Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η ανύπαρκτη Οικονομική Υπηρεσία.

Posted by koszig στο 10 Οκτωβρίου 2017

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 17/7/2017 μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υπήρχαν και 5 θέματα για επισκευές οχημάτων:

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού
15  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Μηχανημάτων έργου  του Δήμου συνολικού ποσού  3.538,34€ συμπ. Φ.Π.Α
16  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Μηχανήματος  του Δήμου συνολικού ποσού 999,13€ συμπ. Φ.Π.Α.
17  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 4.701,59€ συμπ. Φ.Π.Α
18  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 4.978,29€ συμπ. Φ.Π.Α
19  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 2.489,64€ συμπ. Φ.Π.Α
20  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχήματος  του Δήμου συνολικού ποσού 7.759,48€ συμπ. Φ.Π.Α.

Τα θέματα αυτά ψηφίστηκαν ομόφωνα με παρατηρήσεις από το τότε μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  Παναγιώτη Κοσμίδη. Οι Μιχάλης Βρεττός και Σπύρος Βρεττός απουσίαζαν.

Τα θέματα αυτά ήταν μεταξύ εκείνων που ακυρώθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, (κλικ εδώ).

 

Στις 28/9/2017 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή μεταξύ των θεμάτων ήταν και:

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού
23  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Μηχανημάτων έργου  του Δήμου συνολικού ποσού  3.538,34€ συμπ. Φ.Π.Α
24 Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Μηχανήματος  του Δήμου συνολικού ποσού 999,13€ συμπ. Φ.Π.Α.
25  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 4.701,59€ συμπ. Φ.Π.Α
26  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 4.978,29€ συμπ. Φ.Π.Α
27  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 2.489,64€ συμπ. Φ.Π.Α
28  Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχήματος  του Δήμου συνολικού ποσού 7.759,48€ συμπ. Φ.Π.Α.

Και ενώ η συνεδρίαση προχωρούσε κανονικά όταν έφτασαν να συζητήσουν τα θέματα των επισκευών η οικονομική επιτροπή μετατράπηκε σε «καφενείο».

 

 

Τελικά η συνεδρίαση κάποια στιγμή τελείωσε και μετά από μέρες αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια οι αποφάσεις. Μία από αυτές είναι η με αριθμό 682/2017 που αναρτήθηκε  στις 3/10/2017.
ΘΕΜΑ: Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων  του Δήμου συνολικού ποσού 4.978,29 € συμπ. Φ.Π.Α

Απόφαση 682 Οικονομικής Επιτροπής της 28/9/2017

Σε αυτή την απόφαση αναφέρεται:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού  έλαβε υπ’  όψιν   της  την  πρόταση του  Προέδρου και   την  εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης και  Συντήρησης Στόλου και  Λοιπού Εξοπλισµού του ∆ήµου, καθώς και:
–   Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 28/80, περί <<εκτέλεσης έργων  & προµηθειών των ΟΤΑ>>,
–   Την  υπ’  αριθµ. 44321/98/1980  Γενική ∆ιαταγή περί <<παροχής  οδηγιών για  την  εφαρµογή του Π∆ 28/80>>,
–   Την υπ’ αριθµ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ.4993/745/24-4-1975 απόφαση Υπουργού Προεδρίας,
–   Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/2006 <<Νέος  ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας>>,
–   Τον  Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7.6.2010) Καλλικράτης,
–   Το πρακτικό  Α  των εντολών  Γ153, Γ161  & Γ136 της   Επιτροπής   Συντήρησης  & Επισκευής Οχημάτων – Μηχανημάτων  του ∆ήµου Αχαρνών.

Το Π.Δ. 28/80 έχει καταργηθεί και η σχετιζόμενη με το Π.Δ. οδηγία υπ’  αριθµ. 44321/98/1980 . Το άρθρο 103 του νόμου 3463/2006 δεν ισχύει, έχει αντικατασταθεί από το όμοιο 72 του νόμου 3852/2010.

Σύμφωνα  με την ΠΡΑΞΗ 28/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ.2396/1953 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας οικ. 3373/390/20.3.1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
( με 6 ψήφους υπέρ & 1 λευκή του κ. Σπύρου Βρεττού)

1.Ψήφιση Πίστωσης Επισκευής Οχημάτων του Δήμου συνολικού ποσού 4.978,29€ συμπ. Φ.Π.Α αναλυτικά ως εξής:

  • Το όχημα με  αρ. κυκλ.  ΚΗH – 2222  δαπάνη  378,45€  συμπ.  Φ.Π.Α.
  • Το όχημα με  αρ. κυκλ. ΚΗΗ – 2239 δαπάνη 2.937,93€  συμπ.  Φ.Π.Α.
  • Το όχημα με  αρ. κυκλ. ΚΗΙ – 6597  δαπάνη  1.661.91€   συμπ.  Φ.Π.Α.

Ψηφίζει πίστωση για ανταλλακτικά συνολικού ποσού 4.259,09€ συμπ. Φ.Π.Α. σε βάρος του  Κ.Α. 20-6671 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
Ψηφίζει πίστωση για εργασία συνολικού ποσού 719,20€ συμπ. Φ.Π.Α. σε βάρος του  Κ.Α. 20-6263  προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
2.Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο

Στο κείμενο της απόφασης δεν αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε αντικατάσταση της απόφασης 510/2017 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία  ακυρώθηκε μαζί με άλλες αποφάσεις από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΑΔΑ:7Δ9ΛΟΡ1Κ-7Ν7).

Η Οικονομική Επιτροπή δεν ακύρωσε την απόφαση 510/2017 και έτσι υπάρχουν δύο αναρτήσεις στη Δι@ύγεια με ίδιο περιεχόμενο, αλλά με διαφορετικό ΑΔΑ.

Αν είχε ακυρωθεί  η απόφαση στη Διαύγεια θα είχε παρόμοια μορφή:

Και αν κάποιος έκανε κλικ στην ΑΔΑ θα εμφανιζόταν η αντίστοιχη εικόνα :

Με αυτό τον τρόπο έπρεπε να ακυρωθούν οι αποφάσεις οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου που ακυρώθηκαν με απόφαση της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής μετά από αναφορά Ενεργού Πολίτη και προσφυγές 20 δημοτικών συμβούλων. Στη συνέχεια έπρεπε να ληφθούν νέες αποφάσεις  αντίστοιχες με τις παλαιές.

Για την Οικονομική Επιτροπή έπρεπε να γίνει ανάκληση των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης.

7ΣΞ7ΩΨ8-Σ63 ΑΑΥ KHΗ-2222 Ανταλλακτικά

ΩΤ19ΩΨ8-60Ι ΑΑΥ KHΗ-2222 Επισκευή

7ΣΠ2ΩΨ8-ΜΗ8 ΑΑΥ KHΗ-2238 Ανταλλακτικά

61ΙΤΩΨ8-451 ΑΑΥ KHH 2238 Επισκευή

ΩΥΗΞΩΨ8-012 ΑΑΥ KHΙ-6597 Ανταλλακτικά

7ΥΞΩΩΨ8-ΧΑ9 ΑΑΥ KHΙ-6597 Επισκευή

Η απόφαση 510/2017 ελήφθη  στις 17/7/2017 και η ακύρωση των αποφάσεων έγινε στις 14/9/2017 και αναρτήθηκε  στις 15/9/2017.

Η ακύρωσης της απόφασης  δύο μήνες μετά τη λήψη της  είχε δύο δυνατές συνέπειες, είτε έγιναν οι νόμιμες διαδικασίες για την επισκευή των οχημάτων και θα έπρεπε να εκταμιευτούν τα ποσά για τις επισκευές, είτε στο διάστημα αυτό δεν έγιναν οι επισκευές και έπρεπε να ακυρωθούν τα ποσά που είχαν προβλεφθεί από τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. Αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση έπρεπε να εφαρμοστεί το Π.Δ. 80/2016, δηλαδή η διαδικασία για την έκδοση της ανακλητικής απόφασης των 4.978,29€ και να γίνει ο  αντιλογισμός τους (διαγραφή) στα λογιστικά βιβλία  αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για την απόφαση 682/2017 της Οικονομικής Επιτροπής  έπρεπε να  έχει γίνει άλλη Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης πριν την απόφαση της Επιτροπής.

Κάπως έτσι:

Τελικά ποιος ευθύνεται για αυτές τις διοικητικές παραλήψεις;

Θα αναρωτηθεί κάποιος, αξίζει τόση φασαρία για αυτά τα γεγονότα και τις παραλήψεις της διοίκησης; Μήπως έχει δίκιο ο δήμαρχος που για το θέμα των ακυρώσεων είπε στο δημοτικό συμβούλιο  ότι ήταν ένα απλό λάθος διαδικασιών; !!

Ας δούμε ένα παράδειγμα.

Ω9ΟΡΩΨ8-Λ63 Σύμβαση με Θεοδωρίδη για επισκευές οχημάτων αξίας 4.978,29 €

Όπως φαίνεται στη σύμβαση που υπογράφτηκε στις 12/9/2017 και αναρτήθηκε στις 13/9/2017:

6. Τα 3 με ημερ. 12/01/2017, 23/01/2017 & 30/01/2017 Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Αυτοκινήτου

Από τις 12/1/2017 διαπιστώθηκε η ανάγκη για την επισκευή των οχημάτων, η απόφαση όμως της Οικονομικής Επιτροπής  ελήφθη στις 17/7/2017 κη σύμβαση  υπεγράφη στις 12/9/2017. Σχεδόν δυο μετά την απόφαση τη Οικονομικής Επιτροπής για επισκευή των οχημάτων υπογράφτηκε η σύμβαση!!

Στις 14/9/2017 ακυρώθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των δαπανών για επισκευή οχημάτων. Φυσικό είναι ο ιδιοκτήτης του συνεργείου να μην παρακολουθεί τις αναρτήσεις στη Δι@ύγεια και να έχει προβεί στην επισκευή των οχημάτων. 

Ο δήμος Αχαρνών με την επανάληψη των διαδικασιών στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση δαπάνης για την επισκευή των οχημάτων, και τις συμβάσεις που θα επακολουθήσουν δε μπορεί να εξοφλήσει τιμολόγια για επισκευή και ανταλλακτικά με ημερομηνίες πριν τη λήψη απόφασης και την υπογραφή των συμβάσεων. Ποια θα είναι η συνέχεια; Το συνεργείο θα προσφύγει δικαστικά για την είσπραξη των δαπανών και του ΦΠΑ που ήδη θα έχει καταβάλλει.  Αυτονόητο είναι ότι θα δικαιωθεί. Ο δήμος θα καταβάλει τα έξοδα για το δικηγόρο του, δικαστικά έξοδα και  έξοδα το συνεργείου.

Κύριε δήμαρχε η μη εφαρμογή των νόμων ήταν ένα απλό λάθος.  Μήπως τα λάθη σας πληρώνουν οι δημότες;

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: