Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for Ιουνίου 2018

Η Διαγραφή έγινε σωστά;

Posted by koszig στο 30 Ιουνίου 2018

Είναι ότι πολλοί οι δημότες βρίσκονται σε άσκημη οικονομική κατάσταση και οι οφειλές στο δήμο δεν είναι δυνατόν να εξοφληθούν. Κατά καιρούς  έχουν θεσμοθετηθεί ρυθμίσεις για τις οφειλές αυτές.

Στα τελευταία  δημοτικά συμβούλια  λαμβάνονται αποφάσεις  για διαγραφή οφειλών στο δήμο Αχαρνών.

Για τις διαγραφές αυτές υπάρχει  εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και το ποσό της διαγραφής.

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου της 19/6/2018 θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν:

41. «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών στο όνομα Κωνσταντινίδου Αγγελική του Ιωάννου από βεβαιωτικούς καταλόγους με αρ.63/2007,84/2011,& 85/2011»

Στις εισηγήσεις για το δημοτικό συμβούλιο  υπάρχουν θέματα διαγραφών οφειλών , χωρίς να γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα.

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, όπως και  στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών.

Στην ανωτέρω εικόνα φαίνεται ότι δεν υπάρχει εισήγηση για την απόφαση, σε αντίθεση με τις άλλες αντίστοιχες υποθέσεις  που υπάρχουν εισηγήσεις από τις υπηρεσίες του δήμου.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

2144 Απόφαση 126 του δημοτικού συμβουλίου για διαγραφές οφειλών

Όπως φαίνεται στην απόφαση ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας αναφέρεται στην εισήγηση δικηγόρου για το  θέμα της διαγραφής της οφειλής.

Στην εισήγηση της δικηγόρου γίνεται αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 174 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/06)  που αναφέρεται στη  διαγραφή χρεών.

Ολόκληρο το κείμενο της γνωμοδότησης  της δικηγόρου  δεν αναφέρεται στην απόφαση, Το κείμενο  της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου  «σταχυολογεί» μερικά σημεία και αναφέρει το συμπέρασμα:

Επειδή η επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής της Αγγελικής Κωνσταντινίδη  δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν

Συνεπώς το δημοτικό συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο, αποφασίζει κατόπιν της αιτήσεως της Αγγελικής Κωνσταντινίδη και λαμβάνοντας υπόψιν το ως άνω ιστορικό και την εν γένει οικονομική αδυναμία της αιτούσης, για τη διαγραφή κάθε είδους χρεών σε περιπτώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του σχετικού άρθρου, μεταξύ των οποίων και στη περίπτωση που η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, έχει γίνει κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο.

Το βασικό στοιχείο στην εισήγηση είναι ότι δεν αναφέρεται στο ποσό της οφειλής.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη δήλωση της αιτούσας την διαγραφή της οφειλής λόγω οικονομικής αδυναμίας

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι επιδιώχθηκε η είσπραξη της οφειλής τρία χρόνια μετά αφότου έληξε η χρήση.

Αυτά, εκτός από την αναγραφή του ποσού της οφειλής, είναι λεπτομέρειες. Τα ερωτήματα είναι άλλα.

Με ποιας υπηρεσίας  έγγραφο προς το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών  Οργάνων έγινε η προσθήκη στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του θέματος με αριθμό 41;

Στην οικονομική επιτροπή γίνονται αναθέσεις για γνωμοδότηση σε δικηγόρους, μετά από αιτήματα οικονομικών υπηρεσιών.

Με ποιο έγγραφο, ποιας υπηρεσίας ζητήθηκε η συγκεκριμένη γνωμοδότηση;

Με ποια απόφαση οικονομικής επιτροπής  έγινε η ανάθεση σε συγκεκριμένη δικηγόρο να συντάξει σχετική γνωμοδότηση;

Η γνωμοδότηση από τη δικηγόρο έγινε χωρίς αμοιβή, ή ακολουθήθηκε η τακτική των αμειβομένων γνωμοδοτήσεων;

Γιατί από όλες τις διαγραφές οφειλών στο δήμο Αχαρνών μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν γνωμοδοτήσεις δικηγόρων;

 

Το κείμενο της απόφασης

Ποια υπηρεσία βεβαίωσε ότι η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έχει  γίνει κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο;

Γιατί δεν είχε περιληφθεί εισήγηση για το θέμα μαζί με τις εισηγήσεις των άλλων θεμάτων για διαγραφές οφειλών;

Κατά την ψήφιση του  θέματος έγινε ονομαστική ψηφοφορία, όπου να έχει καταγραφεί η γνώμη των δημοτικών συμβούλων, που κατά σύμπτωση ανήκουν στη «γενική», κατ’ αντιστοιχία πολιτικά των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,, αφού η μειοψηφία είχε αποχωρήσει;

Πως έβγαλε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ακριβές απόσπασμα, αφού δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των δημοτικών συμβουλίων και για το λόγο αυτό ο πρόεδρος και η γραμματέας έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο;

Αυτό είναι ένα από τα μικρής σημασίας θέματα του δημοτικού συμβουλίου. Για τα άλλα αναμονή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τις αποφάσεις της.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Βρε τι λέτε;;

Posted by koszig στο 29 Ιουνίου 2018

Και παλι η οικονομικη επιτροπή στο προσκήνιο.

 

Και η απόφαση.

6ΦΦ3ΩΨ8-ΠΝ9 Απόφαση 299/2018 για πληρωμή δικηγόρου

Στην απόφαση  δεν αναφέρεται για ποιο θέμα ήταν η προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο, ποιοι ήταν οι διάδικοι, γιατί ο δικηγόρος κινήθηκε για διαταγή πληρωμής  που η απόφαση εκδόθηκε το έτος 2018.

Δεν έπρεπε η διευθύντρια  της Οικονομικής Υπηρεσίας που εισηγήθηκε το θέμα να έχει την απόφαση  του Μονομελούς Πρωτοδικείου και την απόφαση διαταξής πληρωμής; Δεν έπρεπε να εξηγήσει γιατί το θέμα ήταν κατεπείγον;

Από τον προεδρεύοντα και τα ανωτέρω τέσσερα μέλη της οικονομικής επιτροπής δεν υπήρξε η περιέργεια για να μάθουν το όνομα του δικηγόρου;

Γιατί σε αποφάσεις  της οικονομικής επιτροπής  που αφορούν σε ψήφιση πίστωσης  για παραστάσεις δικηγόρων στα δικαστήρια αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου;

 

Κατι δεν παει καλά στην οικονομική επιτροπή. Ίσως είναι η ώρα για ΣΕΕΔΔ.;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οικονομική επιτροπή – Διαδικασία έγκρισης σοβαρών θεμάτων

Posted by koszig στο 29 Ιουνίου 2018

Πολλά έχουν γραφεί για τις διαδικασίες και τον τρόπο που στην οικονομική επιτροπή ψηφίζονται τα θέματα που συζητούνται.

ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 26/6/2018 ήταν:

21  A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 26272/20-06-2018 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Διαγωνισμών, που αφορά στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οχημάτων. B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού, για την ομάδα «Α – Απορριμματοφόρα Οχήματα» στην εταιρεία «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε», για την προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κυβ. εκ., συνολικού ποσού 513.360,00€, συμπ. Φ.Π.Α. 24% και για την ομάδα «Γ – Φορτηγά Οχήματα Τύπου VAN πετρελαίου 1600 κυβικών» στην εταιρεία «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον/πη Ι.Κ.Ε.», για την προμήθεια δύο (2) Van πετρελαίου 1600 κυβ., συνολικού ποσού 38.387,92€, συμπ. Φ.Π.Α. 24%.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο της συνεδρίασης.

 

Τη χρονική στιγμή 1:10  παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν το σχετικό θέμα ήταν τέσσερις.

Συνεπώς το θέμα δεν εγκρίνεται.

Την επόμενη ημέρα αναρτήθηκε η απόφαση:

2299 Απόφαση 281 της οικονομικής επιτροπής της 26-6-2018

Ο Προεδρεύων πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προεδρεύοντος, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, είδε το σχετικό φάκελο, και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017.
 4. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 5. Τις διατάξεις της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 6. Το με αριθμ. πρωτ. 31225/30-05-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας οχημάτων.
 7. Το με αριθμ. πρωτ. 31284/30-05-2017 έγγραφο προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελέτης.
 8. Την με αριθμ. 109/2017 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 9. Την με αριθμ. πρωτ. 59937/27-09-2017 αίτηση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την έγκριση αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
 10. Το με αριθμ. πρωτ. 80564/28962/19-10-2017 (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 66974/23-10-2017) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην έγκριση της αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο
 11. Την με αριθμ. 271/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανωτέρω προμήθεια.
 12. Το με αρ. πρωτ. 77579/06-12-2017 έγγραφο στο Τμήμα Προϋπολογισμού – Απολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
 13. Την με αριθμ. 920/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω μελέτης, στη σύνταξη των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, στην ψήφιση πίστωσης ποσού και στην έγκριση διάθεσης ποσού για την ανωτέρω προμήθεια.
 14. Την με αριθμ. Α-835/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΔΛ9ΩΨ8-ΔΔΨ).
 15. Την με αριθμ. 175616-2017/13-12-2017 γνωστοποίηση και 504623-2017/16-12-2017 δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 16. Την με αριθμ. πρωτ. 79270/13-12-2017 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 17PROC002436739/2017-12-18).
 17. Την με αριθμ. πρωτ. 79267/13-12-2017 προκήρυξη (ΑΔΑ: 61ΒΟΩΨ8-ΚΒΛ).
 18. Το από 19/12/2017 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της προκήρυξης.
 19. Το με αριθμ. 11916/19-12-2017 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών».
 20. Το με αριθμ. 13533/19-12-2017 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών».
 21. Το με αριθμ. 3659/19-12-2017 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση».
 22. Το με αριθμ. 3335/19-12-2017 φύλλο της εφημερίδας «Θριάσιο».
 23. Την με αριθμ. πρωτ. 1821/10-01-2018 πρόσκληση προς την Επιτροπή αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
 24. Την με αριθμ. πρωτ. 3813/22-01-2018 προσφορά της εταιρείας «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.».
 25. Την με αριθμ. πρωτ. 3905/23-01-2018 προσφορά της εταιρείας «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον. Ι.Κ.Ε.».
 26. Την με αριθμ. πρωτ. 4047/23-01-2018 προσφορά της εταιρείας «Διονύσης Τούμπας & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 27. Την με αριθμ. πρωτ. 4350/25-01-2018 προσφορά της κας Ρεντινιώτη Αγνής.
 28. Τα με αριθμ. πρωτ. 4505/26-01-2018 και 12858/23-03-2018 πρακτικά της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
 29. Την με αρ. 124/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επικύρωση των ανωτέρω πρακτικών.
 30. Την με αρ. πρωτ. 17563/30-04-2018 πρόσκληση για αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
 31. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.».
 32. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον/πη Ι.Κ.Ε.».
 33. Το με αρ. πρωτ. 18376/07-05-2018 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
 34. Την με αριθμ. 161/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην ανάδειξη της εταιρείας της εταιρείας «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Α – Απορριμματοφόρα Οχήματα», και της εταιρείας «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον/πη Ι.Κ.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Γ’ – Φορτηγά Οχήματα Τύπου VAN πετρελαίου 1600 κυβικών».
 35. Την με αριθμ. πρωτ. 23171/04-06-2018 ενημέρωση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.».
 36. Τον με αρ. πρωτ. 26006/19-06-2018 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.».
 37. Την με αριθμ. πρωτ. 23174/04-06-2018 ενημέρωση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον/πη Ι.Κ.Ε.» και την με αρ. πρωτ. 23174/18-06-2018 ορθή επανάληψη αυτής.
 38. Τον με αρ. πρωτ. 25951/19-06-2018 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον/πη Ι.Κ.Ε.».
 39. Το με αριθμ. πρωτ. 26272/20-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.   Επικυρώνει το με αριθμ. πρωτ. 26272/20-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Διαγωνισμών, που αφορά στον διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οχημάτων.

Β.  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων:

 • για την ομάδα «Α – Απορριμματοφόρα Οχήματα» στην εταιρεία «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε», για την προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κυβ. εκ., συνολικού ποσού360,00€, συμπ. Φ.Π.Α. 24% και
 • για την ομάδα «Γ – Φορτηγά Οχήματα Τύπου VAN πετρελαίου 1600 κυβικών» στην εταιρεία «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον/πη Ι.Κ.Ε.», για την προμήθεια δύο (2) Van πετρελαίου 1600 κυβ., συνολικού ποσού 387,92€, συμπ. Φ.Π.Α. 24%.

Γ. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από την συγκεκριμένη πράξη εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Δήμου Αχαρνών, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν. 4412/2016.

Δ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 281/2018

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

                    –                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ

                                                                                           ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                                                                           

                                                                                           ΗΛΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΗΣ

                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ                                   

                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ                                    

                                       

                                                       Ακριβές Απόσπασμα

                                                       Αχαρνές Αυθημερόν

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

 

Τι προκύπτει από τα ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν εισηγήσεις αναρτημένες όπως στην περίπτωση του δημοτικού συμβουλίου.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ενημερώνονται με τους τίτλους των θεμάτων που θα συζητηθούν συνοπτικά.

Οι αποφάσεις δημάρχου για αναθέσεις σε δικηγόρους δε γνωστοποιούνται πριν τη σύγκλιση της οικονομικής επιτροπής και μαθαίνουν τα θέματα μόλις αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών οι αποφάσεις.

Από τις δημοσιευόμενες αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής  τα μέλη της επιτροπής, ίσως και ο δήμαρχος, πληροφορούνται τα έχοντας υπόψη , όπως στην ανωτέρω απόφαση.

Οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής μαγνητοφωνούνται. Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δεν υπάρχουν.

Ο δήμαρχος που βρήκε το κείμενο της απόφασης  και έβγαλε ακριβές απόσπασμα αυθημερόν; !!

Σε αντίθεση με τις διαδικασίες των συνεδριάσεων  «τύπου καφενείου¨ , το Τμήμα Προμηθειών φαίνεται ότι τηρεί το γράμμα και το πνεύμα του νόμου.  Αν γίνει ακύρωση της απόφασης  κατακύρωσης την αποκλειστική ευθύνη θα έχουν οι αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι και ο δήμαρχος.

 

Τις πταίει;  Τώρα το ξέρετε.

 

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Και πάλι γνωμοδοτήσεις δικηγόρων

Posted by koszig στο 29 Ιουνίου 2018

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19/6/2018  ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

Η εκπόνηση  Γνωμοδότηση επί των ακολουθητέων διαδικασιών εκ μέρους του Δήμου για την εξωδικαστική αποζημίωση ακινήτων λόγω ρυμοτομίας.

Η εισήγηση στο θέμα

Ο κανόνας σε όλες τις υπηρεσίες του  δήμου    Αριθμός πρωτοκόλλου:  Αχαρνές …../…../2018.

Το δημοτικό συμβούλιο  αποφάσισε:Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 19-6-2018 ανάθεση για γνωμοδότηση δικηγόρου

Η αμοιβή  4.960 €, ποσό κάτω των 5.000 € για να μη χρειάζεται έγκριση από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η γνωμοδότηση μάλλον θα είναι γενική φύσης για τους όρους συμβιβαστικών αποζημιώσεων.  Σύμφωνα με το τιμολόγιο για γνωμοδοτήσεις δικηγόρων η αμοιβή είναι 80 € ανά ώρα απασχόλησης για τη σύνταξη της γνωμοδότηση.

Το καθαρό ποσό των 4.000 € αντιστοιχεί σε 50 ώρες εργασίας για διατύπωση γνώμης τετριμμένων θεμάτων!!!

 

Στην εταιρεία «Απ. Παπακωνσταντίνου – Ν.Κ.Χλέπας & Συνεργάτες» δεν συνεργάζεται ο  καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Γιώργος Κατρούγκαλος. Έχει αποχωρήσει από την εταιρεία από τον Ιούνιο του έτους 2014 με την εκλογή του ως ευρωβουλευτή

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=689994

https://ellas2.wordpress.com/2015/03/22/τέσσερα-ψέματα-και-μία-αλήθεια-για-την/

https://www.protothema.gr/greece/article/461844/se-lathos-apodidei-dikigoriko-grafeio-tin-parousia-tou-onomatos-katrougalou-se-ergolavika-dikon/

Να ρωτήσουμε μια φορά να γνωμοδοτήσουν και οι δημότες.

Ποια είναι η γνωμοδότησή σας;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Καλό ή κακό !!

Posted by koszig στο 28 Ιουνίου 2018

Στις 18 Μαΐου 2018 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ). (κλικ εδώ)..

Ένα από τα έκτακτα θέματα που αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο  με μη νόμιμες διαδικασίες ήταν και η οργάνωση της 4ης Ανθοκομικής Έκθεσης, (κλικ εδώ),.

Στο τέλος η ανάρτηση έγγραφε:

Ο καιρός γαρ εγγύτατος, για να πάει κάθε κατεργάρης εκεί που πρέπει.

Αυτά μια ημέρα πριν την έναρξη της έκθεσης.

Την καθορισμένη ημέρα  η ανθοκομική ξεκίνησε, (κλικ εδώ) .

Ήταν όλοι στην καλή χαρά!!

Στο τέλος η ανάρτηση έγγραφε:

Όλα καλά. Στην αρχή. Στο τέλος;

Μερικές ημέρες μετά .

Αναφορά για τις αποφάσεις της συνεδρίασης της 18-5-2018

Και ήρθε το τέλος.

6ΟΞ5ΟΡ1Κ-Ε9Α Ακύρωση της απόφασης 87_2018 για ανθοκομική


ΔΤ – Λαμπερή και επιτυχημένη και φέτος η Ανθοκομική Αχαρνών


Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε την ξεχωριστή χαρά και κυρίως την τιμή να επιβραβεύσουμε τις προσπάθειες δυο σημαντικών ανθρώπων: της Προέδρου του Φιλανθρωπικού Σωματείου ΑΡΩΓΗ κ.
Βίκυς Έλλιοττ και της Προέδρου της Κιβωτού του Κόσμου κ. Σταματίας Γεωργαντή, πρεσβυτέρας του π. Αντωνίου Παπανικολάου Ιδρυτή της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης «Η Κιβωτός του Κόσμου».

Τι θα γίνει μετά την ακύρωση της απόφασης ανάθεσης της διοργάνωσης της εκδήλωσης;  Θα επιστραφούν οι πλακέτες των βραβεύσεων από τις βραβευθείσες::

Τι θα γίνει με την διοργανώτρια της ανθοκομικής έκθεσης ΔΗΚΕΑ;

Θα ζητηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου για την αποτίμηση των επιπτώσεων της ακύρωσης;

Οι διοικητικές κυρώσεις για τους υπαίτιους  έχουν ήδη δρομολογηθεί,

Καλή η αρχή αλλά άσχημο το τέλος για πολλούς 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οικονομική Επιτροπή. Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2018

Posted by koszig στο 28 Ιουνίου 2018

Σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 266 παρ.9 Ν.3852/2010:

9. Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ..

Η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου  έτους 2018 υποβλήθηκε στην οικονομική επιτροπή για συζήτηση στις  26 Ιουνίου 2018. 25 ημέρες πριν την υποβολή της έκθεσης των αποτελεσμάτων του Β’ τριμήνου 2018 !!

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο.

 

Διάρκεια συζήτησης του θέματος  από την εκφώνηση του θέματος μέχρι την ψήφιση 25 δευτερόλεπτα. !!

Στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής μεταξύ άλλων αναγράφεται:

 

Φαίνεται στο βίντεο η διαλογική συζήτηση που αναφέρεται;

Υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά από τα οποία ο δήμαρχος – Πρόεδρος, που ήταν απών, συνέταξε το ανωτέρω ακριβές αντίγραφο αυθημερόν ;;

Αν στο έγγραφο του πρακτικού γίνεται αναφορά σε γεγονότα που δεν υπήρξαν, όπως «ακολούθησε διαλογική συζήτηση», ένας δικηγόρος του δήμου πως θα χαρακτήριζε αυτό το έγγραφο;

 

Η παριστάμενη διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας αποχώρησε πριν τη συζήτηση του θέματος. Ο παριστάμενος αντιδήμαρχος Οικονομικών ήταν απασχολημένος με το κινητό του. Το ίδιο και τα άλλα μέλη της οικονομικής επιτροπής. Στην οικονομική επιτροπή δεν δημοσιεύονται εισηγήσεις των θεμάτων, όπως στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Τα ανωτέρω μέλη της οικονομικής επιτροπής  σε αυτή τη συνεδρίαση ψήφισαν δαπάνες 10.271.473 €. 

Ένα θετικό στοιχείο σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού το Α’ τρίμηνο του έτους 2018  είναι ότι στο ταμείο μπήκαν  από έσοδα  11.820.883,24  € και δαπανήθηκαν 11.751.164,82 €, δηλαδή στο ταμείο τον Απρίλιο υπήρχαν  69.718,42 €

Χωρίς άλλα λόγια !!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας – Ιστορίες για αγρίους!!!

Posted by koszig στο 28 Ιουνίου 2018

Τι υπάρχει πίσω από αυτό το έγγραφο;

Π δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός εορτάζει την ονομαστική του εορτή από το έτος 2015 μέχρι σήμερα σε ένα κέντρο για εκδηλώσεις. Κάθε χρόνο στο διαδίκτυο αναρτώνται εκατοντάδες φωτογραφίες με επισήμους και  μη που εύχονται χρόνια πολλά στο δήμαρχο.

Στο ίδια κέντρο εκδηλώσεων  έχουν γίνει τρεις εκδηλώσεις για τα ΚΑΠΗ της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών.

Η μέλλουσα νύφη και ο γιος μου  εντυπωσιάστηκαν από το περιβάλλον και θέλησαν να κάνουν την καθιερωμένη δεξίωση μετά το γάμο τους, όπως έκανε και ο δήμαρχος μετά το γάμο του γιου του.

Επειδή για τα δεκάδες παρόμοια Κέντρα εκδηλώσεων που υπάρχουν στην πόλη μας υπήρχαν φήμες για την ασφάλεια των καταστημάτων, μέχρι και έγκριση από την πυροσβεστική υπηρεσία για την πυρασφάλεια του χώρου  ζήτησα από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου Αχαρνών να με ενημερώσει αν υπάρχει άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

Η αρμόδια υπάλληλος του τμήματος, μετά από έγγραφο ερώτημα που έκανα μου απάντησε ότι δε μπορεί να μου απαντήσει εφόσον δεν έχω έννομο συμφέρον.

Με έγγραφό μου ανέφερα ότι υπάρχει έννομο συμφέρον, εφόσον πρόκειται  να ζητήσω να τελεστεί στο χώρο του Κέντρου εκδηλώσεων η εκδήλωση  μετά τη γαμήλια τελετή των παιδιών μου και θα ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχουν συνθήκες ασφαλείας  για τους προσκεκλημένου και την οικογένειά μου.

Η υπάλληλος, για να κατοχυρώσει τη θέση της,  ζήτησε από το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του δήμου στις 14-6-2018 σχετική γνωμοδότηση, προκειμένου να με ενημερώσει για την άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

14 ημέρες μετά δεν έχει ενημερωθεί το αρμόδιο Τμήμα  για το αν μπορεί να ενημερώσει ένα πολίτη αν ένα κατάστημα εκδηλώσεων στο δήμο Αχαρνών έχει άδεια λειτουργίας.

Μέχρι πριν λίγο καιρό, ίσως και σήμερα, την άδεια λειτουργίας  των καταστημάτων εκδηλώσεων υπέγραφε ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός.

Εισήγηση για Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

2 Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Αχαρνών 2017

 

Δεδομένου ότι ο δήμαρχος Αχαρνών και η ΔΗ.Φ.Α. κάνουν εκδηλώσεις  στο συγκεκριμένο κέντρο εκδηλώσεων είναι αδιανόητο να μην υπάρχει άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου κέντρου.

Για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι χρονοβόρες διαδικασίες προκειμένου η υπηρεσία να  απαντήσει σε μια γραμμή, Το συγκεκριμένο κέντρο έχει άδεια λειτουργίας εκδηλώσεων και μουσικής.

Τα τυπικά απλά πράγματα η δημοτική Αρχή τα κάνει δύσκολα. Υπάρχει λόγος;!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα λόγια και τα έργα!! -1

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2018

Σε συζήτηση που έγινε με φίλο δικό μου και του δημάρχου παρατήρησε ότι τα περισσότερα  που είχε δεσμευτεί προεκλογικά η παράταξη «ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες», στο μέτρο του δυνατου, τα έχει κάνει.

Είναι μια ευκαιρία μτά από αυτό το διάλογο να δούμε τι «έταζαν» και τι έκαναν.

 

Ένα χρόνο μετά την ανάληψη της εξουσίας

Αγοράζουμε και ανοικοδομούμε

Αλλάζουμε το πλαστικό περιτύλιγμα

Όραμα και στόχοι!!

 

Posted in Απολογισμός, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ο δήμος, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις και οι Δικηγόροι. -2

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2018

Πως κάνουν τις αναθέσεις για δικαστικές υποθέσεις σε δικηγόρους στο  ΝΠΔΔ  Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών(ΔΗ.Φ.Α.);

7ΝΝΒΟΞΤΩ-Λ4Ο Απόφαση προέδρου για ανάθεση σε δικηγόρο για Ειρηνοδικείο

Ακολούθησε έγκριση της απόφασης προέδρου ΔΗ.Φ.Α. για ορισμό δικηγόρου.

6ΦΘ6ΟΞΤΩ-63Ψ Έγκριση απόφασης προέδρου για ανάθεση σε δικηγόρου για Ειρηνοδικείο

Για τις αποφάσεις αυτές δεν υπάρχει εισήγηση δικηγόρου ύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.2΄του νόμου 3852/2010

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.

Οι αποφάσεις αυτές είναι αναρτημένες στη Δι@ύγεια αφού φέρουν τη σχετική ΑΔΑ:

Η απόφαση επίσης είναι πρωτοκολλημένη.

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Αχαρνών δεν αναρτά τις αποφάσεις για αναθέσεις σε δικηγόρους στη Δι@ύγεια.

Κάποιος δικηγόρος εξέφρασε την άποψη ότι οι αποφάσεις για αναθέσεις σε δικηγόρους περιέχουν προσωπικά δεδομένα και δεν πρέπει να αναρτώνται στη Δι@ύγεια!!.

Ο δήμος Αχαρνών ή η ΔΗ.ΦΑ δεν τηρούν το νόμο;

6ΡΤΛΟΞΤΩ-ΧΜ7 Έφεση στο Μονομελές για απόφαση Ειρηνοδικείου 483+ΦΠΑ

Άλλη απόφαση της ΔΗ.Φ.Α. για Έφεση στο Μονομελές για απόφαση Ειρηνοδικείου για εργατικές διαφορές στοίχισε λίγο παραπάνω

7Μ4ΒΟΞΤΩ-Τ3Η ΄Εφεση στο μονομελές Πρωτοδικείο για το Ειρηνοδικείο 1281,20 €

Η αμοιβή των δικηγόρων για υποθέσεις σε δικαστήρια, είτε είναι η ελάχιστες τιμές που έχει ορίσει ο δικηγορικός σύλλογος κατά περίπτωση και δικαστήριο, είτε σε ειδικές περιπτώσεις που  υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ δήμου και δικηγόρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΤΙΜΩΝ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ-2017- αμοιβές δικηγόρων

Στην ανωτέρω απόφαση  της ΔΗ.Φ.Α. ορίζεται και η αμοιβή του δικηγόρου:

Οι αλλαγές στα δικαστικά τέλη, τα παράβολα και τα δικαστικά έξοδα (Ν. 4446/2016), που ισχύουν από Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 έχουν εφαρμογή στα ανωτέρω;

Σε καμία ανάθεση σε δικηγόρο η οικονομική επιτροπή του δήμου Αχαρνών δεν αποφάσισε για τον καθορισμό αμοιβής για το δικηγόρο που του αναθέτει μια υπόθεση.

Ο κ. Δασκαλάκης, που είναι αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής επιτροπής, έχει ψηφίσει όλες τις αποφάσεις της και τις έχει υπογράψει, δεν διαπίστωσε ότι οι αποφάσεις δεν  αναφέρουν την αμοιβή του δικηγόρου;.

Σε όλες τις αναθέσεις σε δικηγόρους με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου  της ΔΗ.Φ.Α. δεν υπάρχει γνωμοδότηση δικηγόρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 2

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. «Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου

ΥΠΕΣ οικ. 45351/12-11-2013

Η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του δήμου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η δαπάνη του δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους, ενώ είναι επίσης πιθανό να επιδικαστούν χρηματικά ποσά για αναπλήρωση διαφυγόντων κερδών ή/και ηθική βλάβη. Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος, η αποδοχή τέτοιου συμβιβασμού εκ μέρους του δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, ν. 3463/2006).

Σύμφωνα με την τροποποίηση του νόμου και την υπουργική απόφαση  όταν υπάρχει δικαστική διαφορά μπορεί να επιλυθεί με συμβιβασμό. Για να γίνει αυτό χρειάζεται η γνωμοδότηση από δικηγόρο.

Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τα αποτελέσματα δικών με ενάγοντα ή εναγόμενο το δήμο Αχαρνών:

Όταν σε δικαστική διαμάχη επιδικαστούν δικαστικά έξοδα υπέρ του δήμου Αχαρνών αυτά εισπράττονται από το δήμο;

 

Στις 2/4/2015, μετά από έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να προκηρύξει 3 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και μία θέση δικηγόρου-Νομικού Συμβούλου.

Τελικά ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός προκήρυξε μόνο για τρεις δικηγόρους, παρά Πρωτοδίκες, παρ’ Εφέτες και παρ’. Αρείο Πάγω. Δεν προκήρυξε θέση  για δικηγόρο-Νομικό Σύμβουλο.

Από τον  Ιανουάριο του έτους 2017 έγινε γνωστό ότι δεν εγκρίνεται η πρόσληψη δικηγόρων, (κλικ εδώ).

Ενάμισι χρόνο μετά  ο δήμαρχος Αχαρνών δεν προχώρησε στην επαναπροκήρυξη των θέσεων, Στον προϋπολογισμό υπήρχαν το έτος 2017 και υπάρχουν και σήμερα οι προβλεπόμενες δαπάνες.

Προς το παρόν η κατάσταση «βολεύεται» με αναθέσεις σε δικηγόρους που  ενδεχομένως να μην είναι τυπικά νόμιμες.

Στις αποφάσεις ανάθεσης δεν αναγράφεται το ποσό που θα καταβληθεί στο δικηγόρο για συγκεκριμένη ανάθεση. Αντίθετα σε άλλους δήμους γίνεται αναφορά στην αμοιβή, όπως και στη ΔΗ,Φ.Α.

 

Σε προηγούμενη ανάρτηση, πριν τρεις ημέρες, έγινε αναφορά με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις σε δικηγόρους μετά από απόφαση ανάθεσης από το δήμαρχο λόγω επείγουσας ανάγκης.

Στις 26/6/2018 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή.  Τα θέματα για την Νομική Υπηρεσία ήταν:

Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

29  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Αθηνών (Αριθμός Κλήσεως: ΚΛ21428/2018 ), (ΑΡ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ :ΠΡ 6498/14-11-2014), κατά τη δικάσιμο της 27/07/2018
30  Έγκριση της υπ’ αριθμ.  358/2018 απόφασης Δημάρχου.
31  Έγκριση της υπ’ αριθμ.  359/2018 απόφασης Δημάρχου.
32  Έγκριση της υπ’ αριθμ.  368/2018 απόφασης Δημάρχου
33  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να  προβεί  σε γνωμοδότηση και να απαντήσει  στο υπ. αριθμ. πρωτ.  25659/18-6-2018 έγγραφο
34  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να  προβεί  σε γνωμοδότηση  σύμφωνα    με το υπ. αριθμ. πρωτ.  25288/2018 έγγραφο
35  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να  προβεί  στην σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με  το υπ. αριθμ. πρωτ. 23791/6-6-2018  έγγραφο
36  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να  προβεί  στην σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με  το υπ. αριθμ. πρωτ. 24927/13-6-2018

Αυτές είναι οι αναρτημένες αποφάσεις δημάρχου στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών.

 

Οι αποφάσεις δημάρχου  358, 359 και 368 δεν είναι αναρτημένες, ούτε στο διαδίκτυο, ούτε στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου Αχαρνών. Πιθανόν να είναι καταχωρημένες σε κάποιο «κρυφό»  βιβλίο.

Αυτές τις αποφάσεις ενέκριναν τα πέντε μέλη της οικονομικής επιτροπής ομόφωνα.

Σε χρόνο 9 δευτερολέπτων  ανακοινώθηκαν τα ονόματα των τριών δικηγόρων που έγινε η ανάθεση υποθέσεων για παράσταση σε δικαστήρια από το δήμαρχο.

 

Όταν μετά από ημέρες ανακοινωθούν οι υποθέσεις που ανατέθηκαν, θα μάθουν τα μέλη της απούσας αντιπολίτευσης και τα μέλη της συμπολίτευσης, που ήταν «ωσεί παρόντα», αφού ήταν απασχολημένοι με τα κινητά τηλέφωνα. τις υποθέσεις που θα χειριστούν οι δικηγόροι!!

 

Αυτή είναι η δημοτική Αρχή, δηλαδή ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, οι άλλοι απλώς παρίστανται και ομοφωνούν!!

 

Συνέχεια για την οικονομική επιτροπή και τις αναθέσεις σε δικηγόρους σε επόμενη ανάρτηση.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η παράνομες αποφάσεις είναι ψωμοτύρι για το δημοτικό συμβούλιο

Posted by koszig στο 26 Ιουνίου 2018

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 12/6/2018  ένα από τα θέματα για συζήτηση και απόφαση ήταν:

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, οδός Μονεμβασίας και Λαθέας στο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»»

Η συνεδρίαση δεν έγινε ελλείψει απαρτίας.

Στις 19/6/2018 προκηρύχθηκε νέα συνεδρίαση με τα ίδια θέματα.

Σχετική ανάρτηση για το ανωτέρω θέμα έγινε στις 13/6/2018, (κλικ εδώ).

Σήμερα Αναρτήθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

2119 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για παραχώρηση γηπέδου μπάσκετ

Στην εισήγηση αναφέρεται η πρόταση του συλλόγου δια χειρός δικηγόρου του

 1. Αντίγραφο καταστατικό του Αθλητικού μας Σωματείου.

Αχαρνές Αττικής 5-3-2018

Ταυτόχρονα είμαστε σε αναμονή της επικοινωνίας της νομικής υπηρεσίας του Δήμου με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Σωματείου μας, με σκοπό την από κοινού σύνταξη, έγκριση και υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού-παραχωρητηρίου του ανωτέρω δημοτικού χώρου, ανάμεσα στο αρμόδιο Όργανο του Δήμου και στο Σωματείο μας όπως νομίμως εκπροσωπούνται, στο οποίο ιδιωτικό συμφωνητικό θα ρυθμίζονται αναγκαστικώς και ουσιωδώς οι ειδικοί όροι και οι ρήτρες ασφαλείας για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με την κατασκευή και παραχώρησή του.

Στην εισήγηση υπάρχει και γνωμοδότηση της δικηγόρου Αγγελικής Καλογιάννη, μετά από ανάθεση  από το δήμο Αχαρνών.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι:

1.Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών στην οποία να αναγράφονται ο κοινωφελής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων του δωρεοδόχου αθλητικού συλλόγου και τα τοπικά συμφέροντα που θα εξυπηρετηθούν, καθώς και ο χρόνος της παραχώρησης.

Ειδικότερα για την παραχώρηση χρήσης αθλητικών χώρων, θα πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση ότι οι χώροι αυτοί να διαθέτουν την άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56Α Ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει’

 1. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και των ειδικότερων κριτηρίων παραχώρησης

 

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  καταλήγει:

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, ερωτάται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την παραχώρηση ή μη του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ, οδός Μονεμβασίας και Λαθέας ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Το δημοτικό συμβούλιο  αποφάσισε:

Αν μελετήσει τη γνωμοδότηση της δικηγόρου και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η παραχώρηση στηρίζεται:

στο άρθρο 75, περ. 24 Ν. 3463/2006

24. Η χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήμισης, τοποθέτησης πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, τοποθέτησης επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και η παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, όπως επίσης ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, η αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις
προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Είναι φανερό ότι το άρθρο αυτό αναφέρεται στην παραχώρηση χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών επιγραφών  για νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, όπως πχ. η ΔΗΚΕΑ.

στο  άρθρο 185, παρ. 2 του νόμου 3463/2006

Άρθρο 185
Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων
1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010, («Καλλικράτης»)

Άρθρο 83
Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας
1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας:
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,

 

Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητα Αχαρνών δεν ασχολήθηκε με το θέμα.

Απόφαση Υπουργού που να καθορίζει και τις προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια δεν υπάρχει.

Συνεπώς η παραχώρηση με επίκληση του άρθρου 185, παρ. 2  δεν ισχύει, γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια παραχώρησης.

 

Για το λόγο αυτό ο δικηγόρος του αθλητικού συλλόγου αντιλαμβανόμενος τις ελλείψεις του ανωτέρω άρθρου εισηγείται:

Ταυτόχρονα είμαστε σε αναμονή της επικοινωνίας της νομικής υπηρεσίας του Δήμου με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Σωματείου μας, με σκοπό την από κοινού σύνταξη, έγκριση και υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού-παραχωρητηρίου του ανωτέρω δημοτικού χώρου, ανάμεσα στο αρμόδιο Όργανο του Δήμου και στο Σωματείο μας όπως νομίμως εκπροσωπούνται, στο οποίο ιδιωτικό συμφωνητικό θα ρυθμίζονται αναγκαστικώς και ουσιωδώς οι ειδικοί όροι και οι ρήτρες ασφαλείας για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με την κατασκευή και παραχώρησή του.

 

Για την υπογραφή  των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού-παραχωρητηρίου, που δεν υπήρχαν,  αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο ::

 

Επειδή στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν αναφέρεται η παραχώρηση του γηπέδου αν  είναι για χρήση ή κυριότητα.

Επειδή  το δημοτικό συμβούλιο  δεν έλαβε την απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία  αλλά  γενικά «ΟΜΟΦΩΝΑ» χωρίς να μετρώνται οι θετικές ψήφοι.

Επειδή δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου που να καταγράφεται η εισήγηση και οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι

Για τους ανωτέρω λόγους η παραχώρηση δεν είναι νόμιμη και  και θα ακυρωθεί μετά από προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

 

Για αντίστοιχη παραχώρηση χώρου σε Εκκλησία υπάρχει σχετική απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας για παραχώρηση χώρου

Το άρθρο 184 του νόμου 3463/2006 αναφέρει:

Άρθρο 184
Δωρεές ακινήτων
1. Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπονται, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των μελών του, για την εκπλήρωση σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου. Ο τελευταίος συμμετέχει στη συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

Φαίνεται ότι οι διοικούντες το δήμο Αχαρνών απεχθάνονται τη νομιμότητα. Μέχρι πότε;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »