Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η Ιστορία των παιδικών σταθμών

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2018

Οι κρατικοί παιδικοί σταθμοί υπαγόντουσαν αρχικά στο Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας, Η μεταφορά της αρμοδιότητας της λειτουργίας των κρατικών παιδικών σταθμών στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ έγινε σε  τρεις φάσεις με τους νόμους 2218/94, 2880/01, 3106/03.

Στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ (αποκλειστικοί δικαιούχοι) μεταφέρθηκαν σταθμοί βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί ολοκληρωμένης φροντίδας (με τμήμα νηπίων ΑμεΑ).

Οι σταθμοί αυτοί αδειοδοτήθηκαν με βάση τρεις υπουργικές αποφάσεις του 1997 (Β΄ Κ.Π.Σ.) και του 2002 (Γ΄Κ.Π.Σ.), με τα  Επιχειρησιακά Προγράμματα των Β΄ και Γ΄ Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

Κατά τη διάρκεια του 2011, με βάση τις ρυθμίσεις του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης), οι νέοι Δήμοι προχώρησαν σε συγχωνεύσεις / καταργήσεις των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Σε ότι αφορά τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, οι περισσότεροι έχουν ενταχθεί πλέον σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πολλοί λειτουργούν ως δημοτικές υπηρεσίες και ορισμένοι έχουν παραμείνει σε δημοτικές επιχειρήσεις.

Για να λειτουργήσει ένα παιδικός / βρεφονηπιακός σταθμός απαιτείται μετά το 2000, με κανονιστικές πράξεις, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Οι υπάρχουσες ρυθμίσεις αφορούν τους παιδικούς σταθμούς των επιχειρήσεων των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα, ενώ για τους δημοτικούς εμφανίζεται «νομοθετικό κενό», γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στα δημοτικά ΝΠΔΔ / ιδρύματα που λειτουργούν ανάλογους σταθμούς. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο έχει ως εξής:

  • Το βασικό κείμενο που ισχύει είναι η Υ.Α. Π1β/ΓΠ/οικ.116847/02 (ΦΕΚ 1519 Β΄, 4/12/02) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας από δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Κ.Δ.Κ., διαδημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».Με βάση αυτή την Υ.Α., αδειοδοτήθηκαν οι παιδικοί σταθμοί των επιχειρήσεων των ΟΤΑ που χρηματοδοτήθηκαν από το Γ΄ Κ.Π.Σ.
  • Οι σταθμοί που χρηματοδοτήθηκαν από το Β΄ Κ.Π.Σ., αδειοδοτήθηκαν βάσει της Υ.Α. Π2β/οικ.2808/97 (ΦΕΚ 645 Β΄, 31/7/97) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων φροντίδας, προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης (βρεφικών, παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών, μονάδων φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».

Αδειοδότηση δημοτικών παιδικών σταθμών: 10 χρόνια παρατάσεις με νομοθετικές ρυθμίσεις (2007 – 2017)

Στο Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263Α΄), στο άρθρο 24, παρ. 10 προβλεπόταν: «Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ειδικοί όροι καταλληλότητας των χώρων που λειτουργούν ως παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί των Δήμων και Κοινοτήτων με τη μορφή των ΝΠΔΔ». Η απόφαση αυτή δεν εκδόθηκε ποτέ !!

Στο Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α), άρθρο 41, παρ. 4, 5, 6 προστέθηκαν οι εξής διατάξεις με τις οποίες επαναρυθμίστηκαν οι σχετικές διαδικασίες:.

 Ως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ των δήμων και πάντως όχι πέραν της 31.12.11, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική τους πράξη.

Με βάση το άρθρο 94 του Ν. 3852/10 «Καλλικράτης», μεταφέρθηκαν στους δήμους οι  σχετικές αρμοδιότητες:

Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών

Στο N. 4018/11 (ΦΕΚ 215 Α΄), άρθρο 9, παρ. 2, η προηγούμενη παράγραφος 6α αντικαταστάθηκε ως εξής:

6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους και πάντως όχι πέραν της 31.12.13, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική τους πράξη

Στο N. 4071/12 (ΦΕΚ 85 Α΄), άρθρο 19, παρ. 14, προβλέφθηκαν τα εξής: «Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ των δήμων ή ως υπηρεσία των δήμων, οι τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Στο Ν. 4147, ΦΕΚ 98 Α΄, 26/04/13, άρθρο 13 «Ρυθμίσεις για τους δημοτικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς» τροποποιούνται οι παραπάνω ρυθμίσεις ως εξής:

«1. H περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4018/11 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως ΝΠΔΔ των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, ή συστήνονται εντός ΝΠΔΔ του δήμου ή ως υπηρεσία του δήμου και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2014, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία

Στο Ν. 4315/2014, ΦΕΚ 269 Α’, 24-12-2014  στο άρθρο 44, παρατάθηκε η σχετική προθεσμία μέχρι την 31/12/2015 (βλέπε εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π. 1552, 13/01/2015).

Στο Ν. 4369/2016, ΦΕΚ 33 Α΄,  στο άρθρο 43, παρατάθηκε η σχετική προθεσμία μέχρι την 31/12/2016 (βλέπε εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π. 6674, 02/03/2016).

Η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη στα Υπουργεία επιτάχυνε την δημιουργία του αναγκαίου νομικού πλαισίου για τη σωστή λειτουργία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών

Με την Υ.Α. Δ22/οικ. 11828/293, ΦΕΚ 1157, 04/04/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» εκσυγχρονίστηκε το καθεστώς αδειοδότησης που διέπει τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

ΦΕΚ 1157 τ. Β 2017 Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυση kai λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 

Η μεταφορά της Προσχολικής Αγωγής  στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση απετέλεσε μία πρώτης τάξεων ευκαιρία, αφενός μεν να πολλαπλασιαστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες στις οικογένειες και τα παιδιά, αφού κάθε παιδικός σταθμός έχει πάντοτε δύο αποδέκτες, τον άμεσο που είναι το παιδί και τον έμμεσο που αφορά την οικογένειά του, αφετέρου δε για να αναβαθμιστεί το περιεχόμενο της.

Η αύξηση του αριθμού των σταθμών ουσιαστικά υλοποιήθηκε μέσω των χρηματοδοτήσεων των δύο Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του ΕΣΠΑ, ενώ η αναβάθμιση του περιεχομένου της αφέθηκε στο παιδαγωγικό προσωπικό, μέσω της εκπαίδευσης που παρείχαν τα ΤΕΙ βρεφονηπιοκόμων.

Το Σεπτέμβριο του έτους 2017 στο ΦΕΚ 141, τ. Α’ δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα  99/29-9-2017

Π.Δ. 99/2017 «Π.Δ. 99_2017 Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών»

Στο κείμενο του διατάγματος εκτός των άλλων προβλέπεται:

Άρθρο 2
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου, μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

στ. Απόφαση παραχώρησης ή παραχωρητήριο του χώρου που στεγάζεται ή θα στεγασθεί ο σταθμός, ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σε περίπτωση που το κτίριο είναι μισθωμένο.

 

Τον Οκτώβριο το έτους 2017 αναρτήθηκε η Εγκύκλιος 26 (Α∆Α: 6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΡΥ ). Σε αυτή επισημαίνεται:

egk26-111017 Αδειοδότηση παιδικών σταθμών

1. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήμων ή ως υπηρεσία αυτών (παρ.1 και 2 του άρθρου 6):
α) Έως την 31-7-2018 χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στους ήδη λειτουργούντες Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, για
τους οποίους κατά τη δημοσίευση του π.δ/τος θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική πράξη του νομικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του
δήµου (σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρ.2 του άρθρου 43 του ν.4369/2016 και του άρθρου 28 του ν.4483/2017), µετά από διενέργεια αυτοψίας και σύνταξη τεχνικής έκθεσης από διπλωµατούχο
Πολιτικό Μηχανικό ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλότητα της χρήσης, εφόσον:
• διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας,
• διαθέτουν οικοδοµική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νοµιµοποίησης του κτιρίου,
• διαθέτουν μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή απόφαση παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο,

Το Δεκέμβριο του έτους 2017 δημοσιεύτηκε  ο κανονισμός λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.

ΦΕΚ 4269_2017 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

Με αυτό το νομικό πλαίσιο ζητήθηκε, με εισήγηση της  Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών,  στη συνεδρίαση της 18/5/2018:

24 «Παραχώρηση προς χρήση του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 326 του Δήμου Αχαρνών» στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

25 «Παραχώρηση προς χρήση των Παιδικών Σταθμών 2ου, 3ου ,4ου , 5ου & 6ου από τον Δήμο Αχαρνών στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

26 «Παραχώρηση προς χρήση του έργου «Μελέτη & Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού της Κοινότητας Θρακομακεδόνων» από τον Δήμο Αχαρνών στο Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”»

Το έτος 2015 ο δήμαρχος με έγγραφό του στο δημοτικό συμβούλιο ζήτησε:

2039 Εισήγηση για παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης Παιδικού Σταθμού στην Αγριλέζα.

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται:

Κατά το άρθρο 185 του Ν. 3463/2006, περί δωρεάν παραχώρησης κυριότητας ή χρήσης δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων αναφέρεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν κατά την παρ. 2 η χρήση ακινήτων σε άλλα Νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Στο άρθρο αυτό αναφέρεται:

Άρθρο 185
Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων
1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση  δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Ο νόμος 3463/2006 φέρει την υπογραφή του τότε υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου.

Σχετική Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 δεν εκδόθηκε ποτέ. Συνεπώς απόφαση που επικαλείται το άρθρο 185 στο οποίο δεν καθορίζονται τα κριτήρια παραχώρησης δεν ισχύει νομικά.

 

Παραχωρήσεις όμως μπορούν να γίνουν με το άρθρο 184 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 184
Δωρεές ακινήτων
1. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των μελών του, για την εκπλήρωση σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου. Ο τελευταίος συμμετέχει στη συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της συνεδρίασης της 18/5/2018 θα ακυρωθούν και για τον επιπλέον  λόγο ότι δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία να καταγραφή ότι οι θετικοί ψήφοι ήταν 30, δηλαδή τα 2/3 το συνόλου των 45 δημοτικών συμβούλων. Τις προτάσεις ψήφισαν 15 δημοτικοί σύμβουλοι!!

 

Έμειναν δύο μήνες για να κινηθούν νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να λάβουν άδεια λειτουργίας οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί στο δήμο Αχαρνών.

Φανταστείτε να μη μπορεί να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο για τυπικούς λόγους, ίσως απουσίας του προέδρου,  της γραμματέως ή του δημάρχου, όταν θα πρέπει να γίνει προετοιμασία των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών για το νέο έτος.

Η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε στις 22/5/2018 σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις με διαφορά χρόνου 15 λεπτών!!

Η πρώτη συνεδρίαση ήταν για τις 11:00. Είχε 16 τακτικά θέματα για συζήτηση Η δεύτερη πρόσκληση ήταν για τις 11:15 !!

Στη δεύτερη συνεδρίαση τρίτο από τα 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.700.000,00 € το οποίο αφορά   ετήσια επιχορήγηση του Δήμου μας  στο Ν.Π.Δ..Δ με την επωνυμία << Δημοτική Φροντίδα  Δήμου Αχαρνών>>  για το έτος 2018,σε βάρος του Κ.Α 00-6715.014 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αχαρνών.

 

1.700.000,00 € για την Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που έχει στη δικαιοδοσία του  τη λειτουργία  8 Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, που μέχρι σήμερα, μετά τη λειτουργία 8 ετών, δεν έχουν άδεια λειτουργίας. !!

 

Αυτά γίνονται σήμερα αν δεν είναι ακόμα γνωστό τι ξημερώνει αύριο!!

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: