργιο.

έτσ1 το δημοτικό συμβούλιο:

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α. Την Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» ως εξής:

Τακτικά μέλη:

1) Τσουκαλάς Ηλίας (Πρόεδρος)
2) Ποιμενίδης Γεώργιος  (Αντιπρόεδρος)
3) Λαζάρου Ιωάννης       (Δημ. Σύμβουλος  από την πλευρά της μειοψηφίας)
4) Ποθητός Ιάκωβος             (Δημότης)
5) Σαμουργασίδης Ιωάννης  (Δημότης)
6) Σαββουλίδης Χρήστος        (Δημότης)
7) Δασκαλάκης Γεώργιος      (Δημότης)    
8) Παλιούρας Αντώνιος         (Δημότης) 
9) Στεφανίδου Ευτυχία          (Δημότης)

Δεν προβληματίστηκε και δεν ντράπηκε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας που υπόγραψε αυτή την απόφαση που ξέχασε ότι οι Γεώργιος Δασκαλάκης και Αντώνιος Παλιούρας είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ήδη σύμφωνα με την πρόταση του δημάρχου οι δύο σύμβουλοι της πλειοψηφίας είναι οι Ηλίας Τσουκαλάς και ο Γεώργιος Ποιμενίδης, ο οποιος σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δημοτικο συμβουλιο της 19/9/2017 βρίσκεται φυλακισμένος

Δε ντράπηκε ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Επενδυτικής, να προτείνει για αντιπρόεδρο της Ανώνυμης Εταιρείας  ένα  δημοτικό σύμβουλο που εκείνη την περίοδο ήταν προφυλακισμένος στις φυλακές της Λάρισας.

Δεν ντράπηκε που βάφτισε δημότες  δύο δημοτικούς συμβούλους ως δημότες Αχαρνών, προκειμένου να τους ορίσει μέλη της Επενδυτικής.

Δεν ντράπηκαν και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που φέρονται να ψήφισαν αυτή την απόφαση και ειδικά οι δημοτικοί σύμβουλοι που δέχτηκαν όταν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου να αποβάλλουν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου και να ψηφίζουν με την ιδιότητα του δημότη.

Είναι γεγονός ότι ενδεχομένως οι ανωτέρω έδειξαν βαρεία αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντός τους και ίσως αυτό συνιστά παράβασή καθήκοντος.

Πως διοικείται η επενδυτική;

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των 16 παρ.2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος και ελεγκτών.
γ) Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)
δ) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.
ε) Έκδοσης δανείου με ομολογίες.
στ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας ,εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 , συγχώνευσης.
ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.
η) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε σε συνεδρίαση για εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου; Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  από το διοικητικό συμβούλιο. Ήταν το παλαιό διοικητικό συμβούλιο που συγκάλεσε τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου ή οι υποδειχθέντες για διορισμό από το δημοτικό συμβούλιο;

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση έγινε παρουσία συμβολαιογράφου με σύνταξη της σχετικής  συμβολαιογραφικής πράξης, όπως  γίνεται  για τις μονοπρόσωπες Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ,όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.
3. Για όσο διάστημα οι μετοχές ανήκουν μόνο σε ένα μέτοχο υποχρεωτικά παρίσταται και τηρεί πρακτικά στην Γενική Συνέλευση και συμβολαιογράφος.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Οι ιδρυτικές πράξεις των ΑΕ και το καταστατικό, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται.
 2. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν
 3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν μεμονωμένα ή από κοινού, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.
 4. Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 5. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε μετά από κάθε αύξηση του.
 6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές (20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση) και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (20 ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση) (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. πιστοποιείται η ύπαρξη του διοικητικού συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Παρόμοια καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν υφίσταται, (κλικ εδώ).

Συνεπώς η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» τυπικά υφίσταται με τη σύνθεση που  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. αριθμός φύλου 2243/2015.

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 2. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε μετά από κάθε αύξηση του.
 3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές (20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση) και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (20 ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση) (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου  κατά 130.000 € που αποφασίστηκε με την απόφαση 261/2015 του δημοτικού συμβουλίου  και την 871/8-12-2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έχει κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Επενδυτικής;  Έχουν πληρωθεί υποχρεώσεις  σε ΔΟΥ και ΙΚΑ; Το υπόλοιπο ποσό σε ποιο λογαριασμό έχει κατατεθεί;

 

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές (20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση) και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (20 ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση) (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

 

Σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4250/2014, το με αρ. πρωτ. 36391/31-3-2015 έγγραφο του Γ.Ε.ΜΗ. διευκρινίζει ότι από 1-1-2015 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης.

Καθίσταται σαφές ότι από την 1-1-2015 η δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Επομένως  οι Γενικές Συνελεύσεις το έτος 2015 και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 δημοσιεύονται αποκλειστικά στο Γ.Ε.ΜΗ.

Παρόμοια ανάρτηση της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2014  από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επενδυτικής Αχαρνών,σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2γ του καταστατικού,  δεν υπάρχει στο Γ.Ε.ΜΗ.

Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2015 η Γενική Συνέλευση  των Μετόχων έπρεπε να έχει συγκληθεί μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2016 και να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Προθεσμίες δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεων που έληξαν 31/12/2015

Υποβολή Πρόσκλησης σε Γ.Σ.: 4/9/2016

Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ: 4/9/2016

Ημερομηνία υποβολής Απόφασης Γ.Σ.: 15/10/2016

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Παρόμοια ανάρτηση της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2015  από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επενδυτικής Αχαρνών,σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2γ του καταστατικού,  δεν υπάρχει στο Γ.Ε.ΜΗ.

Το άρθρο 25 του ν.2190/1920  ρυθμίζει το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 25. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση
Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η Γενική Συνέλευση έπρεπε για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Επενδυτικής να γινόταν στις 10 Σεπτεμβρίου 2017.

Άρθρο 43β. του νόμου .2190/1920

1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 
β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου

Με βάση το άρθρο αυτό σε 9 ημέρες, αν είχε γίνει η Γενική συνέλευση των Μετόχων  στις 10 Σεπτεμβρίου, θα έπρεπε  να αποσταλεί στο Γ.Ε.ΜΗ. για καταχώρηση οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με το πιστοποιητικό του νόμιμου ελεγκτή.
Παρόμοια ανάρτηση της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2016  από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επενδυτικής Αχαρνών,σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2γ του καταστατικού,  δεν μπορεί να αποσταλεί στο  Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον η Γενική Συνέλευση  δεν έγινε.

Το άρθρο 48 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, προβλέπει τα εξής:
1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν :  δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Επομένως η Επενδυτική Αχαρνών έχει όλες τις προϋποθέσεις για τη λύση της.

Σύμφωνα με το νόμο  4483, τεύχος Α’ 107/31.07.2017

Άρθρο 15
Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

1. Οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:
αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή

ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017. Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.
Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.».

2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010.
β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.
γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Μετά από αυτά  συμφωνώ απόλυτα με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο που συμφώνησε με το δήμαρχο, να οριστεί Ορκωτός Ελεγκτής για να κάνει διαχειριστικό έλεγχο στην Επενδυτική και να διαβιβάσει το πόρισμά του στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες σε μέλη των διοικήσεων.

Αν ο δήμαρχος δεν κινήσει τη διαδικασία μέσω της Επενδυτικής, όπως ζήτησε, τότε κάποιο θιγόμενο μέλος της διοίκησης της Επενδυτικής ή δημοτικός σύμβουλος ή ενεργός πολίτης πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Αλλού η παραγωγή, αλλού το εμπόριο !!

Posted by koszig στο 21 Σεπτεμβρίου 2017

EKAMιτες, σκύλοι Κ9 και ελικόπτερα με στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών “έβγαλαν” μεγάλη χασισομπίζνα σε Λιόσια και Καματερό (φωτογραφίες)

Για την εξάρθρωση της οργάνωσης συνέδραμαν αστυνομικοί της Ε.Κ.Α.Μ., ελικόπτερα της Αστυνομίας καθώς και αστυνομικοί σκύλοι της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Συνελήφθησαν, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στα Άνω Λιόσια και στο Καματερό, τέσσερις (4) ημεδαποί, ηλικίας 38, 40, 41 και 68 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αναζητείται ένας (1) επιπλέον συνεργός τους, υπήκοος Αλβανίας.

Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται, σε βαθμό κακουργήματος, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, σε συνδυασμό με παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης προηγήθηκε πολυήμερη διερεύνηση της υπόθεσης και μετά από συστηματικές διασταυρώσεις στοιχείων και δεδομένων και αναλύσεις του προφίλ των εμπλεκομένων, διακριβώθηκε η δράση τους στην καλλιέργεια και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης.

Κατά την πολυήμερη παρακολούθηση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι τελούσαν υπό τον συντονισμό του 40χρονου, διαπιστώθηκαν ενέργειες τους, που αφορούσαν στην μεταφορά νερού και υλικών αναγκαίων για την πρόοδο της καλλιέργειας δενδρυλλίων καννάβεως, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων στη Θέση Τζαβερδέλα στους πρόποδες του Ποικίλου όρους.

Επίσης, εντοπίσθηκαν οι οικίες των ανωτέρω, τα μέσα μεταφοράς τους, ενώ προσδιορίσθηκαν οι χρόνοι κατά τη διάρκεια του 24ωρου που προσέγγιζαν τη φυτεία, καθώς και για την επιτήρηση – επίβλεψη της πέριξ της φυτείας περιοχής, προκειμένου να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο και τη σύλληψή τους.

Εντός του χώρου εγκαταστάσεως της φυτείας βρέθηκαν και εκριζώθηκαν -121- δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ύψους από 1,5 έως 2 μέτρα, καθώς επίσης και μια (1) σακούλα που περιείχε έναν -1- κλώνο δενδρυλλίου κάνναβης, μήκους 60 εκατοστών.

Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λάστιχα ποτίσματος, σκαπτικά εργαλεία, δοσομετρητές και λοιπά αντικείμενα απαραίτητα για την καλλιέργεια και την υδροδότηση των δενδρυλλίων καθώς και διάφορα αντικείμενα απαραίτητα για την διαβίωση των καλλιεργητών στον χώρο της φυτείας (κουβέρτες, ράντζο, είδη ένδυσης, βρώσιμα είδη κ.λπ.).

Εκτιμάται ότι το προσδοκώμενο κέρδος, από την πώληση της ακατέργαστης κάνναβης που θα παρήγετο μετά την αποξήρανση των δενδρυλλίων της φυτείας, κυμαίνεται από 150.000 έως 200.000 ευρώ.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-121- δενδρύλλια κάνναβης
-8,8- γραμμάρια ηρωίνης
-42,9- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
-0,7- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα)
Δύο (2) ναρκωτικά δισκία 
Ένας (1) κλώνος δενδρυλλίου κάνναβης, μήκους 60cm
Τρία (3) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα
Πέντε (5) φυσίγγια διαμετρήματος 5,56mm
Δύο (2) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
Το χρηματικό ποσό των -240- ευρώ
Δώδεκα (12) συσκευές κινητής τηλεφωνίας
Πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας, συντήρησης και υδροδοτήσεως φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης (σκαπτικά εργαλεία, λάστιχα ποτίσματος, ψεκαστήρες, λίπασμα, δοσομετρητές κλπ)
Διάφορα αντικείμενα, απαραίτητα για την διαβίωση των καλλιεργητών στον χώρο της φυτείας (κουβέρτες, είδη ένδυσης, βρώσιμα είδη, ράντζο κ.λπ.)
Ένα τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: http://policenews.eu

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου της 19 Σεπτεμβρίου 2017

Posted by koszig στο 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ήταν μια συνεδρίαση που το πρώτο τμήμα της με τις ανακοινώσεις επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων, δημοτικών συμβούλων  και απαντήσεων αντιδημάρχων και του δημάρχου κράτησαν περίπου τέσσερις ώρες, παρότι ο πρόεδρος του δημοτική συμβουλίου προσπάθησε  να τηρήσει τον κανονισμό σχετικά με τη διάρκεια των ομιλιών.

Η δυσκολία παρακολούθησης των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου,  η άρνηση του δημάρχου να χορηγούνται βιντεοσκοπημένα αντίγραφα των συνεδριάσεων και η ανύπαρκτη ζωντανή διαδικτυακή παρουσίαση των συνεδριάσεων στερεί από τους δημότες  την ενημέρωση.

Ο μεγάλος όγκος των βιντεοσκοπημένων συνεδριάσεων αποτελεί πρόβλημα στην ανάρτηση στο Youtube με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται  τμήματα των συνεδριάσεων, που κατά την κρίση του διαχειριστή του blog είναι τα πιο σημαντικά.

Το σημαντικότερο θέμα στο τμήμα των ανακοινώσεων ήταν οι ακύρωση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 28/7/2017 και της οικονομικής υπηρεσίας 17/7/2017, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). για αυτό το θέα κανείς δεν ασχολήθηκε εκτός από τον πρώην δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο.

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε τις αποφάσεις και τίποτε άλλο. Δεν ασχολήθηκε για ενδεχόμενες ευθύνες του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου που υπέγραψε τις προσκλήσεις για τα τρία παράνομα συμβούλια στις 17, 24 και 28/7/2017.  Δεν ασχολήθηκαν για ενδεχόμενες ευθύνες του Γενικού Γραμματέα του δήμου Θανάση Κατσιγιάννη,

του προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων και του συντάκτη της πρόσκλησης για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου; Δεν ασχολήθηκαν με τις διοικητικές ευθύνες του δημάρχου που προΐσταται όλων αυτών;

Δεν αναρωτήθηκαν για τις συνέπειες που θα υπάρξουν για το δήμο Αχαρνών με την ακύρωση αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής, μεταξύ των οποίων και 5 επισκευές οχημάτων σε συνεργεία που κόστισαν 20.092 €.

Αν σταθμεύσει κάποιος σε χώρο που απαγορεύεται έξω από το δημαρχείο η  αστυνομία μετά από αναφορά δημότη στέλνει χαρτί στον παρανομούντα  ότι δεν είναι σωστό να παρκάρει στη θέση αυτή ή του στέλνει μια κλήση για παράνομη στάθμευση με το σχετικό χρηματικό πρόστιμο;  Αλλά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  ακολουθεί μερικώς τη λογική των συνεπειών των παράνομων πράξεων. Για το δήμο  Αχαρνών ισχύει: «κάνε ότι νομίζεις, το πολύ να ακυρώσουν την απόφαση»

Ένα θέμα που ασχολήθηκε το δημοτικό συμβούλιο ήταν η συμπεριφορά του δημάρχου απέναντι στο προεδρείο του Συλλόγου  Εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

 

Δόθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις από το δήμαρχο, που φαίνεται να γίνονται δεκτές από τους εργαζόμενους στο Δήμο Αχαρνών. Τέλος καλό, όλα καλά;

 

Ένα σημαντικό θέμα είναι και το θέμα της Επενδυτικής Αχαρνών Ανώνυμης Εταιρείας.

 

Πως αντιμετωπίστηκε το θέμα από το δήμαρχο Αχαρνών φαίνεται στην ομιλία του δημάρχου σε απάντηση όσων θεμάτων αναφέρθηκαν  από τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης.

 

Ο δήμαρχος απάντησε στις καταγγελίες τις αντιπολίτευσης προτείνοντας αμέσως μετά την ομιλία του στο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να αποφασιστεί από το δημοτικό συμβούλιο έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος στην Επενδυτική από το έτος 2010 μέχρι σήμερα.

Μια σειρά από αναρτήσεις για την Επενδυτική Αχαρνών προς ενημέρωση, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Σε επόμενο άρθρο θα  γίνει και πάλι αναφορά για τη διοίκηση της Επενδυτικής και ειδικά για τη Γενική Συνέλευση  της Επενδυτικής που είναι ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός.

Ο δήμαρχος πρότεινε μετά την ομιλία του  το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει για ανάθεση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου για την Επενδυτική.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας  άρχισε την ονομαστική ψηφοφορία για το θέμα

 

Όπως διευκρίνισε ο δήμαρχος διευκρίνισε ότι η πρόταση είναι να ληφθεί πολιτική απόφαση για το θέμα, γιατί κανονικά την απόφαση  πρέπει να λάβει το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής

Μετά το τέλος της ψηφοφορία από το ακροατήριο ακούστηκε: «Μπήκατε στην ημερήσια διάταξη ή όχι. Άμα δεν μπήκατε πως κάνετε ψηφοφορία;»

Ο πρόεδρος  το δημοτικού συμβουλίου δεν άκουσε και συνέχισε. Στο τέλος του βίντεο, μετά την αιτιολόγηση ψήφου του δημοτικού συμβούλου κ. Χίου, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ανακοινώνει ότι μετά την ψηφοφορία: «Μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης» !!!

Η πρόταση του κυρίου δημάρχου θα μπορούσε να είναι έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος, εφόσον
παρίσταται στη συνεδρίαση, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά το Δήμαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της
μειοψηφίας, σύμφωνα με τη σειρά του αριθμού των εδρών που διαθέτει κάθε παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια λαμβάνουν το λόγο οι λοιποί
Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι συμμετέχοντες Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή Εκπρόσωποι Τοπικής Κοινότητας (όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), προκειμένου να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν
ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το Προεδρείο του
Δημοτικού Συμβουλίου, την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός. Ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση, αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο λεπτά.
Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει επίσης δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα, το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αυτά έπρεπε να γνωρίζει και ο δήμαρχος, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και οι δημοτικοί σύμβουλοι όταν τέθηκε το θέμα για ψηφοφορία πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.

Η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το νόμο και τον Κανονισμό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι προϋπόθεση για την εγκυρότητα των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Κύριε δήμαρχε, κύριε πρόεδρε του δημοτικού συμβουλίου, οι συζητήσεις στο το δημοτικό συμβούλιο δεν είναι παρόμοιες με συζητήσεις στο καφενείο, όπου ο μαγαζάτορας βάζει θέματα για συζήτηση και το γκαρσόνι επιβλέπει τη συζήτηση και παίρνει παραγγελίες.

Όταν αναλάβατε υπηρεσία ορκιστήκατε να τηρείτε το Σύνταγμα και τους νόμους. Τους τηρείτε;

Και ένα θέμα που τέθηκε από το δημοτικό σύμβουλο Μιχάλη Βρεττό, που επιπλέον είναι και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και δεν του επιτρέπεται να κάθεται δεξιά του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, όπως στους μεγάλους δήμους, (κλικ εδώ).

 

Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός.

Θα δοθούν τα στοιχεία από την υπηρεσία εντός μηνός ως ο κανονισμός ορίζει;

Αυτά ως πρώτα στοιχεία από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 2017.

Για την Επενδυτική Αχαρνών σε επόμενη ανάρτηση.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »