Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 17 Οκτωβρίου 2017

Περιοχή Αγίου Πέτρου. Ένα πολεοδομικό πρότυπο!!

Posted by koszig στο 17 Οκτωβρίου 2017

Περιοχή Αγίου Πέτρου. Ένα πολεοδομικό πρότυπο!!

Αυτός ήταν ο χώρος της «Πλατείας» το έτος 2014.

Και δρόμοι δίπλα στην πλατεία.

Με κόκκινο χρώμα η οριοθέτηση τς οδού Αγίου Σπυρίδωνος. Με πράσινο χρώμα η οριοθέτηση της πλατείας.

Το έτος 2017 έγινε η πλακόστρωση της πλατείας.

    

    

Η πλατεία εφαπτόμενη της οδού Αγίου Σπυρίδωνος.

Αν ένα φορτηγό έχει σταθμεύει αριστερά του δρόμου, τότε ο υπόλοιπος δρόμος (πορεία δυτικά) καταλήγει πάνω στην πλατεία.

Αντίστοιχη είναι η κατάληξη του δρόμου (πορεία ανατολικά) στην κολόνα της ΔΕΗ και το χωράφι!!

Μήπως αυτή η διευθέτηση με μεταφορά του ορίου της πλατείας βόρεια και με ένα μεταλλικό τείχος (μαύρη γραμμή) θα μπορούσε να προλάβει ενδεχόμενο ατύχημα;

Την πλακόστρωση της πλατείας επιθεώρησε ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, (κλικ εδώ)

Εκδηλώνοντας την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών διαμόρφωσης της πλατείας στην περιοχή του Αγίου Πέτρου ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
«Η συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα μας δίνει τη δυνατότητα μικρών και μεγαλύτερων παρεμβάσεων, με εργασίες πεζοδρόμησης και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών και μάλιστα χωρίς να επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αχαρνών

 

Ερώτηση: Αν γίνει κάποιο τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της πλατείας ποιος θα έχει την ευθύνη;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Έτσι ψηφίζουν στην Οικονομική Επιτροπή

Posted by koszig στο 17 Οκτωβρίου 2017

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η με αριθμό 665/22-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το κείμενο της απόφασης

ΩΦΖΩΩΨ8-ΣΙΣ Απόφαση 665 Οικονομικής Επιτροπής για αντλιοστάσια

Αυτό είναι το κείμενο της απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προέδρου, την εισήγηση της ∆/νσης
Οικονομµικών Υπηρεσιών, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), όπως ισχύουν.
2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016.
6. Το µε αριθµ. πρωτ. 79289/4622/04-07-2017 (και µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 44991/13-07-2017) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Το µε αριθµ. πρωτ. 53407/01-09-2017 έγγραφο του Τµήματος Εξωτερικών Συνεργείων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, που αφορά στην ανάγκη των εργασιών ελέγχου και επισκευής αντλιών γεωτρήσεων του ∆ήµου.
8. Το µε αριθµ. πρωτ. 53955/05-09-2017 έγγραφο προς το Τµήµα Σύνταξης Μελετών & Τευχών ∆ημοπράτησης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελέτης.
9. Την µε αριθµ. 102/2017 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
10. Το µε αριθµ. πρωτ. 57064/15-09-2017 αίτημα στο Τµήµα Προϋπολογισμού – Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 4.960,00 €, συµπεριλαμβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για τις εργασίες ελέγχου και επισκευής αντλιών γεωτρήσεων του ∆ήµου, σε βάρος του Κ.Α. 30-6262.002, προϋπολογισμού εξόδων του ∆ήµου, οικονομικού έτους 2017.
Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήμαρχο.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση «Ακολούθησε διαλογική συζήτηση». Παρακολουθείστε την.

 

Διάρκεια της συζήτησης και της ψηφοφορίας 1 λεπτό!!

Η ενημέρωση του δημάρχου μετά από ερώτηση του δημοτικού συμβούλου Σπύρου Βρεττού. «Η αντλία στην πλατεία. Αυτή που πετάει νερό είναι και νερό και τώρα πετάει. Για να πετάξει νερό πρέπει να υπάρχει αντλία. Σίγουρα αυτό είναι το ένα, είναι και κάποιες άλλες. Ψηφίζουμε ομόφωνα. πάμε και σε κάποιες άλλες.»  !!!

Αυτή είναι η διαλογική συζήτηση.

Η οικονομική επιτροπή «Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προέδρου, την εισήγηση της ∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: »

Η οικονομική επιτροπή, δηλ. ο δήμαρχος οι κ.κ. Η. Ζητούνης, Θ. Συρινίδης, Π.Παπαδόπουλος, Κ. Σασσαρίδης και Γ. Δασκαλάκης αφού έλαβαν υπόψη τους τη σχετική νομοθεσία και το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής…

Αν τους ρωτήσετε σήμερα τι έλεγε το έγγραφο αυτό και γιατί εμπλέκεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σίγουρα δε θα πάρετε απάντηση.

Για ενημέρωση των ανωτέρω παραγόντων η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής χορηγεί άδειες χρήσης νερού από γεωτρήσεις.

Δε ρώτησαν ο ανωτέρω δημοτικοί παράγοντες πόσες γεωτρήσεις υπάρχουν και από αυτές πόσες είναι ενεργές και έχουν άδεια λειτουργίας, ποια η χρήση τους, αν το νερό που προμηθεύεται από την ΕΥΔΑΠ μπορεί για ορισμένες χρήσεις να αντικατασταθεί από το νερό των γεωτρήσεων, αν υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα  για τη μεταφορά του για πότισμα ή άλλες χρήσεις.

Δε ζήτησαν να πληροφορηθούν  τι  αναφέρει η μελέτη 102/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται σε τρεις γεωτρήσεις στο Ολυμπιακό Χωρίο και όχι για την πλατεία την αντλία που πετάει νερό κατά το δήμαρχο!!!

Έτσι οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από τη συμπολίτευση «μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λάβουν υπόψη την εισήγηση του προέδρου» !!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »