Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα Κοιμητήρια του Δήμου Αχαρνών – 1

Posted by koszig στο 1 Δεκεμβρίου 2017

Στην οικονομική επιτροπή που συνεδρίασε στις 20/11/2017 ένα  από τα θέματα ήταν:

3 Αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων – οικονομική τεκμηρίωση.

Από τον τίτλο του θέματος περιμένει κάποιος να ακούσει για τα τέλη και δικαιώματα που θα αποφασίσει η οικονομική επιτροπή, η απόφαση της οποίας θα αποτελέσει εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση για το σχετικό θέμα:

 

Η διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας μίλησε για τον κανονισμό λειτουργίας και μεταξύ άλλων είπε «… έχουν γίνει κάποιες αλλαγές της τάξης των 15 έως 20 τοις εκατό ..».  Ο δήμαρχος είπε ότι δεν έχει αλλά κάτι σχετικά με  τα προηγούμενα μια τακτοποίηση γίνεται, νομίζω ότι χρειαζόταν …

Δεν αναφέρθηκαν και οι δύο σε τι αυξάνονται τα τέλη.

Στις 14:00 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια  η απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Τίτλος:

Αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων – οικονομική τεκμηρίωση

Το απόγευμα της 21/11/2017 στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου το θέμα μάλλον θα πέρναγε «λαθραία»

Τελικά αποφασίστηκαν αυξήσεις τελών; Με κόκκινο χρώμα είναι οι τιμές των τελών και δικαιωμάτων στον υπάρχοντα κανονισμό.

Άρθρο 29

Δικαιώματα Δήμου – Βεβαίωση και είσπραξη τελών

29α. Τα τέλη και τα δικαιώματα του Δημοτικού Κοιμητηρίου ρυθμίζονται και καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων, η δε βεβαίωση και είσπραξη διέπεται από τη νομοθεσία περί βεβαιώσεως και εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται συγγενής ή εμφανίζεται μεν, αλλά αρνείται την καταβολή των τελών που αναλογούν  στις  παρασχεθείσες υπηρεσίες, σε καθυστέρηση εκταφής και λοιπών δικαιωμάτων του Δήμου τότε βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τα  ανωτέρω και τα οστά εναποτίθενται στο χωνευτήρι.

Για τα Δημοτικά Κοιμητήρια Αχαρνών τα τέλη  για τα επιμέρους δικαιώματα καθορίζονται ως ακολούθως:

29β. Δικαίωμα για την παραχώρηση τάφου προς σύσταση διαδοχικού τάφου διαρκούς χρήσης ορίζεται ως εξής:

1.ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ                18.000,00 ευρώ   15.000,00           20%

2.ΔΙΘΕΣΙΟΣ                  9.300,00 ευρώ      7.500,00            24%

3.ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΣ            6.200,00 ευρώ      4.500,00         38%

Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης οικογενειακού τάφου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει άμεσα, μετά από σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας Νεκροταφείου του Δήμου, να καταβάλει το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, που ορίζεται  στο 40% της αξίας του τάφου. Το υπόλοιπο 60% μπορεί να εξοφληθεί σε  δώδεκα (12) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις της πρώτης καταβλητέας τον αμέσως επόμενο μήνα από της καταβολής της προκαταβολής. Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με  Χαρτόσημο  εκ ποσού 3% πλέον Ο.Γ.Α. (0,60%).

29γ. Το Δικαίωμα ταφής νεκρού σε Οικογενειακό Τάφο ορίζεται ως εξής:

Διακεκριμένη Ζώνη       300,00 ευρώ   215,00          39,3 %

Ζώνη Α                              250,00 ευρώ    180,00          40%

Ζώνη Β                               210,00 ευρώ    160,00           32%

Ζώνη Γ                              185,00 ευρώ     145,0ο            28%

29δ. Το δικαίωμα σφράγισης και αποσφράγισης τάφου ορίζεται στο ποσόν των  150,00 ευρώ  100,00

29ε. To δικαίωμα ταφής νεκρού σε τάφους τριετούς χρήσεως ορίζεται για δημότες σε όλες τις ζώνες 210,00 ευρώ   110,00

29στ. Δικαίωμα ταφής νηπίου δεν εισπράττεται.

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 200,00 ευρώ σε περίπτωση που η ταφή γίνεται Σάββατο ή Κυριακή ή ημέρα κατά Νόμο εξαιρετέα.

29ζ. Δικαιώματα παράτασης σε τάφους τριετούς ταφής:

Α΄ εξάμηνο                  60,00 ευρώ (10,00 ευρώ/μήνα) 45,00      33%

Για το β’ εξάμηνο αυξάνεται κατά 5,00 ευρώ/μήνα, δηλαδή:

Β΄ εξάμηνο                  90,00 ευρώ (15,00 ευρώ/μήνα) 75,00      20%

Για το γ΄ και δ΄ εξάμηνο αυξάνεται κατά 10,00 ευρώ/μήνα, δηλαδή:

Γ΄ εξάμηνο          150,00 ευρώ (25,00 ευρώ/μήνα) 135,00          11%

Δ΄ εξάμηνο         210,00 ευρώ (35,50 ευρώ/μήνα)  195,00           7,7%

Από το δ’ εξάμηνο και άνω το δικαίωμα προσαυξάνεται κατά ποσοστό  50% επί του αμέσως προηγουμένου για κάθε  επόμενο εξάμηνο.

29η. Για την μίσθωση Μαρμάρινων Οστεοθηκών  το μίσθωμα ορίζεται για 15 έτη ως εξής :

Α΄ ΘΕΣΗ     1300,00 ευρώ  1045,00     24%

Β΄ ΘΕΣΗ     1200,00 ευρώ   945,00      28%

Γ΄ ΘΕΣΗ      1100,00 ευρώ   845,00      30%

Δ΄ ΘΕΣΗ     1000,00 ευρώ   745,00       34%

Ε΄ ΘΕΣΗ       900,00 ευρώ   645,00       39,5%

29θ. Το δικαίωμα εκταφής με τάφους τριετούς ταφής, ορίζεται στο ποσόν των   45,00 ευρώ. Για οικογενειακούς τάφους το ίδιο δικαίωμα ορίζεται στο ποσόν των  20,00 ευρώ ανά έτος.

29ι. Το δικαίωμα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο, για τους  δικαιούχους  ορίζεται στο ποσόν των 100,00 ευρώ, ενώ  για τους μη δικαιούχους  στο ποσόν των 200,00 ευρώ.

29ια. Το δικαίωμα πλύσης οστών ορίζεται στο ποσόν των  50,00 ευρώ.

29ιβ. Το δικαίωμα ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο δικαιούχων ορίζεται στο ποσόν των  20,00 ευρώ.

Τα  ποσά που αναλογούν στα ως άνω  δικαιώματα και τα μισθώματα πρέπει να καταβάλλονται το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της 31ης Μαρτίου, το ποσό προσαυξάνεται κατά 0,50 €  ανά μήνα καθυστέρησης, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1η Απριλίου και εντεύθεν.

Οφειλές που εκκρεμούν από το έτος 2010 και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 επιβαρύνονται με προσαύξηση 50% επί του καταβλητέου ποσού.

29ιγ. Το δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στο νεκροστάσιο   ήτοι από 1 μέχρι 24 ώρες  ορίζεται στο ποσόν των 25,00 ευρώ.

29ιδ.  Το δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στον ψυκτικό θάλαμο από 1 μέχρι 24 ώρες ορίζεται στο ποσόν των  25,00 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20,00 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα.

29ιε. Το δικαίωμα χρήσης του Ιερού Ναού για την τέλεση νεκρώσιμης ακολουθίας ή άλλου τύπου επικήδειας τελετής ορίζεται στο ποσόν των 30,00 ευρώ

29ιστ. Το δικαίωμα χρήσης του Ιερού Ναού για την τέλεση μνημόσυνου ορίζεται στο ποσόν των 20,00 ευρώ.

29ιζ. Το δικαίωμα χρήσης του Ιερού Ναού για την τέλεση ιδιωτικής Θείας Λειτουργίας ορίζεται στο ποσόν των  30,00 ευρώ.

29ιη. Το δικαίωμα  συντήρησης κοινόχρηστων χώρων οικογενειακών τάφων ορίζεται ως εξής:

α) Θέση ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ                 50,00 ευρώ

β) Τριθέσιοι Κατηγορία Α, Β και Γ 40,00 ευρώ

γ) Διθέσιοι Κατηγορία Α, Β και Γ   30,00 ευρώ

δ) Μονοθέσιοι Κατηγορία Α, Β και Γ 25,00 ευρώ

Η καταβολή των τελών και δικαιωμάτων αυτής της παραγράφου πρέπει να γίνεται μέχρι 31 Μαρτίου του έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, πέραν της 31ης Μαρτίου, το ποσόν προσαυξάνεται κατά 0,50 ευρώ το μήνα, για κάθε μήνα καθυστέρησης, υπολογιζόμενης της καθυστέρησης από την 1η Απριλίου και στο εξής. Οφειλές εκ της αιτίας αυτής που εκκρεμούν από το έτος 2004 και εντεύθεν, επιβαρύνονται με πρόστιμο 50% επί του καταβλητέου ποσού.

29 κα. Το δικαίωμα καθαριότητας τάφων τριετούς χρήσεως για τα τρία πρώτα χρόνια ταφής για δημότες ορίζεται στο ποσόν των  40,00 ευρώ

29 κβ. Το δικαίωμα αδιάλυτων ορίζεται στο ποσόν των  50,00 ευρώ ανά έτος.

Τα ποσά που ορίζονται στο παρόν άρθρο για παρατάσεις εκταφής μειώνονται κατά 50% όταν ο νεκρός απεβίωσε σε ηλικία μικρότερη των  30 ετών.

Σύμφωνα με αυτά που αποφάσισε η οικονομική επιτροπή με την έγκριση του δημάρχου Ιωάννη Κασσαβού τα τέλη του νεκροταφείου αυξήθηκαν περίπου κατά μέσο όρο:

Δικαίωμα για την παραχώρηση τάφου προς σύσταση διαδοχικού τάφου διαρκούς χρήσης  30%

Το Δικαίωμα ταφής νεκρού σε Οικογενειακό Τάφο   35%

Το δικαίωμα σφράγισης και αποσφράγισης τάφου   50%

Σε περίπτωση που η ταφή γίνεται Σάββατο ή Κυριακή ή ημέρα κατά Νόμο εξαιρετέα  100%

Δικαιώματα παράτασης σε τάφους τριετούς ταφής  20%

Για την μίσθωση Μαρμάρινων Οστεοθηκών   για 15 έτη  30%

Αυτό είναι ένα ενδεικτικό σχόλιο  για ποσοστά αυξήσεων στα τέλη του κοιμητηρίου.  Υπάρχουν όμως και δαπάνες που δεν είναι κατανοητές.

Το δικαίωμα  συντήρησης κοινόχρηστων χώρων οικογενειακών τάφων. Τι σημαίνει συντήρηση κοινοχρήστων χώρων;  Μην είναι οι διάδρομοι μεταξύ των τάφων; Αν είναι αυτό γιατί να υπάρχει διαφορετική τιμολόγηση;  Μπορεί να το εξηγήσει κάποιος σχετικός;

Το δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στο νεκροστάσιο   ήτοι από 1 μέχρι 24 ώρες . Αν από τι στιγμή που το γραφείο κηδειών μεταφέρει το φέρετρο και το τοποθετήσει στο νεκροστάσιο μέχρι να  μεταφερθεί το φέρετρο στην εκκλησιά ή το μνήμα  η παραμονή είναι 55 λεπτά δεν θα καταβάλει 25 €, αν η παραμονή είναι  1 ώρα και 5 λεπτά θα χρεωθεί στους συγγενείς το ποσό των 25 €;   Αν  αφήσουν το νεκρό στο χώρο αυτό 24 ώρες δε θα αρχίσει να μυρίζει;

Ποιος υπάλληλος θα κάνει τη χρονομέτρηση; Με ένα ταληράκι  το ρολόι του υπαλλήλου δε θα δείχνει λάθος ώρα;

Το δικαίωμα ημερήσιας παραμονής στον ψυκτικό θάλαμο από 1 μέχρι 24 ώρες. Γιατί ο νεκρός να τοποθετηθεί στον ψυκτικό θάλαμο  για μια ώρα πριν την νεκρώσιμη ακολουθία ή την ταφή;  Πριν από καιρό στον ψυκτικό θάλαμο παρέμεινε νεκρός πάνω από τρεις ημέρες γιατί δεν υπήρχε καινός τάφος και τελικά η ταφή έγινε σε τάφο που δημιουργήθηκε σε μη νόμιμο χώρο στο νεκροταφείο. Πόσο θα κόστισε αυτή η παραμονή στον ψυκτικό θάλαμο;

Το δικαίωμα εκταφής με τάφους τριετούς ταφής, ορίζεται στο ποσόν των   45,00 ευρώ. Για οικογενειακούς τάφους το ίδιο δικαίωμα ορίζεται στο ποσόν των  20,00 ευρώ ανά έτος.

Ας υποθέσουμε ότι ένας  μονός  οικογενειακός τάφος που έχει ένα νεκρό από 10 χρόνια πριν και οι συγγενείς  θέλουν να ενταφιάσουν ένα άλλο νεκρό, μετά από την εκταφή του υπάρχοντος νεκρού. Πόσο θα πληρώσουν για την εκταφή; Σύμφωνα με τον κανονισμό 200 €.

Η εκταφή σε τάφο τριετούς ταφής το κόστος είναι 45 € !!!  Υπάρχει ανταποδοτικότητα της  δαπάνης με την εκτελούμενη εργασία και στις δύο περιπτώσει;

 

Το δικαίωμα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο, για τους  δικαιούχους  ορίζεται στο ποσόν των 100,00 ευρώ, ενώ  για τους μη δικαιούχους  στο ποσόν των 200,00 ευρώ.

Ας υποθέσουμε ότι ένας μαρμάρινος  οικογενειακός τάφος  έχει 4 συρτάρια για τοποθέτηση νεκρών. Ο χώρος έχει αγοραστεί 15.000 €. Για την εναπόθεση οστών σε θήκη μέσα στον τάφο, στο χώρο που είναι να τοποθετηθεί νεκρός και είναι κενός θα πληρωθούν 100 €; Αν τα οστά είναι μη δικαιούχου πως θα το διαγνώσουν οι υπεύθυνοι του νεκροταφείου; Θα ζητήσουν ταυτοποίηση  με έλεγχο DNA;

Το δικαίωμα σφράγισης και αποσφράγισης τάφου ορίζεται στο ποσόν των  150,00 ευρώ.

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας τάφος τριετούς ταφής και γίνεται εκταφή του νεκρού. Καταβάλλεται ποσό 150 € από τους συγγενείς  του εκταφιαζόμενου.

Κατόπιν γίνεται ενταφιασμός ενός νεκρού. Οι συγγενείς του υποχρεώνονται να καταβάλουν  150 €. Για αυτή την εργασία χρησιμοποιούνται δύο εργάτες

εργαζόμενοι περίπου 3 ώρες. Σχεδόν καθημερινά γίνονται δύο εκταφές και δύο ταφές, το μήνα 50 ταφές. Έσοδο του δήμου 50*300 € = 15.000 €. Το κόστος μισθοδοσίας με τις ασφαλιστικές εισφορές για τους δύο εργάτες δεν ξεπερνάει  τις 3.000 €. Το έτος 2017 έγιναν περίπου 560 ταφές.

Ποια είναι οι ανταποδοτικότητα  μεταξύ δαπάνης και υπηρεσιών;

Το δικαίωμα  συντήρησης κοινόχρηστων χώρων οικογενειακών τάφων

Οφειλές εκ της αιτίας αυτής που εκκρεμούν από το έτος 2004 και εντεύθεν, επιβαρύνονται με πρόστιμο 50% επί του καταβλητέου ποσού.

Το δικαίωμα ετήσιας φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο δικαιούχων ορίζεται στο ποσόν των  20,00 ευρώ

Οφειλές που εκκρεμούν από το έτος 2010 και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 επιβαρύνονται με προσαύξηση 50% επί του καταβλητέου ποσού.

Οι οφειλές δε διαγράφονται μετά την πάροδο πενταετίας;

 

Απορία εξακολουθεί να δημιουργεί σε διαχειριστικά θέματα νεκρών μέχρι ηλικία 30 ετών.  Ποιος παράγοντας καθορίζει αυτό το όριο ηλικίας; Υπάρχει τεκμηριωμένη απάντηση;

 

Οι συγγενείς των νεκρών είναι για λύπηση. 

Αν ψηφιστεί αυτός ο κανονισμός με αυτά τα τέλη και δικαιώματα η δημοτική Αρχή θα είναι για λύπηση

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: