Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Όταν δεν γίνονται σωστές ενέργειες, τότε …

Posted by koszig στο 12 Ιουλίου 2018

Την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 στάλθηκε SMS στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου:

Στις 4:56 το απόγευμα της 11 Ιουλίου 2018  το θέμα της το Αυτοτελές Τμήμα Λειτουργίας Πολιτικών Οργάνων  ενημέρωνε τους δημοτικούς συμβούλους  για έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών είχε αναρτηθεί το θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση Προϋπολογισμού & Προγράμματος Δράσης  του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών» οικονομικού έτους 2018

Δεν μπορούσε  να συγκληθεί το δημοτικό  συμβούλιο την επόμενη ημέρα; Θα είχαν πάει διακοπές οι υπεύθυνοι;

 

Όπως φαίνεται στο βίντεο γινόταν συνολική προσπάθεια να συγκεντρωθούν 23 δημοτικοί σύμβουλοι προκειμένου να υπάρξει απαρτία.

Πραγματικά η συνεδρίαση αυτή ήταν σημαντικοί, αφού δε μπορούσαν να γίνουν δαπάνες για την πληρωμή υπαλλήλων και προμηθευτών. 

Η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Α. έκανε μεγάλες προσπάθειες  προκειμένου να ενημερωθούν δημοτικοί σύμβουλοι και να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα του θέματος.

Τελικά στις 8:45 αφίχθη  ο 23ος και τελευταίος δημοτικός σύμβουλος για να γίνει η συνεδρίαση. Έτσι άρχισε η συνεδρίαση και κράτησε 15 λεπτά όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο.

Τελικά έγινε ονομαστική ψηφοφορία και ελήφθη νόμιμα η απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού του έτους 2018.

Τέλος καλό, όλα καλά!!

Γιατί όμως έφτασε η έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α. στα μέσα του χρόνου, ενώ ο προϋπολογισμός έπρεπε να έχει ψηφιστεί στις αρχές του χρόνου;

Στη συνεδρίαση της 30/3/2018 σε ειδική συνεδρίαση συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του δήμου Αχαρνών.

Σε συνεχόμενη συνεδρίαση στις 30/3/2018 θέμα ήταν:

10 «Έγκριση Προγράμματος Δράσης & Προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών» οικονομικού έτους 2018

Για το θέμα αυτό υπήρχε σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση από τη ΔΗ.Κ.Ε.Α.

2053 Απόφαση 35_2018 του δημοτικού συμβουλίου

Το κείμενο της απόφασης:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψιν του, την υπ’ αριθμ. 16/29-03-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών»  και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(με ψήφους 18 υπέρ – 5 κατά των κ.κ. Βρεττού Μιχάλη, Βρεττού Σπύρου, Γιαμαρέλου Γεώργιου, Λαζάρου Βασίλειου, Ντούρου Σωτήριου και 2 λευκές  ψήφους των κ.κ.  Πεδιαδίτη Στέργιου και Κατσούρου Σπυρίδωνα)

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει  το Πρόγραμμα Δράσης & Προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών» οικονομικού έτους 2018.

Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ρούσσας Κωνσταντίνος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ποιμενίδου Όλγα

Μετά από λίγο καιρό έφτασε στο δήμο Αχαρνών ένα έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής:

6945ΟΡ1Κ-ΕΩΝ Ακύρωση της 35/2018 απόφασης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΑ

Λόγος ακύρωσης:

Επειδή για την ψήφιση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 256 του Ν.3463/2006.
Επειδή η υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών αφορά ψήφιση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών και ως εκ τούτου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι 23 θετικοί ψήφοι σε σύνολο 45 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή κατά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών υπερψήφισαν 18 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παράβαση των ανωτέρω.

Η ακύρωση της απόφασης 35/2018 κοινοποιήθηκε στο δήμο Αχαρνών στις 24/5/2018.

Στις 19/6/2018 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο. Ένα από τα θέματα ήταν:

«Ψήφιση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών» οικονομικού έτους 2018

Στην εισήγηση του θέματος δε γίνεται μνεία σε ακύρωση της απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε:

2107 Απόφαση 89 της 19-6-2018

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψιν του, την υπ’ αριθμ. 34/07-06-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών», την εισήγηση του Ν.Π.Ι.Δ., τις απόψεις των ομιλητών και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας όπου διαπιστώνεται ότι εψήφισαν 22 Δημοτικοί Σύμβουλοι,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 18 υπέρ και 4 κατά των κ.κ. Βρεττού Μιχάλη, Βρεττού Σπυρίδωνα, Ντούρου Σωτήριου και Χίου Αναστάσιου)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών» οικονομικού έτους 2018.

Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ρούσσας Κωνσταντίνος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ποιμενίδου Όλγα

Ούτε οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι δεν ήταν η απόλυτη πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων

Στις 6/7/2018 υπογράφτηκε η απόφαση και στις 11/7/2018 έφτασε στο δήμο Αχαρνών:

Ω1ΙΒΟΡ1Κ-ΟΚ2 Ακύρωση απόφασης 89 για προϋπολογισμό της ΔΗΚΕΑ 2018

Λόγος ακύρωσης:

Επειδή για την ψήφιση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 256 του Ν.3463/2006.
Επειδή η υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών αφορά ψήφιση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών και ως εκ τούτου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι 23 θετικοί ψήφοι σε σύνολο 45 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή κατά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών υπερψήφισαν 18 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παράβαση των ανωτέρω.

Αν οι ανωτέρω εικονιζόμενοι ήταν υπάλληλοι σε μια ιδιωτική εταιρεία θα τους είχε απολύσει, γιατί και το έτος 2017 ο προϋπολογισμός της ΔΗ.Κ.Ε.Α. είχε ακυρωθεί

ΨΠΡΙΟΡ1Κ-Ψ4Ζ Ακύρωση προϋπολογισμού έτους 2017

Επειδή για την ψήφιση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 256 του Ν.3463/2006.
Επειδή η υπ’ αριθμ. 18/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών αφορά ψήφιση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αχαρνών και ως εκ τούτου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι 23 θετικοί ψήφοι σε σύνολο 45 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή κατά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 18/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών υπερψήφισαν 17 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

Ποιος έχει την ευθύνη για τι διαβίβαση των θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο, ποιος παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ποιος δημοσιεύει τις αποφάσεις, ποιος εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου;

 Τι να πούμε τι;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: