Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα πράγματα είναι σοβαρά -1

Posted by koszig στο 27 Ιανουαρίου 2018

Τα πράγματα είναι πράγματι σοβαρά;

Στις 23 Ιανουαρίου 2018 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του δήμου Αχαρνών.

1η Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

Όπως φαίνεται  στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων της οικονομικής επιτροπής αφορά σε δικηγόρους. Τις αναθέσεις φέρνει  για συζήτηση το Αυτοτελές Τμήμα της Νομικής υπηρεσίας.

[Παρένθεση]

Τι είναι το Αυτοτελές Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας;

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου περιγράφονται οι αρμοδιότητες αυτού του Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 9:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του ∆ήµου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συμφερόντων του Δήµου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:
i. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του ∆ήµου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, ∆ήμαρχος, Γενικός Γραμματέας, Αντιδημάρχους, κ.λπ.) διασφαλίζοντας τη νομιμότητα των πράξεων του ∆ήµου.
ii. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του ∆ήµου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα Νομικά Πρόσωπα του ∆ήµου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους.
iii. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δηµόσιας διοίκησης που αφορούν τον ∆ήµο.
iv. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από τον ∆ήµο της εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.
v. Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο Δήμος µε τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του ∆ήµου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
vi. Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου.
vii. Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο µε τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν
τον ∆ήµο.
viii. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
ix. Συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός) προμηθειών, για την εκτέλεση των
οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά διαχειρίζεται.
x. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος

Στο οργανόγραμμα στη συνέχεια καθορίζονται τα Τμήματα
9.1 Γραφείο Διοικητικών, Αστικών και Ποινικών Υποθέσεων
9.2 Γραφείο Πολεοδομικών Υποθέσεων και Ακίνητης Περιουσίας.
9.3 Γραφείο Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Συμβάσεων
9.4 Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

ΑΡΘΡΟ 30:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30.2 Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
Τον Προϊστάμενο του Τμήματος ορίζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, από τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής οι οποίοι επελέγησαν από επιτροπή ύστερα από προκήρυξη (κατά την διαδικασία του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986). Ελλείψει αυτών ορίζονται ΠΕ Νομικής ελλιψει αυτών ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Μέχρι σήμερα  ο δήμος Αχαρνών δεν έχει δικηγόρους με έμμισθη εντολή.

Πριν ένα χρόνο άρχισε η διαδικασία πρόσληψης τριών δικηγόρων, (κλικ εδώ). Στο Οργανόγραμμα υπάρχει  μία θέση Δικηγόρου-Νομικού Συμβούλου.

Για τη θέση αυτή υπάρχει σχετική έγκριση από τη διοίκηση, ο δήμαρχος όμως δεν έχει προχωρήσει στην πρόσληψη δικηγόρου.

Αν αναζητήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του δήμου Αχαρνών με τα ονόματα υπαλλήλων δεν υπάρχει.

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο δείχνει:

Μοναδικός τηλεφωνικός κατάλογος με ονόματα υπαλλήλων που έχει αναρτηθεί θα βρεθεί μόνο από ανάρτηση στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, (κλικ εδώ) , και αυτός επί δημαρχίας Σωτήρη Ντούρου.

Έτσι δεν είναι δυνατόν να βρεθούν σήμερα στοιχεία για τους υπαλλήλους  της Νομικής Υπηρεσίας από τηλεφωνικό κατάλογο.

Αυτή είναι σήμερα η σύνθεση της Νομικής υπηρεσίας με βάση τον τηλεφωνικό κατάλογο επί δημαρχίας Ντούρου συμπληρωμένο. Η ορισμένη από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προϊσταμένη του Τμήματος βρίσκεται στην Αγγλία με πενταετή άδεια άνευ αποδοχών!!

Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει, σύμφωνα με το νόμο, τηλεφωνικό κατάλογο υπηρεσιών και προσωπικού, (κλικ εδώ)

[Κλείνει η παρένθεση]

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής υπήρξε εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας (η Νομική Υπηρεσία στελεχώνεται με υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Τέσσερεις ημέρες  μετά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 23/1/2018 δεν έχουν αναρτηθεί οι αποφάσεις της.

 

Η εισήγηση της Υπηρεσίας στην οικονομική επιτροπή της 28/12/2017.

41η Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2017

Στην πρόσκληση  γίνεται αναφορά στο θέμα:

34  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Αθηνών (Αριθμ κλήσης.: ΚΛ7943/2017), ( Αρ. Εισαγ ΠΡ8496/31-10-2008) κατά τη δικάσιμο της  19/01/2018

Με αυτή την πληροφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ.

Η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας για τη λήψη απόφασης στη συνεδρίαση της 28/12/2017 ήταν:

 

Πριν δημιουργήσω «θέμα» για τις εισηγήσεις, το κείμενο των εισηγήσεων ήταν σχετικά  πλήρη (έφεραν το όνομα του συντάκτη, την ημερομηνία χωρίς αρ. πρωτοκόλλου και το όνομα της προϊσταμένης της υπηρεσίας), σιγά – σιγά όμως άλλαξαν και κατέληξε στο σημερινό τύπο εισηγήσεων

 

Τελικά στην εισήγηση υπήρχε το όνομα του συντάκτη, η ημερομηνία πρωτοκόλλησης (;) και το όνομα της ανύπαρκτης προϊσταμένης του τμήματος.

Σήμερα αυτά θεωρούνται περιττά και δεν αναφέρονται.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της 23/1/2018

 

13  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να απαντήσει στο υπ’ αρ. πρωτ.  56354/13-9-2017

Όπως φαίνεται στο βίντεο (χρόνος 7:25 min) δικηγόρος ορίζεται η κα. Δημητρακοπούλου.

Να απαντήσει σε έγγραφο που πρωτοκολλήθηκε στο δήμο Αχαρνών στις 13/9/2017;

Ρώτησε κανένας από που είναι αυτό το έγγραφο; Ποιο είναι το θέμα; Γιατί ο δήμος δεν απάντησε σε διάστημα πέντε μηνών;

Η ανάθεση ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ!!

14  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει σχέδιο και να απαντήσει στο υπ’ αρ. πρωτ.  78540/11-12-2017

Όπως φαίνεται στο βίντεο (χρόνος 7:28 min) δικηγόρος ορίζεται η κα. Δημητρακοπούλου.

Ρώτησε κανένας από που είναι αυτό το έγγραφο; Ποιο είναι το θέμα; Γιατί ο δήμος δεν απάντησε σε διάστημα μεγαλύτερο από  ένα μήνα;

Η ανάθεση ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ!!

15  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει δήλωση τρίτου που πρέπει να κατατεθεί μετά από την κατάσχεση της ΔΟΥ Κηφισίας

Όπως φαίνεται στο βίντεο (χρόνος 7:31 min) δικηγόρος ορίζεται η κα. Δημητρακοπούλου.

Ποιος είναι ο τρίτος που τη δήλωσή του πρέπει να συντάξει δικηγόρος οριζόμενος από το δήμο Αχαρνών;

Η ανάθεση ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ!!

16  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να απαντήσει στο υπ’ αρ. πρωτ. 79716/2017 έγγραφο  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Όπως φαίνεται στο βίντεο (χρόνος 7:35 min) δικηγόρος ορίζεται ο κ. Μαμμάκος.

Από τη διατύπωση συνάγεται ότι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών πρωτοκόλλησε το με αρ. πρωτ. 79716.2017. Σε αυτό το έγγραφο ζητείται  από δικηγόρο να απαντήσει; Ποιο είναι το θέμα του εγγράφου;

Η ανάθεση ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ!!

17  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να υποβάλλει απόψεις στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών (ΓΑΚ:4878/2017)

Όπως φαίνεται στο βίντεο (χρόνος 7:39min) δικηγόρος ορίζεται ο κ. Καφύρας.

Ποιο είναι το θέμα για το οποίο πρέπει να υποβάλει απόψεις στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών ο δικηγόρος; Ζήτησαν τα μέλη της επιτροπής να ενημερωθούν;

Η ανάθεση ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ!!

18  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της  16-02-2018

Όπως φαίνεται στο βίντεο (χρόνος 7:40 min) δικηγόρος ορίζεται η κα. Καλογιάννη.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής δε ρώτησαν  για την υπόθεση που θα παραστεί ο δικηγόρος, αν πρέπει ο δήμος να ορίσει δικηγόρο  σύμφωνα με το νόμο.

Η ανάθεση ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ!!

19  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να απαντήσει στα υπ’ αρ. πρωτ.  54869/7-9-2017, 48470/28-7-2017,18230/22-3-2017 & 77290/5-12-2017 έγγραφα των υπηρεσιών του Δήμου μας

Όπως φαίνεται στο βίντεο (χρόνος 7:42 min) δικηγόρος ορίζεται η κα. Δημητρακοπούλου.

Στα έγγραφα δεν καθορίζεται αν αυτά έχουν πρωτοκολληθεί ως εισερχόμενα ή εξερχόμενα. Αν τα έγγραφα είναι εισερχόμενα από αιτήματα δημοτών ή κοινοποιήσεις από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για παράδειγμα, γιατί δεν απαντήθηκε το 18230/22-3-2017 που από την πρωτοκόλλησή του έχουν περάσει 10 μήνες, γιατί δεν απαντήθηκαν τα 48470/28-7-2017 και 54869/7-9-2017 έγγραφα που έχει περάσει διάστημα πέντε μηνών;

Ρώτησε κανείς από τους παρισταμένους  δημοτικούς συμβούλους – μέλη της οικονομικής επιτροπής  για το περιεχόμενο των εγγράφων; Πως να ρωτήσουν αφού ήταν απασχολημένοι με τα κινητά τους; Ο δήμαρχος ψήφιζε ομόφωνα χωρίς να λάβει απάντηση!!

Η ανάθεση ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ!!

20  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο υπ΄αριθμ. πρωτ. 4629/79729/2017 θέμα αναφορικά με την εφαρμογή του ν.4495/2017

Για το θέμα αυτό δεν εκφωνήθηκε όνομα δικηγόρου, χωρίς να γίνει αναφορά αν το θέμα αποσύρεται!!

Αυτά  για τα 7 πρώτα θέματα που αφορούν σε αναθέσεις σε δικηγόρους.

Η συνέχεια στο επόμενο.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: