Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών – Τι ξημερώνει αύριο;

Posted by koszig στο 30 Μαρτίου 2018

H Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει συσταθεί δυνάμει της υπ’αριθμ. 82/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών (ΦΕΚ 1722/Β΄/2-8-2011).

Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στο νόμο 3463/2006 (νόμος Παυλόπουλου) καθορίζεται η λειτουργία τους:

Άρθρο 240
Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφος 5, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά. Τα θέματα, τα σχετικά με τη λειτουργία του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με κανονισμούς που εγκρίνουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια. Τα νομικά πρόσωπα, αν δεν διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία, εξυπηρετούνται από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 234
Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και εποπτεία
1. Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, το
κώλυμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τα μέλη τους.
2. Οι κανονισμοί λειτουργίας των ιδρυμάτων και οι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας καταρτίζονται από τα διοικητικά συμβούλια και εγκρίνονται από τα οικεία δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια.
3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 235
Πόροι
Πόροι των ιδρυμάτων είναι ιδίως:
α) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ή της Κοινότητας,
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες,
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα,
δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.

Άρθρο 236
Οικονομική διοίκηση
1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.
3. Τα ιδρύματα, που παίρνουν επιχορήγηση από άλλες πηγές, την εγγράφουν χωριστά στα έσοδα του προϋπολογισμού. Αν η επιχορήγηση παρέχεται στα ιδρύματα για την εκπλήρωση ειδικού σκοπού, εγγράφεται αντίστοιχη πίστωση για το σκοπό αυτόν ιδιαιτέρως στα
έξοδα του προϋπολογισμού.

 

Απολογισμοί – Ισολογισμοί

Οι σχετικές διατάξεις για τους Απολογισμούς-Ισολογισμούς

Απολογισμοί – Ισολογισμοί

Στο δήμο Αχαρνών δεν έχουν εγκριθεί και δημοσιευτεί  οι Απολογισμοί – Ισολογισμοί των ετών 2013, 2014 και 2015, που ήταν ευθύνη της σημερινής δημοτικής Αρχής.

Σύμφωνα με το ανωτέρω κείμενο:

  1. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 774/1980 (άρθρο 45 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο άρθρο πρώτο του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/τ΄Α/28.02.2013) και  παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από  απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Άρθρο 45 του ν. 4129/2013

Άρθρο 45
Συνέπειες μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής λογαριασμών
1. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να επιβάλει στον υπόλογο χρηματική ποινή μέχρι το ποσό των μηνιαίων αποδοχών του και συγχρόνως τον καλεί να υποβάλει τους λογαριασμούς του μέσα σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης.

Άρθρο 241
Συγχώνευση − Κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

4. Νομικά πρόσωπα τα οποία μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
5.Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/1981, όπως ισχύει.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Νομικό Πρόσωπο ΔΗΦΑ έπρεπε να  κάθε χρόνο να συντάσσει τον απολογισμό-ισολογισμό του προηγουμένου έτους.

Μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί  απολογισμός-ισολογισμός από τη διοίκηση της ΔΗΦΑ τα έτη 2024, 2015 και 2016. Επίσης δεν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη σύνταξη του απολογισμού-ισολογισμού του έτους 2017 με τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή.

Η ΔΗΦΑ είναι εντεταγμένη στον  Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ και υποχρεώνεται στην υποβολής τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων στη Βάση Δεδομένων (ΒΔ) του ΥΠΕΣ, όπου έχει  την υποχρέωση υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων ως ΝΠ της Γενικής Κυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει ότι, όπως και ο δήμος Αχαρνών, υποχρεώνεται να αναρτά μετά το πρώτο δεκαήμερο, μετά τη λήξη των τριμήνων, τα τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία, και το μετά το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε μήνα, των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων   εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Μηνιαία απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού η ΔΗΦΑ ανάρτησε στη ΔΙ@ύγεια το έτος 2015 για τελευταία φορά.

Τριμηνιαία οικονομικά στοιχείων δεν έχει αναρτήσει μέχρι σήμερα.

Η διοίκηση της ΔΗΦΑ  για παροχή οικονομικών υπηρεσιών  έχει σύμβαση με την EUROLOGIC ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε.  και καταβάλει τακτικά τα ποσά που ορίζει η σύμβαση:

6ΥΑ8ΟΞΤΩ-ΤΟΚ Ανάθεση σε Eurologic οικονομοτεχνική και Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε

ΩΠΥΧΟΞΤΩ-ΡΞΦ Eurologic οικονομοτεχνική και Λογιστική Υποστήριξη Ι.Κ.Ε. ποσό 4.960 €

Πρέπει η εταιρεία αυτή που στηρίζει οικονομοτεχνικά και λογιστικά τη ΔΗΦΑ να την οδηγεί σε σωστές ενέργειες;

Σε ποιόν ή ποιους ανήκει η ανωτέρω Ι.Κ.Ε.;

Μήπως η έλλειψη απολογισμών-ισολογισμών της ΔΗΦΑ την οδηγεί, μετά από αναφορά, στο άρθρο 241 του νόμου 3463/2006;

Οι απολογισμοί-ισολογισμοί της ΔΗΦΑ εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρο 240, 236.

Οι έχοντες την ευθύνη της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου , δήμαρχος, γενικός γραμματέας, προϊστάμενος του τμήματος Εποπτείας Νομικών Προσώπων έπρεπε να έχουν προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες;

 

Ο καιρός γαρ εγγύτατος

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: