Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Επενδυτική Αχαρνών

Posted by koszig στο 15 Ιανουαρίου 2018

Έχω αναρτήσει δεκάδες θέματα σχετικά με την Επενδυτική Αχαρνών Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Αχαρνών. Αυτά όμως δε μπορούσα  να τα φανταστώ.

Στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) πρέπει να αναρτώνται μεταξύ άλλων οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Ανωνύμων Εταιρειών.

Μέχρι πριν λίγες ημέρες αυτή ήταν η εικόνα  για τα καταχωρημένα έγγραφα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η εικόνα αυτή άλλαξε.

Αν πάει κάποιος στο Αρχεία ανακοίνωσης θα διαπιστώσει αλλαγές.  Στην ημερομηνία καταχώρησης  12-1-2018 (δηλαδή προχτές) θα δει καταχωρημένη μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Επενδυτικής με ημερομηνία λήψης απόφασης 14-10-2014, ενάμιση μήνα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ιωάννη Κασσαβό.

Η Επενδυτική είναι Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία. Σύμφωνα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου οι μετοχές εκχωρούνται στον εκάστοτε δήμαρχο Αχαρνών. Αποτέλεσμα Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής είναι ο εκάστοτε  βούληση του δημάρχου Αχαρνών.

Δύο χρόνια και τρεις μήνες μετά τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνεται το περιεχόμενο των αποφάσεων της Συνέλευσης. Προφανώς το πρακτικό της συνέλευσης, που στις μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες η Γενική Συνέλευση  γίνεται παρουσία συμβολαιογράφου, στάλθηκε για δημοσίευση από τον εκκαθαριστή της επιχείρησης.

Τι λέει η ανάρτηση στο Γ.Ε.ΜΗ. ;

Στο έγγραφο αυτό επισυνάπτεται το τροποποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με τά άρθρα 3 και 5 που άλλαξαν και τα άρθρα 35 και 36.

Ας δούμε  τις αλλαγές στα άρθρα 3 και 5.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης & Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & Κοινόχρηστων
Χώρων «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» Α.Ε. (Μονομετοχική) είναι η παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση,
αξιοποίηση, και ανάπτυξη ακινήτων τα οποία ανήκουν στο Δήμο Αχαρνών και τους Οργανισμούς αυτού ή σε
τρίτους και εν γένει τη βέλτιστη εκμετάλλευσή τους.
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Οι επισκευές, ανακαινίσεις καθώς και συντηρήσεις ακινήτων και περιουσίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
2) Η εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων.
3) Η παροχή τεχνικής βοήθειας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας προς το Δήμο και σε Τρίτους καθώς και Συμπράξεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέας (ΣΔΙΤ)
4) Η πραγματοποίηση κτηματικών εργασιών και δραστηριοτήτων.
5) Η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ως και η εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση με τρίτους των έργων.
6) Η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό του Δήμου ή τρίτων.
7) Η αποτελεσματική διαχείριση μισθωτικών συμβάσεων, καθώς και η γενικότερη εκμετάλλευση της χρήσης δημοτικών ακινήτων.
8) Η παροχή τεχνικής βοήθειας στο Δήμο και σε Τρίτους με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας
9) Η καταγραφή των νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών χαρακτηριστικών των ακινήτων και αποτύπωση αυτών σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της γεωγραφικής θέσης των δημοτικών ακινήτων στην περιοχή αναφοράς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που συνδέεται με το εκάστοτε ακίνητο.
10) Η ανάπτυξη προγραμμάτων αστικής διαχείρισης και αστικού σχεδιασμού καθώς και η εκπόνηση μελετών, έρευνας και ανάλυσης κτηματαγοράς.
11) Η αξιοποίηση και η πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου
Αχαρνών:
 Κτίριο Ανθοπωλείου
 Κτίριο Κυλικείου Νεκροταφείου
 Χώρο κυλικείου του Δημαρχείου
 Κτίριο Μαρμαρογλυφείου
 Πλατεία Βαρυμπόμπης και Πλατείες Ακρίτες του Πόντου (Νεάπολη)
 Τους χώρους για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών
 Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριού για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής
 Κάθε ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο για το οποίο ήθελε να αποφασίζει μελλοντικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να παραχωρεί προς πάσαν αξιοποίηση και εκμετάλλευση και θα αποδέχεται τούτο η εν λόγω Α.Ε. δια του Δ.Σ. της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.
Για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας ο Δήμος θα πρέπει να της παραχωρήσει τη χρήση των πιο πάνω ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων που έχει στην κυριότητα του.
Επιπροσθέτως η εταιρία για να είναι σε θέση να εκτελέσει τον σκοπό της, μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, και μορφή
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Το κείμενο με κόκκινο χρώμα είναι η τροποποιήσεις στο άρθρο 3, που διαφοροποιεί τους σκοπούς της εταιρείας χωρίς να υπάρχει σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 5ο
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ και είχε καταβληθεί ολοσχερώς από τον Δήμο Αχαρνών σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος και είχε κατανεμηθεί σε επτακόσιες (700) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 3 και 31 παρ.1 του Ν.2190/1920, με απόφαση της 9ης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 130.000,00 ευρώ, το οποίο κατανέμεται σε 1.300 ονομαστικές μετοχές αξίας εκατό ευρώ (€ 100,00) έκαστης, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται από 70.000,00 ευρώ, σε διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ευρώ το οποίο κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία.
2. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:
αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο,
β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Άρθρου 7β του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται υπό τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 3και 31 παρ.1 του Ν.2190/1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου ,τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται επ’ ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα
στην Ελλάδα.

Σχόλια για τις τροποποιήσεις.

Η επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. έχει μια ιδιομορφία είναι μια δημοτική επιχείρηση και ταυτόχρονα μια ανώνυμη εταιρεία. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλει ο δήμος, ορίζει τη διοίκηση της επενδυτικής και τελικά με νομοθετικές ρυθμίσεις υφίσταται και τις ζημιές της επιχείρισης αν υπάρχουν κατά τη λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης. Η Επενδυτική ως ανώνυμη εταιρεία πρέπει να έχει ένα καταστατικό συμβατό με το ρόλο και τις υποχρεώσεις της δημοτικής επιχείρησης  και λειτουργικό ως ανώνυμη εταιρεία. Ως δημοτική επιχείρηση βασικά στηρίζεται στο άρθρο 266 του νόμου 3463/2006 αλλά μετά το έτος 2011 μια σειρά νόμων έχουν αλλάξει τις δραστηριότητες της εταιρείας. Για παράδειγμα σε προηγούμενες διατάξεις δινόταν η δυνατότητα να διαχειρίζεται τις λαϊκές αγορές. Με νεώτερους νόμους τις λαϊκές αγορές διαχειρίζεται η Περιφέρεια.  Ως ανώνυμη εταιρεία η Επενδυτική λειτουργεί με τις διατάξεις; του νόμου 2190/1920  με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

Σχετικά με το άρθρο 3.

1) Οι επισκευές, ανακαινίσεις καθώς και συντηρήσεις ακινήτων και περιουσίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών που είναι δημοσιευμένος σε ΦΕΚ και αποτελεί κανονιστική απόφαση αναφέρεται:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του ∆ήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίηση τους.

Δε μπορεί δημοτική εταιρεία, χωρίς απόφαση δημοτικού συμβουλίου, με απόφαση του δημάρχου ως Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής να θεσμοθετεί αρμοδιότητες που ανήκουν στο δήμο.

2) Η εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων.

Σύμφωνα  το  άρθρο 3 του Ν. 1080/1980  η εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων ανήκει στους δήμους.

5) Η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ως και η εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση με τρίτους των έργων.

Η Επενδυτική θα εκπονούσε μελέτες για λογαριασμό τρίτων, ενώ η Επενδυτική δεν κατάφερε να βγάλει άδεια λειτουργίας του κυλικείου στο κτήριο του δήμου Αχαρνών με αποτέλεσα να εκκρεμούν μηνύσεις  κατά του προέδρου και υπαλλήλου της Επενδυτικής.!!

6) Η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό του Δήμου ή τρίτων.

Ως πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής του δήμου  ο κ. Κασσαβός  αποφάσισε  τη διάθεση ποσού 1.835,20 € για την εκτίμηση αγοραίας αξίας ενός ακινήτου στο Ο.Τ. 585 (68) στην περιοχή Προφήτη Ηλία !! Η μεταβίβαση του ακινήτου δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και πήγαν τζάμπα τα 1.835,20 € !!

7) Η αποτελεσματική διαχείριση μισθωτικών συμβάσεων, καθώς και η γενικότερη εκμετάλλευση της χρήσης δημοτικών ακινήτων.

Αυτό το έργο θα έκανε η Επενδυτική με Γενική Συνέλευση τον Ιωάννη Κασσαβό, έργο που δε μπορεί να κάνει η οικονομική επιτροπή, με δήμαρχο και πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής τον Ιωάννη Κασσαβό, για το αναψυκτήριο στους Θρακομακεδόνες, (κλικ εδώ).

8) Η παροχή τεχνικής βοήθειας στο Δήμο και σε Τρίτους με σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

Ένα στοιχείο διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας είναι η Επιτροπή Διενέργειας εκμισθώσεων και μισθώσεων ακίνητης περιουσίας. Η Επενδυτική Αχαρνών με Γενική Συνέλευση το δήμαρχο θα παρείχε τεχνική βοήθεια στο δήμαρχο ώστε να εφαρμόζει το νόμο  προκειμένου να μην ακυρώνονται μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων;

9) Η καταγραφή των νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών χαρακτηριστικών των ακινήτων και αποτύπωση αυτών σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών που θα παρέχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της γεωγραφικής θέσης των δημοτικών ακινήτων στην περιοχή αναφοράς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που συνδέεται με το εκάστοτε ακίνητο.

Παρόμοιο σύστημα υπάρχει στο δήμο Αχαρνών ή ξεκίνησε η μελέτη αυτού του συστήματος στην Επενδυτική;

 

Θα αναρωτιέται κανείς αν χρειάζονται τα ανωτέρω σχόλια τη στιγμή που η Επενδυτική είναι για εκκαθάριση και λύση;

Το πρόβλημα δεν είναι  αν αυτές οι προτάσεις για την τροποποίηση του άρθρου 3 θα είχαν αποτέλεσμα, αλλά αν έγιναν με νόμιμες διαδικασίες.

Ο δήμαρχος έκανε κατάχρηση του δικαιώματος ως Γενική Συνέλευση συνέλευση της Επενδυτικής, χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, και τροποποίησε  το καταστατικό της επιχείρησης κατά βούληση.

Πέρα από το θέμα τύπου της αλλαγής του άρθρου 3 του καταστατικοί, από το έτος 2015 μέχρι σήμερα η Επενδυτική Αχαρνών δεν τήρησε τις νόμιμες διαδικασίες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5  αποστέλλοντας  τις συνεδριάσεις των οργάνων στο Γ.Ε.ΜΗ. όπως ο νόμος 2190/1920 ορίζει.

Τώρα που κάνουν έλεγχο οι ορκωτοί λογιστές στα πεπραγμένα των διοικήσεων της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.  θα δούμε πως διοικήθηκε η εταιρεία και πως έφτασε μέχρι εδώ για λύση και εκκαθάριση.

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: