Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οικονομική επιτροπή – Διαδικασία έγκρισης σοβαρών θεμάτων

Posted by koszig στο 29 Ιουνίου 2018

Πολλά έχουν γραφεί για τις διαδικασίες και τον τρόπο που στην οικονομική επιτροπή ψηφίζονται τα θέματα που συζητούνται.

ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 26/6/2018 ήταν:

21  A. Επικύρωση ή μη του με αρ. πρωτ. 26272/20-06-2018 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Διαγωνισμών, που αφορά στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οχημάτων. B. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού, για την ομάδα «Α – Απορριμματοφόρα Οχήματα» στην εταιρεία «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε», για την προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κυβ. εκ., συνολικού ποσού 513.360,00€, συμπ. Φ.Π.Α. 24% και για την ομάδα «Γ – Φορτηγά Οχήματα Τύπου VAN πετρελαίου 1600 κυβικών» στην εταιρεία «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον/πη Ι.Κ.Ε.», για την προμήθεια δύο (2) Van πετρελαίου 1600 κυβ., συνολικού ποσού 38.387,92€, συμπ. Φ.Π.Α. 24%.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο της συνεδρίασης.

 

Τη χρονική στιγμή 1:10  παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν το σχετικό θέμα ήταν τέσσερις.

Συνεπώς το θέμα δεν εγκρίνεται.

Την επόμενη ημέρα αναρτήθηκε η απόφαση:

2299 Απόφαση 281 της οικονομικής επιτροπής της 26-6-2018

Ο Προεδρεύων πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προεδρεύοντος, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, είδε το σχετικό φάκελο, και έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017.
 4. Τις διατάξεις της με αρ. 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 5. Τις διατάξεις της με αρ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 6. Το με αριθμ. πρωτ. 31225/30-05-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης-Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας οχημάτων.
 7. Το με αριθμ. πρωτ. 31284/30-05-2017 έγγραφο προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελέτης.
 8. Την με αριθμ. 109/2017 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 9. Την με αριθμ. πρωτ. 59937/27-09-2017 αίτηση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την έγκριση αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
 10. Το με αριθμ. πρωτ. 80564/28962/19-10-2017 (και με αριθμ. πρωτ. του Δήμου 66974/23-10-2017) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην έγκριση της αγοράς οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο
 11. Την με αριθμ. 271/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανωτέρω προμήθεια.
 12. Το με αρ. πρωτ. 77579/06-12-2017 έγγραφο στο Τμήμα Προϋπολογισμού – Απολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
 13. Την με αριθμ. 920/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση της ανωτέρω μελέτης, στη σύνταξη των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, στην ψήφιση πίστωσης ποσού και στην έγκριση διάθεσης ποσού για την ανωτέρω προμήθεια.
 14. Την με αριθμ. Α-835/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 6ΔΛ9ΩΨ8-ΔΔΨ).
 15. Την με αριθμ. 175616-2017/13-12-2017 γνωστοποίηση και 504623-2017/16-12-2017 δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 16. Την με αριθμ. πρωτ. 79270/13-12-2017 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 17PROC002436739/2017-12-18).
 17. Την με αριθμ. πρωτ. 79267/13-12-2017 προκήρυξη (ΑΔΑ: 61ΒΟΩΨ8-ΚΒΛ).
 18. Το από 19/12/2017 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της προκήρυξης.
 19. Το με αριθμ. 11916/19-12-2017 φύλλο της εφημερίδας «Γενική Δημοπρασιών».
 20. Το με αριθμ. 13533/19-12-2017 φύλλο της εφημερίδας «Ηχώ των Δημοπρασιών».
 21. Το με αριθμ. 3659/19-12-2017 φύλλο της εφημερίδας «Συνείδηση».
 22. Το με αριθμ. 3335/19-12-2017 φύλλο της εφημερίδας «Θριάσιο».
 23. Την με αριθμ. πρωτ. 1821/10-01-2018 πρόσκληση προς την Επιτροπή αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
 24. Την με αριθμ. πρωτ. 3813/22-01-2018 προσφορά της εταιρείας «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.».
 25. Την με αριθμ. πρωτ. 3905/23-01-2018 προσφορά της εταιρείας «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον. Ι.Κ.Ε.».
 26. Την με αριθμ. πρωτ. 4047/23-01-2018 προσφορά της εταιρείας «Διονύσης Τούμπας & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 27. Την με αριθμ. πρωτ. 4350/25-01-2018 προσφορά της κας Ρεντινιώτη Αγνής.
 28. Τα με αριθμ. πρωτ. 4505/26-01-2018 και 12858/23-03-2018 πρακτικά της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών.
 29. Την με αρ. 124/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επικύρωση των ανωτέρω πρακτικών.
 30. Την με αρ. πρωτ. 17563/30-04-2018 πρόσκληση για αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
 31. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.».
 32. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον/πη Ι.Κ.Ε.».
 33. Το με αρ. πρωτ. 18376/07-05-2018 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης, διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
 34. Την με αριθμ. 161/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση του ανωτέρω πρακτικού και στην ανάδειξη της εταιρείας της εταιρείας «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Α – Απορριμματοφόρα Οχήματα», και της εταιρείας «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον/πη Ι.Κ.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της ομάδας «Γ’ – Φορτηγά Οχήματα Τύπου VAN πετρελαίου 1600 κυβικών».
 35. Την με αριθμ. πρωτ. 23171/04-06-2018 ενημέρωση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.».
 36. Τον με αρ. πρωτ. 26006/19-06-2018 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.».
 37. Την με αριθμ. πρωτ. 23174/04-06-2018 ενημέρωση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς την εταιρεία «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον/πη Ι.Κ.Ε.» και την με αρ. πρωτ. 23174/18-06-2018 ορθή επανάληψη αυτής.
 38. Τον με αρ. πρωτ. 25951/19-06-2018 φάκελο υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον/πη Ι.Κ.Ε.».
 39. Το με αριθμ. πρωτ. 26272/20-06-2018 πρακτικό της επιτροπής αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμών.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.   Επικυρώνει το με αριθμ. πρωτ. 26272/20-06-2018 πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Διαγωνισμών, που αφορά στον διεθνή, ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια οχημάτων.

Β.  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων:

 • για την ομάδα «Α – Απορριμματοφόρα Οχήματα» στην εταιρεία «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε», για την προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κυβ. εκ., συνολικού ποσού360,00€, συμπ. Φ.Π.Α. 24% και
 • για την ομάδα «Γ – Φορτηγά Οχήματα Τύπου VAN πετρελαίου 1600 κυβικών» στην εταιρεία «Μυλωνάκη Παναγιώτα Μον/πη Ι.Κ.Ε.», για την προμήθεια δύο (2) Van πετρελαίου 1600 κυβ., συνολικού ποσού 387,92€, συμπ. Φ.Π.Α. 24%.

Γ. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από την συγκεκριμένη πράξη εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Δήμου Αχαρνών, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν. 4412/2016.

Δ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 281/2018

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

                    –                                                                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ

                                                                                           ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                                                                           

                                                                                           ΗΛΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΗΣ

                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ                                   

                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ                                    

                                       

                                                       Ακριβές Απόσπασμα

                                                       Αχαρνές Αυθημερόν

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ

 

Τι προκύπτει από τα ανωτέρω.

Δεν υπάρχουν εισηγήσεις αναρτημένες όπως στην περίπτωση του δημοτικού συμβουλίου.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ενημερώνονται με τους τίτλους των θεμάτων που θα συζητηθούν συνοπτικά.

Οι αποφάσεις δημάρχου για αναθέσεις σε δικηγόρους δε γνωστοποιούνται πριν τη σύγκλιση της οικονομικής επιτροπής και μαθαίνουν τα θέματα μόλις αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών οι αποφάσεις.

Από τις δημοσιευόμενες αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής  τα μέλη της επιτροπής, ίσως και ο δήμαρχος, πληροφορούνται τα έχοντας υπόψη , όπως στην ανωτέρω απόφαση.

Οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής μαγνητοφωνούνται. Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δεν υπάρχουν.

Ο δήμαρχος που βρήκε το κείμενο της απόφασης  και έβγαλε ακριβές απόσπασμα αυθημερόν; !!

Σε αντίθεση με τις διαδικασίες των συνεδριάσεων  «τύπου καφενείου¨ , το Τμήμα Προμηθειών φαίνεται ότι τηρεί το γράμμα και το πνεύμα του νόμου.  Αν γίνει ακύρωση της απόφασης  κατακύρωσης την αποκλειστική ευθύνη θα έχουν οι αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι και ο δήμαρχος.

 

Τις πταίει;  Τώρα το ξέρετε.

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: