Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Διαφάνεια στη διαχείριση της Επενδυτικής εδώ και τώρα!!

Posted by koszig στο 21 Σεπτεμβρίου 2017

Αυτό είναι ένα πυροτέχνημα του δημάρχου απέναντι στην αντιπολίτευση.

Για το θέμα αυτό έγινε ανάρτηση σήμερα, (κλικ εδώ).

Στο Δελτίο Τύπου αναφέρεται:

«Με τον διαχειριστικό έλεγχος θα είναι δυνατό να αποκτήσουμε σαφή και ξεκάθαρη εικόνα για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξυπηρέτηση των σκοπών της όπως αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της.»

Μετά από αυτά που αναφέρονται στο δελτίο τύπου λογικό είναι να αναμένουμε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να αναρτηθεί στη Δι@ύγεια η απόφαση ώστε να μπορεί να εκτελεστεί.

Η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία δήμου Αχαρνών «Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε.» είναι εταιρεία του δήμου Αχαρνών στην οποία ανώτατο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όλες οι μετοχές της Ανώνυμης Εταιρείας έχουν εκχωρηθεί στον εκάστοτε δήμαρχο Αχαρνών. Ο Δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός αποτελεί τη Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) μέλη θα είναι αιρετά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα δύο (2) μέλη από την πλειοψηφία και ένας (1) από την μειοψηφία και οι υπόλοιποι έξι (6) Έλληνες Πολίτες.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για (5) πενταετή θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους ,η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι ,είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

 

Το διοικητικό συμβούλιο  του δήμου Αχαρνών στη συνεδρίαση της 13/3/2017 αποφάσισε τη επιλογή  του διοικητικού συμβουλίου  της Επενδυτικής

2064 Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ρούσσας Κωνσταντίνος αφού διαπιστώνει νόμιμη απαρτία, παρισταμένων μελών 35 εκ του συνόλου 45 Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της 13/03/2017.

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 7ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης που αφορά «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» και δίνει τον λόγο στον Κο Δήμαρχο ο οποίος αναφέρει ότι σύμφωνα με το καταστατικό η Επιχείρηση έχει 9μελές Δ.Σ. και προτείνει από την πλευρά της πλειοψηφίας για το Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών τους εξής: Για Πρόεδρο τoν Δημοτικό Σύμβουλο Κο Τσουκαλά Ηλία, Αντιπρόεδρο τον Δημοτικό Σύμβουλο Κο Ποιμενίδη Γεώργιο, για μέλη τους κ.κ. Ποθητό Ιάκωβο, Σαμουργασίδη Ιωάννη, Σαββουλίδη Χρήστο, Δασκαλάκη Γεώργιο, Παλιούρα Αντώνιο και την Κα Στεφανίδου Ευτυχία. Για αναπληρωματικά μέλη προτείνει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Σταύρου Γεώργιο και τον Κο Σασαρίδη Κωνσταντίνο και για δημότες τους κ.κ. Ποιμενίδη Θεόδωρο και τον Κο Αρβανίτη Γεώργιο.

έτσ1 το δημοτικό συμβούλιο:

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α. Την Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αχαρνών» ως εξής:

Τακτικά μέλη:

1) Τσουκαλάς Ηλίας (Πρόεδρος)
2) Ποιμενίδης Γεώργιος  (Αντιπρόεδρος)
3) Λαζάρου Ιωάννης       (Δημ. Σύμβουλος  από την πλευρά της μειοψηφίας)
4) Ποθητός Ιάκωβος             (Δημότης)
5) Σαμουργασίδης Ιωάννης  (Δημότης)
6) Σαββουλίδης Χρήστος        (Δημότης)
7) Δασκαλάκης Γεώργιος      (Δημότης)    
8) Παλιούρας Αντώνιος         (Δημότης) 
9) Στεφανίδου Ευτυχία          (Δημότης)

Δεν προβληματίστηκε και δεν ντράπηκε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας που υπόγραψε αυτή την απόφαση που ξέχασε ότι οι Γεώργιος Δασκαλάκης και Αντώνιος Παλιούρας είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ήδη σύμφωνα με την πρόταση του δημάρχου οι δύο σύμβουλοι της πλειοψηφίας είναι οι Ηλίας Τσουκαλάς και ο Γεώργιος Ποιμενίδης, ο οποιος σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δημοτικο συμβουλιο της 19/9/2017 βρίσκεται φυλακισμένος

Δε ντράπηκε ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης της Επενδυτικής, να προτείνει για αντιπρόεδρο της Ανώνυμης Εταιρείας  ένα  δημοτικό σύμβουλο που εκείνη την περίοδο ήταν προφυλακισμένος στις φυλακές της Λάρισας.

Δεν ντράπηκε που βάφτισε δημότες  δύο δημοτικούς συμβούλους ως δημότες Αχαρνών, προκειμένου να τους ορίσει μέλη της Επενδυτικής.

Δεν ντράπηκαν και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που φέρονται να ψήφισαν αυτή την απόφαση και ειδικά οι δημοτικοί σύμβουλοι που δέχτηκαν όταν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου να αποβάλλουν την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου και να ψηφίζουν με την ιδιότητα του δημότη.

Είναι γεγονός ότι ενδεχομένως οι ανωτέρω έδειξαν βαρεία αμέλεια στην εκτέλεση του καθήκοντός τους και ίσως αυτό συνιστά παράβασή καθήκοντος.

Πως διοικείται η επενδυτική;

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
α) τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των 16 παρ.2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος και ελεγκτών.
γ) Έγκρισης των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων)
δ) Διάθεσης των ετήσιων κερδών.
ε) Έκδοσης δανείου με ομολογίες.
στ) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας ,εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 , συγχώνευσης.
ζ) Διορισμού εκκαθαριστών.
η) Κάθε άλλου θέματος που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση συγκλήθηκε σε συνεδρίαση για εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου; Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση συγκαλείται  από το διοικητικό συμβούλιο. Ήταν το παλαιό διοικητικό συμβούλιο που συγκάλεσε τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου ή οι υποδειχθέντες για διορισμό από το δημοτικό συμβούλιο;

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευση έγινε παρουσία συμβολαιογράφου με σύνταξη της σχετικής  συμβολαιογραφικής πράξης, όπως  γίνεται  για τις μονοπρόσωπες Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ,όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.
3. Για όσο διάστημα οι μετοχές ανήκουν μόνο σε ένα μέτοχο υποχρεωτικά παρίσταται και τηρεί πρακτικά στην Γενική Συνέλευση και συμβολαιογράφος.

Οι Ανώνυμες Εταιρείες πρέπει να καταχωρούνται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

  1. Οι ιδρυτικές πράξεις των ΑΕ και το καταστατικό, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται.
  2. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγιναν
  3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων που: – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν μεμονωμένα ή από κοινού, – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.
  4. Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
  5. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε μετά από κάθε αύξηση του.
  6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές (20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση) και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (20 ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση) (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. πιστοποιείται η ύπαρξη του διοικητικού συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Παρόμοια καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν υφίσταται, (κλικ εδώ).

Συνεπώς η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε.» τυπικά υφίσταται με τη σύνθεση που  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. αριθμός φύλου 2243/2015.

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

  1. Κάθε απόφαση για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
  2. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε μετά από κάθε αύξηση του.
  3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές (20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση) και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (20 ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση) (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου  κατά 130.000 € που αποφασίστηκε με την απόφαση 261/2015 του δημοτικού συμβουλίου  και την 871/8-12-2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής έχει κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Επενδυτικής;  Έχουν πληρωθεί υποχρεώσεις  σε ΔΟΥ και ΙΚΑ; Το υπόλοιπο ποσό σε ποιο λογαριασμό έχει κατατεθεί;

 

Στο άρθρο 7α παρ. 1 του ν. 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρείες, στην υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και δημοσιότητα υπάγονται :

  1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αρχικές (20 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση) και τροποποιημένες από τη Γενική Συνέλευση (20 ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση) (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

 

Σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4250/2014, το με αρ. πρωτ. 36391/31-3-2015 έγγραφο του Γ.Ε.ΜΗ. διευκρινίζει ότι από 1-1-2015 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης.

Καθίσταται σαφές ότι από την 1-1-2015 η δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Επομένως  οι Γενικές Συνελεύσεις το έτος 2015 και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2014 δημοσιεύονται αποκλειστικά στο Γ.Ε.ΜΗ.

Παρόμοια ανάρτηση της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2014  από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επενδυτικής Αχαρνών,σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2γ του καταστατικού,  δεν υπάρχει στο Γ.Ε.ΜΗ.

Για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2015 η Γενική Συνέλευση  των Μετόχων έπρεπε να έχει συγκληθεί μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2016 και να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Προθεσμίες δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεων που έληξαν 31/12/2015

Υποβολή Πρόσκλησης σε Γ.Σ.: 4/9/2016

Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ: 4/9/2016

Ημερομηνία υποβολής Απόφασης Γ.Σ.: 15/10/2016

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Παρόμοια ανάρτηση της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2015  από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επενδυτικής Αχαρνών,σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2γ του καταστατικού,  δεν υπάρχει στο Γ.Ε.ΜΗ.

Το άρθρο 25 του ν.2190/1920  ρυθμίζει το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 25. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση
Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η Γενική Συνέλευση έπρεπε για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Επενδυτικής να γινόταν στις 10 Σεπτεμβρίου 2017.

Άρθρο 43β. του νόμου .2190/1920

1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 
β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.
Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου

Με βάση το άρθρο αυτό σε 9 ημέρες, αν είχε γίνει η Γενική συνέλευση των Μετόχων  στις 10 Σεπτεμβρίου, θα έπρεπε  να αποσταλεί στο Γ.Ε.ΜΗ. για καταχώρηση οι νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με το πιστοποιητικό του νόμιμου ελεγκτή.
Παρόμοια ανάρτηση της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2016  από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επενδυτικής Αχαρνών,σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2γ του καταστατικού,  δεν μπορεί να αποσταλεί στο  Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον η Γενική Συνέλευση  δεν έγινε.

Το άρθρο 48 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα, προβλέπει τα εξής:
1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν :  δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Επομένως η Επενδυτική Αχαρνών έχει όλες τις προϋποθέσεις για τη λύση της.

Σύμφωνα με το νόμο  4483, τεύχος Α’ 107/31.07.2017

Άρθρο 15
Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

1. Οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:
αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή

ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017. Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο.
Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.».

2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010.
β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.
γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Μετά από αυτά  συμφωνώ απόλυτα με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο που συμφώνησε με το δήμαρχο, να οριστεί Ορκωτός Ελεγκτής για να κάνει διαχειριστικό έλεγχο στην Επενδυτική και να διαβιβάσει το πόρισμά του στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες σε μέλη των διοικήσεων.

Αν ο δήμαρχος δεν κινήσει τη διαδικασία μέσω της Επενδυτικής, όπως ζήτησε, τότε κάποιο θιγόμενο μέλος της διοίκησης της Επενδυτικής ή δημοτικός σύμβουλος ή ενεργός πολίτης πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: